SzczegóŁowy opis tematu zamówieniaPobieranie 39.29 Kb.
Data22.11.2017
Rozmiar39.29 Kb.

SZCZEGÓŁOWY OPIS TEMATU ZAMÓWIENIA


prowadzonego w trybie „przetarg nieograniczony” nr BZP/PN/2/2013 na „Usługa szkoleniowa/edukacyjna - Przeprowadzenie autorskich zajęć wyrównawczych
z informatyki na kierunku Fizyka techniczna na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej”


Szczegółowy opis zadań:

  1. Zakres zadań dla Wykonawców prowadzących zajęcia dydaktyczne:

  1. Sporządzenia dokumentacji szkoleniowej i poszkoleniowej (uzupełnianie dziennika zajęć oraz ankiet przygotowywanych przez Organizatorów)

  2. Przeprowadzenie zajęć dydaktycznych z przedmiotów:ZADANIE 1 - Informatyka -wykład w wymiarze 30 godzin (1 grupa - 30 godzin).

Zakres zajęć musi obejmować następującą tematykę:

- Dwójkowy i szesnastkowy system liczbowy. Konwersja liczb między systemami. Działania dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia w systemie binarnym.

- Fizyczne podstawy budowy układów logicznych. Operacje logiczne.

- Pojęcie programowania. Specyfikacja zadania programistycznego. Algorytm. Sposoby zapisu algorytmu w postaci schematów blokowych oraz zwartych. Złożoność obliczeniowa algorytmu.

- Omówienie wybranego środowiska programistycznego pod kątem zastosowania w fizyce obliczeniowej. Język C/C++ oraz pakiet do obliczeń naukowo-technicznych Matlab.

- Typy zmiennych. Operatory arytmetyczne oraz logiczne. Operatory relacji i przypisania. Implementacja zmiennych oraz operatorów w języku C/C++ oraz środowisku Matlab.

- Instrukcja warunkowa. Przykład rozwiązania układu równań z dwiema niewiadomymi metodą wyznaczników. Implementacja modułu rozpoznającego trójkąty.

- Iteracja. Metoda Newtona-Raphsona znajdowania pierwiastka kwadratowego. Metody znajdowania miejsca zerowego funkcji. Metoda bisekcji. Pojęcie metody Monte Carlo. Ruchy Browna – implementacja programu i analiza wyników.

- Tablica jedno i dwuwymiarowa. Deklaracja, inicjalizacja. Tablice dynamiczne. Działania na tablicach – operacje przekształceń geometrycznych na tablicach. Wskaźniki.

- Funkcje. Deklaracja i definicja funkcji. Przekazywanie parametrów do funkcji. Działania na tablicach z wykorzystaniem funkcji.

- Wstęp do programowania obiektowego. Pojęcie struktury i klasy. Obsługa danych typu strukturalnego z wykorzystaniem funkcji.

- Numeryczne rozwiązywanie równań różniczkowych drugiego rzędu mających zastosowanie w fizyce: równania eliptyczne, paraboliczne i hiperboliczne.

- Wybrane zagadnienia metody elementów skończonych pod kątem zastosowania do symulacji określonych problemów fizycznych.ZADANIE 2 - Informatyka - ćwiczenia w wymiarze 120 godzin (2 grupy po 60 godzin).

Zakres zajęć musi obejmować następującą tematykę:

- Zaprojektowanie cyfrowych układów elektronicznych np. sumatora, licznika w programie komputerowym do symulacji elektroniki cyfrowej

- Wykonanie symulacji działania zaprojektowanych układów elektronicznych. Analiza wyników.

- Tworzenie skryptów w języku C/C++ oraz wybranym środowisku komercyjnym. Implementacja zmiennych, operatorów arytmetycznych i logicznych. Operatory relacji
i przypisania.

- Tworzenie skryptów z wykorzystaniem funkcji i dostępnych bibliotek numerycznych do zaawansowanej analizy danych pomiarowych

- Tworzenie programów z wykorzystaniem instrukcji warunkowych oraz iteracji do numerycznego rozwiązywania równań różniczkowych stosowanych do opisu zjawisk fizycznych

- Iteracja. Metodza Newtona-Raphsona. Metoda bisekcji. Symulacje Monte Carlo. Ruchy Browna. Implementacja programu w C/C++ i analiza wyników.

- Struktury i klasy. Tworzenie i wizualizacja obiektów z wykorzystaniem biblioteki OpenGL.

- Wybrane zagadnienia symulacji z wykorzystaniem metody elementów skończonych


w środowisku do obliczeń naukowo-technicznych. Projektowanie geometrii, generacja siatki adaptacyjnej, implementacja warunków brzegowych.

- Wykonanie symulacji z użyciem MES do rozwiązania problemów fizycznych opisywanych równaniami eliptycznymi – np. równanie Poisson’a.

- Wykonanie symulacji z użyciem MES do rozwiązania problemów fizycznych opisywanych równaniami parabolicznymi – tj. transport ciepła i masy.


  1. Szczegółowe wymagania dotyczące Wykonawców na poszczególne przedmioty:ZADANIE 1 i 2

A) Wykształcenie wyższe uzyskane na kierunku Informatyka, Fizyka lub Matematyka


w szkole wyższej lub wyższej technicznej. Wymagany stopień dr nauk informatycznych, fizycznych lub matematycznych.

B) Wymagane doświadczenie w pracy dydaktycznej, w tym uzyskane doświadczenie szkoleniowo-edukacyjne z zakresu informatyki, fizyki lub matematyki (wykłady, ćwiczenia, kursy), co pozwoli na właściwą realizację programu w/w zajęć zgodnie ze standardami kształcenia na kierunku zamawianym Fizyka techniczna na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej. Wymagane doświadczenie w prowadzeniu zajęć z informatycznych podstaw projektowania komputerowego,wspomagania projektowania, modelowania procesów fizycznych w inżynierii środowiska, modelowania i symulacji komputerowych w fizyce, baz danych, mechatroniki, elektroniki i elektrotechniki, fizyki. Wymagana znajomość programów Matlab, Altium Designer, C++, AutoCad i AutoDesk Simulation Multiphysics.

C) Przyjęcie zobowiązania o przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w terminach wskazanych przez Organizatorów, zgodnie z obowiązującym planem zajęć na rok 2012/2013 na Wydziale Inżynierii Środowiska.

D) Przyjęcie zobowiązania do ponoszenia odpowiedzialności materialnej za wyposażenie sal i laboratoriów, w których odbywać się będą zajęcia.
  1. Szczegółowe wymagania dotyczące Wykonawców na poszczególne przedmioty:  1. Ocena spełnienia wymagań

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie poniżej przedstawionych kryteriów:

Kryterium I: Cena- 50%

Kryterium II:

A) Wykształcenie ocena: (dr – 1 pkt.; dr inż. – 2 pkt.; dr hab. inż. - 3 pkt.; prof. dr hab. inż.- 4 pkt.) - 25%

B) Doświadczenie zawodowe ocena : (każdy rok pracy wykładowcy – 1 pkt.) - 25%


Ocenie podlegać będzie cena zadeklarowana w formularzu ofertowym oraz wykształcenie i doświadczenie zawodowe wskazany w wykazie osób przewidzianych do realizacji przedmiotu zamówienia.

Końcową ocenę oferty będzie stanowić zsumowana liczba procentów (%) przyznana na poszczególne kryteria.


W przypadku zespołu dydaktycznego, odrębnie dla każdego kryterium, ocenie podlegać będzie podmiot / osoba wchodząca w jego skład, która w najwyższym stopniu spełnia kryteria oceny wskazane wyżej.

LP


KRYTERIA

WAGA

%

Ilość

PKT

Sposób oceny; wzory, uzyskane informacje

1

Cena (C) brutto

50

50

C - Ilość pkt przyznanych za cenę oferty X
najniższa cena spośród wszystkich ofert - Cmin

C = ---------------------------------- x 50

cena podana w ofercie - Cof


2

Wykształcenie Wykładowcy (Ww)


25

25

Ww - Ilość pkt przyznanych za wykształcenie wykładowcy X
deklaracja badanej oferty - Wwb

Ww = -------------------------------- x 25

deklaracja o maksymalnej wartości - Ww max


3

Doświadczenie zawodowe (Dz)


25

25

Dz - Ilość pkt przyznanych za doświadczenie zawodowe X

deklaracja badanej oferty - Dzb

Dz = ----------------------------------- x 25

deklaracja o maksymalnej wartości - Dz max4

Razem (x)

100

100

Suma punktów oferty x = C + Ww +Dz

O wszelkich zmianach w planie zajęć Wykonawca będzie informowany co najmniej
z dwutygodniowym wyprzedzeniem.

Plan zajęć wyrównawczych z przedmiotów ścisłych, dla studentów I roku kierunku Fizyka techniczna, realizowanych w ramach projektu „Fotowolt – fizyka techniczna dla ekoinżyniera”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Dzień


Przedmiot

Rodzaj zajęć

Grupa

środa

informatyka

ćwiczenia

2

czwartek

informatyka

wykład

1 i 2

czwartek

informatyka

ćwiczenia

1
Directory: files -> content
files -> Pytania na egzamin dyplomowy
files -> Wzór informacji o naborze
files -> Łańcuchy, języki
files -> Publikacja sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego – przewodnik dla organizacji
files -> Informacja dodatkowa do wniosku o dofinansowanie operacji w ramach środka „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa”
files -> W sprawie ustalenia założeń polityki pieniężnej na rok 2006
files -> Rys. Kolumna rektyfikacyjna do rektyfikacji ciągłej; kolumna, deflegmator, kondensator
files -> "Epistemologia: fundamentalizm i jego zmierzch", [w:] Między przyrodoznawstwem, matematyką a humanistyką
content -> Informacja dodatkowa
content -> Zgłoszenie na odosobnienie czan 31 lipca – 10 sierpnia 2014 roku Nauczyciel prowadzący : Czcigodny Chi Chern Fashi

Pobieranie 39.29 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna