Temat szkolenia WykładowcaPobieranie 156.5 Kb.
Data25.02.2019
Rozmiar156.5 Kb.Zajęcia 1

Temat szkolenia Wykładowca

Część I


Wybrane zagadnienia z postępowania zabezpieczającego:

Pojęcie i cel zabezpieczenia

Sąd właściwy do rozpoznania sprawy o udzielenie zabezpieczenia

Przedmiot zabezpieczenia

Chwila żądania udzielenia zabezpieczenia

Rodzaje zabezpieczenia -zabezpieczenie konserwacyjne i nowacyjne.Z. Merchel

Część II

Przepisy ogólne prawa cywilnego:

Podmioty stosunków cywilnoprawnych – osoby fizyczne ( zdolności, miejsce zamieszkania, uznanie za zmarłego), osoby prawne ( typologia osób prawnych, rejestracja), jednostki organizacyjne mające zdolność prawna niebędące osobami prawnymi), przedsiębiorcy. 1. Fall

Zajęcia 2

Część I


Odrzucenie albo oddalenie wniosku o udzielenie zabezpieczenia

Wymóg szybkości postępowania

Charakter akcesoryjny postępowania zabezpieczającego

Chwila udzielenia zabezpieczenia

Odpowiednie stosowanie przepisów o postępowaniu rozpoznawczym w postępowaniu o

udzielenie zabezpieczenia.


Z. Merchel

Część II

Przedmioty stosunków cywilnoprawnych – mienie, rzeczy, nieruchomości, części składowe, przynależności, pożytki, przedsiębiorstwo, pieniądz, papiery wartościowe, przedmioty niematerialne, surogacja

Ochrona praw podmiotowych w prawie cywilnym

Siedziba osoby prawnej


 1. FallZajęcia 3

Część I


Przesłanki zabezpieczenia

Zasada proporcjonalności przy zabezpieczeniu

Ograniczenie zabezpieczenia

Udzielanie zabezpieczenia na wniosek albo z urzędu

Sąd właściwy do udzielenia zabezpieczenia

Z. Merchel

Cześć II

Oświadczenie woli, wady oświadczenia woli

Forma czynności prawnych

Nieważność czynności prawnych

Postacie czynności prawnych

 1. FallZajęcia 4

Część I

Warunki formalne wniosku o udzielenie zabezpieczenia

Wpłata sumy zabezpieczenia i upadek zabezpieczenia

Termin rozpoznania wniosku o udzielenie zabezpieczenia

Zakres rozpoznania wniosku o udzielenie zabezpieczenia

Doręczanie postanowienia w przedmiocie zabezpieczenia


Z. Merchel

Część II

Pojęcie przedstawicielstwa i źródła umocowania do działania w cudzym imieniu

Obliczanie terminów w prawie cywilnym, początek biegu

Upływ czasu w prawie cywilnym, przedawnienie, przerwa, zawieszenie, terminy zawite 1. FallZajęcia 5

Cześć I

Zażalenie na postanowienie sądu pierwszej instancji w przedmiocie zabezpieczenia.

Żądanie uchylenia lub zmiany prawomocnego postanowienia

Wykonywanie postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia - klauzula wykonalności - wzmianka o wykonalności

Wykonywanie postanowień o udzieleniu, zabezpieczenia według przepisów o postępowaniu egzekucyjnym

Wykonywanie postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia przeciwko osobie pozostającej w związku małżeńskim


Z. Merchel

Część II

Prawo rzeczowe:

Własność, pojęcie i rodzaje własności

Pojęcie i charakterystyka współwłasności


R. Kowalkowski
Zajęcia 6

Cześć I

Koszty postępowania zabezpieczającego

Roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej wykonaniem zabezpieczenia

Sposoby zabezpieczenie roszczeń pieniężnych

Niedopuszczalność zabezpieczania roszczeń pieniężnych przeciwko Skarbowi Państwa

Zabezpieczenia na rzeczach, wierzytelności i prawach, z których egzekucja jest wyłączonaZ. Merchel

Część II


Roszczenie windykacyjne i negatoryjne

Sposoby nabycia i utraty własności

Zasiedzenie

R. KowalkowskiZajęcia 7

Część I

Rzeczy ulegające szybkiemu zepsuciu jako przedmiot zabezpieczenia

Dozór nad zajętymi ruchomościami w ramach zabezpieczenia

Zajęcie papierów wartościowych w ramach zabezpieczenia

Zajęcie rachunku bankowego w ramach zabezpieczenia

Zabezpieczenie przez zarząd przymusowy


Z. Merchel

Część II

Ustanowienie, przeniesienie, rozwiązanie i wygaśnięcie wieczystego użytkowania

Ograniczone prawa rzeczowe, ustanowienie, zmiana, przeniesienie i wygaśnięcie ograniczonych praw rzeczowych

Posiadanie samoistne i zależne


R. KowalkowskiZajęcia 8

Część I

Zabezpieczenie alimentów

Zabezpieczenie przyszłych roszczeń alimentacyjnych

Upadek zabezpieczenia

Zabezpieczenie roszczenia niepieniężnego

Upadek zabezpieczenia roszczenia niepieniężnego


Z. Merchel

Część II

Ochrona posiadania, dzierżenia, służebności

Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych

Przedmiot zabezpieczenia hipoteki, ustanowienie i rodzaje hipotek


R. KowalkowskiZajęcia 9

Część I

Wybrane zagadnienia z prawa wekslowego i czekowego

a) prawo wekslowe 1. rodzaje weksli, składniki weksla, zmiany tekstu weksla, wtóropisy i odpisy weksla, nieważność weksla, weksel niezupełny

 2. cechy zobowiązania wekslowego

 3. przenoszenie praw z weksla

 4. poręczenie wekslowe

 5. przyjęcie weksla trasowanego

 6. zapłata weksla

 7. zwrotne poszukiwanie z powodu nieprzyjęcia weksla lub niezapłacenia sumy wekslowej

 8. przedawnienie zobowiązania wekslowego

 9. roszczenia z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia

10) protest przy wekslu trasowanym i wekslu własnym

b) Prawo czekowe 1. rodzaje czeków (czek rozrachunkowy, czek zakreślony, czek gotówkowy) składniki czeku, zmiany tekstu czeku, wtóropisy czeku, nieważność czeku, czek niezupełny

 2. cechy zobowiązania czekowego

 3. przenoszenie praw z czeku

 4. poręczenie czekowe

 5. przedstawienie i zapłata z czeku

6) protest
R. Kowalkowski

Cześć II

Prawo zobowiązań:

Zobowiązanie, zobowiązania niezupełne

Dług, odpowiedzialność

Odpowiedzialność osobista i rzeczowa

Postacie świadczenia, oznaczenie świadczenia


 1. Fall
Zajęcia 10

Cześć I

Część ogólna postępowania egzekucyjnego:

Skutki nadania wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności

Tytuły zagraniczne, wykonalność orzeczeń sądów zagranicznych i ugód zawartych przed takimi sądami

Europejski tytuł zagraniczny, źródła prawa dotyczące europejskiego tytułu egzekucyjnego, rodzaje dokumentów, jakim może być nadane zaświadczenie ETE, środek zaskarżenia, uchylenie zaświadczenia europejskiego tytułu egzekucyjnego, wydanie zaświadczenia o utracie lub ograniczeniu wykonalności tytułu egzekucyjnego opatrzonego zaświadczeniem ETE

E. Jokiel

Część II


Niemożliwość świadczenia

Rodzaje świadczeń, świadczenie pieniężne

Szkoda, odszkodowanie, ustalenie wysokości szkody i odszkodowania

Zadość uczynienie pieniężne 1. Fall


Zajęcia 11

Część I


Tytułu wykonawcze skuteczne przeciwko wszystkim

Tytuły egzekucyjne, z których wynika, że następca odpowiada tylko z określonych

przedmiotów albo do wysokości ich wartości

Orzeczenie referendarza sądowego i ugoda zawarta przed mediatorem jako tytuł egzekucyjny


R. Kowalkowski

Część II

Odsetki, zakaz anatocyzmu

Wielość wierzycieli i dłużników, zobowiązania podzielne i niepodzielne

Zobowiązania solidarne i solidarność nieprawidłowa

Zasada swobody umów i jej ograniczenia

 1. FallZajęcia 12

Część I

Jurysdykcja krajowa polskich organów egzekucyjnych

Zarzut potrącenia i przedawnienia podniesiony w toku egzekucji

Konsekwencje przyjęcia przez komornika wniosku o wszczęcie egzekucji, do prowadzenia której komornik nie jest właściwy według przepisów k.p.c.

Strony i uczestnicy postępowania egzekucyjnego

R. Kowalkowski

Część II

Dodatkowe zastrzeżenia umowne

Odpowiedzialność cywilna oparta na zasadzie winy, ryzyka i słuszności

Odpowiedzialność za cudze czyny w prawie cywilnym

Odpowiedzialność organów wykonujących władze publiczną

 1. Fall


Zajęcia 13

Część I


Dodatkowy obowiązek ciąży na komorniku prowadzącym egzekucje o świadczenie przekraczające 20,000 zł

Na czym polega immunitet egzekucyjny

Kurator w postępowaniu egzekucyjnym

R. Kowalkowski

Część II

Przesłanki powstania zobowiązania z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia

Nienależne świadczenie, niegodziwe świadczenie

Skutki niewykonania zobowiązań umownych, odpowiedzialność dłużnika za osoby trzecie

Zadatek, zaliczka

 1. FallZajęcia 14

Część I

Wydanie dalszego i ponownego tytułu wykonawczego

Wykonywanie orzeczeń o przywrócenie naruszenie posiadania, jeżeli dłużnik po ukończeniu egzekucji ponownie dokonał zmiany sprzecznej z treścią tego tytułu przed upływem sześciu miesięcy od ukończenia egzekucji

Działanie sądu z urzędu zmierzające do zapewnienia należytego wykonania egzekucji i usunięcia spostrzeżonych uchybień


R. Kowalkowski

Część II

Pojęcie i przyczyny wygaśnięcia zobowiązań, dowód wykonania zobowiązań

Potrącenie, dobrowolne zwolnienie z długu

Zwolnienie z długu, złożenie do depozytu sądowego

Świadczenie w miejsce wykonania, odnowienie zobowiązania

 1. FallZajęcia 15

Część I

Złożenie ustnie do protokołu wniosku o przeprowadzenie egzekucji

Złożenie wniosku o wszczęcie egzekucji przez wierzyciela, który nie może podpisać

wniosku


Zmiany stron lub uczestników postępowania w postępowaniu egzekucyjnym
R. Kowalkowski

Część II

Zarachowanie zapłaty, zaliczenie zapłaty

Prawo zatrzymania, ustawowe prawo zastawu

Zmiana wierzyciela lub dłużnika

Ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika

 1. Fall


Zajęcia 16

Część I


Nadanie klauzuli wykonalności na rzecz następcy wierzyciela lub przeciwko następcy dłużnika

Skarga na czynności komornika, wyłączenie skargi

Nadanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika

R. Kowalkowski

Część II

Umowa sprzedaży, prawo pierwokupu

Umowa najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu, komisu

Umowa spółki cywilnej,

Umowa o dzieło, zlecenia

Poręczenie, ugoda


 1. FallZajęcia 17

Część I

Wprowadzenie do klauzuli wykonalności innych podmiotów

Przejście praw i obowiązków na spadkobierców dłużnika

Egzekucja z mienia poddanego pieczy zarządcy, kuratora spadku, wykonawcy testamentu

Tytuł egzekucyjny, rodzaje tytułów egzekucyjnych

Dopuszczalność prowadzenia egzekucji przeciwko osobie, która stała się posiadaczem rzeczy po jej zajęciuR. Kowalkowski
Część II

Prawo spadkowe:

Testament jako czynność prawna

Prawa i obowiązki wchodzące do spadku i nie wchodzące do spadku

Pojęcie otwarcie spadku

Krąg spadkobierców ustawowych grupy pierwszej 1. Fall


Zajęcia 18

Część I


Obowiązek informowania przez komornika wierzyciela, którego roszczenie stwierdzone jest tytułem wykonawczym lub tytułem egzekucyjnym o prowadzonym przeciwko dłużnikowi postępowaniu egzekucyjnym

Gromadzenie w postępowaniu egzekucyjnym informacji o stanie majątkowym dłużnika. Jak powinien postąpić komornik w razie nie udzielenia mu informacji niezbędnych do prowadzenia egzekucji przez podmiot do tego zobowiązany

Stosowanie środków przymusu w postępowaniu egzekucyjnym, środki dyscyplinujące strony i uczestników postępowania egzekucyjnego

Skutki nie dokonanie czynności potrzebnej do dalszego prowadzenia postępowania egzekucyjnego

Wymóg dołączenia do wniosku o wszczęcie egzekucji odpis tytułu wykonawczego

Żądanie wyjaśnień przez komornika w postępowaniu egzekucyjnym. Od kogo i na jakiej podstawie komornik może żądać wyjaśnień lub informacji niezbędnych do prowadzenia egzekucji


R. Kowalkowski

Część II

Testament własnoręczny, allograficzny

Testament ustny, testament sporządzony na polskim statku morskim lub powietrznym

Ustanowienie spadkobiercy, podstawienie

Zapis, dalsze zapisy, polecenie

 1. Fall


Zajęcia 19

Cześć I


Przejście uprawnień i obowiązków w toku egzekucji

Zwyczajne i szczególne środki zaskarżenia w postępowaniu egzekucyjnym

Zasady ustalania kosztów prowadzenia egzekucji, koszty zastępstwa adwokackiego i radcowskiego w postępowaniu egzekucyjnym

Skutki zwolnienia od kosztów sądowych przyznane stronie w postępowaniu rozpoznawczym na postępowanie egzekucyjne

Ogłoszenie upadłości dłużnika a postępowanie egzekucyjne

Zbieg egzekucji sądowej


R. Kowalkowski

Część II

Obliczenie zachowku

Odrzucenie spadku z pokrzywdzeniem wierzycieli

Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza

Dział spadku, wzajemne roszczenia spadkobierców

 1. FallZajęcia 20

Część I

Zbieg egzekucji sądowej i administracyjnej

Sąd jako organ egzekucyjny i jako sąd egzekucyjny

Czynności w zakresie spisu inwentarza

Czynności w zakresie spisu i zabezpieczenia spadku

Obrona merytoryczna i obrona formalna dłużnika, jakimi środkami się ją dochodzi

Możliwość wszczęcia egzekucji w oparciu o dokumenty nie zaopatrzone w klauzule wykonalności, zrównane z tytułami wykonawczymi

R. Kowalkowski

Część II

Stwierdzenie nabycia spadku i ochrona spadkobiercy

Powołanie wykonawcy testamentu

Odpowiedzialność za długi spadkowe

Zbycie spadku lub udziału w spadku, umowa o zrzeczeniu się dziedziczenia


 1. Fall


Zajęcia 21

Część I


Zawiadomienie o wszczęciu egzekucji, doręczanie dłużnikowi

Ustanowienie w postępowaniu egzekucyjnym kuratora z urzędu

Zawieszenie postępowania egzekucyjnego z mocy prawa

Skargę na bezczynność komornika

Umorzenie postępowania egzekucyjnego z mocy samego prawa

Wydanie opinii przez biegłego w postępowaniu egzekucyjnym


R. Kowalkowski

Część II


Wybrane zagadnienia prawa rodzinnego:

Odpowiedzialność za zobowiązania zaciągnięte w sprawach wynikających z zaspokajania zwykłych potrzeb rodziny

Pokrewieństwo, powinowactwo

Wspólność wynikająca ze wspólności majątkowej między małżonkami

Majątek osobisty

 1. FallZajęcia 22

Część I

Umorzenie w całości lub części postępowania egzekucyjnego z urzędu

Tytuły egzekucyjne wydane przeciwko osobom pozostającym w związku małżeńskim

Umorzenie postępowania egzekucyjnego w całości lub części na wniosek

Powództwo opozycyjne i ekscydencyjne

Czy organ emerytalno-rentowy dokonujący potrąceń z emerytury lub renty jest organem egzekucyjnym

Skutki umorzenia postępowania egzekucyjnego

R. Kowalkowski

Część II

Zmiana lub wyłączenie wspólności ustawowej

Ustanie wspólności majątkowej w czasie trwania małżeństwa

Skutki ustania wspólności ustawowej


 1. Fall


Zajęcia 23

Cześć I


Skutki nie zawiadomienia przez dłużnika organu egzekucyjnego o zmianie miejsca pobytu trwającego dłużej niż jeden miesiąc, który został zawiadomiony o wszczęciu egzekucji

Nakaz zapłaty nie zaopatrzony w klauzule wykonalności jako tytuł zabezpieczenia

Klauzula wykonalności

G. Julke

Część II

Ustanie małżeństwa

Skutki orzeczenia separacji

Osoby uprawnione i zobowiązane do alimentacji, obowiązek alimentacyjny


 1. FallZajęcia 24

Cześć I

Ugoda zawarta przed sądem polubownym jako podstawa egzekucji

Nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu

Wszczęcie egzekucję przeciwko osobie nie wymienionej w tytule wykonawczymG. Julke

Część II


Opieka i kuratela

Przysposobienie

Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity: Dz. U. 2012 r. poz. 1228 ze zm. )

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity: Dz. U. 2013r. poz. 1456 ze zm.) 1. Fall


Zajęcia 25

Część I


Tytuł egzekucyjny przy egzekucji z majątku wspólnego wspólników spółki prawa cywilnego

Dopuszczalność wydania dalszych tytułów wykonawczych

Możliwość zlecenia przez wierzyciela za wynagrodzeniem komornikowi poszukiwanie majątku dłużnika

G. Julke
Część II

Wybrane elementy prawa europejskiego i prawa prywatnego międzynarodowego:

Instytucje Wspólnot

Parlament Europejski

Rada Unii Europejskiej

Komisja Europejska

E. Jokiel
Zajęcia 26

Część I


Wniosek o wszczęcie egzekucji

Tryb zaskarżenia nadania klauzuli wykonalności

Czynności komornika, jeżeli w toku egzekucji zostanie ujawnione, że na zajętym przedmiocie ustanowiony został zastaw rejestrowy

G. Julke

Część II


Europejski Trybunał Europejski

Akty prawne wydawane przez instytucje wspólnotowe: rozporządzenia, dyrektywy, decyzje, zalecenia opinie

Część IV k.p.c. Przepisy z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnegoWykonalność orzeczeń sadów państw członkowskich Unii Europejskiej, ugód zawartych przed takimi sądami lub zatwierdzonych przez takie sady oraz dokumentów urzędowych sporządzonych w tych państwach, opatrzonych zaświadczeniem europejskiego tytułu egzekucyjnego (art. 11531 k.p.c.)
E. JokielZajęcia 27

Część I


Złożenie wyegzekwowanych kwot pieniężnych na rachunek depozytowy sądu

Wnioski, oświadczenia i protokoły w postępowaniu egzekucyjnym

.Podejmowanie przez komornika czynności w porze nocnej i w dniu ustawowo uznanym za wolny od pracy

G. Julke

Część II

Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o prawie pomocy w postępowaniu w sprawach cywilnych prowadzonych w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz o prawie pomocy w celu ugodowego załatwienia sporu przed wszczęciem takiego postępowania (Dz. U. z 2005 r. Nr 10, poz. 67 ze zm.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1215/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywani w sprawach cywilnych i handlowych

Rozporządzenie nr 1393/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 listopada 2007 r. dotyczące doręczania w państwach członkowskich dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych i handlowych („doręczanie dokumentów”) oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1348/2000

Rozporządzenie nr 1896/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie europejskiego nakazu zapłaty

Konwencja o przeprowadzaniu dowodów w sprawach cywilnych lub handlowych, Haga 18 marzec 1970 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 50, poz. 582)


E.JokielZajęcia 28

Część I

Możliwość dokonania „rewizji osobistej” przez komornika

Przywołanie przez komornika świadków do czynności egzekucyjnych

Czynności komornika po zakończeniu egzekucji skutecznym wyegzekwowaniu całej należności wraz z kosztami egzekucyjnymi

Zawieszenie i umorzenie postępowania egzekucyjnego

G. Julke

Część II


Konwencja o doręczaniu za granicą dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych i handlowych, Haga 15 listopada 1965 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 87, poz. 968)

Konwencja o jurysdykcji i wykonywaniu orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych, Lugano 16 wrzesień 1988 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 10, poz. 132)

Konwencja o dochodzeniu roszczeń alimentacyjnych za granicą, Nowy Jork 20 czerwca 1956 r. (Dz. U. z 1961 r. Nr 17, poz. 87)

.Konwencja o uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń odnoszących się do obowiązków alimentacyjnych, Haga 2 października 1973 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 2, poz. 13)


E.Jokiel


Zajęcia 29

Część I


Rozstrzyganie skarg na czynności komornika w postępowaniu upadłościowym

Wstrzymanie się przez komornika z dokonaniem czynności

Udział komornika w postępowaniu upadłościowym

Ograniczeniu egzekucji o charakterze przedmiotowym .


G. Julke

Część II

Konwencja o prawie właściwym dla zobowiązań alimentacyjnych, Haga 2 października 1973 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 39, poz. 444)

Konwencja o ułatwieniu dostępu do wymiaru sprawiedliwości w stosunkach międzynarodowych, Haga 25 października 1980 r. ( Dz. U. z 1995 r. Nr 18, poz. 86)

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 stycznia 2002 r. w sprawie szczegółowych czynności sądów w sprawach z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego oraz karnego w stosunkach międzynarodowych (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 1657)Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. Prawo prywatne międzynarodowe (Dz.U.2011.80.432 ) E.Jokiel

Zajęcia 30

Część I

Egzekucja świadczeń pieniężnych, czynności egzekucyjne określone w przepisach szczególnych o egzekucji:

Właściwość komornika w egzekucji z ruchomości

Sposób, zakres i skutek prawny zajęcia w egzekucji z ruchomości


Z.Merchel

Część II

Wybrane elementy prawa gospodarczego i prawa spółek handlowych


Spółka jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna

Rozwiązanie spółek osobowych


G. Sikorski


Zajęcia 31

Część I


Oszacowanie zajętych ruchomości

Dozór nad zajętymi ruchomościami


Z.Merchel

Część II

Spółki kapitałowe (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjna )

Rozwiązanie i likwidacja spółek kapitałowych

G. SikorskiZajęcia 32

Cześć I


Sprzedaż zajętych ruchomości

Udzielanie i skutek przybicia w egzekucji z ruchomości


Z.Merchel

Część II

Odpowiedzialność cywilnoprawna spółek i wspólników

Łączenie, podział i przekształceni spółek

G. SikorskiZajęcia 33

Część I


Przejmowanie na własność ruchomości w egzekucji

Prawa i obowiązki nabywcy w egzekucji z ruchomości


Z.Merchel

Część II

Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości

Skutki ogłoszenia upadłości: co do osoby upadłego, co do majątku upadłego, co do zobowiązań upadłego, co do spadków nabytych przez upadłego

G. SikorskiZajęcia 34

Część I

Egzekucja z wynagrodzenia za pracę

Właściwość i postępowanie komornika w egzekucji z wynagrodzenia za pracę

G. Julke

Część II

Wpływ ogłoszenia upadłości na stosunki majątkowe małżeńskie

Wpływ ogłoszenia upadłości na postępowanie sądowe

G. Sikorski


Zajęcia 35

Cześć I


Obowiązki pracodawcy w egzekucji z wynagrodzenia za pracę - przesłanki ukarania pracodawcy grzywną

Postępowanie komornika w egzekucji z rachunku bankowego


G. Julke

Część II

Zgłoszenie i ustalenie wierzytelności

Układ

G. Sikorski

Zajęcia 36

Cześć I


Zakres i skutki zajęcia rachunku bankowego

Obowiązki banku w egzekucji z rachunku bankowego i odpowiedzialność banku za naruszenie obowiązków w egzekucji z rachunku bankowego


G. Sikorski

Część II


Likwidacja masy upadłości

Podział funduszów masy upadłości i sum uzyskanych ze zbycia rzeczy i praw


G. Sikorski
Zajęcia 37

Część I

Właściwość i postępowanie komornika w egzekucji z innych wierzytelności

Zajęcie wierzytelności związanej z posiadaniem dokumentu

G. Julke

Część II


Postępowanie naprawcze w razie zagrożenia niewypłacalnością
Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 1015 ze zm.)
G. Sikorski


Zajęcia 38

Część I


Zaspokajanie wierzyciela z zajętej wierzytelności

Postępowanie komornika w egzekucji z innych praw majątkowych


G. Julke

Część II

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 672)

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 94 ze zm.)

Ustawa z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (tekst jednolity: Dz. U. 2009 r. Nr 67 poz. 569)

G. Sikorski

Zajęcia 39

Część I


Zaspokajanie wierzyciela z zajętego prawa w egzekucji z innych praw majątkowych

Postępowanie komornika w egzekucji z papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu


G. Sikorski

Cześć II

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 1382)

Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity: Dz. U. 2013 poz. 1203 ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach (Dz.U.2014.1667) G. Sikorski


Zajęcia 40
Część I

Wyjawienie majątku

Właściwość komornika w egzekucji z nieruchomości

G. Julke

Część II

Wybrane zagadnienia z postępowania cywilnego


Udzielanie przez sąd stronom i uczestnikom postępowania niezbędnych pouczeń co do czynności procesowych

Zakres stosowania art. 13 § 2 k.p.c.

Zasada: dyspozycyjności (rozporządzalności), jawności, bezpośredniości postępowania, kontradyktoryjności, równości i formalizmu postępowania

H. Lange-BieszkiZajęcia 41

Część I

Uczestnicy postępowania w egzekucji z nieruchomości

Zajęcie nieruchomości i skutek rozporządzenia nieruchomością po jej zajęciu

Zarząd zajętej ruchomości


G.Julke

Część II

Stosunek postępowania cywilnego do postępowania karnego i odwrotnie

Właściwość rzeczowa, miejscowa, przemienna, wyłączna, instancyjna i funkcjonalna

Terytorialny zasięg mocy obowiązującej prawa w postępowaniu cywilnym


H. Lange-BieszkiZajęcia 42

Część I

Opis i oszacowanie nieruchomości

Obwieszczenie o licytacji nieruchomości i warunki licytacyjne w egzekucji z nieruchomości

G.Julke

Część II

Immunitet jurysdykcyjny i egzekucyjny

Jurysdykcja krajowa
R. Kowalkowski

Zajęcia 43

Część I

Licytacja nieruchomości

Przybicie w egzekucji z nieruchomości

Przysądzenie własności w egzekucji z nieruchomości


G.Julke

Część II

Udział prokuratora w postępowaniu cywilnym i koszty z tym związane

Udział organizacji społecznych w postępowaniu cywilnym

Zdolność sądowa, zdolność procesowa, zdolność postulacyjna

Współuczestnictwo procesowe

H. Lange-Bieszki
Zajęcia 44

Część I

Egzekucja z ułamkowej części nieruchomości oraz użytkowania wieczystego

Uproszczona egzekucja z nieruchomości

G.Julke

Część II

Strony i uczestnicy postępowania

Legitymacja procesowa

Następstwo procesowe


H. Lange-Bieszki


Zajęcia 45

Część I


Podział sumy uzyskanej z egzekucji

Egzekucja obowiązku opróżnienia lokalu mieszkalnego


G. Julke

Część II


Pełnomocnicy procesowi

Zasady obowiązują przy zasądzaniu kosztów w postępowaniu przed sądem cywilnym Zwolnienie od kosztów sądowych


H. Lange-Bieszki


Zajęcia 46

Część I


Egzekucja z udziałem Skarbu Państwa

Egzekucja przez zarząd przymusowy


G. Julke

Część II

Obowiązkowy udział prokuratora w sprawach o uznanie orzeczeń sądów zagranicznych

Pojęcie, rodzaje, forma czynności postępowania

Pisma procesowe, urzędowe formularze


H. Lange-Bieszki
Zajęcia 47

Część I

Egzekucja przez sprzedaż przedsiębiorstwa

Egzekucja przez sprzedaż gospodarstwa rolnego

G. Julke

Część II

Uzupełnienie braków formalnych pism procesowych i skutki ich nieuzupełnienia

Doręczanie pism sądowych i procesowych

Terminy w postępowaniu cywilnym - obliczanie, przywracanie


H. Lange-Bieszki Zajęcia 48

Część I

Egzekucja świadczeń alimentacyjnych

Egzekucja należności sądowych

G. Julke

Część II

Ciężar udowodnienia twierdzeń faktycznych w postępowaniu cywilnym

Kto nie może być świadkiem a kto jest uprawniony do odmowy zeznań

Wyrok wstępny, częściowy, łączny


H. Lange-Bieszki

Zajęcia 49

Część I


Egzekucja wydania rzeczy

Wykonanie orzeczeń zagranicznych

Czynności komornika w egzekucji prowadzonej przez sad (art. 1049-1051)

G. Julke

Część II


Wyrok kontradyktoryjny i wyrok zaoczny

Nieważność postępowania


H. Lange-BieszkiZajęcia 50

Część I

Podstawowe zasady prawa pracy

Stosunek pracy, umowa o pracę a umowa zlecenia i o dzieło

R. Kowalkowski
Część II

Sprostowanie, uzupełnienie i wykładnia wyroku

Wyrok, postanowienie, prawomocność orzeczeń

Oddalalenie powództwo i odrzucenie pozwu

H. Lange-Bieszki
Zajęcia 51

Część I

Wybrane elementy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Zawarcie, rozwiązanie i wygaśnięcie umowy o pracę


Wynagrodzenie za pracę (podstawowe, dodatki, nagrody, premię, odprawy)
R. Kowalkowski

Część II

Środki zaskarżeniaR. Kowalkowski
Zajęcia 52

Część I

Ochrona wynagrodzenia za pracę

Potrącenia z wynagrodzenia za pracę

R. Kowalkowski

Część II

Skarga na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki

Postępowanie dowodowe w postępowaniu apelacyjnym

R. Kowalkowski
Zajęcia 53

Część I

Obowiązki pracodawcy i pracownika. Świadectwo pracy, opinie

Czas pracy, zwolnienia z pracy, dodatkowe dni wolne od pracy

R. Kowalkowski
Część II

Wznowienie postępowania

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia


R. Kowalkowski
Zajęcia 54

Część I

Odpowiedzialność materialna pracownika na zasadach ogólnych i za mienie powierzone

Pracownicze urlopy wypoczynkowe, bezpłatne i wychowawcze

R. Kowalkowski

Część II

Sąd polubowny, wyrok sądu polubownego, skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego,

uznanie i stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego

R. KowalkowskiZajęcia 55
Część I

Rozstrzyganie sporów ze stosunku pracy

Przedawnienie roszczeń


R. Kowalkowski
Część II

Wybrane elementy prawa i postępowania administracyjnego z uwzględnieniem egzekucji administracyjnej:

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego ((tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 267 ze zm..):

-zakres obowiązywania

-właściwość organów

-strony

G. SikorskiZajęcia 56

Sprawdzian


Część II

K.p.a. ciąg dalszy

-załatwianie spraw

-postępowanie

-decyzje, orzeczenia (rodzaje, sprostowanie, uzupełnienie i wykładnia orzeczeń, prawomocność, wykonalność i skuteczność orzeczeń)

-odwołania, wznowienie postępowania, uchylenie oraz stwierdzenie nieważności decyzji

-wydawanie zaświadczeń

G. Sikorski


Zajęcia 57

Część I


Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych ((tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 1442 ze zm.)

Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 950)

.Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ((tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 674 ze zm.)

R. Kowalkowski
Część II

Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 1619):

-organy egzekucyjne

-zasady prowadzenia egzekucji

-zbieg egzekucji

-egzekucja należności pieniężnych - sposoby

-podział sumy uzyskanej z egzekucji

-egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnych

-postępowanie zabezpieczające

G. SikorskiZajęcia 58

Część I

Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji:

Status prawny komornika sądowego – komornik jak funkcjonariusz publiczny oraz organ władzy publicznej

Ustawowe zadania komornika sądowego

Zasada pełnienia osobiście przez komornika czynności - wyjątki

Protokół stanu faktycznego

Uprawnienie komornika do żądania informacji

Z. Merchel

Część II

Etyka

Anna Machnikowska
Zajęcia 59

Cześć I

Podleganie przez komornika przy wykonywaniu czynności tylko ustawom oraz orzeczeniom sądu

Nadzór judykacyjny sądu nad komornikiem

Nadzór prezesa sądu rejonowego nad komornikiem

Nadzór Ministra Sprawiedliwości nad komornikiem

Nadzór organów samorządu nad komornikiem


Z. Merchel

Część II
Sprawdzian

Zajęcia 60

Część I


Wykonywanie przez komornika czynności na własny rachunek, koszty działalności

komornika i zasady prowadzenia kancelarii

Pieczęć komornika

Rewir komorniczy

Tworzenie i znoszenie rewirów

Wybór komornika


Z. Merchel

Część II

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. 2012 r. poz. 647 ze zm.)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2013 poz. 1409 ze zm.)

Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze zm.).

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 150)
G. Sikorski

Zajęcia 61

Część I


Prowadzenie egzekucji przez komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polski

Wyłączenie komornika

Wymagania stawiane kandydatom do zawodu komornika, aplikacja, asesorzy komorniczy- prawa i obowiązki

Procedura powoływania komornika

„Przenoszenie” komornika

Z. Merchel

Cześć II


Wybrane zagadnienia z zakresu prawa finansowego a w szczególności prawa bankowego i podatkowego:

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. 2012 r. poz. 749 ze zm.)G. Sikorski

Zajęcia 62

Część I


Obowiązki komornika po powołaniu

Chwila uzyskania uprawnień przez powołanego komornika do wykonywania czynności

Kancelaria komornika

Ślubowanie komornika

Odwołanie komornika przez Ministra Sprawiedliwości

Z. Merchel

Część II
Egzekucja z ruchomości. Powództwa przeciwegzekucyjne.
T. WojciechowskiZajęcia 63

Pełnienie obowiązków przez komornika odwołanego

Opłaty stosunkowe w egzekucji świadczeń pieniężnych

Obliczanie i pobieranie opłaty stosunkowej

Opłaty stałe

Opłata egzekucyjna w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego

Z. Merchel

Część II


Egzekucja z wynagrodzenia za pracę. Egzekucja z innych wierzytelności. Egzekucja z innych praw majątkowych.
T. WojciechowskiZajęcia 64

Część I

Komornicy wizytatorzy – wizytacja kancelarii komorniczej.

Likwidacja kancelarii komornika

Zatrudnianie personelu kancelarii komornika

Odpowiedzialność odszkodowawcza komornika

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnejH. Gadomska

Część II

Etyka
Anna Machnikowska
Zajęcia 65


Cześć I

Odpowiedzialność dyscyplinarna komornika

Dochód komornika

Samorząd komorniczy

Kompetencje organów samorządu komorniczego

Współpraca z organizacjami komorników innych krajów – czasopisma zawodowe

komorników.

H. Gadomska

Cześć II

Zajęcia praktyczne.


Currenda
Zajęcia 66

Część I

Zagadnienia ustrojowe


Znaczenie prawne Konstytucji RP

Demokratyczne państwo prawne

Podstawa i granice działania organów władzy publicznej

Rodzaje i podział władz

Władza ustawodawcza

Władza wykonawcza

Władza sadownicza

Prawa człowieka w Konstytucji RP


P.Uziębło

Część II

Opodatkowanie działalności komornika podatkiem dochodowym od osób fizycznych

Podatek VAT a działalność komornika

G. SikorskiZajęcia 67

Część I

Biurowość i ewidencja operacji finansowych kancelarii komorniczych

Urządzenia ewidencyjne komornika

Forma prowadzenia urządzeń ewidencyjnych

Prowadzenie urządzeń ewidencyjnych w formie ksiąg

Co powinien zapewniać system informatyczny obsługujący urządzenia ewidencyjne

Obowiązki komornika w systemie informatycznym

Prostowania błędnych zapisów w urządzeniach ewidencyjnych prowadzonych w formie ksiąg oraz w urządzeniach ewidencyjnych prowadzonych w systemie informatycznym

Dokumenty przechowywane przez komornika w osobnych teczkach

H. Gadomska

Część II

Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności w Polsce w świetle deklaracji z Brighton


E.Jokiel
Zajęcia 68

Część I

Wpisywanie spraw w repertoriach "Km", "Kmp" i "Kms"

Wpisywanie sprawy do repertorium w razie podjęcia na nowo postępowanie w sprawie zakończonej

Postępowanie ze sprawami z repertorium "Kmp" niezałatwionymi w okresie ostatnich pięciu lat

Zaznaczanie ostatecznego załatwienia sprawy w repertorium

Pojęcie sprawy z elementem zagranicznym i jej rejestrowanie. Oznaczanie akt

Kolejność czynności w sprawach z elementem zagranicznym

Postępowanie z korespondencję niedotyczącą pomocy prawnej, otrzymaną przez komornika bezpośrednio od sądów i innych organów państwa obcego, albo od cudzoziemców zamieszkałych w Polsce, albo osób zamieszkałych lub mających siedzibę za granicą oraz od obcych przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych mających siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej


H. Gadomska

Część II

Egzekucja z nieruchomości.


T. WojciechowskiZajęcia 69

Część I

Sporządzanie i forma pism oraz dokumentów wysyłanych przez komornika. Podpisywanie pism i dokumentów

Dowód doręczenia pism, zawiadomień i pouczeń sporządzonych przez komornika

Zakładania i prowadzenie akt - kilka spraw przeciwko temu samemu dłużnikowi, oznaczanie połączenia spraw

Oznaczanie akt po zakończeniu postępowania

Prezentata. Dołączanie pism i kopert do akt. Dołączanie protokołów, postanowień i zarządzeń komornika oraz poświadczonych odpisów wysyłanych pism i zwrotne potwierdzenia odbioru doręczeń

Karta rozliczeniowa i jej treść

Wydawanie akt poza kancelarię komorniczą


H. Gadomska

Część II

Uproszczona egzekucja z nieruchomości.


T. Wojciechowski

Zajęcia 70

Część I


Akta zastępcze

Urządzenia do ewidencji operacji finansowych i forma ich prowadzenia

Prowadzenie urządzeń ewidencyjnych w systemie informatycznym

Obowiązki komornika prowadzącego ewidencję operacji finansowych przy pomocy urządzeń ewidencyjnych w systemie informatycznym

Kwitariusze komornika – rodzaje-przeznaczenie

Przyjmowanie wpłat gotówkowych – forma pokwitowania

Postępowanie z kwotami nadsyłanymi przekazami pocztowymi

H. Gadomska

Część II

Trybunały

Sąd Najwyższy

Naczelny Sąd Administracyjny

Trybunał Konstytucyjny – właściwość, znaczenie wyroków TK

Najwyższa Izba Kontroli

Rzecznik Praw Obywatelskich

Podstawa konstytucyjna członkostwa w Unii Europejskiej

Ochrona obywateli, praw i interesów Polski w stosunkach zagranicznych

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 1182 ze zm.)


P.Uziębło
Zajęcia 71

Część I

Postępowanie z dowodami wpłaty

Rozliczenia z uczestnikami postępowania egzekucyjnego w zakresie rozchodów. Treść pokwitowania wypłaty gotówkowej

Przesyłanie pieniędzy osobie uprawnionej

Przechowywanie gotówki i przedmiotów wartościowych w kancelarii

Postępowanie z wyegzekwowanymi należnościami sądowymi

Księga pieniężna i sposób jej prowadzenia

H. Gadomska

Część II

Metodyka pracy komornika i wybrane zagadnienia z psychologii


Organizacja pracy komornika


Sprawozdawczość komornicza

Dyscyplina i kultura pracy komornika


J. Grajkowski

Zajęcia 72

Część I


Terminy rejestrowania w księdze pieniężnej pobranej kwoty, przychodu i rozchodu w obrocie bezgotówkowym

Księgowanie w rubrykach księgi pieniężnej

Księgowanie pobranej opłaty egzekucyjnej

Księga pieniężna - postępowanie komornika po upływie każdego miesiąca kalendarzowego

Obliczanie dochodu komornika

Księgowanie zaliczek na wydatki


H. Gadomska

Część II 

Kodeks etyki zawodowej komornika

Elementy prawa prasowego, kontakty z mediami

Zachowanie się w sytuacjach podwyższonego ryzyka


J. Grajkowski


Pobieranie 156.5 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna