SzczegóŁowy opis tematu zamówienia


ZADANIE 51 - Zarządzanie projektem informatycznymPobieranie 346.86 Kb.
Strona4/4
Data24.10.2017
Rozmiar346.86 Kb.
1   2   3   4

ZADANIE 51 - Zarządzanie projektem informatycznym

Zakres materiałów musi obejmować następującą tematykę:


1. Definiowanie zakresu projektu (burza mózgów, panel ekspertów)

2. Ustalanie struktury podziału prac.

3. Interfejs i konstrukcja programu MS Project. Widoki i tabele. Kalendarze i sposoby

ich definiowania.

4. Definiowanie zadań i ich związków. Zaawansowane parametry zadań.

5. Definiowanie zasobów i ich przydział do zadań. Zaawansowane parametry

zasobów.

6. Wykrywanie i rozwiązywanie konfliktów w przydziale zasobów.

7. Budżetowanie projektu. Raportowanie planu projektu.

8. Śledzenie prac w projekcie. Raportowanie postępów prac w projekcie.

9. Zapoznanie się z dokumentacją i generatorem projektów w konkursach unijnych.
ZADANIE 52 - Zarządzanie jakością i kosztem oprogramowania

Zakres materiałów musi obejmować następującą tematykę:


Ogólne szacowanie kosztu zadanego problemu- wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego.

Szacowanie czasochłonności wykonania zadanego problemu w wirtualnej firmie informatycznej- wykorzystanie dowolnego narzędzia.

Ocena jakości kodu programu.

Optymalizacja kosztu wytworzenia aplikacji SI (zadanie wstępne) .

Optymalizacja kosztu wytworzenia aplikacji SI (zadanie zaawansowane).

Optymalizacja kosztu testowania aplikacji.

Badanie oprogramowania pod kątem: użyteczności i funkcjonalności.

Badanie oprogramowania pod kątem: wydajności i pielęgnowalności.

Badanie oprogramowania pod kątem: przenaszalności i niezawodności.

Wymiarowanie projektu informatycznego zadaną metodą (np. Cosmic).

Przygotowanie audytu informatycznego.
ZADANIE 53 - Architektura zorientowana na serwisy

Zakres materiałów musi obejmować następującą tematykę:


Parsowanie dokumentów XML – parsery JAXP, Xerces,

Tworzenie własnych dokumentów XML,

Walidacja dokumentów XML – wykorzystanie DTD i XML Schema,

Konwersja plików i obiektów Java do formatu XML – JAXB,

Programowanie usług sieciowych w edytorze NetBeans i Eclipse,

Przygotowanie wiadomości SOAP i opis serwisu w WSDL,

Przygotowanie aplikacji klienckiej dla istniejących serwisów sieciowych,

Przygotowanie własnego serwisu sieciowego za pomocą SAAJ i JAX-WS,

Przygotowanie serwisu sieciowego za pomocą Apache Axis i CXF,

Przygotowanie serwisu sieciowego za pomocą Oracle Metro.


ZADANIE 54 - Inżynieria aplikacji internetowych

Zakres materiałów musi obejmować następującą tematykę:


Wprowadzeniem do architektury WWW i problematyki aplikacji WWW. Krótka historia rozwoju technologii WWW. Składniki podstawowej architektury WWW (klient HTTP, serwer HTTP, protokół HTTP). Pojęcie aplikacji internetowej, serwera aplikacji oraz komponentowe modele aplikacji WWW

Etapy tworzenia AI: zbieranie wymagań, budowa modelu koncepcyjnego, budowa modelu nawigacji, projektowanie interfejsu użytkownika i implementacja. Wybrane metodyki zorientowane na tworzenie aplikacji internetowych (Web Site Design Metod – WSDM, Web Modeling Language - WebML)

Technologie implementacji logiki prezentacji. Klasyfikacja metod konstrukcji logiki prezentacji. Platforma .NET i architektura .NET Framework

Implementacja AI. Wprowadzenie do technologii ASP.NET

Kontrolki serwerowe (Web i HTML). Zasady programowego odwoływania się do kontrolek oraz interakcji z użytkownikiem strony. Walidacja danych.

Projektowanie serwisów internetowych: zarządzanie wyglądem aplikacji i tworzenie elementów nawigacyjnych. Centralne zarządzanie wyglądem witryny przy pomocy stron wzorcowych i kompozycji. Metody tworzenia mapy witryny internetowej, kontrolki nawigacyjne

Mechanizmy dostępu do baz danych w aplikacjach ASP.NET. Architektura biblioteki ADO.NET. Kontrolki danych w ASP.NET

Technologia LINQ. Formułowanie zapytań i sposób połączenia z ASP.NET

Bezpieczeństwo serwisów internetowych. Sposoby zabezpieczania dostępu do aplikacji internetowej przy pomocy mechanizmów autoryzacji. Kontrolki logowania, ukrywanie opcji menu

Zarządzanie stanem w aplikacjach ASP.NET. Stan widoku. Obsługa sesji i cookie. Przechowywanie zmiennych i obiektów w stanie sesji i aplikacji. Dodawanie, zarządzanie i usuwanie obiektów z tych stanów. Konfigurowanie aplikacji ASP.NET

Infrastruktura aplikacji internetowych. Architektura Web Forms dla ASP.NET. Cykl życia aplikacji ASP.NET

Personalizacja wyglądu strony - technologia WebParts. Tworzenie i zarządzanie kontrolkami WebPart

Wykorzystanie technologii AJAX do asynchronicznej komunikacji z serwerem. Biblioteka ASP.NET AJAX Control Toolkit
ZADANIE 55 - Wytwarzanie aplikacji sterowane modelami

Zakres materiałów musi obejmować następującą tematykę:


1. Wprowadzenie do tworzenia aplikacji na platformę Android

Designer, Blocks editor, Proste aplikacje przykładowe

2. Tworzenie aplikacji wykorzystującej elementy graficzne

Wykorzystanie kanw, Aranżowanie wyglądu ekranu, Obsługa zdarzeń, parametry zdarzeń, Zmienne i procedury

3. Operowanie tekstem

Wysyłanie wiadomości tekstowych, Wykorzystanie numerów telefonów w aplikacji, Wykorzystanie syntezatora mowy, Operowanie fragmentami tekstu

4. Zarządzanie kolekcjami danych

Formularze, Tworzenie i wyświetlanie kolekcji danych, Trwałe przechowywanie danych, Kolejność przetwarzania komponentów

5. Zaawansowane możliwości App Inventor

Geolokacja, Uruchamianie zewnętrznych aplikacji, Automatyczne odpowiadanie na wiadomości

6. Projektowanie aplikacji zaliczeniowej

7. Wstęp do tworzenia aplikacji za pomocą implementacji WebML w IDE WebRatio

Wprowadzenie do obsługi komponentów IDE WebRatio, Stworzenie prostej aplikacji „Hello World!”, Obsługa serwera Tomcat – testowanie aplikacji

8. Praca z modelem danych

Narzędzia tworzenia modelu danych, Budowa modelu danych, Zarządzanie źródłami danych, Dwukierunkowa synchronizacja modelu danych ze źródłem danych

9. Prezentacja i wyszukiwanie treści

Wyświetlanie danych, Listy, Filtrowanie danych, Wyszukiwanie danych, Konstruowanie warunków logicznych

10. Budowa wzorca dodaj/edytuj/usuń rekord

Zarządzanie formularzem, Walidacja formularza, Dodawanie rekordu, Modyfikacja istniejącego rekordu, Usuwanie rekordu

11. Personalizacja aplikacji

Podschemat personalizacji, Zarządzanie użytkownikami aplikacji, Zarządzanie poziomami dostępu do aplikacji

12. Zapewnianie integralności danych

Blokady kasowania powiązanych rekordów, Kasowanie kaskadowe, Transakcje

13. Zaawansowane możliwości

Tworzenie harmonogramów zadań, Wysyłanie wiadomości e-mail, Zarządzanie
i prezentacja dużych obiektów binarnych

14. Budowa warstwy prezentacji

Tworzenie i modyfikowanie szablonu stylów, Stosowanie szablonów stylów, Zarządzanie układem strony
ZADANIE 56 - Języki baz danych

Zakres materiałów musi obejmować następującą tematykę:


Wybór danych z tabeli (instrukcja SELECT). Sortowanie danych (klauzula ORDER BY) i eliminowanie powtarzających się wartości (klauzula DISTINCT).

Definiowanie prostych i złożonych warunków wyboru rekordów – klauzula WHERE.

Łączenie wielu tabel. Zastosowanie różnych typów złączeń – INNER, LEFT, RIGHT, CROSS JOIN. Łączenie wielu instrukcji SELECT – operatory UNION, UNION ALL, INTERSECT, MINUS.

Grupowanie danych wg pojedynczego oraz wielu kryteriów – klauzula GROUP BY. Wybór grup wg zadanych kryteriów – klauzula HAVING.

Przetwarzanie danych z wykorzystaniem funkcji wbudowanych.

Wybór danych z wykorzystaniem podzapytań skalarnych, wierszowych


i skorelowanych.

Modyfikowanie zawartości tabel (instrukcje INSERT, UPDATE, DELETE).

Tworzenie i modyfikowanie struktury tabel (instrukcje CREATE TABLE, ALTER TABLE). Usuwanie tabel (instrukcja DROP TABLE).

Definiowanie warunków integralności danych (PRIMARY KEY, FOREIGN KEY, NOT NULL, UNIQUE, CHECK). Aktywacja i dezaktywacja więzów integralności.

Zarządzanie indeksami - tworzenie (CREATE INDEX) i usuwanie (DROP INDEX) indeksów.

Definiowanie perspektyw. Wykorzystanie perspektyw w zapytaniach i do realizacji operacji DML.

Tworzenie (CREATE SEQUENCE), modyfikowanie (ALTER SEQUENCE)
i wykorzystanie sekwencji w operacjach DML.
ZADANIE 57 - Programowanie systemów baz danych

Zakres materiałów musi obejmować następującą tematykę:


Definiowanie bloków PL/SQL programu do przetwarzania danych z wykorzystaniem deklaracji stałych, zmiennych oraz instrukcji sterujących w notacji programowania strukturalnej.

Tworzenie kursorów jawnych i ich zastosowanie do przetwarzania danych pobranych z bazy danych. Zastosowanie zmiennych kursora w dynamicznym definiowaniu zapytań i przetwarzaniu ich rezultatów.

Przetwarzanie danych z wykorzystaniem funkcji wbudowanych języka PL/SQL.

Obsługa wyjątków systemowych. Deklarowanie, wywoływanie i obsługa wyjątków użytkownika.

Definiowanie i wywoływanie funkcji oraz procedur PL/SQL do manipulowania danymi w bazie danych. Wykorzystanie pakietów wbudowanych w podprogramach PL/SQL.

Definiowanie tablic i tabel zagnieżdżonych. Posługiwanie się tablicami asocjacyjnymi.

Odczyt plików znakowych i binarnych oraz ich zapis w kolumnach tabeli bazy danych. Przesyłanie dużych obiektów typu BLOB i CLOB do bazy danych.

Deklarowanie typów obiektowych. Implementacja ciała obiektu. Zastosowanie metod do pobierania i ustawiania wartości.

Deklarowanie i implementacja klas pochodnych. Deklarowanie i implementacja kolekcji obiektów w przetwarzaniu danych.

Tworzenie i modyfikacja funkcji i procedur składowanych w bazie danych. Budowanie ciała i specyfikacji pakietów. Zarządzanie procedurami, funkcjami


i pakietami.

Tworzenie i modyfikacja wyzwalaczy DML, DDL oraz dla wybranych zdarzeń


w bazie danych. Obsługa zdarzeń zachodzących na poziomie serwera bazy danych.

Tworzenie zapytań ad-hoc z użyciem instrukcji dynamicznego SQL-a. Wykorzystanie pakietów wbudowanych w konstrukcji zapytań ad-hoc.


ZADANIE 58 - Podstawy teleinformatyki

Zakres materiałów musi obejmować następującą tematykę:


- transmisji danych, elementy toru transmisyjnego, urządzenia transmisji danych,

- detekcji i korekcji błędów w transmisji danych,

- bezpieczeństwo transmisji danych,

- metody kompresji informacji w sieci,

- modele sieci dostępowych,

- modele sieci WAN.


ZADANIE 59 - Podstawy i technologie gospodarki elektronicznej

Zakres materiałów musi obejmować następującą tematykę:


1. Wykorzystanie istniejących serwisów e-biznesowych - zasady, poprawność,

zagrożenia.

2. Zapoznanie się z typowymi procedurami w systemach klasy B2C i B2B.

3. Zaprojektowanie założeń biznesowych i funkcjonalności dla portalu firmy

o wybranym profilu działalności. Analiza uwarunkowań prawnych i ekonomicznych

portalu.


4. Planowanie przedsięwzięcia budowy portalu.

5. Realizacja portalu.

6. Badania użyteczności portalu.

7. Projekt, realizacja i analiza pozycjonowania portalu w wyszukiwarkach

internetowych.

8. Analiza zagrożeń i próba ataków na istniejące portale internetowe.


ZADANIE 60 - Wytwarzanie aplikacji internetowych sterowane modelami

Zakres materiałów musi obejmować następującą tematykę:


1. Wstęp do pracy ze zintegrowanym środowiskiem IDE WebRatio

Tworzenie indywidualnych przestrzeni roboczych, Wprowadzenie do obsługi IDE WebRatio, Idea dekompozycji widoków stron – wstęp do modelu hipertekstowego, Praca z serwerem aplikacji Apache Tomcat, Stworzenie prostej aplikacji „Hello World!”

2. Zagadnienia specyfikacji wymagań

Grupy użytkowników, Diagramy przypadków użycia, Słownik obiektów, Widoki stron

3. Praca z modelem danych

Budowa modelu danych, Zarządzanie źródłami danych, Narzędzia tworzenia modelu danych, Dwukierunkowa synchronizacja modelu danych ze źródłem danych

4. Prezentacja i wyszukiwanie treści

Wyświetlanie danych, Listy, Filtrowanie danych, Wyszukiwanie danych, Konstruowanie warunków logicznych

5. Budowa wzorca dodaj/edytuj/usuń rekord

Zarządzanie formularzem, Walidacja formularza, Dodawanie rekordu, Modyfikacja istniejącego rekordu, Usuwanie rekordu, Kontrola więzów integralności

6. Personalizacja aplikacji

Podschemat personalizacji, Strefa zarządzaniem aplikacją, Zarządzanie użytkownikami aplikacji, Zarządzanie poziomami dostępu do aplikacji

7. Praca z dużymi obiektami binarnymi

Przechowywanie dużych obiektów binarnych, Przetwarzanie dużych obiektów binarnych, Zarządzanie i prezentacja plików graficznych i dokumentów tekstowych, Współpraca z obiektami arkusza kalkulacyjnego.

8. Tworzenie harmonogramów zadań i powiadomień e-mail

Tworzenie harmonogramów zadań, Definiowanie serwera SMTP, Tworzenie szablonu wiadomości e-mail, Wysyłanie wiadomości e-mail

9. Budowa warstwy prezentacji

Tworzenie i modyfikowanie szablonu stylów, Stosowanie szablonów stylów, Zarządzanie układem strony

10. AJAX

wykorzystanie AJAXowych zachowań RIA, eliminacja przeładowywania stron po zapisie, dynamicznie zmieniane treści indeksów i list rozwijanych, animacje otwierania okien

11. 12. Zadanie praktyczne – budowa tematycznego rankingu z systemem komentarzy i ocen

13. Wprowadzenie do BPM

Implementacja BPMN w WebRatio, Zapoznanie z komponentami notacji BPMN, Analiza istniejącego rozwiązania BPM

14. Tworzenie nowego procesu biznesowego

Tworzenie nowego projektu BPM, Uczestnicy procesu biznesowego, Reguły i obiekty biznesowe, Organizacja przepływu informacji

15. Wdrożenie i integracja procesu biznesowego

Finalizowanie tworzenia procesu biznesowego, Możliwości integracji z istniejącymi rozwiązaniami, Wdrożenie opracowanego rozwiązania, Generowanie dokumentacji
ZADANIE 61 - Programowanie aplikacji internetowych

Zakres materiałów musi obejmować następującą tematykę:


Wprowadzeniem do architektury WWW i problematyki aplikacji WWW. Krótka historia rozwoju technologii WWW. Składniki podstawowej architektury WWW (klient HTTP, serwer HTTP, protokół HTTP). Pojęcie aplikacji internetowej, serwera aplikacji oraz komponentowe modele aplikacji WWW

Technologie implementacji logiki prezentacji. Klasyfikacja metod konstrukcji logiki prezentacji. Aplikacje Java EE. Technologie tworzenia aplikacji Web w javie. Serwlety a JavaServer Pages. Podstawy tworzenia serwletów

Mechanizmy dostępu do baz danych w Java EE. Podstawy JDBC

Serwlety java: metody interfejsu HttpServletRequest, obsługa nagłówków HTTP, walidacja danych. Wprowadzenie do komponentów JavaBeans

Serwlety java: metody interfejsu HttpServletResponse, obsługa zmiennych Cookies
i sesji HTTPSession

Technologie szablonów (server pages). Metody tworzenia logiki prezentacji aplikacji internetowej w technologii szablonów języka Java: Java Server Pages

Cykl życia aplikacji JSP. Wyrażenia, deklaracje, skryptlety. Dyrektywy

Tworzenie logiki biznesowej - wykorzystanie komponentów JavaBean i bibliotek znaczników JSP. Koncepcja i specyfikacja komponentów JavaBean. Współużytkowanie komponentów (zakres żądania, sesji, aplikacji)

Infrastruktura aplikacji internetowych. Architektura Model-View-Controller. Integracja serwletów i stron JSP (model MVC)

Język wyrażeń EL (ang. Expression Language) do tworzenie złożonych aplikacji JSP (2h).

Biblioteki znaczników JSP na przykładzie standardowej biblioteki znaczników JSTL (ang. Java Standard Tag Library)

Wprowadzenie do technologii odwzorowania obiektowo-relacyjnego (ORM)


i standardu Java Persistence

Technologia JavaServer Faces (JSF)

Technologia widoku facelets

Ataki na aplikacji WWW i mechanizmy ochrony przed nimi. Rodzaje zagrożeń


ZADANIE 62 - Systemy baz danych

Zakres materiałów musi obejmować następującą tematykę:


Wybór danych z tabeli (instrukcja SELECT). Sortowanie danych (klauzula ORDER BY) i eliminowanie powtarzających się wartości (klauzula DISTINCT).

Definiowanie prostych i złożonych warunków wyboru rekordów – klauzula WHERE.

Łączenie wielu tabel. Zastosowanie różnych typów złączeń – INNER, LEFT, RIGHT, CROSS JOIN. Łączenie wielu instrukcji SELECT – operatory UNION, UNION ALL, INTERSECT, MINUS.

Grupowanie danych wg pojedynczego oraz wielu kryteriów – klauzula GROUP BY. Wybór grup wg zadanych kryteriów – klauzula HAVING.

Przetwarzanie danych z wykorzystaniem funkcji wbudowanych.

Wybór danych z wykorzystaniem podzapytań skalarnych, wierszowych


i skorelowanych.

Modyfikowanie zawartości tabel (instrukcje INSERT, UPDATE, DELETE).

Tworzenie i modyfikowanie struktury tabel (instrukcje CREATE TABLE, ALTER TABLE). Usuwanie tabel (instrukcja DROP TABLE). Definiowanie warunków integralności danych (PRIMARY KEY, FOREIGN KEY, NOT NULL, UNIQUE, CHECK). Aktywacja i dezaktywacja więzów integralności.

Definiowanie perspektyw. Wykorzystanie perspektyw w zapytaniach i do realizacji operacji DML.

Wykorzystanie instrukcji sterujących, zmiennych i kursorów jawnych do przetwarzania danych pobranych z tabeli.

Deklarowanie i zastosowanie funkcji oraz procedur do manipulowania danymi w bazie danych.


ZADANIE 63 - Przetwarzanie mobilne

Zakres materiałów musi obejmować następującą tematykę:


Konfiguracja środowiska J2ME. Pierwsza aplikacja.

Stworzenie aplikacji z graficznym interfejsem użytkownika i trwałym przechowywaniem danych w J2ME.

Konfiguracja środowiska programistycznego dla platformy Android Java. Pierwsza aplikacja.

Budowa aplikacji z graficznym interfejsem użytkownika. Wykorzystanie kontrolek


i zarządców układu.

Budowa aplikacji korzystającej ze zdefiniowanych zasobów i obsługującej zdarzenia.

Tworzenie aplikacji trwale przechowujących dane z wykorzystaniem SQLite.

Konfiguracja środowiska do budowy aplikacji internetowej. Przygotowanie aplikacji dla kontenera serwletów.

Tworzenie klienta sieciowego dla aplikacji internetowej.

Budowa komunikatora Bluetooth.

Tworzenie odtwarzacza audio-video.
ZADANIE 64 - Bezpieczeństwo systemów informatycznych

Zakres materiałów musi obejmować następującą tematykę:


Zadania z tematu szyfrowania różnymi szyframi symetrycznymi.

Zadania na deszyfrowanie szyfrów symetrycznych.

Szyfrowanie i deszyfrowanie szyframi asymetrycznymi.

Przygotowanie steganogram komputerowych z różnymi kontenerami.

Wykonanie zadań na temat steganoanalizy komputerowej.

Zadania na rozpoznawanie wirusów komputerowych i wykorzystanie programów antywirusowych.


ZADANIE 65 - Integracja systemów

Zakres materiałów musi obejmować następującą tematykę:


Parsowanie plików tekstowych (klasy StringTokenizer i Scanner).

Notacja BNF – opis plików danych.

Budowa parsera w oparciu o biblioteki JavaCC i Grammatica.

Przygotowanie bazy danych do celów integracyjnych.

Import i eksport danych z bazy danych do plików tekstowych.

Budowa dokumentu XML: standardy DTD, XML Schema, parsery XML.

Konwersja pomiędzy plikami tekstowymi i XML.

Budowa serwisu sieciowego z wykorzystaniem XML i SOAP.

Przygotowanie integracji aplikacji w oparciu o Apache ServiceMix.

Przygotowanie integracji aplikacji w oparciu o serwer BizTalk.


ZADANIE 66 - Podstawy kryptografii i steganografii

Zakres materiałów musi obejmować następującą tematykę:


Przygotowanie szyfrogramów podstawowych szyfów symetrycznych.

Zadania na deszyfrowanie szyfrogram wypełnionych szyframi symetrycznymi.

Zadania szyfrowania szyframi asymetrycznymi.

Kryptoanaliza szyfrów asymetrycznych.

Przygotowanie steganogramów z kontenerami obrazowymi i dźwiękowymi.

Zadania steganoanalizy obrazowych, dźwiękowych i zkombinówanych kontenerów.


ZADANIE 67 - Administrowanie bazami danych

Zakres materiałów musi obejmować następującą tematykę:


Instancje bazy danych, logiczne struktury przechowywania danych systemu Oracle: przestrzenie tabel, bloki, obszary, segmenty

Logiczne struktury bazy danych: tabele, ograniczenia, indeksy, widoki, użytkownicy


i schematy

Struktury przechowywania danych systemu Oracle: pliki danych, dziennika powtórzeń, parametrów inicjujących, kopii zapasowych

Struktury pamięci systemu Oracle: SGA, PGA, obszar kodu wykonywalnego

Język SQL – zapytania wybierające: elementy składni, grupowanie i funkcje agregujące, złączenia, grupowanie i funkcje analityczne

Język DDL (Data Definition Language)

Język DML (Data Modification Language)

Sekwencje, perspektywy i indeksy bazy danych

Prawa dostępu dla użytkowników

Składnia języka PL/SQL

Procedury i funkcje w języku PL/SQL

Pakiety bazy danych, procedury wyzwalane

Kursory bazy danych

Transakcje bazy danych
ZADANIE 68 - Administracja serwerami usług sieciowych

Zakres materiałów musi obejmować następującą tematykę:


Konfiguracji poszczególnych usług sieciowych:

Usługi plików

Rozproszony system plików

Serwery WINS

Serwer DHCP

Serwer DNS

Serwer RADIUS

Usługi terminalowe

Serwery dostępu zdalnego VPN

Wirtualizacja serwerów usług

Ochrona ruchu sieciowego z wykorzystaniem IPSec

Usługi katalogowe LDAP

Kopie zapasowe i odzyskiwanie usług

Serwer wydruku

Konfiguracja jakość usług QoS

Monitorowanie serwerów usług

Konfiguracja łączności sieciowej.

Wybrana sieć z jednoczesną konfiguracją wielu usług.


ZADANIE 69 - Teleinformatyczne systemy mobilne

Zakres materiałów musi obejmować następującą tematykę:


- praca użytkownika w sieci pracującej w trybie infrastruktura,

- metody szyfrowania WEP, WPA, WPA-2,

- metody uwierzytelniania w sieciach bezprzewodowych, EAP-Radius,

- metody detekcji i ochrona przed atakami,

- metody zabezpieczeń w sieciach bezprzewodowych.
ZADANIE 70 - Zarządzanie bezpieczeństwem informacji

Zakres materiałów musi obejmować następującą tematykę:


Analiza różnych obiektów ochrony informacji ( Instytut Informatyki PL, WEiI PL. Ocena jakości istniejących zabezpieczeń oraz wykonanie szkicowego projektu potrzebnych zabezpieczeń tych obiektów.

Wykonanie analizy różnych typów firewalli , oceny ich skuteczności.

Ćwiczenia z tematu rozpoznawania wirusów komputerowych oraz przygotowania programów antywirusowych.
ZADANIE 71 - Wdrażanie i eksploatacja systemów informatycznych

Zakres materiałów musi obejmować następującą tematykę:


1. Opracowanie SIWZ na zakup/zamówienie systemu informatycznego. Formułowanie

kryteriów doboru systemu informatycznego

2. Analiza ofert i wybór systemu do zakupu.

3. Planowanie prac wdrożeniowych. Opracowywanie instrukcji stanowiskowych.

4. Plan eksploatacji SI. Planowanie awarii i systemu zabezpieczeń.
ZADANIE 72 - Niezawodność systemów komputerowych

Zakres materiałów musi obejmować następującą tematykę:


obliczania niezawodności elementów i systemów. Rozpatrywania struktur niezawodnościowych. Analizy ścieżek i cięć. Wyznaczanie funkcji niezawodności systemu o różnych strukturach w odniesieniu do systemów i sieci komputerowych. Badanie przebiegów funkcji niezawodności. Analiza intensywności uszkodzeń dla różnych rozkładów. Analiza niezawodności metodą drzew uszkodzeń. Wykonywanie kopii zapasowych oraz odtwarzanie danych. Odtwarzanie systemów po awariach.
ZADANIE 73 - Wizualne aplikacje multimedialne

Zakres materiałów musi obejmować następującą tematykę:


Techniki programistyczne stosowane w środowiskach RAD.

Tworzenie szkieletu aplikacji multimedialnej.

Wykorzystanie bibliotek OpenGL oraz DirectX w wizualnych aplikacjach multimedialnych.

Implementacja sztucznej inteligencji.

Silniki 3D w środowiskach RAD.

Tworzenie scenariusza aplikacji multimedialnej oraz gry.

Oprogramowanie wejścia/wyjścia.

Oprogramowanie kamery i oświetlenia.

Interakcja aplikacji z użytkownikiem.

Serwery multimediów.


ZADANIE 74 - Metody rozpoznawania i kompresji obrazów

Zakres materiałów musi obejmować następującą tematykę:


Proces akwizycji, próbkowania i kwantyzacji obrazu

Przestrzenie barw i wpływ kwantyzacji składowych barwnych na jakość obrazu

Generacja wektorów cech obrazów

Metody klasteryzacji w rozpoznawaniu obrazów: k-means, agglomeratywna

Klasyfikatory NN, NN, jNNN,

Klasyfikacja za pomocą sztucznych sieci neuronowych

Metody ekstrakcji cech: PCA, LDA

Badanie właściwości dyskretnych transformat Fouriera, kosinusowej i falkowej obrazów w zastosowaniu do kompresji obrazów

Badanie wpływu kwantyzacji współczynników poszczególnych transformat na współczynnik kompresji
ZADANIE 75 - Multimedialne bazy danych

Zakres materiałów musi obejmować następującą tematykę:


Zapoznanie ze specyfiką SQL, językiem PL/SQL.

Import danych przestrzennych do systemu Oracle, próba ich interpretacji

Tworzenie własnych obiektów przestrzennych

Tworzenie własnych metadanych i indeksów

Wykorzystanie operatorów do przetwarzania danych przestrzennych

Wykorzystanie funkcji geometrycznych do przetwarzania danych przestrzennych

Standard SQL/MM Part: 3 Spatial w bazie danych Oracle 11g

Standard SQL/MM Part: 3 Spatial – konwersja formatów, pobieranie własności i miar

Standard SQL/MM Part: 3 Spatial – przetwarzanie danych przestrzennych

Standard SQL/MM Part: 3 Spatial – indeksowanie i przetwarzanie przy użyciu operatorów SDO_NN i SDO_WITHIN_DISTANCE

Przestrzenne układy odniesienia

Linear Referencing System – podstawy

Linear Referencing System – przetwarzanie
ZADANIE 76 - Grafika komputerowa

Zakres materiałów musi obejmować następującą tematykę:


Historia i zastosowania grafiki komputerowej. Grafika rastrowa i wektorowa. Sprzęt dla potrzeb grafiki komputerowej.

Podstawowe operacje rastrowe.

Współrzędne jednorodne. Opis macierzowy przekształceń dwuwymiarowych
i trójwymiarowych.

Zastosowanie kwaternionów w grafice komputerowej.

Reprezentacja przestrzeni trójwymiarowej na płaszczyźnie – rzutowanie.

Modelowanie krzywych, powierzchni i brył.

Eliminacja elementów zasłoniętych.

Światło i barwa w grafice komputerowej.

Podstawowe wielkości fotometryczne.

Modelowanie oświetlenia - cieniowanie.


ZADANIE 77 - Modelowanie i animacja 3D

Zakres materiałów musi obejmować następującą tematykę:


Metody modelowania obiektów

Dążenie do realizmu w grafice komputerowej

Tekstury i ich rodzaje

Nakładanie tekstur

Filtrowanie tekstur

Renderowanie sceny: parametry i opcje renderingu, funkcja Anti-Aliasing, renderowanie animacji Motion Blur (rozmycie ruchu), efekty środowiskowe podczas renderingu,

Wstęp do animacji

Zastosowania animacji komputerowej

Animacja czasu rzeczywistego i off-line

modelowanie fizyczne

modelowanie behawioralne + motion capture

przykłady ruchu cząstek

problemy animacji posaci

Oprogramowanie do tworzenia animacji

Tworzenie filmu animowanego
ZADANIE 78 - Multimedialne aplikacje internetowe

Zakres materiałów musi obejmować następującą tematykę:


Wprowadzenie do multimedialnych aplikacji internetowych

Zapoznanie z narzędziami developerskimi, praca z serwerem Apache Tomcat, konfiguracja serwera

2. przypomnienie informacji dot. projektowania stron internetowych – oddzielenie prezentacji danych (CSS) od warstwy logicznej (kod) strony

Wprowadzenie do języka XML, omówienie obiektu XMLHttpRequest, przykłady multimedialnych aplikacji internetowych w praktyce

2. Rozbudowa interfejsu strony - biblioteka jQuery

Projektowanie interfejsu przy wykorzystaniu jQuery, wyświetlanie/ukrywanie danych, prezentacja treści strony, wykorzystanie pluginów, budowa menu, budowa interaktywnej galerii

3. Wzorzec dodaj/usuń/edytuj rekord w formularzach AJAXowych

Zarządzanie formularzem, Walidacja formularza przy użyciu AJAX/jQuery, Dodawanie rekordu, Modyfikacja rekordu, Usuwanie rekordu

4. Wyszukiwanie treści przy użyciu bibliotek Javascriptowych

Pobranie rekordów z BD, Filtrowanie danych pobranych z BD, wyszukiwanie danych przy użyciu wyszukiwarki z podpowiedzią, Konstruowanie warunków logicznych, Tworzenie dynamicznych list

5. Zaawansowana współpraca bibliotek Javascriptowych z BD

Zaawansowane techniki prezentacji danych pobranych z BD, Wykorzystanie AJAX/jQuery do potrzeb użytkowników niepełnosprawnych – praca


z wykorzystaniem ograniczonego interfejsu użytkownika, Optymalizacja pracy aplikacji interaktywnej

6. Budowa aplikacji zaliczeniowej

7. Wprowadzenie do Adobe Flex

Wprowadzenie - Flash/Flex/FlashPlayer/AVM, Narzędzia developerskie Flex Builder, Język ActionScript, Język MXML

8. Praca z danymi w Adobe Flex - komponenty wizualne, model zdarzeń, data binding

Koncepcja listy wyświetlania, Data binding (wyświetlanie danych, formatowanie danych), Koncepcja rendererów i edytorów, Pobieranie danych z zewnętrznych źródeł, Walidacja danych

9. Tworzenie bogatego interfejsu użytkownika

Style CSS, skórki i motywy, Edytor wizualny CSS, Efekty, Stany widoku, przejścia

10. Komunikacja z zewnętrznymi komponentami

Audio i video, wysyłanie/pobieranie pliku, obiekty współdzielone, ExternalInterface, LocalConnection

11. Budowa aplikacji zaliczeniowej

12. OpenLaszlo – tworzenie aplikacji z bogatym interfejsem użytkownika

Konfiguracja aplikacji, Proste aplikacje w języku LZX, Tworzenie widoku
w strukturze MVC

13. OpenLaszlo – tworzenie zaawansowanych aplikacji

Skrypty, zakres działania, obsługa zdarzeń, tworzenie skryptów i metod, wykorzystanie debuggera, Animacja oparta na znacznikach, Animacja oparta na skryptach, API animatora. Zadania zaliczeniowe

14. Dostępność i użyteczność aplikacji internetowych

Najczęstsze błędy popełniane przy projektowaniu interfejsów aplikacji multimedialnych, Przykłady dobrych praktyk przy projektowaniu interfejsów, Narzędzia pozwalające badać / symulować zachowania i/lub sposób widzenia użytkownika, Dopasowywanie interfejsów aplikacji do potrzeb użytkowników niepełnosprawnych
ZADANIE 79 - Projektowanie systemów multimedialnych

Zakres materiałów musi obejmować następującą tematykę:


Kodowanie ścieżki audio,

Kodowanie ścieżki wideo,

Obróbka ścieżki,

Łączenie ścieżki wideo z podkładem dźwiękowym Tworzenie podstawowych diagramów UML dla aplikacji multimedialnych

Projektowanie aplikacji multimedialnej

Dobór środowiska programistycznego do programowania zaprojektowanej aplikacji multimedialnej

Programowanie zaprojektowanej aplikacji multimedialnej

Ocena aplikacji i dokumentacji użytkowej i technicznej


ZADANIE 80 - Podstawy telekomunikacji cyfrowej

Zakres materiałów musi obejmować następującą tematykę:


komputerowej symulacji wybranych zagadnień z wykładu, a w szczególności: obserwacji i eliminacji interferencji międzysymbolowej, analizy wykresów oczkowych, badania odporności na zakłócenia szumowe i badania właściwości widm wybranych typów modulacji, obserwacji próbkowania i kwantyzacji, badania układów multipleksacji cyfrowej. Wykonania samodzielnej implementacji programowej algorytmu detekcji sekwencyjnej Viterbi’ego.
ZADANIE 81 - Technika światłowodowa w teleinformatyce

Zakres materiałów musi obejmować następującą tematykę:


1. Przygotowanie włókien, apertura numeryczna.

2. Tłumienie światłowodu.

3. Półprzewodnikowe źródła światła.

4. Światłowody jednomodowe.

5. Połączenia światłowodów.

6. Sprzęgacze światłowodowe.

7. Łącze światłowodowe.

8. Pomiary reflektometryczne.


ZADANIE 82 - Sztuczna inteligencja i systemy ekspertowe

Zakres materiałów musi obejmować następującą tematykę:


Sztucznych sieci neuronowych (zadania klasyfikacji, prognozowania i aproksymacji),

-Algorytmów Ewolucyjnych (zadania selekcji i optymalizacji),

-Wnioskowania rozmytego i programowania w języku PROLOG.
ZADANIE 83 - Algorytmy kompresji i rozpoznawania obrazów

Zakres materiałów musi obejmować następującą tematykę:


Proces akwizycji, próbkowania i kwantyzacji obrazu

Przestrzenie barw i wpływ kwantyzacji składowych barwnych na jakość obrazu

Badanie właściwości dyskretnych transformat Fouriera, kosinusowej i falkowej obrazów w zastosowaniu do kompresji obrazów

Badanie wpływu kwantyzacji współczynników poszczególnych transformat na współczynnik kompresji

Generacja wektorów cech obrazów

Metody klasteryzacji w rozpoznawaniu obrazów: k-means, agglomeratywna

Klasyfikatory NN, NN, jNNN,

Klasyfikacja za pomocą sztucznych sieci neuronowych

Metody ekstrakcji cech: PCA, ICA, LDA
ZADANIE 84 - Algorytmy ewolucyjne

Zakres materiałów musi obejmować następującą tematykę:


Generowanie populacji początkowej

Metody kodowania

Metody krzyżowania i mutacji

Metody selekcji

Skalowanie funkcji przystosowania

Realizacja programowania genetycznego w języku LISP

Programowanie genetyczne w zadaniu regresji symbolicznej

Programowanie genetyczne w zadaniu sztucznej mrówki

Porównanie algorytmu mrówkowego z algorytmem genetycznym z zadaniu TSP.
ZADANIE 85 - Bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych

Zakres materiałów musi obejmować następującą tematykę:


Elementy konfiguracji VLAN i routerów na przykładzie rozwiązań CISCO.

Elementy konfiguracji firewall-a na podstawie rozwiązania CISCO.

Systemy wykrywania intruzów (Intrusion Detection System)

i kontroli kontekstowej (Content Control).

Szyfrowanie symetryczne i asymetryczne.

Standardy przesyłania danych wykorzystujące techniki kryptograficzne (IPSEC, PKI,

SKI, IKE).

Metody uwierzytelniania użytkowników wykorzystujące techniki kryptograficzne.

Wirtualne sieci prywatne VPN.

Technologie uwierzytelniania użytkowników SKI.


ZADANIE 86 - Systemy multimedialne

Zakres materiałów musi obejmować następującą tematykę:


Zadania z dziedziny analizy i kompresji sygnałów multimedialnych, ściśle powiązane z tematyką wykładów przedstawioną w zadaniu 43
ZADANIE 87 - Obiektowe projektowanie SI

Zakres materiałów musi obejmować następującą tematykę:


Zapoznania z narzędziem CASE do projektowania systemów informatycznych

przy pomocy UMLa. Szczegółowe omówienie diagramów UML, elementów OCL oraz

ORM.
Materiały do zajęć projektowych z przedmiotów:
ZADANIE 88 - Projektowanie sieci komputerowych

Zakres materiałów musi obejmować następującą tematykę:


Identyfikacja celów i potrzeb klienta odnośnie projektowanej sieci komputerowej.

Aspekty logiczne z uwzględnieniem doboru właściwej topologii logicznej i fizycznej sieci, ich adresowania i odpowiedniego nazewnictwa oraz aspektów bezpieczeństwa sieci oraz strategii zarządzania nimi.

Aspekty fizyczne, obejmujące dobór technologii i rozwiązań zależnie od przeznaczenia sieci.

Testowanie, optymalizacja oraz dokumentowanie zaprojektowanej sieci.

Określania stopnia złożoności struktury sieci / struktur redundantnych dla celów niezawodnoścowych.

Konfiguracja wybranych usług sieciowych oraz analiza w kontekście bezpieczeństwa.

Badania wydajnościowe sieci

ZADANIE 89 - Modelowanie i analiza systemów dyskretnych

Zakres materiałów musi obejmować następującą tematykę:


Stabilność układów dyskretnych, kryteria stabilności. Schematy różnicowe dla układów ciągłych, numeryczne rozwiązywanie równań różniczkowych, metoda Rungego-Kutty, metody wielokrokowe, zbieżność i stabilność schematów różnicowych. Metody przybliżonego opisu dyskretnego oraz dyskretyzacji odpowiedzi czasowej.

Modelowanie układów zdarzeń dyskretnych. Definicje zdarzenia, działania, procesu. Modelowanie upływu czasu. Koncepcje planowania zdarzeń, wyboru działania oraz interakcji procesów. Zbieranie danych, pseudolosowe generatory liczb o dowolnym rozkładzie, weryfikacja wyników badań przy pomocy testu zgodności chi- kwadrat.

Opis środowiska Matlab-Simulink do obliczeń naukowo-technicznych. Budowa modeli układów ciągłych i dyskretnych, systemy M-plików oraz S-funkcji. Przykłady symulacji układów z wykorzystaniem środowiska Matlab-Simulink.
ZADANIE 90 - Wielowymiarowa analiza danych

Zakres materiałów musi obejmować następującą tematykę:


Analiza regresji jednowymiarowa i wielowymiarowa

Analiza dyskryminacyjna – podstawowe założenia, procedury wyboru zmiennych dyskryminacyjnych, funkcje dyskryminacyjne i oceny ich istotności, procedury klasyfikacji.

Analiza skupień – założenia analizy skupień, metody oparte na podziale, metody hierarchiczne, metody oparte na gęstościach metoda k-średnich,

Analiza czynnikowa – podstawowe założenia, sposoby wyodrębniania czynników, metody rotacji czynników, interpretacja graficzna.

Analiza składowych głównych – założenia metody, sposób określenia składowych głównych, interpretacja graficzna metody składowych głównych.

Analiza log-liniowa, sposób określenia najlepszego modelu, sposób oceny dopasowania modelu do danych obserwowanych, współczynnik Akaike dopasowania modelu

Analiza korespondencji – profile wierszowe i kolumnowe, inercje i odległość chi-kwadrat między profilami,
ZADANIE 91 - Projektowanie i implementacja hurtowni danych

Zakres materiałów musi obejmować następującą tematykę:


Definicja hurtowni danych oraz podstawowych pojęć z nią związanych.

Klasyfikacja systemów informatycznych (SI) wykorzystywanych w organizacji. Miejsce hurtowni danych w hierarchii SI. Obszary zastosowań hurtowni danych.

Architektura hurtowni danych. Struktura funkcjonalna hurtowni danych.

Projektowanie hurtowni danych – strategie budowy, etapy projektowania.

Modele danych wykorzystywane w hurtowniach danych (ROLAP, MOLAP, HOLAP).

Procesy ETL – ekstrakcja i integracja danych, konwersja danych, agregacje, ładowanie danych do bazy danych.

Metadane – rodzaje metadanych, zarządzanie metadanymi.

Eksploracja i drążenie danych w hurtowniach danych.

Wybrane narzędzia projektowania i implementacji hurtowni danych.

Typowe operacje w hurtowni danych – rodzaje, sposób realizacji w strukturalnym języku zapytań.


ZADANIE 92 - Zespołowy projekt programistyczny na specjalności Technologie

wytwarzania oprogramowania

Zakres materiałów musi obejmować następującą tematykę:


Określenie zakresu projektu oraz szacunkowego czasu realizacji

Określenie użytkowników systemu informatycznego

Podział zespołu i wydzielenie obszarów odpowiedzialności

Tworzenie i specyfikacja wymagań (wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne)

Opracowanie słownika technicznych terminów związanych z projektem

Opracowanie diagramów w notacji BPMN (Business Process Modeling Notation)

Opracowanie scenariuszów

Opracowanie diagramów przypadków użycia

Opracowanie schematu bazy danych

Sporządzenie diagramów klas

Opracowanie diagramów czynności

Opracowanie diagramów sekwencji

Ocenienie członków zespołu przez kierownika

Przygotowanie dokumentacji projektu

Przedstawienie i wybór metodyki programowania

Wybór środowiska i języka programowania względem założeń projektowych

Opracowanie harmonogramu prac

Budowa bazy danych

Praca nad graficznym interfejsem systemu informatycznego

Oprogramowanie poszczególnych modułów systemu informatycznego

Opracowanie skryptu danych testowych

Testowanie funkcjonalności systemu i opracowanie dokumentacji testowej

Refaktoryzacja kodu

ZADANIE 93 - Hurtownie danych i systemy business inteligence

Zakres materiałów musi obejmować następującą tematykę:


Definicja celów budowy hurtowni danych (HD) w aspekcie wykorzystania jej
w architekturze systemu BI. Określenie wymagań funkcjonalnych realizowanych przy pomocy hurtowni danych. Budowa modelu biznesowego.

Zapoznanie się ze środowiskiem narzędzia dedykowanego do projektowania HD.

Utworzenie modelu pojęciowego i logicznego hurtowni danych.

Zastosowanie modelu ROLAP w projekcie struktur danych. Definiowanie tabel faktów i wymiarów. Określenie poziomów i hierarchii wymiarów. Definiowanie atrybutów i miar faktów.

Tworzenie analitycznych kostek danych.

Definiowanie procesów w ramach ETL (opracowanie projektu zasilania danymi HD). Projektowanie przepływu danych. Projektowanie schematów przetwarzania.

Realizacja procesu zasilania HD.

Definiowanie zapytań transakcyjnych, predefiniowanych, dotyczących wymiarów


i dotyczących faktów.

Zastosowanie poleceń języka MDX w eksploracji danych.


ZADANIE 94 - Zespołowy projekt programistyczny na Specjalności Aplikacje Internetowe

Zakres materiałów musi obejmować następującą tematykę:


wykonanie scenariuszy dla UML

wykonanie diagramu przypadków użycia

wykonanie diagramu klas

wykonanie rzutowania diagramu klas do schematu ERD – poprawki i konieczne modyfikacje

wykonanie diagramu sekwencji

wykonanie diagramu aktywności

wykonanie diagramu stanów

wykonanie diagramu komponentów

wykonanie diagramu wdrożenia

opracowanie dokładnego harmonogramu wykonania pracy

szacowanie kosztu czasowego wykonania aplikacji

uzasadnienie i wybór środowiska programistycznego

tworzenie struktury bazy danych - i napełnienie jej danymi

testowanie działania bazy danych

programowanie prostych formatek

testowanie aplikacji i ewentualne poprawki

programowanie złożonych formatek

testowanie i ewentualne poprawki

tworzenie wersji instalacyjnej

tworzenie dokumentacji: instalacyjnej i użytkowej aplikacji


ZADANIE 95 - Kodowanie i teoria informacji

Zakres materiałów musi obejmować następującą tematykę:


Pojęcia wstępne: Procesy losowe. Zmienne losowe. Średnie stochastyczne, funkcje korelacji. Procesy stochastyczne. Stacjonarność i ergodyczność. Widmowa gęstość mocy.

Źródło informacji. Niepewność. Modele żródeł informacji. Informacja i entropia (warunkowa i różniczkowa). Twierdzenie o kodowaniu źródła. Zagęszczanie danych: Kody przedrostowe, Haffmana, Shannona-Fano, Lempela Ziva.

Dyskretny kanał bez pamięci. Pojemność informacyjna kanału. Twierdzenie
o pojemności kanału. Zniekształcenia związane z kodowaniem.

Kodowanie z korekcją błędów. Kody detekcyjne i korekcyjne. Liniowe kody blokowe. Kody cykliczne. Kody splotowe.

Kompresja bez straty informacji. Podstawowe modele: fizyczny, probabilistyczny, Markowa, mieszany. Algorytm Huffmana, niebinarne kody Huffmana, dynamiczne kodowanie Huffmana. Algorytmy słownikowe ze słownikiem statycznym
i dynamicznym.

Kompresja stratna. Kryteria oceny zniekształceń. Model probabilistyczny, fizyczny, liniowy. Kwantyzacja skalarna – adaptacyjna, nierównomierna, entropijna. Kwantyzacja wektorowa: kwantyzatory o strukturze drzewiastej. kodowanie różnicowe. Kodowanie różnicowe. Kodowanie transformujące: dyskretne przekształcenia kosinusowe i sinusowe, przekształcenie Karhunena-Loévego, przekształcenia falkowe. Kompresja falkowa.


ZADANIE 96 - Projekt eksploatacji systemu informatycznego

Zakres materiałów musi obejmować następującą tematykę:


realizacji projektów z zakresu eksploatacji systemów informatycznych obejmujących między innymi:

zarządzanie zdarzeniami,

zarządzanie incydentami,

zarządzanie problemami,

realizację wniosków,

zarządzanie uprawnieniami dostępu,

zarządzanie aplikacjami,

tworzenie schematów wykonywania kopii zapasowych.


ZADANIE 97 - Multimedia strumieniowe

Zakres materiałów musi obejmować następującą tematykę:


Przygotowania projektów, realizujących zagadnienia transmisji strumieniowych,
w oparciu o dostępny sprzęt sieciowy oraz w zakresie różnych technologii serwerów multimedialnych.
ZADANIE 98 - Zespołowy projekt programistyczny na specjalności Systemy
i aplikacje multimedialne

Zakres materiałów musi obejmować następującą tematykę:


Utrwalenia zasad przemysłowego tworzenia aplikacji/programu/systemu

Doskonalenia umiejętności tworzenia oprogramowania

Zespołowego tworzenia aplikacji, wymagającej około 30 h/osoba nakładu pracy: od specyfikacji wymagań, projektu biznesowego, projektu technicznego do gotowej aplikacji.

Wykonania w ramach prac developerskich testów modułowych w oparciu o dostępne narzędzia.

Zasady przygotowania etapów prac nad aplikacją/programem:

dokumentacja wstępna (opis zadania – analiza funkcjonalna, projekt interfejsu użytkownika),

wstępny projekt techniczny,

implementacja,

dokumentacja wygenerowana ze źródeł programu i instrukcja dla użytkownika,

testowanie


ZADANIE 99 - Administrowanie sieciami komputerowymi

Zakres materiałów musi obejmować następującą tematykę:


Zapoznania z technologiami stosowanymi w laboratorium oraz wykonania projektu na bazie dostępnego sprzętu i oprogramowania. Część główna polegała będzie na zaprojektowaniu i konfiguracji oraz wykonaniu zadań administracyjnych dla określonej sieci komputerowej.
ZADANIE 100 – Zarządzanie sieciami teleinformatycznymi

Zakres materiałów musi obejmować następującą tematykę:


Projektowanie bezpieczeństwa systemów informatycznych i  sieci komputerowych.

Implementacja usług i mechanizmów bezpieczeństwa w systemach informatycznych.

Metody uwierzytelnienia i kontroli dostępu.

Protokoły sieciowe zapewniające bezpieczne przesyłanie danych (IPsec, PPTP, SSL, SSH)

WirtualneSieciPrywatne – VPN (Virtual Private Network).

WirtualneSieci LAN – VLAN (Virtual Local Area Network).

Analiza rozwiązań VoiP

Implementacja protokołów „multicast” we współczesnych sieciach teleinformatycznych
 1. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonawców materiałów dydaktycznych:

ZADANIE 1 - 49

 1. Wykształcenie: przygotowujący materiały do wykładów muszą posiadać wykształcenie wyższe i posiadać minimum stopień naukowy doktora, legitymować się pracą w charakterze wykładowcy wyższej uczelni technicznej ;

 2. Doświadczenie zawodowe: minimum 5 - letni staż pracy w charakterze pracownika naukowo- dydaktycznego szkoły wyższej technicznej, oraz minimum 5 - letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć na kierunku Informatyka połączonym 
  z przygotowywaniem materiałów do zajęć. Pozwoli to na właściwe przygotowanie materiałów do zajęć zgodnie ze standardami kształcenia dla kierunku Informatyka. Wskazane jest udokumentowanie prowadzenia zajęć
  pokrewnych, przedstawione w załączonym życiorysie zawodowym (CV). 

 3. Przyjęcie zobowiązania o przekazaniu materiałów do zajęć w terminach określonych w SIWZ.

ZADANIE 50

 1. Wykształcenie: przygotowujący materiały do wykładów muszą posiadać wykształcenie wyższe i posiadać minimum tytuł doktora, legitymować się pracą
  w charakterze wykładowcy uczelni wyższej.

 2. Doświadczenie zawodowe: minimum 5 - letni staż pracy w charakterze pracownika naukowo- dydaktycznego szkoły wyższej, oraz minimum 5 - letnie doświadczenie w prowadzeniu multidyscyplinarnych zajęć na studiach magisterskich lub biznesowych studiach podyplomowych połączone z przygotowywaniem materiałów do zajęć. Pozwoli to na właściwe przygotowanie materiałów do zajęć zgodnie ze standardami kształcenia dla kierunku Informatyka. Wskazane jest udokumentowanie prowadzenia zajęć pokrewnych, przedstawione
  w załączonym życiorysie zawodowym (CV). 

 3. Przyjęcie zobowiązania o przekazaniu materiałów do zajęć w terminach określonych w SIWZ.


ZADANIE 51 - 100

 1. Wykształcenie: przygotowujący materiały do laboratoriów i zajęć projektowych muszą posiadać wykształcenie wyższe i posiadać minimum tytuł magistra,

 2. Doświadczenie zawodowe: minimum roczny staż pracy w charakterze pracownika naukowo-dydaktycznego lub dydaktycznego uczelni wyższej technicznej, oraz minimum roczne doświadczenie w prowadzeniu zajęć na kierunku Informatyka połączone z przygotowywaniem materiałów do zajęć. Pozwoli to na właściwe przygotowanie materiałów do zajęć zgodnie ze standardami kształcenia dla kierunku Informatyka. Wskazane jest udokumentowanie prowadzenia zajęć
  pokrewnych, przedstawione w załączonym życiorysie zawodowym (CV). 

 3. Przyjęcie zobowiązania o przekazaniu materiałów do zajęć w terminach określonych w SIWZ.
 1. Ocena spełnienia wymagań

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie poniżej przedstawionych kryteriów:


Dla wykonawców materiałów dydaktycznych do wykładów (zadania 1-50):

Kryterium I: Cena – 45%

Kryterium II:


 1. Tytuł naukowy ( doktora – 10 pkt, doktora habilitowanego lub profesora - 15 pkt) – 15%

 2. Staż pracy w charakterze pracownika naukowo dydaktycznego szkoły wyższej technicznej (za każdy rok – 1 pkt). – 20%

 3. Doświadczenie w prowadzeniu zajęć na kierunku informatyka (za każdy rok – 1 pkt). – 20%

Dla wykonawców materiałów dydaktycznych do laboratoriów i zajęć projektowych (zadania 51-100):


Kryterium I: Cena – 45%

Kryterium II: 1. Tytuł naukowy (magistra – 5pkt, doktora – 10 pkt, doktora habilitowanego lub profesora - 15 pkt) – 15%

 2. Staż pracy w charakterze pracownika naukowo dydaktycznego szkoły wyższej (za każdy rok - 1 pkt). – 20%

 3. Doświadczenie w prowadzeniu zajęć na kierunku informatyka (za każdy rok -
  1 pkt) - 20%

Ocena punktowa dokonywana będzie w oparciu o wzory przedstawione w poniższej Tabeli. Końcową ocenę oferty będzie stanowić zsumowana liczba punktów przyznana na poszczególne kryteria.LP


KRYTERIA

WAGA

%

Ilość

PKT

Sposób oceny; wzory, uzyskane informacje

1

Cena (C) brutto za

45%

45

Cj - Ilość pkt przyznanych za cenę oferty X
Najniższa cena oferty

Cj = ---------------------------------- x 45

Cena oferty badanej


2

a) Posiadany tytuł naukowy (15)

b) Staż pracy (20)

c) Doświadczenie (D) (20)


55%

55

Tytuł naukowy

Liczba punktów = ( Tb/T max ) * waga

gdzie:

deklaracja badanej oferty - Tb.deklaracja o maksymalnej wartości – Tmax,
Staż pracy

Liczba punktów = ( Spb/Sp max ) * waga

gdzie:

deklaracja badanej oferty - Spb.deklaracja o maksymalnej wartości – Spmax,
Doświadczenie

Liczba punktów = ( Db/D max ) * waga

gdzie:

deklaracja badanej oferty - Db.deklaracja o maksymalnej wartości - Dmax

3

Razem (x)

100

100

Suma punktów oferty x = Cj + S

System ProPublico © DataComp Strona: /Directory: files -> content
files -> Pytania na egzamin dyplomowy
files -> Wzór informacji o naborze
files -> Łańcuchy, języki
files -> Publikacja sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego – przewodnik dla organizacji
files -> Informacja dodatkowa do wniosku o dofinansowanie operacji w ramach środka „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa”
files -> W sprawie ustalenia założeń polityki pieniężnej na rok 2006
files -> Rys. Kolumna rektyfikacyjna do rektyfikacji ciągłej; kolumna, deflegmator, kondensator
files -> "Epistemologia: fundamentalizm i jego zmierzch", [w:] Między przyrodoznawstwem, matematyką a humanistyką
content -> Informacja dodatkowa
content -> Zgłoszenie na odosobnienie czan 31 lipca – 10 sierpnia 2014 roku Nauczyciel prowadzący : Czcigodny Chi Chern Fashi

Pobieranie 346.86 Kb.

Share with your friends:
1   2   3   4
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna