Techniki położnicze I prowadzenie porodu 2014/2015 Punkty ects: 32Pobieranie 425 Kb.
Strona1/9
Data30.06.2018
Rozmiar425 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Jednostka prowadząca zajęcia: Samodzielna Pracownia Umiejętności Położniczych PUM
Kierunek: Położnictwo I, II, III rok studia stacjonarne I stopnia


Techniki położnicze i prowadzenie porodu

2014/2015Punkty ECTS: 32 (I rok - 9, II rok - 16, III rok - 7)
Wykłady: 10 godzin

Ćwiczenia: 140 godzin (II semestr - 70 g., III semestr - 70 g.)

Zajęcia bez nauczyciela: 30 godzin (III semestr)

Zajęcia praktyczne: 320 godzin

Praktyka zawodowa: 360 godzin
Cele i zadania dydaktyczno-wychowawcze przedmiotu

 1. Zapoznanie z teoretycznymi podstawami prowadzenia porodu i opieki nad rodzącą, noworodkiem i położnicą na sali porodowej oraz z różnymi technikami położniczymi.

 2. Przygotowanie do sprawowania kompleksowej opieki położniczej podczas porodu prawidłowego i nieprawidłowego.

 3. Kształtowanie umiejętności prowadzenia porodu prawidłowego i wykonywania różnych technik położniczych.

 4. Przygotowanie do sprawowania kompleksowej opieki okołoporodowej z uwzględnieniem aktualnych wytycznych WHO, ICM, FIGO.Warunki zaliczenia:

 • obecność na wszystkich ćwiczeniach,

 • pozytywne oceny z zaliczeń cząstkowych w semestrze II i III,

 • zaliczenie wszystkich umiejętności praktycznych,

 • zaliczenie wszystkich prac pisemnych,

 • zaliczenia zajęć praktycznych na ocenę w semestrach II – VI,

 • egzamin w III semestrze.

Egzamin składa się z dwóch części:

  • teoretycznej - test składający się z 90 pytań jednokrotnego wyboru. Test uważa się za zaliczony, jeśli student ma 60% prawidłowych odpowiedzi (54 punktów lub więcej). Warunkiem przystąpienia do części praktycznej jest pozytywne zaliczenie testu.

  • praktycznej - wykonanie dwóch losowo wybranych zadań. Część praktyczną uważa się za zaliczoną, jeśli student wykonał oba zadania na ocenę co najmniej dostateczną (3,0).

 • Z egzaminu z Technik położniczych i prowadzenia porodu wystawia się ocenę łączną ze wszystkich części egzaminu.


Czas realizacji:

 • I rok II semestr (teoria, zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe),

 • II rok III semestr (teoria, zajęcia praktyczne),

 • II rok IV semestr (zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe),

 • III rok VI semestr (zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe).


MATERIAŁ NAUCZANIA
Semestr II

Tematyka wykładów

Lp.

Treści

L. godz.

1.

Psychoprofilaktyka porodu. Rola położnej.

1

2.

Metody łagodzenia bólu porodowego. Wsparcie podczas porodu, metody niefarmakologiczne, pozycje i udogodnienia.

2

3.

Poród naturalny. Pozycje wertykalne podczas porodu. Poród w immersji wodnej. Poród w domu. Poród rodzinny.

2

4.

Zasady opieki położniczej podczas porodu. Standard opieki położniczej w Polsce.

1

5.

Bezpieczne macierzyństwo. Wytyczne WHO i Raport WHO „Macierzyństwo bez ryzyka”. Bezpieczeństwo dziecka podczas porodu. Oczekiwania kobiety i rodziny.

2

6.

Udział i odpowiedzialność położnej w procesie diagnozowania, leczenia i rehabilitacji.

2

RAZEM

10


Tematyka ćwiczeń:

Lp.

Treści

L. godz.

1.

Budowa miednicy kostnej. Pomiar miednicy kostnej.

7

2.

Budowa i wymiary płodu.

3.

Ocena wielkości ciąży. Badanie położnicze zewnętrzne:

 • wielkość i kształt brzucha,

 • ocena wysokości dna macicy,

 • chwyty Leopolda.

6

4.

Badanie położnicze wewnętrzne (per vaginam).

6

5.

Fizjologia porodu. Okresy porodu. Opieka nad rodzącą w poszczególnych okresach porodu.

6

6.

Wysłuchanie i ocena tętna płodu.

7

7.

Interpretacja i ocena zapisów KTG.

8.

Ocena sytuacji położniczej w poszczególnych okresach porodu.

Ocena postępu porodu (badanie położnicze zewnętrzne, badanie położnicze wewnętrzne).Czynność skurczowa macicy.

5

9.

Mechanizm porodu w położeniu podłużnym główkowym:

 • w ułożeniu potylicowym przednim,

 • w ułożeniu potylicowym tylnym.

12

10.

Nacięcie krocza.

6

11.

Szycie naciętego krocza, zdejmowanie szwów z krocza i rany pooperacyjnej.

12.

Przygotowanie zestawów do porodu, do szycia krocza, rewizji jamy i szyjki macicy; przygotowanie stolika zabiegowego.

1

13.

Mechanizm porodu przy nieprawidłowym ułożeniu główki:

 • nieosiowe wstawianie się główki,

 • wysokie proste ustawienie główki,

 • niskie poprzeczne ustawienie się główki,

 • nadmierne zwroty główki

5

14.

Diagnostyka w okresie okołoporodowym:

 • pobieranie krwi włośniczkowej ze skalpu płodu,

 • amnioskopia,

 • USG.

3

15.

Poród nagły. Poród uliczny

1

16.

Mechanizm porodu w ułożeniach odgięciowych:

 • ułożenie wierzchołkowe i ułożenie ciemieniowe,

 • ułożenie czołowe,

ułożenie twarzowe.

5

RAZEM

70


W wyniku nauczania przedmiotu student powinien:

 • posługiwać się terminologią stosowaną w położnictwie, ginekologii i neonatologii,

 • przygotować kobietę do porodu,

 • przygotować zestawy do porodu, szycia krocza, rewizji szyjki i jamy macicy,

 • przedstawić zasady opieki położniczej nad kobietą w czasie porodu,

 • ocenić stan położniczy rodzącej,

 • ocenić miednicę kostną,

 • ocenić usytuowanie płodu w macicy,

 • prowadzić psychoprofilaktykę porodu,

 • ocenić stan płodu metodami diagnostycznymi,

 • opisać mechanizm i prowadzić poród prawidłowy w warunkach symulowanych,

 • opisać mechanizm i prowadzić poród w nieprawidłowych ułożeniach i ustawieniach główki,

 • prognozować przebieg i postęp porodu na podstawie dostępnych danych w warunkach symulowanych,

 • przyjąć poród fizjologiczny na fantomie,

 • wysłuchać i zinterpretować tętno płodu,

 • zinterpretować zapis KTG,

 • prowadzić poród zgodnie z obowiązującymi zasadami i wytycznymi WHO, ICM oraz FIGO.


Semestr III
Ćwiczenia:

Lp.

Treści

L. godz.

1.

Mechanizm porodu w położeniach miednicowych płodu (rozpoznanie, przebieg porodu).

4

2.

Pomoc ręczna w przypadku położenia miednicowego płodu:

 • wg Cowjanowa-Brachta,

 • klasyczne uwolnienie rączek.

6

3.

Poród w nieprawidłowych miednicach- niewspółmierność porodowa- rozpoznanie, postępowanie, rola położnej.

6

4.

Poród bliźniaczy (rozpoznanie, prowadzenie porodu: poród bliźniaka I i poród bliźniaka II).

2

5.

Podawanie leków drogą dożylną w warunkach sali porodowej. Kroplówka tokolityczna, naskurczowa. Podawanie wlewów przy pomocy pompy infuzyjnej.

5

6.

Obroty położnicze

2

7.

Poród w położeniu poprzecznym płodu.

4

8.

Dystocja szyjkowa

2

9.

Dystocja barkowa

2

10.

Wypadnięcie pępowiny i części drobnych

2

11.

Preindukcja i indukcja porodu - rola położnej

5

12.

Zaburzenia czynności skurczowej macicy podczas porodu

6

13.

Poród zabiegowy z użyciem kleszczy (wskazania, przeciwwskazania, warunki, technika założenia kleszczy, rola położnej).

2

14.

Poród zabiegowy z użyciem próżniociągu (wskazania, przeciwwskazania, warunki, technika założenia vaccum, rola położnej).

2

15.

Poród zabiegowy przez cięcie cesarskie- przygotowanie rodzącej , rola położnej

3

16.

Techniki postępowania w stanach nagłych w położnictwie. Rola położnej.

 • Ręczne wydobycie łożyska

 • Hipotonia i atonia macicy

 • Pęknięcie macicy

 • Obrażenia kanału rodnego

 • Wstrząs, zator wodami płodowymi

16

17.

Zasady postępowania w porodach operacyjnych

1

RAZEM

70


ZAJĘCIA BEZ NAUCZYCIELA
Cele:

 1. Uzupełnienie, rozszerzenie i nabycie nowych wiadomości niezbędnych w pracy położnej z ciężarną, rodzącą, położnicą i jej dzieckiem.

 2. Rozwijanie zdolności i zainteresowań zawodowych.

 3. Kształcenie wrażliwości zawodowej.

 4. Wdrażanie do systematycznego i ustawicznego podnoszenia swoich kwalifikacji.


Tezy programowe

Ocena sytuacji położniczej na podstawie; wywiadu, obserwacji, analizy dokumentacji medycznej i pomiarów w przypadku porodu powikłanego- studium przypadku (zajęcia praktyczne) do 30.11.2014.Zasady przygotowania pracy umieszczone są na stronie internetowej http://www.pum.edu.pl/wydzialy/wydzial-nauk-o-zdrowiu/katedra-pielegniarstwa-polozniczo-ginekologicznego oraz wywieszone na tablicy obok gabinetu 409 na ul. Żołnierskiej 48.
Czas: 30 godzin
Osoba odpowiedzialna za prace: opiekun grupy ćwiczeniowej (dr n. zdr. D. Branecka-Woźniak, mgr A. Daszkiewicz, dr n. med. D. Ćwiek, dr n. zdr. D. Fryc – pokój 409).

W wyniku nauczania przedmiotu student powinien:

 • posługiwać się terminologią stosowaną w położnictwie, ginekologii i neonatologii,

 • przygotować kobietę do porodu,

 • opisać mechanizm porodu i prowadzić poród w nieprawidłowych miednicach, niewspółmierność porodowa

 • opisać mechanizm i prowadzić poród w położeniu miednicowym w warunkach symulowanych z zastosowaniem właściwych technik pomocy ręcznej,

 • zastosować pomoc położniczą w przypadku porodu bliźniaczego, porodu w położeniu poprzecznym płodu, obrotu płodu, w przypadku zastosowania kleszczy i próżniociągu,

 • znać zasady postępowania w stanach nagłych w położnictwie,

 • prognozować przebieg i postęp porodu na podstawie dostępnych danych w warunkach symulowanych,

 • scharakteryzować symptomy wskazujące na nieprawidłowy przebieg porodu lub zagrożenie zdrowia i/lub życia matki i dziecka,

 • przyjąć poród prawidłowy z nauczycielem,

 • asystować podczas porodu nieprawidłowego lub zabiegowego,

 • wysłuchać i zinterpretować tętno płodu,

 • znać zasady postępowania w przypadku wystąpienia dystocji barkowej,

 • znać zasady postępowania w przypadku wypadnięcia pępowiny i części drobnych,

 • znać zasady postępowania w przypadku indukcji porodu,

 • znać zasady postępowania w przypadku zaburzeń czynności skurczowej macicy podczas porodu,

 • zinterpretować zapis KTG,

 • prowadzić poród zgodnie z obowiązującymi zasadami i wytycznymi WHO, ICM oraz FIGO.


Literatura obowiązkowa:

 1. Boyle M. (tłum. pod red. Iwanowicz-Palus G.): Stany nagłe w okresie okołoporodowym. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008.

 2. Dudenhausen J., Pschyrembel W.: Położnictwo praktyczne i operacje położnicze. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2009. Wydanie IV.

 3. Iwanowicz-Palus G. (red.): Alternatywne metody opieki okołoporodowej. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2012.

 4. Troszyński M.: Położnictwo ćwiczenia. Podręcznik dla studentów medycyny.
  Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2003.


Literatura dodatkowa:

 1. Bałanda A. (red.): Opieka nad noworodkiem. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2009.

 2. Banaszkiewicz A. i in.: Karmienie piersią. Skrypt dla studentów medycyny. IMiDz, Warszawa 2002.

 3. Baston H., Hall J.: Podstawy położnictwa. Poród. red. wyd. pol. Maria Kaleta. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2011.

 4. Bręborowicz G. H. (red.): Kardiotokografia. Ośrodek Wydawnictw Medycznych, Poznań 2009.

 5. Bręborowicz G. H. (red.): Położnictwo. Podręcznik dla położnych i pielęgniarek. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2002.

 6. Bręborowicz G. H. (red.): Operacje położnicze. Ośrodek Wydawnictw Naukowych, Poznań 2007.


 7. Pobieranie 425 Kb.

  Share with your friends:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna