Szkolenie ogólne z programu Leader dla potencjalnych partnerów lgdPobieranie 96.25 Kb.
Data26.10.2017
Rozmiar96.25 Kb.Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskieGrodków, 12.10.2010 r.

Kryteria wyboru Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej:

a/ pod względem zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju: 1. Czy realizacja operacji przyczyni się do osiągnięcia celów ogólnych LSR?

Celu 1: Rozwój gospodarczy Złotej Ziemi

 tak  nie
Celu 2: Rozwój potencjału ludzkiego oraz społeczeństwa obywatelskiego

 tak  nie


Celu 3: Poprawa jakości ładu przestrzennego oraz rozwój zasobów kulturowych i przyrodniczych

 tak  nie
 1. Czy realizacja operacji przyczyni się do osiągnięcia celów szczegółowych LSR?:

Celu I. 1.Skuteczny system wsparcia dla rozwoju nowoczesnej przedsiębiorczości

w sektorze turystyki, usług i produktów regionalnych

 tak  nie


Celu I. 2. Złota Ziemia - ośrodek rozwoju nowoczesnego biznesu i podnoszenia kwalifikacji przedsiębiorców

 tak  nie


Celu II. 1. Zintegrowane i aktywne społeczeństwo

 tak  nie


Celu II. 2. Skuteczna i sprawnie działająca grupa LGD

 tak  nieCelu II. 3. Aktywna społecznie i dobrze przygotowana zawodowo młodzież


 tak  nie

Celu III. 1. Optymalne wykorzystanie obecnego i przyszłego potencjału infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego Złotej Ziemi


 tak  nie

Celu III. 2. Rozwinięte usługi i wykreowane wysokiej jakości produkty lokalne oparte o wykorzystanie i poszanowanie naturalnych i kulturowych zasobów obszaru


 tak  nie 1. Czy operacja jest zgodna z przedsięwzięciami planowanymi w ramach LSR?

Przedsięwzięciem I: I.1.1 Skuteczny lokalny system wspierania rozwoju przedsiębiorczości Złotej Ziemi

 tak  nie
Przedsięwzięciem II: I.1.2 Wykorzystanie gospodarcze walorów turystyczno-rekreacyjnych Złotej Ziemi w tym wykreowanie sieci usług i produktów lokalnych „pochodzących z ziemi” oraz aktywna promocja rzemiosła i tradycji rzemieślniczych

 tak  nie


Przedsięwzięciem III:I.2.1 Współdziałanie z instytucjami zagranicznymi, krajowymi i regionalnymi, wspierającymi edukację dla rozwoju przedsiębiorczości, podnoszenia kwalifikacji kadr, transferu wiedzy o ES oraz ICT dla biznesu

 tak  nie


Przedsięwzięciem IV: II.1.1. Profesjonalizacja działalności i wsparcie JTS i NGO w zakresie upowszechniania aktywności, likwidacji barier społecznych poprzez podniesienie jakości ładu społecznego i przestrzennego poprawiającego życie mieszkańców i turystów

 tak  nie


Przedsięwzięciem V: II.2.1 . Wdrożenie systemu szkoleń dla LGD i partnerów oraz promocja zewnętrzna i wewnętrzna LGD i poszerzanie partnerstwa

 tak  nie


Przedsięwzięciem VI: II.3.1 Zaangażowanie młodzieży w działalność LGD poprzez edukację, kreowanie postaw pro biznesowych i prospołecznych oraz stworzenie oferty umożliwiającej rozwój zainteresowań młodzieży

 tak  nie


Przedsięwzięciem VII: III.1.1 Wykorzystanie walorów środowiska i dziedzictwa kulturowego dla zrównoważonego rozwoju i aktywizacji w obszarach: ekologii, kultury, sportu i rekreacji oraz zwiększenia możliwości wypoczynku na wsi

 tak  nie


Przedsięwzięciem VIII: III.1.2 Poprawa dostępności i bezpieczeństwa użytkowania zasobów infrastruktury sportowej, tras rowerowych i pieszych, miejsc rekreacji rodzinnej poprzez ich unowocześnienie, modernizację oraz niwelowanie barier infrastrukturalnych

 tak  nie

Operację uznaje się za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju w przypadku, gdy w każdym z punktów od 1 do3 zaznaczono co najmniej jedną odpowiedz „TAK”

b/ pod względem spełnienia lokalnych kryteriów wyboru:


Nazwa kryterium


Punktacja

Wnioskodawca ma doświadczenie w realizacji projektów


2 pkt. - wnioskodawca ma doświadczenie w realizacji projektów

1 pkt. - wnioskodawca nie ma doświadczenia w realizacji projektów

Wnioskowana kwota pomocy wynosi:

do 50 tys. zł

powyżej 50 tys. zł3 pkt. - do 50 tys. zł

1 pkt. - pow. 50 tys.zł


Wkład własny jest wyższy od minimalnego o:

 • 0-10%

 • 11-25%

 • ponad 25%

1pkt. 0-10%

2 pkt. 11-25%

3 pkt. ponad 25%
Realizacja operacji spowoduje utworzenie, w przeliczeniu na pełne etaty

Średnioroczne w przeliczeniu na RJR


 • brak nowych miejsc pracy

 • 1-2 miejsc pracy

Więcej niż 2 miejsca pracy

1 pkt. – nie dotyczy

2 pkt. – 1-2 miejsca pracy

3 pkt. – więcej niż 2 miejsca pracy


Operacja ma innowacyjny charakter • Nie dotyczy

 • Lokalny

 • Regionalny


1 pkt. - nie dotyczy

2 pkt. - innowacja na poziomie lokalnym

3 pkt. - innowacja na poziomie regionalnym


Operacja jest komplementarna w stosunku do innych operacji/projektów zrealizowanych na obszarze wdrażania LSR1 pkt. - nie dotyczy

2pkt. - komplementarność

Działalność, której dotyczy operacja, jest oparta o wykorzystanie lokalnych zasobów albo lokalnego dziedzictwa kulturowego, historycznego lub przyrodniczego1 pkt. – nie2 pkt. - tak


Pobieranie 96.25 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu