Test 3 Zadanie 40Pobieranie 32.44 Kb.
Data28.10.2017
Rozmiar32.44 Kb.

TEST 3

Zadanie 40.


W kodzie PHP znak "//" oznacza
A. początek skryptu.
B. operator alternatywy.
C. operator dzielenia całkowitego.
D. początek komentarza jednoliniowego.

Zadanie 39.


Który fragment kodu JavaScript zwróci wartość true?
A. "a" > "b"
B. "ab" > "c"
C. "abc" > "def"
D. "def" > "abc"

Zadanie 38.


x='Powodzenia na egzaminie';

z=x.substring(3,9);

y=z.substring(2,4);

document.write(y);

Zamieszczony w ramce fragment kodu w JavaScript wypisze
A. "ze"
B. "wo"
C. "owodzeni"
D. "wodzenia "

Zadanie 37.


t="Ala ma kota.";

s=t.length;

Zamieszczony w ramce fragment skryptu w języku JavaScript
A. przypisuje zmiennej s zmienną t.
B. wyświetli długość napisu ze zmiennej t.
C. przypisze zmiennej s długość napisu ze zmiennej t.
D. przypisze zmiennej s fragment napisu ze zmiennej t, o określonej przez zmienną length długości..

Zadanie 36.


 for($x=1;$x<=55;$x++)

 {

 if($x%2!=0) continue; echo $x." ";

}

?>Który kod jest alternatywny do kodu zamieszczonego w ramce?
A.      for($x=2;$x<=54;$x+=2) { echo $x." ";}
     ?>
B.      for($x=1;$x<=55;$x++) { echo $x." ";}
     ?>
C.      for($x=2;$x<=56;$x+=2) { echo $x." ";}
     ?>
D.       for($x=1;$x<=55;$x+=1) { echo $x." ";}
     ?>

Zadanie 35.


 for($x=1;$x<=10;$x++)

 {

 if($x%2!=0) continue; echo $x." ";

}

?>Kod zamieszczony w ramce spowoduje wypisanie liczb
A. 2 4 6 8
B. 1 3 5 7 9
C. 2 4 6 8 10
D. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Zadanie 34.


Debugger to program służący do
A. badania właściwości programu.
B. sprawdzania szybkości programu.
C. wyszukiwania błędów w kodzie programu.
D. zoptymalizowania pamięci używanej przez aplikację.

Zadanie 33.


Konstruktor w PHP jest metodą o nazwie
A. _new
B. _open
C. _create
D. _construck

Zadanie 32.


W języku PHP w instrukcji switch musi występować
A. instrukcja default.
B. instrukcja switch(wyrażenie).
C. przynajmniej dwie instrukcje case.
D. instrukcja break po każdej instrukcji case.

Zadanie 31.


W języku PHP zmienna $_GET jest zmienną
A. predefiniowaną, używaną do przekazywania danych do skryptów PHP poprzez adres strony.
B. predefiniowaną, używaną do gromadzenia wartości formularza po nagłówkach zlecenia HTTP (danych z formularza nie można zobaczyć w adresie).
C. zdefiniowaną przez twórcę strony, służącą do przekazywania danych z formularza poprzez adres strony.
D. zwykłą, zdefiniowaną przez twórcę strony.

Zadanie 30.


Odwołanie funkcji do samej siebie to
A. iteracja.
B. rekurencja.
C. hermetyzacja.
D. dziedziczenie.

Zadanie 29.


Ukrywanie pewnych pól lub metod obiektów danej klasy tak, aby były one dostępne tylko metodom wewnętrznym tej klasy lub funkcjom zaprzyjaźnionym, to
A. polimorfizm.
B. hermetyzacja.
C. konkatenacja.
D. dziedziczenie.

Zadanie 28.


Obiekt typu array w języku JavaScript służy do przechowywania
A. wielu wartości lub funkcji.
B. wielu wartości dowolnego typu.
C. wielu wartości wyłącznie licbowych.
D. wielu wartości wyłącznie tekstowych.

Zadanie 27.


Deklaracja w języku JavaScript
var x=true;
powoduje, że zmienna x jest typu
A. logicznego.
B. liczbowego.
C. ciąg znaków.
D. wyliczeniowego.

Zadanie 26.


Integralność referencyjna w modelu relacyjnych baz danych oznacza, że
A. wartość klucza głównego oraz klucza obcego nie jest pusta.
B. klucz główny lub klucz obcy nie zawierają wartości NULL.
C. każdemu kluczowi głównemu odpowiada dokładnie jeden klucz obcy w tabeli lub tabelach powiązanych.
D. wartość klucza obcego w danej tabeli musi być albo równa wartości klucza głównego w tabeli z nią powiązanej albo równa wartości NULL.

Zadanie 25.


Formularze do obsługi baz danych tworzy się w celu
A. raportowania danych.
B. wyszukiwania wierszy spełniających dane kryteria.
C. wprowadzenia powiązań w relacyjnych bazach danych.
D. wygodniejszego wprowadzania, edytowania i usuwania danych.

Zadanie 24.


Wskaż poprawną kolejność etapów projektowania relacyjnej bazy danych.
A. Selekcja, Określenie relacji, Określenie kluczy podstawowych tabel, Określenie zbioru danych.
B. Określenie relacji, Określenie kluczy podstawowych tabel, Selekcja, Określenie zbioru danych.
C. Określenie kluczy podstawowych tabel, Określenie zbioru danych, Selekcja, Określenie relacji.
D. Określenie zbioru danych, Selekcja, Określenie kluczy podstawowych tabel, Określenie relacji.

Zadanie 23.


Relacja w bazach danych jest
A. logicznym połączeniem tabel.
B. kluczem głównym w relacji tabel.
C. algebraicznym połączeniem tabel.
D. połączeniem dwóch pól jednej tabeli.

Zadanie 22.


W algebrze relacji operacja selekcji polega na
A. wyeliminowaniu pustych wierszy.
B. wybieraniu krotek spełniających określone warunki.
C. wybieraniu krotek niezawierających wartości NULL.
D. wyeliminowaniu krotek z powtarzającymi się polami.

Zadanie 21.


Aby podczas tworzenia tabeli utworzyć klucz obcy na wielu kolumnach, należy użyć polecenia
A. CONSTRAINT (nazwisko, imie) FOREIGN KEY REFERENCES osoby (nazwisko, imie)
B. CONSTRAINT (nazwisko, imie) FOREIGN REFERENCES KEY osoby (nazwisko, imie)
C. CONSTRAINT fk_osoba_uczen FOREIGN KEY(nazwisko, imie) REFERENCES osoby
(nazwisko, imie)
D. CONSTRAINT fk_osoba_uczen FOREIGN KEY ON(nazwisko, imie) REFERENCES osoby
(nazwisko, imie)

Zadanie 20.


Aby policzyć wszystkie wiersze tabeli Koty należy użyć polecenia
A. SELECT COUNT(*) FROM Koty
B. SELECT ROWNUM() FROM Koty
C. SELECT COUNT(Koty) AS  ROWNUM
D. SELECT COUNT(ROWNUM) FROM Koty

Zadanie 19.


Kod
SELECT imie, pesel, wiek FROM dane WHERE wiek IN (18,30)
spowoduje wybranie
A. imion, nazwisk i numerów PESEL osób w wieku poniżej 18 lat.
B. imion, numerów PESEL i wieku osób z przedziału od 18 do 30 lat.
C. imion, numerów PESEL i wieku osób posiadających powyżej 30 lat.
D. imion, numerów PESEL i wieku osób w wieku równym 18 lub 30 lat.

Zadanie 18.


Polecenie w języku SQL ALTER TABLE USA ... ma za zadanie
A. usunięcie tabeli USA.
B. modyfikację tabeli USA.
C. nadpisanie starej tabeli USA.
D. utworzenie nowej tabeli USA.

Zadanie 17.


Operator arytmetyczny modulo w języku SQL to
A. /
B. ||
C. &
D. %

Zadanie 16.


Typ stało-znakowy w języku SQL to
A. char
B. text
C. time
D. bool

Zadanie 15.


Wysokość dźwięku zależy od
A. siły wzbudzenia drgania.
B. sposobu pobudzenia drgania.
C. czasu drgania źródła dźwięku.
D. częstotliwości drgania fali akustycznej.

Zadanie 14.


Częstotliwość próbkowania ma wpływ na
A. jakość cyfrowego dźwięku.
B. jakość analogowego dźwięku.
C. amplitudę fali dźwiękowej utworu.
D. skalę głośności zapisywanego utworu.

Zadanie 13.


Kanał alfa służy do zdefiniowania
A. jasności i kontrastu kolorów.
B. przezroczystości obiektu graficznego.
C. zaznaczonego fragmentu obiektu graficznego.
D. podstawowych parametrów obiektu graficznego.

Zadanie 12.


Saturacja koloru nazywana jest inaczej
A. jasnością koloru.
B. nasyceniem koloru.
C. dopełnieniem koloru.
D. przeźroczystością koloru.

Zadanie 11.


Cechą formatu PNG jest
A. obsługa animacji.
B. bezstratna kompresja.
C. brak obsługi kanału alfa.
D. reprezentacja grafiki wektorowej.

Zadanie 10.


CMYK to zestaw czterech podstawowych kolorów farb drukarskich:
A. turkusowego, błękitnego, białego, różowego.
B. turkusowego, purpurowego, białego, czarnego.
C. czerwonego, purpurowego, żółtego, szarego.
D. turkusowego, purpurowego, żółtego, czarnego.

Zadanie 9.


Kolor 255 12 12 w modelu RGB na stronie www powinien być zapisany w postaci
A. #2551212
B. #EE0C0C
C. #AB1A1D
D. #FF0C0C

Zadanie 8.


Jak nazywa się edytor wspomagający tworzenie stron internetowych, którego sposób działania można w polskim tłumaczeniu określić jako "otrzymujesz to, co widzisz"?
A. IDE
B. WYSIWYG
C. WEB STUDIO
D. VISUAL EDITOR

Zadanie 7.


selektor CSS a:link {color:red} zawarty w kaskadowych arkuszach stylów definiuje
A. klasę.
B. pseudoklasę.
C. identyfikator.
D. pseudoelement.

Zadanie 6.


Które z poleceń w CSS służy do załączenia zewnętrznego arkusza stylów?
A. open
B. import
C. require
D. include

Zadanie 5.


Kaskadowe arkusze stylów tworzy się w celu
A. ułatwienia użytkownikowi nawigacji.
B. uzupełnienia strony internetowej o treści tekstowe.
C. przyspieszenia wyświetlania grafiki na stronie internetowej.
D. definiowania sposobu formatowania elementów strony internetowej.

Zadanie 4.


Zamieszczony w ramce kod wyświetla tabelę składającą się z1 2

A. dwóch wierszy i dwóch kolumn.


B. dwóch wierszy i jednej kolumny.
C. jednego wiersza i dwóch kolumn.
D. jednego wiersza i jednej kolumny.

Zadanie 3.


Kodowanie w standardzie ISO-8859-2 stosowane jest w celu poprawnego wyświetlania
A. symboli matematycznych.
B. polskich liter, takich jak: ś, ć, ń, ó, ą.
C. znaków specjalnych dla języka kodu strony.
D. znaków zarezerwowanych dla języka opisu strony.

Zadanie 2.


Parametr face znacznika służy do określania
A. barwy czcionki.
B. nazwy czcionki.
C. efektów czcionki.
D. wielkości czcionki.

Zadanie 1.


Aby ustawić tło na stronie www należy użyć polecenia
A.

B.

Pobieranie 32.44 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna