SzczegóŁowy opis tematu zamówieniaPobieranie 101.26 Kb.
Data22.11.2017
Rozmiar101.26 Kb.

SZCZEGÓŁOWY OPIS TEMATU ZAMÓWIENIA


prowadzonego w trybie „przetarg nieograniczony” nr BZP/PN/96/2012 na „Usługa szkoleniowa/edukacyjna - Przeprowadzenie autorskich zajęć wyrównawczych na kierunku Fizyka techniczna na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej”

Szczegółowy opis zadań:

 1. Zakres zadań dla Wykonawców prowadzących zajęcia dydaktyczne:

 1. Sporządzenia dokumentacji szkoleniowej i poszkoleniowej (uzupełnianie dziennika zajęć oraz ankiet przygotowywanych przez Organizatorów)

 2. Przeprowadzenie zajęć dydaktycznych z przedmiotów:ZADANIE 1- Matematyka – wykład w wymiarze 15 godzin (1 grupa – 30 godzin).

Zakres zajęć musi obejmować następującą tematykę: • Liczby naturalne, całkowite, wymierne i niewymierne. Działania w zbiorach liczbowych. Własności liczb rzeczywistych.

 • Wyrażenia algebraiczne. Wzory skróconego mnożenia. Sprowadzanie ułamków
  do wspólnego mianownika.

 • Funkcja liniowa i kwadratowa. Rozwiązywanie równań i nierówności. Wartość bezwzględna i jej zastosowania.

 • Wielomiany, działania na wielomianach. Dzielenie wielomianów, schemat Hornera. Reszta z dzielenia, twierdzenie Bezou.

 • Rozkład wielomianów na czynniki. Równania i nierówności wielomianowe.

 • Funkcje wymierne – równania i nierówności.

 • Rozkład funkcji wymiernych na ułamki proste.

 • Działania na potęgach. Zamiana pierwiastka na potęgę. Równania i nierówności niewymierne.

 • Definicja logarytmu. Logarytm naturalny i dziesiętny. Działania na logarytmach. Podstawowe wzory logarytmiczne.

 • Funkcje wykładnicze i logarytmiczne. Własności funkcji wykładniczej oraz logarytmicznej i ich wykresy.

 • Równania i nierówności wykładnicze oraz logarytmiczne. Graficzne rozwiązywanie równań i nierówności.

 • Trygonometria. Funkcje trygonometryczne kąta ostrego w trójkącie. Podstawowe wzory trygonometryczne.

 • Funkcje trygonometryczne i cyklometryczne – wykresy. Własności funkcji okresowych.

 • Równania i nierówności trygonometryczne i ich zastosowania.

 • Zastosowanie trygonometrii i logarytmów do różnych zagadnień praktycznych.


ZADANIE 2- Matematyka - ćwiczenia w wymiarze 60 godzin (2 grupy po 30 godzin).

Zakres zajęć musi obejmować następującą tematykę: • Działania w zbiorach liczbowych. Własności liczb rzeczywistych. Wyrażenia algebraiczne. Wzory skróconego mnożenia. Sprowadzanie ułamków do wspólnego mianownika.

 • Funkcja liniowa i kwadratowa. Rozwiązywanie równań i nierówności. Wartość bezwzględna i jej zastosowania.

 • Wielomiany, działania na wielomianach. Dzielenie wielomianów, schemat Hornera. Reszta z dzielenia, twierdzenie Bezou.

 • Rozkład wielomianów na czynniki. Rozwiązywanie równań i nierówności wielomianowych.

 • Funkcje wymierne – rozwiązywanie równań i nierówności. Rozkładanie funkcji wymiernych na ułamki proste.

 • Działania na potęgach. Zamiana pierwiastka na potęgę. Równania i nierówności niewymierne.

 • Definicja logarytmu. Logarytm naturalny i dziesiętny. Działania na logarytmach. Podstawowe wzory logarytmiczne.

 • Funkcje wykładnicze i logarytmiczne. Własności funkcji wykładniczej oraz logarytmicznej i ich wykresy.

 • Równania i nierówności wykładnicze oraz logarytmiczne. Graficzne rozwiązywanie równań i nierówności.

 • Trygonometria. Funkcje trygonometryczne kąta ostrego w trójkącie. Podstawowe wzory trygonometryczne.

 • Funkcje trygonometryczne i cyklometryczne – wykresy. Własności funkcji okresowych. Rozwiązywanie równań i nierówności trygonometrycznych.

 • Obliczanie pól figur płaskich. Zastosowanie twierdzeń sinusów i cosinusów. Własności trójkątów i czworokątów.

 • Równanie prostej i jej własności. Równanie okręgu.

 • Obliczanie objętości i pól powierzchni brył.

 • Obliczanie prawdopodobieństwa zdarzeń losowych. Zastosowanie pojęcia zmiennej losowej.


ZADANIE 3- Fizyka - wykład w wymiarze 30 godzin (1 grupa – 30 godzin).

Zakres zajęć musi obejmować następującą tematykę: • Wielkości fizyczne, jednostki miar. Układy odniesienia, położenie i przesunięcie. Kinematyka punktu materialnego. Rzut poziomy i ukośny.

 • Zasady dynamiki Newtona. Pęd i zasada zachowania pędu. Układy inercjalne
  i nieinercjalne. Kinematyka ruchu obrotowego.

 • Praca, energia, moc.

 • Ruch obrotowy bryły sztywnej: druga zasada dynamiki, zasada zachowania momentu pędu, energia kinetyczna w ruchu obrotowym.

 • Energia potencjalna, siły zachowawcze. Zasada zachowania energii mechanicznej.

 • Ruch falowy w ośrodkach sprężystych. Klasyfikacja fal.

 • Parametry stanu gazu. Gaz doskonały. Równanie stanu gazu. Pierwsza zasada termodynamiki. Przemiany gazowe.

 • Druga zasada termodynamiki: przemiany odwracalne i nieodwracalne, cykle kołowe, cykl Carnota, sprawność maszyn cieplnych.

 • Pole elektrostatyczne: natężenie, zasada superpozycji, prawo Coulomba, potencjał pola, związki między potencjałem i natężeniem pola, elektryczna energia potencjalna.

 • Pojemność elektryczna, kondensatory

 • Prąd elektryczny, podstawowe prawa przepływu prądu. Praca i moc prądu elektrycznego

 • Pole magnetyczne: oddziaływanie pola magnetycznego na ładunki i prądy (siła Lorentza
  i elektrodynamiczna). Zjawisko indukcji elektromagnetycznej: prawo Faradaya i reguła Lenza.

 • Optyka geometryczna. Zwierciadła, soczewki, przyrządy optyczne.

 • Klasyczne modele atomu wodoru: Thomsona, Rutherforda i Bohra.

 • Jądro atomowe: skład, energia wiązania, siły jądrowe. Promieniowanie , , : powstawanie, własności, oddziaływanie z materią. Prawo rozpadu promieniotwórczego.


ZADANIE 4- Fizyka - ćwiczenia w wymiarze 120 godzin (2 grupy po 60 godzin).

Zakres zajęć musi obejmować następującą tematykę: • Rozwiązywanie zadań z zakresu kinematyki punktu materialnego; prędkość wypadkowa
  i prędkość względna, ruch jednostajny, jednostajnie zmienny-obliczanie drogi, prędkości ,czasu ruchu, przyspieszenia składanie ruchów ,rzuty: pionowy, poziomy i ukośny

 • Rozwiązywanie zadań z zakresu dynamiki punktu materialnego : ruch idealny i ruch
  z uwzględnieniem siły tarcia, spadkownica Atwooda, równia pochyła.

 • Rozwiązywanie zadań z wykorzystaniem zasady zachowania pędu i zasady zachowania energii mechanicznej ,zderzenia sprężyste i niesprężyste ciał

 • Rozwiązywanie zadań z mechaniki punktu materialnego w układach nieinercjalnych
  z wykorzystaniem sił bezwładności – układy obracające się i układy poruszające się
  z przyspieszeniem

 • Rozwiązywanie zadań z wykorzystaniem prawa powszechnego ciążenia, obliczanie prędkości kosmicznych, obliczanie ciężarów ciał na różnych wysokościach i na planetach obracających się. Wykorzystanie zasady superpozycji pól grawitacyjnych

 • Rozwiązywanie zadań z zakresu kinematyki i dynamiki bryły sztywnej. Ruch obrotowy bryły, toczenie jako złożenie ruchu postępowego i obrotowego i jako ruch wokół chwilowej osi obrotu

 • Rozwiązywanie zadań z wykorzystaniem równania stanu gazu, pierwszej i drugiej zasady termodynamiki, równań przemian gazowych

 • Rozwiązywanie zadań z wykorzystaniem : prawa Coulomba, natężenia i potencjału pola elektrycznego , zasady superpozycji, związków między potencjałem i natężeniem pola, elektrycznej energii potencjalnej, pojemności elektrycznej

 • Rozwiązywanie prostych zadań z zakresu przepływu prądu stałego w obwodach-prawo Ohma, prawa Kirchhoffa

 • Rozwiązywanie zadań z zakresu elektromagnetyzmu: siła elektrodynamiczna, siła Lorentza ,zjawisko indukcji elektromagnetycznej: prawo Faradaya i reguła Lenza.

 • Rozwiązywanie zadań z optyki geometrycznej z wykorzystaniem równań zwierciadła, soczewek

 • Rozwiązywanie elementarnych zadań z fizyki współczesnej


ZADANIE 5- Chemia – wykład w wymiarze 15 godzin (1 grupa - 15 godzin).

Zakres zajęć musi obejmować następującą tematykę: • Definicje i pojęcia wstępne – materia, prawa chemiczne, mieszaniny i roztwory. Definicje i pojęcia wstępne: materia i jej formy - substancje czyste, mieszaniny, roztwory, stany skupienia materii, faza, mol, wartościowość, stężenie roztworu - definicja i sposoby wyrażania, atom, cząsteczka, przeliczanie jednostek i krotności jednostek.

 • Budowa atomu, pierwiastki chemiczne, układ okresowy. Teorie budowy materii - atomistyczna, współczesne, cząstki elementarne i nukleony: proton, neutron, elektron, pozyton, kwarki, mezony, neutrina, budowa jądra - trwałość jądra, warunki trwałości, izotopy, pierwiastki promieniotwórcze, budowa strefy poza jądrowej - liczby kwantowe, orbitale atomowe, konfiguracja ostatniej powłoki (walencyjnej), podział pierwiastków (reprezentatywne, gazy szlachetne, przejściowe, wewnątrzprzejściowe), układ okresowy pierwiastków, prawa okresowości, elektroujemność/elektrododatniość, skala elektroujemności Pauling’a.

 • Cząsteczka i wiązania chemiczne. Związki chemiczne. Oddziaływania międzycząsteczkowe Budowa cząsteczki - wiązania jonowe, metaliczne, atomowe, atomowe spolaryzowane, koordynacyjne, hybrydyzacja, teorie wiązań (VB, LCAO), wiązania międzycząsteczkowe, wodorowe, oddziaływania; dipol-dipol, jon-dipol, jon- dipol indukowany, dipol – dipol indukowany, dipol indukowany – dipol indukowany, van der Waalsa. Struktura wody (budowa cząsteczki i oddziaływania między cząsteczkami), cząsteczka wzbudzona, rodnik, jon, wzory i nazewnictwo związków chemicznych; związki kompleksowe; pojęcie kompleksu, wiązania w kompleksach, jon centralny
  i ligandy, typy związków kompleksowych, liczba koordynacyjna, stała trwałości
  i nietrwałości kompleksu, przykłady związków kompleksowych.

 • Reakcje chemiczne odwracalne i nieodwracalne (kinetyka i statyka chemiczna) - zapis reakcji, stechiometria, prawo zachowania masy, reakcje syntezy, analizy, wymiany, zobojętniania, redox, cząsteczkowe, jonowe, atomowe, rodnikowe, łańcuchowe – przykłady. Termochemia i elementy termodynamiki – efekt cieplny reakcji, energia wewnętrzna układu, entalpia, entropia, prawo Hessa, I i II zasada termodynamiki.

 • Kinetyka i statyka chemiczna. Szybkość reakcji - definicja i wzór, od czego zależy szybkość reakcji (w jaki sposób i dlaczego), cząsteczkowość i rzędowość, podstawy katalizy - katalizator, inhibitor, teoria kompleksu przejściowego, reakcje odwracalne
  i nieodwracalne, równowaga chemiczna i od czego zależy, prawo działania mas (prawo równowagi chemicznej), reguła przekory.

 • Stany skupienia materii - stan gazowy: równanie stanu gazu doskonałego, hipoteza Avogadro, gaz dokonały a gaz rzeczywisty, równanie Van der Waalsa, prawo ciśnień parcjalnych Daltona, dyfuzja; stan ciekły: powierzchnia swobodna cieczy, napięcie powierzchniowe; stan stały: ciała krystaliczne i amorficzne, polimorfizm i alotropia, wiązania w kryształach; fazy i przemiany fazowe: topnienie, krzepnięcie, krystalizacja, parowanie, skraplanie, wrzenie, sublimacja, punkt potrójny, wykresy fazowe, reguła faz Gibbs’a, stopień swobody, faza a stan skupienia.

 • Roztwory nieelektrolitów - roztwór doskonały i rzeczywisty, efekt cieplny powstawania roztworu, solwatacja, hydratacja, liczba solwatacyjna, roztwory nienasycone, nasycone, przesycone, rozpuszczalność, rozpuszczalność nieograniczona i ograniczona, zależność rozpuszczalności od temperatury (dla roztworów gazy, cieczy i ciał stałych), temperatura krytyczna rozpuszczania, prawo Henry'ego, prawa Raoult'a (I i II), odchylenia od praw Raoulta, zeotropy i azeotropy, azeotrop dodatni i ujemny, stała ebulioskopowa
  i krioskopowa.

 • Roztwory elektrolitów: woda jako rozpuszczalnik – solwatacja, hydratacja, teorie dysocjacji, moc jonowa roztworu, stężenie i aktywność jonu, teorie kwasów i zasad, dysocjacja, stała i stopień dysocjacji, prawo rozcieńczeń Ostwald'a, autodysocjacja wody, iloczyn jonowy wody, pH mocnych i słabych kwasów i zasad, obliczanie pH, hydroliza, stała i stopień hydrolizy, pH soli, roztwory buforowe, pojemność buforowa, pH buforu. Roztwory nasycone, nienasycone, przesycone, iloczyn rozpuszczalności, rozpuszczalność, obliczanie rozpuszczalności.

 • Elektrochemia i ogniwa galwaniczne - procesy redox, stopnie utlenienia, reakcje redox, przykłady utleniaczy i reduktorów, elektroliza, przykłady, prawa Faraday'a, ogniwa galwaniczne, półogniwo, elektroda, potencjał półogniwa, SEM, wzory Nernst'a, elektrody I i II rodzaju, szereg napięciowy metali, elektroda wodorowa, elektroda kalomelowa, elektrody jonoselektywne, korozja elektrochemiczna, fotoogniwa.

 • Pierwiastki bloku „s i p” : wodór i woda, litowce , berylowce, borowce, węglowce, azotowce, tlenowce, fluorowce, helowce - elektroujemność, zasado- lub kwasotwórczość, tendencje do tworzenia związków i jonów, typowe stopnie utlenienia, typowe kwasy, zasady, sole, rozpuszczalność soli.

 • Metale bloku 'd': Cu, Zn, Cd, Hg, Ag, Fe, Co, Ni, V, W, Mo, Cr, Mn - tendencje do tworzenia kationów / anionów, stopnie utlenienia, kwasy, zasady, tendencje do tworzenia kompleksów, sole, rozpuszczalność, hydroliza soli pierwiastków bloku ‘d’.

 • Klasyfikacja i nomenklatura związków organicznych. Węglowodory alifatyczne
  i aromatyczne, WWA. Chlorowcopochodne (halogenopochodne) w tym freony, halony, PCBs, etc. Organiczne związki tlenu – alkohole, aldehydy, ketony, kwasy, estry, etery, cukry. Organiczne związki siarki, azotu i fosforu. Specyficzne grupy związków organicznych (aminokwasy, peptydy, pestycydy, detergenty, polimery – tworzywa sztuczne i żywice jonowymienne, TZO.) Ligandy organiczne, chelaty, NTA i EDTA.

 • Układy dwufazowe. Koloidy i zawiesiny. Zjawiska na granicy faz: napięcie międzyfazowe, napięcie powierzchniowe cieczy i roztworów, adsorpcja. Substancje obniżające napięcie powierzchniowe. Ekstrakcja.


ZADANIE 6- Chemia - ćwiczenia w wymiarze 60 godzin (2 grupy po 30 godzin).

Zakres zajęć musi obejmować następującą tematykę: • Podstawowe pojęcia i prawa chemiczne

 • Stężenia roztworów

 • Równowagi jonowe w wodnych roztworach elektrolitów

 • Identyfikacja anionów i kationów w roztworze

 • Wprowadzenie do analizy ilościowej wody i ściekówZADANIE 7- Informatyka -wykład w wymiarze 30 godzin (1 grupa - 30 godzin).

Zakres zajęć musi obejmować następującą tematykę:

- Dwójkowy i szesnastkowy system liczbowy. Konwersja liczb między systemami. Działania dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia w systemie binarnym.

- Fizyczne podstawy budowy układów logicznych. Operacje logiczne.

- Pojęcie programowania. Specyfikacja zadania programistycznego. Algorytm. Sposoby zapisu algorytmu w postaci schematów blokowych oraz zwartych. Złożoność obliczeniowa algorytmu.

- Omówienie wybranego środowiska programistycznego pod kątem zastosowania w fizyce obliczeniowej. Język C/C++ oraz pakiet do obliczeń naukowo-technicznych Matlab.

- Typy zmiennych. Operatory arytmetyczne oraz logiczne. Operatory relacji i przypisania. Implementacja zmiennych oraz operatorów w języku C/C++ oraz środowisku Matlab.

- Instrukcja warunkowa. Przykład rozwiązania układu równań z dwiema niewiadomymi metodą wyznaczników. Implementacja modułu rozpoznającego trójkąty.

- Iteracja. Metoda Newtona-Raphsona znajdowania pierwiastka kwadratowego. Metody znajdowania miejsca zerowego funkcji. Metoda bisekcji. Pojęcie metody Monte Carlo. Ruchy Browna – implementacja programu i analiza wyników.

- Tablica jedno i dwuwymiarowa. Deklaracja, inicjalizacja. Tablice dynamiczne. Działania na tablicach – operacje przekształceń geometrycznych na tablicach. Wskaźniki.

- Funkcje. Deklaracja i definicja funkcji. Przekazywanie parametrów do funkcji. Działania na tablicach z wykorzystaniem funkcji.

- Wstęp do programowania obiektowego. Pojęcie struktury i klasy. Obsługa danych typu strukturalnego z wykorzystaniem funkcji.

- Numeryczne rozwiązywanie równań różniczkowych drugiego rzędu mających zastosowanie w fizyce: równania eliptyczne, paraboliczne i hiperboliczne.

- Wybrane zagadnienia metody elementów skończonych pod kątem zastosowania do symulacji określonych problemów fizycznych.ZADANIE 8- Informatyka - ćwiczenia w wymiarze 120 godzin (2 grupy po 60 godzin).

Zakres zajęć musi obejmować następującą tematykę:

- Zaprojektowanie cyfrowych układów elektronicznych np. sumatora, licznika w programie komputerowym do symulacji elektroniki cyfrowej

- Wykonanie symulacji działania zaprojektowanych układów elektronicznych. Analiza wyników.

- Tworzenie skryptów w języku C/C++ oraz wybranym środowisku komercyjnym. Implementacja zmiennych, operatorów arytmetycznych i logicznych. Operatory relacji
i przypisania.

- Tworzenie skryptów z wykorzystaniem funkcji i dostępnych bibliotek numerycznych do zaawansowanej analizy danych pomiarowych

- Tworzenie programów z wykorzystaniem instrukcji warunkowych oraz iteracji do numerycznego rozwiązywania równań różniczkowych stosowanych do opisu zjawisk fizycznych

- Iteracja. Metodza Newtona-Raphsona. Metoda bisekcji. Symulacje Monte Carlo. Ruchy Browna. Implementacja programu w C/C++ i analiza wyników.

- Struktury i klasy. Tworzenie i wizualizacja obiektów z wykorzystaniem biblioteki OpenGL.

- Wybrane zagadnienia symulacji z wykorzystaniem metody elementów skończonych


w środowisku do obliczeń naukowo-technicznych. Projektowanie geometrii, generacja siatki adaptacyjnej, implementacja warunków brzegowych.

- Wykonanie symulacji z użyciem MES do rozwiązania problemów fizycznych opisywanych równaniami eliptycznymi – np. równanie Poisson’a.- Wykonanie symulacji z użyciem MES do rozwiązania problemów fizycznych opisywanych równaniami parabolicznymi – tj. transport ciepła i masy.


 1. Szczegółowe wymagania dotyczące Wykonawców na poszczególne przedmioty:


ZADANIE 1

 1. Wykształcenie: ukończone studia na kierunku Matematyka w szkole wyższej lub wyższej technicznej, stopień doktora nauk matematycznych.

 2. Doświadczenie: minimum 15 lat stażu w pracy dydaktycznej, w tym uzyskane doświadczenie szkoleniowo-edukacyjne z zakresu matematyki (wykłady, ćwiczenia, kursy), co pozwoli na właściwą realizację programu w/w zajęć zgodnie ze standardami kształcenia na kierunku zamawianym Fizyka techniczna na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej.

 3. Przyjęcie zobowiązania o przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w terminach wskazanych przez Organizatorów, zgodnie z obowiązującym planem zajęć na rok 2012/2013 na Wydziale Inżynierii Środowiska.

 4. Przyjęcie zobowiązania do ponoszenia odpowiedzialności materialnej za wyposażenie sal
  i laboratoriów, w których odbywać się będą zajęcia.

ZADANIE 2

 1. Wykształcenie: ukończone studia na kierunku Matematyka w szkole wyższej lub wyższej technicznej, stopień doktora nauk matematycznych.

 2. Doświadczenie: minimum 15 lat stażu w pracy dydaktycznej, w tym uzyskane doświadczenie szkoleniowo-edukacyjne z zakresu matematyki (wykłady, ćwiczenia, kursy), co pozwoli na właściwą realizację programu w/w zajęć zgodnie ze standardami kształcenia na kierunku zamawianym Fizyka techniczna na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej.

 3. Przyjęcie zobowiązania o przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w terminach wskazanych przez Organizatorów, zgodnie z obowiązującym planem zajęć na rok 2012/2013 na Wydziale Inżynierii Środowiska.

 4. Przyjęcie zobowiązania do ponoszenia odpowiedzialności materialnej za wyposażenie sal
  i laboratoriów, w których odbywać się będą zajęcia.

ZADANIE 3

 1. Wykształcenie: ukończone studia na kierunku Fizyka w szkole wyższej lub wyższej technicznej, stopień doktora nauk fizycznych. Tematyka pracy doktorskiej, związana
  z konwersją energii słonecznej.

 2. Doświadczenie: minimum 15 lat stażu w pracy dydaktycznej, w tym uzyskane doświadczenie szkoleniowo-edukacyjne z zakresu fizyki (wykłady, ćwiczenia, kursy), co pozwoli na właściwą realizację programu w/w zajęć zgodnie ze standardami kształcenia na kierunku zamawianym Fizyka techniczna na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej.

 3. Przyjęcie zobowiązania o przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w terminach wskazanych przez Organizatorów, zgodnie z obowiązującym planem zajęć na rok 2012/2013 na Wydziale Inżynierii Środowiska.

 4. Przyjęcie zobowiązania do ponoszenia odpowiedzialności materialnej za wyposażenie sal i laboratoriów, w których odbywać się będą zajęcia.


ZADANIE 4

 1. Wykształcenie: ukończone studia na kierunku Fizyka w szkole wyższej lub wyższej technicznej, stopień doktora nauk fizycznych, specjalność fizyka jądrowa.

 2. Doświadczenie: minimum 15 lat stażu w pracy dydaktycznej, w tym uzyskane doświadczenie szkoleniowo-edukacyjne z zakresu fizyki (wykłady, ćwiczenia, kursy), co pozwoli na właściwą realizację programu w/w zajęć zgodnie ze standardami kształcenia na kierunku zamawianym Fizyka techniczna na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej. Udokumentowane prace naukowe w dziedzinie fotowoltaiki.

 3. Przyjęcie zobowiązania o przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w terminach wskazanych przez Organizatorów, zgodnie z obowiązującym planem zajęć na rok 2012/2013 na Wydziale Inżynierii Środowiska.

D) Przyjęcie zobowiązania do ponoszenia odpowiedzialności materialnej za wyposażenie sal i laboratoriów, w których odbywać się będą zajęcia.

ZADANIE 5

 1. Wykształcenie: ukończone studia na kierunku Chemia w szkole wyższej lub wyższej technicznej, stopień doktora habilitowanego nauk technicznych, specjalność chemia
  i technologia nieorganiczna.

 2. Doświadczenie: minimum 10 lat stażu w pracy dydaktycznej, w tym uzyskane doświadczenie szkoleniowo-edukacyjne z zakresu chemii (wykłady, ćwiczenia, kursy), co pozwoli na właściwą realizację programu w/w zajęć zgodnie ze standardami kształcenia na kierunku zamawianym Fizyka techniczna na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej.

 3. Przyjęcie zobowiązania o przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w terminach wskazanych przez Organizatorów, zgodnie z obowiązującym planem zajęć na rok 2012/2013 na Wydziale Inżynierii Środowiska.

 4. Przyjęcie zobowiązania do ponoszenia odpowiedzialności materialnej za wyposażenie sal i laboratoriów, w których odbywać się będą zajęcia.

ZADANIE 6

 1. Wykształcenie: wyższe uzyskane na kierunku Chemia w szkole wyższej lub wyższej technicznej, specjalność chemia podstawowa i stosowana. Tematyka pracy magisterskiej związana z polimerami koordynacyjnymi kwasów karboksylowych
  z lantanowcami.

 2. Doświadczenie: minimum 3 lata stażu w pracy dydaktycznej, w tym uzyskane doświadczenie szkoleniowo-edukacyjne z zakresu chemii (wykłady, ćwiczenia, kursy), co pozwoli na właściwą realizację programu w/w zajęć zgodnie ze standardami kształcenia na kierunku zamawianym Fizyka techniczna na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej.

 3. Przyjęcie zobowiązania o przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w terminach wskazanych przez Organizatorów, zgodnie z obowiązującym planem zajęć na rok 2012/2013 na Wydziale Inżynierii Środowiska.

D) Przyjęcie zobowiązania do ponoszenia odpowiedzialności materialnej za wyposażenie sal i laboratoriów, w których odbywać się będą zajęcia.
ZADANIE 7

 1. Wykształcenie: wyższe uzyskane na kierunku Informatyka w szkole wyższej lub wyższej technicznej, specjalność fizyka komputerowa, stopień dr nauk fizycznych. Tematyka pracy doktorskiej związana z modelowaniem komputerowym struktur stosowanych w fotowoltaice.

 2. Doświadczenie: minimum 7 lat stażu w pracy dydaktycznej, w tym uzyskane doświadczenie szkoleniowo-edukacyjne z zakresu informatyki (wykłady, ćwiczenia, kursy), co pozwoli na właściwą realizację programu w/w zajęć zgodnie ze standardami kształcenia na kierunku zamawianym Fizyka techniczna na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej. Wymagane doświadczenie w prowadzeniu zajęć
  z informatycznych podstaw projektowania komputerowego, wspomagania projektowania, modelowania procesów fizycznych w inżynierii środowiska, modelowania i symulacji komputerowych w fizyce, baz danych, mechatroniki, elektroniki i elektrotechniki, fizyki. Wymagana znajomość programów Matlab, Altium Designer, C++, AutoCad i AutoDesk Simulation Multiphysics.

 3. Przyjęcie zobowiązania o przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w terminach wskazanych przez Organizatorów, zgodnie z obowiązującym planem zajęć na rok 2012/2013 na Wydziale Inżynierii Środowiska.

 1. Przyjęcie zobowiązania do ponoszenia odpowiedzialności materialnej za wyposażenie sal i laboratoriów, w których odbywać się będą zajęcia.

ZADANIE 8


 1. Wykształcenie: wyższe uzyskane na kierunku Informatyka w szkole wyższej lub wyższej technicznej, specjalność fizyka komputerowa, stopień dr nauk fizycznych. Tematyka prac doktorskiej związana z modelowaniem komputerowym struktur stosowanych w fotowoltaice.

 2. Doświadczenie: minimum 7 lat stażu w pracy dydaktycznej, w tym uzyskane doświadczenie szkoleniowo-edukacyjne z zakresu informatyki (wykłady, ćwiczenia, kursy), co pozwoli na właściwą realizację programu w/w zajęć zgodnie ze standardami kształcenia na kierunku zamawianym Fizyka techniczna na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej. Wymagane doświadczenie w prowadzeniu zajęć
  z informatycznych podstaw projektowania komputerowego wspomagania projektowania, modelowania procesów fizycznych w inżynierii środowiska, modelowania i symulacje komputerowych w fizyce, bazy danych, mechatronika, elektronika i elektrotechnika, fizyka. Wymagana znajomość programów Matlab, Altium Designer, C++, AutoCad i AutoDesk Simulation Multiphysics.

 3. Przyjęcie zobowiązania o przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w terminach wskazanych przez Organizatorów, zgodnie z obowiązującym planem zajęć na rok 2012/2013 na Wydziale Inżynierii Środowiska.

 4. Przyjęcie zobowiązania do ponoszenia odpowiedzialności materialnej za wyposażenie sal i laboratoriów, w których odbywać się będą zajęcia. 1. Szczegółowe wymagania dotyczące Wykonawców na poszczególne przedmioty: 1. Ocena spełnienia wymagań

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie poniżej przedstawionych kryteriów:

Kryterium I: Cena- 50%

Kryterium II:

A) Wykształcenie ocena: (mgr – 1 pkt.; mgr inż. 2 pkt.; dr – 3 pkt.; dr inż. – 4 pkt.;

dr hab. inż. - 5 pkt.; prof. dr hab. inż.- 6 pkt.)- 25%

B) Doświadczenie zawodowe ocena : (każdy rok pracy wykładowcy – 1 pkt.)- 25%
Ocenie podlegać będzie cena zadeklarowana w formularzu ofertowym oraz wykształcenie i doświadczenie zawodowe wskazany w wykazie osób przewidzianych do realizacji przedmiotu zamówienia.

Końcową ocenę oferty będzie stanowić zsumowana liczba procentów (%) przyznana na poszczególne kryteria.


W przypadku zespołu dydaktycznego, odrębnie dla każdego kryterium, ocenie podlegać będzie podmiot / osoba wchodząca w jego skład, która w najwyższym stopniu spełnia kryteria oceny wskazane wyżej.

LP


KRYTERIA

WAGA

%

Ilość

PKT

Sposób oceny; wzory, uzyskane informacje

1

Cena (C) brutto

50

50

C - Ilość pkt przyznanych za cenę oferty X
najniższa cena spośród wszystkich ofert - Cmin

C = ---------------------------------- x 50

cena podana w ofercie - Cof


2

Wykształcenie Wykładowcy (Ww)


25

25

Ww - Ilość pkt przyznanych za wykształcenie wykładowcy X
deklaracja badanej oferty - Wwb

Ww = -------------------------------- x 25

deklaracja o maksymalnej wartości - Ww max


3

Doświadczenie zawodowe (Dz)


25

25

Dz - Ilość pkt przyznanych za doświadczenie zawodowe X

deklaracja badanej oferty - Dzb

Dz = ----------------------------------- x 25

deklaracja o maksymalnej wartości - Dz max4

Razem (x)

100

100

Suma punktów oferty x = C + Ww +Dz

O wszelkich zmianach w planie zajęć Wykonawca będzie informowany co najmniej
z dwutygodniowym wyprzedzeniem.

Plan zajęć wyrównawczych z przedmiotów ścisłych, dla studentów I roku kierunku Fizyka techniczna, realizowanych w ramach projektu „Fotowolt – fizyka techniczna dla ekoinżyniera”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Dzień


Przedmiot

Rodzaj zajęć

Grupa

poniedziałek

matematyka

wykład


1 i 2

poniedziałek

fizyka

ćwiczenia

2

poniedziałek

matematyka

ćwiczenia


1

wtorek

fizyka

wykład

1 i 2

wtorek

fizyka

ćwiczenia

1

wtorek

matematyka

ćwiczenia


2

środa

chemia

wykład

1 i 2

środa

chemia

ćwiczenia

1

środa

informatyka

ćwiczenia

2

czwartek

informatyka

wykład

1 i 2

czwartek

informatyka

ćwiczenia

1

czwartek

chemia

ćwiczenia

2
Directory: files -> content
files -> Pytania na egzamin dyplomowy
files -> Wzór informacji o naborze
files -> Łańcuchy, języki
files -> Publikacja sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego – przewodnik dla organizacji
files -> Informacja dodatkowa do wniosku o dofinansowanie operacji w ramach środka „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa”
files -> W sprawie ustalenia założeń polityki pieniężnej na rok 2006
files -> Rys. Kolumna rektyfikacyjna do rektyfikacji ciągłej; kolumna, deflegmator, kondensator
files -> "Epistemologia: fundamentalizm i jego zmierzch", [w:] Między przyrodoznawstwem, matematyką a humanistyką
content -> Informacja dodatkowa
content -> Zgłoszenie na odosobnienie czan 31 lipca – 10 sierpnia 2014 roku Nauczyciel prowadzący : Czcigodny Chi Chern Fashi

Pobieranie 101.26 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna