Technologia, technologia chemiczna definicje. Znaczenie przemysłu chemicznego I jego produktówPobieranie 19.5 Kb.
Data25.10.2017
Rozmiar19.5 Kb.

WYKŁAD – 1

 1. Technologia, technologia chemiczna – definicje.

 2. Znaczenie przemysłu chemicznego i jego produktów.

 3. Ekonomika procesów chemicznych.

 • koszty badań naukowych – wdrożenie,

 • koszty budowy instalacji przemysłowej,

 • koszty związane z prowadzeniem procesu produkcyjnego.

 1. Droga rozwoju procesu technologicznego.

 2. Ekonomika a skala produkcji.

 3. Procesy okresowe i ciągłe –porównanie.

 4. Reaktory do procesów ciągłych w fazie ciekłej.

 5. Reaktory stosowane w procesach katalitycznych.


Folia-1TECHNOLOGIA – WIEDZA O PRZETWARZANIU W SPOSÓB CELOWY I EKONOMICZNY DÓBR NATURALNYCH W DOBRA UŻYTECZNE.

TECNOLOGIA CHEMICZNA NAUKA STOSOWANA ZAJMUJĄCA SIĘ ZAGADNIENIEM PROWADZENIA REAKCJI CHEMICZNYCH NA SKALĘ PRZEMYSŁOWĄ. WE WSPÓŁCZESNYM UJĘCIU JEJ PRZEDMIOTEM SĄ GŁÓWNIE PROCESY I OPERACJE JEDNOSTKOWE.
TECHNOLOGIA CHEMICZNA – DZIAŁ TECHNOLOGII ZAJMUJĄCY SIĘ WYTWARZANIEM PRODUKTÓW PRZEMYSŁOWYCH W OPARCIU O PROCESY CHEMICZNE; GŁÓWNYM ZADANIEM TECHNOLOGII CHEMICZNEJ JEST OPRACOWYWANIE NAJBARDZIEJ RACJONALNYCH POD WZGLĘDEM TECHNICZNYM I EKONOMICZNYM METOD WYTWARZANIA OKREŚLONEGO PRODUKTU ORAZ USTALANIE OPTYMALNYCH WARUNKÓW PROWADZENIA PROCESU PRODUKCYJNEGO.

Definicje technologii-Folia-1


W przeciwieństwie do chemika, który potrafi wytworzyć w laboratorium pożądany produkt w małej ilości i w sposób bardzo często kosztowny technolog ma za zadanie wytworzenie tego samego produktu w dużej skali przemysłowej w sposób możliwie najtańszy. Te dwie cechy technologii chemicznej duża skala i położenie nacisku na stronę ekonomiczną powodują zróżnicowanie pracy chemika w laboratorium i na instalacji przemysłowej.
Przemysł chemiczny.
Przemysł chemiczny w krajach wysoko rozwiniętych stanowi bardzo ważną dziedzinę przemysłu. Produkcja tego przemysłu stanowi niekiedy 10% całkowitej produkcji przemysłowej. Produkty przemysłu chemicznego mają ogromny wpływ na standard życiowy społeczeństw. Trudno sobie wyobrazić współczesną cywilizację bez tworzyw sztucznych, włókien syntetycznych, farmaceutyków barwników, paliw itp. Bardzo trudno byłoby znaleźć jakiekolwiek dobra współczesnej cywilizacji, w których przemysł chemiczny nie brałby udziału.
Ekonomika procesów chemicznych.
Wytwarzanie produktów chemicznych związane jest z różnego rodzaju kosztami. Można podzielić je na trzy grupy:


 1. Koszty związane z nabyciem umiejętności wytwarzania określonego produktu. Dla uzyskania tej wiedzy konieczne są badania laboratoryjne lub zakup licencji. Na koszty składają się zatem koszty badań laboratoryjnych lub koszty nabycia licencji.

 2. Koszty związane z budową instalacji produkcyjnej w skład tych kosztów wchodzą nakłady na materiały robocizn, energię, które ponoszone są na budowę instalacji chemicznej określa się je jako koszty inwestycyjne.

 3. Koszty związane z prowadzeniem procesu produkcyjnego są to koszty związane z utrzymaniem pracy instalacji chemicznej takie jak koszty surowców , robocizny nadzór, energii, wody, pary itd. Oraz wiele różnych materiałów i usług, niezbędnych dla pracy instalacji. Suma tych wydatków określana jest jako koszty produkcji.


Ad. 1. Droga rozwoju procesu chemicznego.
Koszty badań naukowych i wdrożeniowych. Im dokładnie poznany jest proces chemiczny im większe poniesione zostały na ten cel nakłady tym mniejsze są zazwyczaj wydatki jakie zostaną poniesione na koszty inwestycyjne. Jednak w każdej konkretnej sytuacji istnieje pewne optimum wydatków jakie należy przeznaczyć na cele n-b i wdrożeniowe po przekroczeniu tego optimum dalsze nakłady nie są już opłacalne. Niestety nie jest możliwe dokładne obliczenie tego optimum. Dokładność opracowania n-b związana z wielkością przeznaczanych na ten cel nakładów wiąże się w dużym stopniu z przewidywaną skalą produkcji. Oczywistym jest, że przy małej skali produkcji wydatki na badania są znacznie mniejsze.
Ad. 2. Koszty związane z budową instalacji produkcyjnej.
Im prostszy jest proces, tym tańsza jest instalacja przemysłowa. Następujące cechy procesów przemysłowych powodują wzrost nakładów inwestycyjnych:


 • liczne etapy reakcji,

 • liczne operacje rozdzielania,

 • stosowanie wysokich temperatur i ciśnień,

 • obecność substancji korodujących,

 • prace z surowcami stałymi.

W wielkich instalacjach produkcyjnych każda prowadzona reakcja chemiczna wymaga oddzielnego reaktora. Który jest często nietypowym a zatem i najdroższym elementem instalacji. Tak więc proces trójetapowy wymagał będzie najprawdopodobniej większych nakładów inwestycyjnych niż proces jednostopniowy.


Wydzielenie produktu wymaga użycia aparatury do o tych operacji takich jak kolumny destylacyjne, filtry itp. Im większa jest ilość tych operacji tym większa jest liczba kosztownych aparatów co powoduje wzrost nakładów inwestycyjnych.
Na ogół im bardziej temperatura i ciśnienie stosowane w procesie odbiegają od warunków normalnych tym większych nakładów inwestycyjnych należy oczekiwać. Dotyczy to temperatur zarówno wysokich jak i niskich podobne zależności występują przy ciśnieniu.
Obecność tego rodzaju substancji pociąga za sobą konieczność użycia materiałów odpornych na korozję, które najczęściej są znacznie droższe.
Operowanie ciałami stałymi znacznie zwiększa koszty inwestycyjne w stosunku do tych przypadków kiedy operuje się gazami lub cieczami.

Ad.3 Koszty produkcji

W większości procesów chemicznych koszty surowcowe stanowią najważniejszą pozycję kosztów produkcji. Z tego powodu pożądane jest stosowanie tanich surowców i przekształcanie ich w produkty z największą wydajnością i selektywnością. Należy unikać przy tym takich surowców, które nie występują w produktach. (przykład fenol z chlorobenzenu, porównanie bezwodnik ftalowy o-ksylen, naftalen).


Wpływ skali produkcji na koszty.
Ważnym czynnikiem wpływającym na koszty jest skala produkcji. Ekonomika procesów chemicznych jest bardzo wrażliwa na ten czynnik W przypadku większości procesów zarówno nakłady inwestycyjne jak i koszty produkcji na jednostkę produktu zmniejszają się ze wzrostem skali produkcji. W związku z tym istnieje tendencja do budowania dużych jednostek co oznacza w przypadku małych krajów celowość ograniczania liczebności producentów.
Do powtórzenia:

Zasady technologiczne:


 • zasada najlepszego wykorzystania różnic potencjałów, • zasada najlepszego wykorzystania energii,
 • zasada najlepszego wykorzystania aparatury,
 • zasada umiaru technologicznego,Zasady określają sposoby ekonomicznego i szybkiego prowadzenia procesów przy maksymalnym wykorzystaniu surowców, minimalnym zużyciu energii i uzyskiwaniu dużej wydajności produktów z jednostki objętości aparatów (aparatury).
Podstawowe pojęcia: procesy podstawowe (chemiczne, fizyczne), proces technologiczny, proces produkcyjny, instalacja produkcyjna, proces ciągły, proces okresowy (periodyczny), wydajność, selektywność, konwersja, parametry technologiczne……..itd

Pobieranie 19.5 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna