Szpital ginekologiczno połOŻniczy im. ŚWIĘtej rodziny samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnejPobieranie 357.5 Kb.
Strona1/5
Data25.02.2019
Rozmiar357.5 Kb.
  1   2   3   4   5

SZPITAL GINEKOLOGICZNO - POŁOŻNICZY IM. ŚWIĘTEJ RODZINY

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

02-544 WARSZAWA, UL. MADALIŃSKIEGO 25

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA


do przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej 193.000 euro

na usługę kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Ginekologiczno - Położniczego im. Świętej Rodziny

Zatwierdzam

..........................I. Zamawiający.

Zamawiającym jest:

Szpital Ginekologiczno - Położniczy im. Świętej Rodziny

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

02-544 Warszawa, ul. Madalińskiego 25

tel. 22 4502200, faks 22 4502264

e-mail sekretariat@szpitalmadalinskiego.pl
II. Tryb udzielenia zamówienia.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Ginekologiczno - Położniczego im. Świętej Rodziny jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej 193.000 euro, na podstawie art. 39. ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004 r. nr 19, poz. 177 z późn. zm.).

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Ginekologiczno - Położniczego im. Świętej Rodziny przeprowadza broker ubezpieczeniowy zamawiającego Supra Brokers Sp. z o.o., ul. Fabryczna 10, 53‑609 Wrocław, tel. 71 7770406, faks 71 7770455, e-mail centrala@suprabrokers.pl, działający jako pełnomocnik zamawiającego, na podstawie art. 15. ust. 2. i 3. ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004 r. nr 19, poz. 177 z późn. zm.).
III. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest usługa kompleksowego ubezpieczenia zamawiającego. Zamówienie jest podzielone na 2 części:

Część 1 zamówienia: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i mienia.

Okres ubezpieczenia: od dnia 11 kwietnia 2010 r. do dnia 10 kwietnia 2011 r.

Część 2 zamówienia: Ubezpieczenia komunikacyjne.

Okres ubezpieczenia: OC i NW od dnia 02.08.2010 r. do dnia 01.08.2011 r., AC i ASS od dnia 05.08.2010 r. do dnia 04.08.2011 r.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest przedstawiony w Załączniku nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający jest ubezpieczającym i ubezpieczonym.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne części zamówienia. Zamawiający wymaga zaoferowania wszystkich rodzajów ubezpieczeń objętych częścią zamówienia.

Kod CPV 66510000-8.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające.

Zamawiający nie przewiduje rozliczeń z wykonawcą w walutach obcych.


IV. Termin i warunki wykonania zamówienia.

Wymagany termin wykonania zamówienia zamawiający określa na:

dla Części 1 zamówienia - 10 kwietnia 2010 r.,

dla Części 2 zamówienia - 31 lipca 2010 r.

Wykonawca może zaoferować wcześniejszy termin wykonania zamówienia.

Pod pojęciem „wykonanie zamówienia” zamawiający rozumie wystawienie wszystkich koniecznych polis ubezpieczeniowych obejmujących odpowiedzialność cywilną i mienie zamawiającego zgodnie z przedmiotem zamówienia i dostarczenie tych polis zamawiającemu, oraz sporządzenie ewentualnych aneksów do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, jeżeli treść Ogólnych Warunków Ubezpieczenia będzie odbiegała od wymagań zamawiającego postawionych w opisie przedmiotu zamówienia i w istotnych postanowieniach umowy, i dostarczenie tych aneksów zamawiającemu razem z polisami.


V. Wymagania stawiane wykonawcom dotyczące treści oferty.

Zamawiający wymaga zaoferowania warunków ubezpieczenia zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia i z istotnymi postanowieniami umowy, w tym zaakceptowania klauzul oznaczonych jako obligatoryjne. Jeżeli treść Ogólnych Warunków Ubezpieczenia wykonawcy będzie odbiegała od wymagań zamawiającego postawionych w opisie przedmiotu zamówienia i w istotnych postanowieniach umowy, to wykonawca jest zobowiązany do dostosowania postanowień warunków ubezpieczenia do wymagań zamawiającego pod rygorem odrzucenia oferty.

Zamawiający wymaga zaoferowania płatności składki w co najmniej 4 ratach pod rygorem odrzucenia oferty.

Zamawiający wymaga zaoferowania terminu płatności pierwszej raty składki co najmniej 30 dni od dnia wystawienia polisy, a terminów płatności następnych rat w równych odstępach czasu wynikających z liczby zaoferowanych rat.

Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie tych elementów zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.
VI. Warunki jakie muszą spełniać wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia oraz opis sposobu dokonania oceny spełniania tych warunków.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1. Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności będącej przedmiotem zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

2. Posiadają wiedzę i doświadczenie wystarczające do zrealizowania zamówienia.

3. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Jeżeli ofertę składają wykonawcy występujący wspólnie, to warunki te muszą spełniać łącznie wszyscy wykonawcy występujący wspólnie.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana w oparciu o kompletność i prawidłowość złożonych wraz z ofertą oświadczeń i dokumentów, jakich żąda zamawiający i zostanie dokonana na podstawie treści tych dokumentów według formuły spełnia - nie spełnia.

Złożenie nieprawdziwych informacji mających wpływ na wynik prowadzonego postępowania, jak również brak oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnienie tych warunków albo złożenie dokumentów zawierających błędy, spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania, z zastrzeżeniem art. 26. ust. 3. ustawy Prawo zamówień publicznych.
VII. Wymagane oświadczenia i dokumenty.

Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia jest zobowiązany do złożenia następujących dokumentów:

1. Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzonego samodzielnie przez wykonawcę w sposób przez niego przyjęty.

2. Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, sporządzonego samodzielnie przez wykonawcę w sposób przez niego przyjęty.

3. Dokumentu ustanawiającego pełnomocnika wykonawców występujących wspólnie do reprezentowania ich w postępowaniu lub reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, jeżeli ofertę składają wykonawcy występujący wspólnie.

4. Formularza oferty sporządzonego według wzoru podanego w Załączniku nr 2a lub 2b.

5. Ogólnych Warunków Ubezpieczenia dla oferowanych rodzajów ubezpieczeń dostosowanych do wymagań zamawiającego.

6. Pełnomocnictwa do podpisania oferty, jeżeli jest ona podpisywana przez osoby inne niż uprawnione do reprezentowania wykonawcy.

Wszystkie dokumenty sporządzane przez wykonawcę muszą być podpisane przez upoważnionych przedstawicieli wykonawcy. Wszystkie pozostałe dokumenty należy przedstawić w oryginałach lub kopiach poświadczonych „za zgodność z oryginałem” przez osobę lub osoby podpisujące ofertę.

Do wszystkich dokumentów sporządzonych w językach obcych należy dołączyć tłumaczenie na język polski, podpisane przez osobę lub osoby podpisujące ofertę.

Brak któregokolwiek z wymaganych dokumentów lub złożenie dokumentów w niewłaściwej formie (np. kopie nie poświadczone za zgodność z oryginałem, brak podpisu osoby uprawnionej, brak tłumaczenia dokumentu obcojęzycznego, itp.) spowoduje odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 26. ust. 3. ustawy Prawo zamówień publicznych.
VIII. Wymagania dotyczące wadium.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.


IX. Tryb udzielania wyjaśnień oraz informacje o sposobie kontaktowania się zamawiającego z wykonawcami.

Wykonawca może zwracać się do zamawiającego lub do pełnomocnika zamawiającego o wyjaśnienia wątpliwości związanych ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający lub jego pełnomocnik udzielą odpowiedzi niezwłocznie pod warunkiem, że zapytanie dotrze do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Odpowiedź zostanie zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego www.szpitalmadalinskiego.pl bez wskazania źródła zapytania.

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, telefaksem lub pocztą elektroniczną. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane pisemnie, telefaksem lub pocztą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu. Przy kontaktach pocztą elektroniczną wymagane jest żądanie potwierdzenia przeczytania informacji.
X. Osoby uprawnione do kontaktowania się z wykonawcami.

Do kontaktowania się z wykonawcami jest upoważnieni są:

ze strony zamawiającego - Tomasz Stopiński, tel. 22 4502284, faks 22 4502236, e-mail zam.publiczne@szpitalmadalinskiego.pl,

ze strony pełnomocnika zamawiającego - Marcin Foryś, tel. 71 7770406, 501359101, faks 71 7770455, e-mail centrala@suprabrokers.pl


XI. Termin związania ofertą.

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.


XII. Opis sposobu przygotowania oferty.

Wykonawca sporządza ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym rozdziale.

1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim. Do wszystkich dokumentów wystawionych w językach obcych należy dołączyć tłumaczenia na język polski.

2. Formularz oferty należy sporządzić zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku nr 2. Wartości składek rocznych za poszczególne rodzaje ubezpieczeń należy podać w PLN. Jako cenę oferty należy wpisać sumę wartości poszczególnych składek rocznych.

Jeżeli wykonawca składa ofertę tylko na jedną część zamówienia, to składa formularz dotyczący tylko tej części, na którą składa ofertę.

3. Wszystkie dokumenty składające się na ofertę - pod rygorem jej odrzucenia - muszą być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela lub upoważnionych przedstawicieli wykonawcy.

4. Wszystkie poprawki w treści oferty winny być parafowane przez osobę lub osoby podpisujące ofertę.

5. Prosimy o sporządzenie oferty w postaci zeszytu ze stronami ułożonymi w następującej kolejności:

- formularz oferty,

- pełnomocnictwo do podpisania oferty (jeżeli jest wymagane),

- dokument ustanawiający pełnomocnika wykonawców występujących wspólnie, jeżeli ofertę składają wykonawcy występujący wspólnie,

- oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania,

- Ogólne Warunki Ubezpieczenia dla oferowanych rodzajów ubezpieczeń.

6. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponoszą wykonawcy.

7. Ofertę zawierającą wszystkie wymagane dokumenty należy umieścić w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem lub nazwą i adresem wykonawcy oraz napisem:Oferta na ubezpieczenie Szpitala im. Św. Rodziny.

Nie otwierać do dnia 26 marca 2010 r. do godz. 12:15.”

8. Jeżeli oferta będzie dostarczana pocztą lub przesyłką kurierską, to kopertę z ofertą, oznakowaną w sposób podany w p. 7., należy włożyć do opakowania transportowego operatora pocztowego lub firmy kurierskiej w taki sposób, aby przy otwieraniu opakowania transportowego nie otworzyć koperty z ofertą. Opakowanie transportowe nie będzie uważane za kopertę z ofertą, której nie wolno otworzyć przed terminem otwarcia ofert i nie może być oznakowane w sposób podany w p. 7.


XIII. Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert.

1. Ofertę znajdującą się w zamkniętej kopercie należy złożyć do dnia 26 marca 2010 r. do godziny 12:00 w siedzibie brokera ubezpieczeniowego zamawiającego Supra Brokers Sp. z o.o. 53-609 Wrocław, ul. Fabryczna 10, I piętro.

2. Za ofertę złożoną w terminie uważa się ofertę, która dotarła w podanym terminie w miejsce wskazane w p. 1. Ryzyko nieterminowego dostarczenia oferty, zwłaszcza wysłanej pocztą lub kurierem, ponosi wykonawca.

3. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona wykonawcy bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

4. Otwarcie ofert nastąpi dnia 26 marca 2010 r. o godz. 12:15 w siedzibie brokera ubezpieczeniowego zamawiającego Supra Brokers Sp. z o.o. 53-609 Wrocław, ul. Fabryczna 10, I piętro.
XIV. Opis sposobu obliczenia ceny.

Wykonawca podaje w formularzu oferty wysokości składek rocznych za poszczególne rodzaje ubezpieczeń oraz łączną wartość składki rocznej, będącą sumą wartości poszczególnych składek. Wysokości składek należy podać w PLN.

Jako cena oferty zostanie przyjęta łączna wartość składek rocznych za poszczególne rodzaje ubezpieczeń. Cena oferty powinna zawierać wszystkie koszty realizacji zamówienia, w tym prowizję brokerską.
XV. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

Kryteria oceny ofert i ich wagi są następujące:

Dla Części 1 zamówienia:

„Cena” 80 %

„Zakres i jakość ochrony ubezpieczeniowej” 20 %

Wartością kryterium „Cena” będzie liczba, zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku, obliczona ze wzoru:

PC = (Cmin / C) x 80

gdzie:


PC - wartość kryterium „Cena” badanej oferty,

Cmin - cena brutto najtańszej oferty,

C - cena brutto badanej oferty.

Wartością kryterium „Zakres i jakość ochrony ubezpieczeniowej” będzie liczba, zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku, obliczona ze wzoru:

PZ = (Z / Zmax) x 20

gdzie:

PZ - wartość kryterium „Zakres i jakość ochrony ubezpieczeniowej” badanej oferty;

Z - suma punktów otrzymanych przez badaną ofertę;

Zmax - największa suma otrzymanych punktów spośród wszystkich ofert.

Komisja Przetargowa będzie przyznawać punkty za przyjęcie klauzul dodatkowych, zastosowane ograniczenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń - franszyzy i udziały własne, według następujących zasad:

1. Za przyjęcie poszczególnych klauzul zostanie przyznana liczba punktów przypisana danej klauzuli. Zamawiający dopuszcza zmianę treści klauzul przez wykonawcę z tym, że w przypadku zmian odbiegających na niekorzyść od treści podanej SIWZ za zmienioną klauzulę przyznanych będzie 0 punktów.

2. Zastosowane przez wykonawcę franszyzy i udziały własne w poszczególnych rodzajach ubezpieczeń punktowane będą w następujący sposób:brak franszyzy lub udziału własnego 10 punktów,

franszyza lub udział własny do 500 PLN lub do 5 % 5 punktów,

franszyza lub udział własny powyżej 500 PLN lub powyżej 5 % 0 punktów.

W przypadku, gdy wykonawca zastosuje w danym rodzaju ubezpieczenia jednocześnie franszyzę i udział własny, do oceny brana będzie suma punktów uzyskanych uzyskanych z punktacji obydwu rodzajów ograniczeń.

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą sumę punktów z obu kryteriów (PC + PZ).

Dla Części 2 zamówienia:

„Cena” 100 %

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną.


XVI. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu podpisania umowy.

Umowa z wykonawcą, którego oferta będzie uznana za najkorzystniejszą, zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, z zastrzeżeniem art. 94. ust. 2. pkt 1) lit. a) ustawy Prawo zamówień publicznych, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie zobowiązany do wystawienia wszystkich koniecznych polis ubezpieczeniowych obejmujących odpowiedzialność cywilną i mienie zamawiającego zgodnie ze złożoną ofertą i dostarczenia podpisanych przez siebie polis zamawiającemu razem z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia w terminie określonym w rozdziale IV.

Jeżeli treść Ogólnych Warunków Ubezpieczenia będzie odbiegała od wymagań zamawiającego postawionych w opisie przedmiotu zamówienia i w istotnych postanowieniach umowy, to wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia aneksu do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia wyszczególniającego te różnice i nadającego im treść zgodną z wymaganiami zamawiającego i do dostarczenia zamawiającemu podpisanego przez siebie aneksu razem z polisami.


XVII. Istotne postanowienia umowy.

Ogólne warunki umowy i istotne postanowienia umowy są przedstawione w Załącznikach nr 3a i 3b.


XVIII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.


XIX. Obowiązki zamawiającego.

1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

2. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności.

3. Zamawiający powiadomi niezwłocznie o dokonanym wyborze oferty wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty, podając nazwę (firmę) siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy) siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktacje przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktację.


XX. Środki ochrony prawnej.

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej zgodnie z Działem VI ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004 r., nr 19, poz. 177 z późn. zm.).


XXI. Informacja dotycząca Brokera Ubezpieczeniowego.

Pełnomocnikiem zamawiającego w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania oraz brokerem ubezpieczeniowym zamawiającego jest Supra Brokers Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 10, 53-609 Wrocław, tel. 71 7770406, faks 71 7770455, e-mail centrala@suprabrokers.pl

Do obowiązków brokera należeć będzie bieżąca obsługa programu ubezpieczeniowego, w tym reprezentowanie zamawiającego w procesie likwidacji szkód.


XXII. Załączniki:

Załącznik nr 1: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Załącznik nr 2a: Wzór formularza oferty dla Części 1 zamówienia.

Załącznik nr 2b: Wzór formularza oferty dla Części 2 zamówienia.

Załącznik nr 3a: Ogólne warunki umowy i istotne postanowienia umowy dla Części 1 zamówienia.

Załącznik nr 3b: Ogólne warunki umowy i istotne postanowienia umowy dla Części 2 zamówienia.


SIWZ sporządził: Tomasz Stopiński

przy współpracy Supra Brokers Sp. z o.o.Załącznik Nr 1 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Charakterystyka zamawiającego
Lokalizacja: Warszawa, ul. Madalińskiego 25, Polska.

Data rozpoczęcia działalności: 06.07.1993 r.

Zakres działalności obejmuje: Lecznictwo zamknięte, lecznictwo otwarte, porady lekarskie, zabiegi, konsultacje.

Liczba pacjentów przyjętych w ostatnim roku 51846, w tym w lecznictwie zamkniętym 9161 i w lecznictwie otwartym 42685.

Liczba zatrudnionych osób 309, w tym:

Lekarze 61 osób, w tym lekarze z I stopniem specjalizacji 4 osoby, lekarze z II stopniem specjalizacji 28 osób, lekarze specjaliści 8 osób.

Personel wyższy medyczny (np. rehabilitanci, psycholodzy, diagności laboratoryjni) 11 osób.

Pielęgniarki i położne 151 osób.

Personel średni medyczny 33 osoby.

Personel niższy medyczny 4 osoby.

Lekarze:Specjalizacja

Liczba lekarzy pracujących na podstawie umowy o pracę

Liczba lekarzy pracujących na podstawie innych umów

Liczba lekarzy wykonujących zabiegi

Anestezjologia i intensywna terapia

3

8

11

Chirurgia onkologiczna

4

3

6

Choroby wewnętrzne

1Endokrynologia

1Medycyna pracy
1
Neonatologia

11

4
Położnictwo i ginekologia

37

16

46

Radiodiagnostyka

4


Liczba łóżek 103 + 39 noworodkowych.

Liczba operacji i zabiegów 5359, w tym operacje i zabiegi chirurgiczne 606, operacje i zabiegi ginekologiczno - położnicze 4753.

Zamawiający:

- ma kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia,

- ma kontrakt z organem administracji rządowej lub samorządowej,

- komercyjnie udziela świadczeń medycznych.

Rodzaje świadczeń (usług medycznych) poza NFZ:

- Szkoła Rodzenia,

- ambulatoryjne i szpitalne świadczenia zdrowotne dla firm komercyjnych (Enel-Med, Lux‑Med, Medicover, LIM, itp.)
Oddział

Liczba lekarzy kontraktowych

Liczba łóżek

Kliniczny Położnictwa

2

60

Kliniczny Ginekologii

8

18

Chirurgii Onkologicznej

3

11

Neonatologii

4

10 + 39

Anestezjologii

8

4

Przychodnia

6

-

Tabela oceny ryzyka zakażeń szpitalnych:
OCENA RYZYKA ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH

Tak

Nie

1

W Szpitalu działa Zespół ds. Zakażeń Szpitalnych

X
2

W Szpitalu rejestrowane są zakażenia szpitalne
wszystkie

X
wybiórczo
X

3

Liczba stwierdzanych rocznie zakażeń szpitalnych

w tym wewnątrzmacicznekrwiopochodnych

(wzw B, wzw C, hiv)


0

gronkowca
0

innych

140
4

Szpital zgłasza do Sanepidu zakażenia szpitalne / choroby zakaźne
wszystkie

X
krwiopochodne5

Szpital posiada centralną sterylizatornię
X

6

W Szpitalu używane są sterylizatory narzędzi na suche, gorące powietrze

X
7

Prowadzona jest wewnętrzna kontrola procesów sterylizacji

X
8

Testy używane do kontroli procesów sterylizacji i pracy sterylizatorów:
wskaźniki fizyczne

X
wydruk komputerowy

X
testy Bowie-Dicka

X
testy paskowe

X
testy zintegrowane
X

testy biologiczne

X
9

Używane są puszki Schimmelbuscha jako opakowana do sterylizacji
X

10

Inne opakowania używane do sterylizacji
puszki kontenerowe
X

rękawy papierowo - foliowe

X
inne
X

11

Do mycia rąk używane jest mydło w:
dozownikach

X
kostkach
X

12

Do dezynfekcji rąk używany jest środek dezynfekcyjny w dozownikach

X
13

Cały personel poddawany jest szkoleniom z zakresu zapobiegania infekcjom
szkolenie tylko przy przyjęciu do pracy

X
systematycznie

X
14

W Szpitalu opracowane są następujące procedury postępowania
mycia i dezynfekcji rąk

X
w czasie pobierania krwi

X
przy wykonywaniu iniekcji

X
podczas dezynfekcji

X
podczas sterylizacji

X
ze sprzętem endoskopowym

X
z zużytym sprzętem jednorazowym

X
ze skażonym mat. biologicznym

X
15

Przestrzeganie procedur jest systematycznie kontrolowane

X
16

Możliwa jest izolacja pacjentów chorych zakaźnie

X
17

Szpital posiada myjnię do endoskopów
półautomatyczną
X

automatyczną
X

sterylizator

X
18

Cały personel narażony na zakażenie wzw jest zaszczepiony przeciwko żółtaczce typu B (na podstawie dokumentacji w Zakł. Leczniczym)

XZakres świadczonych usług medycznych:

- lecznictwo zamknięte,

- poradnie specjalistyczne,

- diagnostyka specjalistyczna,

- apteka szpitalna.

Zamawiający:

- nie prowadzi eksperymentalnych metod leczenia,

- prowadzi działalność dydaktyczną,

- prowadzi działalność w zakresie doskonalenia zawodowego kadr lekarskich, pielęgniarskich, itp.

Zamawiający posiada Certyfikat ISO 9001.      1. Pobieranie 357.5 Kb.

        Share with your friends:
  1   2   3   4   5
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna