SzczegóŁowy opis tematu zamówieniaPobieranie 229.5 Kb.
Data13.06.2018
Rozmiar229.5 Kb.

SZCZEGÓŁOWY OPIS TEMATU ZAMÓWIENIA


prowadzonego w trybie „przetarg nieograniczony” na „Dostawa oprogramowań na potrzeby projektu INNOLOT”


Zadanie nr

Opis zadania

1

dostawa oprogramowania do akwizycji i analizy danych

2

dostawa oprogramowania do obliczeń inżynierskich

3

dostawa oprogramowania do budowy aplikjacji

4

dostawa oprogramowania do aplikacji bazodanowych

 1. Oprogramowanie do akwizycji i analizy danych

Oprogramowanie ma służyć pomiarom drgań maszyn wirnikowych podczas nieustalonych warunków pracy (duże i małe fluktuacje prędkości obrotowych, wybieg i rozbieg maszyn), szacowania chwilowych prędkości obrotowych w układzie z i bez tachometru, identyfikacja uszkodzeń elementów układów napędowych metodami wibroakustycznymi.

Powinno umożliwić pomiar możliwie dużej liczby wielkości: drgań linowych i skrętnych, odkształceń, temperatury, parametrów akustycznych. Pomiary mają być rejestrowane w czasie rzeczywistym na obiekcie badań typu turbina napędowa. Uzyskane dane powinny być na bieżąco poddawane analizie. Oprogramowanie ma zebrać, przetworzyć, wizualizować i udostępnić dane dla dalszego wykorzystania.

Powyższe wymagania spełnia oprogramowanie LMS Test. Lab Lu składające się z następujących modułów:


 • TL Desktop - Advanced

 • TL Signature Testing - Advanced

 • TL Order Tracking add-in for Signature

 • TL Offline RPM-extraction

 • TL Time Data Signal Calculator

 • TL Harmonic Tracking (Kalman Processing)

 • TL Harmonic Removal

 • TL Time Variant Frequency Analysis

 • TL Multi-Reference Post Processing

Lub równoważne oprogramowanie posiadające funkcjonalność:
 • Pomiarów drgań liniowych (akcelerometry) i skrętnych (tachometry/enkodery inkrementalne), akustyki (mikrofony) jak również tensometrów, czujników aktywnych (MEMS), potencjometrów, czujników LVDT czy termopar

 • Wsparcie dla systemu TEDS,

 • Możliwość tworzenia kanałów wirtualnych w czasie pomiarów i jednoczesny zapis ich przebiegów czasowych

 • Algorytm do korekcji sygnałów tachometrycznych w przypadku zazębiania się taśmy ze znacznikami

 • Wybór częstotliwości próbkowania dla indywidualnych czujników oraz grup czujników (mikrofony, akcelerometry, tensometry, temperatura, itp…)

 • Możliwość zapisywania przebiegów czasowych

 • Analizy w czasie rzeczywistym dla dowolnej liczby kanałów (max 60) oraz jednoczesny zapis przebiegów czasowych na dysk komputera

 • Wielodziedzinowe jednoczesne analizy post processing dla dowolnej liczby kanałów pomiarowych tj. dla ustalonej częstotliwości próbkowania (FFT), jak i dla danych w dziedzinie kąta czy obrotu (order tracking/angle domain)

 • Wykorzystanie technologii MultiCore (wiele rdzeni) do przyśpieszenia obliczeń i analiz offline

 • Analizy w dziedzinie czasu, obrotów, położenia kątowego, prędkości liniowej, ciśnienia, temperatury, niezależnie dla zdefiniowanych grup pomiarowych (akustyka, wibracje, itp.)

 • Analizy drgań liniowych oraz skrętnych

 • Analizy order tracking bazujące na FFT oraz resamplingu i filtracji

 • Możliwość ekstrakcji poszczególnych orderów, jak i poziomów ogólnych względem prędkości obrotowej dla obu powyższych analiz (bazujących na FFT oraz resamplingu)

 • Możliwość ekstrakcji prędkości obrotowej bez danych z tachometru – na bazie zmierzonych drgań, bądź sygnału akustycznego przy pomocy 3 metod: 1 punktowej, 2 punktowej oraz wielopunktowej,

 • Możliwość edycji i dodatkowych obliczeń bazujących na przebiegach czasowych – w tym operacji arytmetycznych, filtracji LP, HP, BP, BS, Notch oraz order jak również obliczeń statystycznych

 • Możliwość resamplingu oraz detrendu na surowych danych czasowych

 • Możliwość wyliczania częstotliwości nośnej zasilania silników elektrycznych na bazie zmierzonych wartości PWM (modulowanej szerokości impulsu)

 • Możliwość korekcji efektu Dopplera

 • Bezpośrednia kalkulacja głównych naprężeń z rozet tensometrycznych

 • Możliwość operacji oraz triggerów logicznych

 • Możliwość filtracji harmonicznych z sygnału na bazie sygnału z tachometru jak i operacji odwrotnej – usunięcia zawartości sygnału innej niż harmoniczne

 • Funkcji filtru Kalmana – umożliwiająca filtrację przebiegów czasowych dowolnego orderu nawet przy ekstremalnie szybkich rozbiegach i wybiegach maszyn wirujących

 • Funkcja krótkoczasowej transformaty Fouriera (STFT) oraz ciągłej transformaty falkowej (CWT) dla ręcznie wybranych fragmentów przebiegów czasowych

 • Możliwość porównywania 2 wykresów STFS jednocześnie

 • Możliwość analiz multifererencyjnych poprzez przetwarzanie przebiegów czasowych do funkcji autospektrów, widm krzyżowych czy widmowych funkcji przejścia a następnie do funkcji typu wielokrotna koherencja, częsciowa koherencja czy FRF przy użyciu algorytmów SVD

Dodatkowo oprogramowanie powinno posiadać: • Bezterminową licencję na użytkowanie oraz możliwość wykonywania pomiarów oraz analiz online i offline na wszystkich dostępnych kanałach pomiarowych,

 • Możliwość automatycznego generowania raportów na dowolnie spreparowanym formacie pliku Word, Excel czy PowerPoint

 • Możliwość exportu i importu danych z najbardziej powszechnych formatów danych: unv, xls, txt, wav, sdf, itp…

 • Moduł Active Pictures do generowania raportów z funkcją analiz wykresów bez posiadania oprogramowania

 • Możliwość stworzenia dowolnego layoutu do wykresów z możliwością sparowanych kursorów

Wraz z dostawą oprogramowania powinno zostać przeprowadzone szkolenie teoretyczne i praktyczne u zamawiającego, trwające minimum dwa dni .


Gwarantowany dostęp do wersji instalacyjne - 12 miesięcy.

Termin dostawy maksymalnie 8 tygodni


Kryterium dodatkowe skrócenie czasu dostawy do 4 tygodni


 1. Oprogramowanie do obliczeń inżynierskich

Oprogramowanie winno zapewnić możliwość wykorzystania plików danych, ich wszechstronnej analizy z możliwością włączenia własnych procedur. Powinno umożliwiać prostą prezentację sposobu analizy jak i otrzymanych danych.

Powyższe wymagania spełnia oprogramowanie Mathcad Prime 3.1 Win/KOM/Individual 1 User + roczny kontrakt serwisowy,

Lub równoważne, umożliwiające:

• interfejs WYSIWYG,

• obliczenia wyrażeń i funkcji w tym pochodnych, całek, granic,

• rozwiązywanie równań i nierówności,

• rozwiązywanie układów równań liniowych i nieliniowych,

• rozwiązywanie równań różniczkowych zwyczajnych i cząstkowych,

• wykonywanie obliczeń numerycznych i symbolicznych,

• obliczenia na wektorach i macierzach,

• znajdowanie wektorów i wartości własnych macierzy,

• dopasowywanie krzywych do zadanego układu punktów na płaszczyźnie,

• tworzenie wykresów funkcji 2D i 3D,

• tworzenie animacji trójwymiarowych,

• wykonywanie działań na liczbach zespolonych,

• wbudowane rozkłady prawdopodobieństwa i funkcje statystyczne,

• korzystanie z układów jednostek miar SI, MKS, CGS i US,

• wbudowany zestaw funkcji (DoE) pozwalający obniżyć czas i koszty prowadzenia i analizy eksperymentów,

• tworzenie własnych podprogramów przez użytkownika,

• wykorzystanie w wyrażeniach wielkich i małych liter alfabetu greckiego,

• porównywanie dwóch arkuszy,

• wymiana danych z innymi programami,

• analiza i synteza plików dźwiękowych,

• praca na mapach bitowych,

• współpraca z plikami danych,

• obsługa Unicode,

• dodatkowe moduły analizy danych, sygnałów, obrazów oraz przekształceń falkowych,

• dostęp do bibliotek online dostarczających techniczne informacje i narzędzia z dziedzin inżynierskich,

• przenoszenie wielkości fizycznych i wartości parametrów pomiędzy aplikacjami w zunifikowany sposób,

• moduły/rozszerzenia) zawarte w pakiecie:

o obróbki sygnałów (Signal Processing),


 • Analiza sygnałów i układów analogowych i cyfrowych

 • Obsługa plików WAVE

 • Szybka transformata Fouriera (FFT) i odwrotna transformata Fouriera (IFFT)

 • Projektowanie filtrów FIR i IIR

 • Transformaty Harletya, Walsha i Hilberta

 • Analiza czasowa i częstotliwościowa

 • Filtracja dolnoprzepustowa

 • Filtracja sygnałowa

 • Analiza widma

 • Autokorelacja zależna od czasu

 • Analiza szeregów czasowych

o obróbki obrazów (Image Processing),

 • Funkcje przetwarzania macierzy dla przeszukiwania tabel, szeregowania danych i znajdowania wartości maksymalnych i minimalnych.

 • Funkcje statystyczne (dla potrzeb EDA), detekcja wartości izolowanych, obsługa wartości nieliczbowych (NaN)

 • Algorytmy nieparametrycznego dopasowania (interpolacja) przy użyciu metod statystycznych w celu znajdowania optymalnych rozwiązań.

 • Funkcje nieliniowego dopasowania danych.

 • Funkcje analizy głównych komponentów (PCA) dla rozkładów wielowymiarowych przy użyciu algorytmu Nipals.

 • Wykresy probabilistyczne, m.in. normalne i Weibulla.

 • Funkcje zapisu danych, które mogą być zastosowane w pętlach.

 • Przedziały ufności oraz analiza ANOVA dla parametrów dopasowania.

 • Dokumentacja zawierająca przykłady użycia analiz na danych rzeczywistych.

o analiza falkowa (Wavelets),

 • Analiza sygnałów i obrazów

 • Analiza szeregów czasowych

 • Estymacja statystyczna sygnałów

 • Analiza kompresji danych

 • Falki jedno- i dwuwymiarowe

 • Dyskretne przekształcanie falek

o analiza danych (Data Analysis),

 • Filtracja - odszumianie obrazów

 • Przekształcenia morfologiczne

 • Detekcja krawędzi - identyfikacja obiektów

 • Segmentacja - analiza wybranych regionów obrazu

 • Wybór cech obrazu w celu ilościowego opisu obiektów (wymiary)

 • Przeglądarka plików graficznych z możliwością zmiany właściwości obrazów (zmiana powiększenia, obcinanie, regulacja jasności i kontrastu, obracanie, odbijanie, transpozycje i inne)

 • Obsługa wielu formatów graficznych (BMP, GIF, JPG, PCX, TARGA, PGM, TIFF)

Ponadto oprogramowanie winno charakteryzować się:

Licencją komercyjną bezterminową

Licencja minimum jednostanowiskowa

Zawierać roczny kontrakt serwisowy:   • darmowe upgrade'y oprogramowania,

   • dodatkowe licencje typu HomeUse na komputer domowy lub przenośny,

   • pełny serwis via e-mail/tel

Gwarancja na nosnik - 12 miesięcy

Termin dostawy maksimum 2 tygodnie.

Kryterium dodatkowe szkolenie e-lerningowe


 1. Oprogramowanie do budowy aplikacji

Środowisko deweloperskie umożliwiające tworzenie aplikacji konsumenckich i biznesowych działających na urządzeniach i w chmurze, np.:

Microsoft Visual Studio Professional 2013 (lub nowszy) z subskrypcją MSDN, commercial edition- Microsoft

lub równoważne, posiadające:


 • Obsługę języków: C#, Visual Basic, Visual C++, F#,

 • Platformę .NET Framework 4.5.1 (lub nowsza),

 • Debugowanie i diagnostyka: metryki kodu (dostępność miar oprogramowania służących ocenie kodu- identyfikacja ryzyka, ocena stanu projektu, ocena postępu przy tworzeniu oprogramowania. Analiza kodu za pomocą wskaźników: indeks dostępności- ocena trudności utrzymania kodu, złożoność cyklomatyczna- miara złożoności przepływu sterowania, głębokość dziedziczenia- miara liczby definicji klas, sprzężenie klas- miara sprzężenia z klasami poprzez parametry, wiersze kodu- miara liczby wierszy kodu), debugowanie grafiki, debugowanie sieci (Web Inspector), łącze do przeglądarki, statyczna analiza kodu, debuger (ustawianie punktów przerwania, optymalizacja kodu, usuwanie błędów, debugowanie projektów lokalnie lub na urządzeniach zdalnych, możliwość zmiany kodu bez konieczności ponownego debugowania- edycja + kontynuacja), centrum wydajności i diagnostyki (analiza aplikacji w rozwiązaniu, zainstalowanych lokalnie lub na urządzeniach zdalnych), symulator systemu Windows, emulator systemu Windows Phone,

 • Narzędzia testowania: rozszerzalna struktura testowania, testowanie jednostek,

 • Zintegrowane środowisko projektowe: Peek Definition (podgląd i edycja kodu za pomocą definicji wglądu- wyświetlanie i edytowanie definicji kodu w innych plikach bez utraty kontekstu), refaktoryzacja (wyodrębniania metody, zmiany nazwy, hermetyzowania pola, wyodrębniania interfejsu, usuwania parametrów, zmiany kolejności parametrów)- możliwość zmiany wewnętrznej struktury kodu bez zmiany zachowania zewnętrznego kodu, rozszerzalne środowisko, wielowersyjność kodu, obsługa języków JavaScript i jQuery, zgodność projektów i rozwiązań z programami Visual Studio 2010 SP1 i Visual Studio 2012,

 • Obsługę platformy deweloperskiej: możliwość tworzenia klasycznych aplikacji systemu Windows, aplikacji dla systemu Windows Phone, uniwersalnych aplikacji systemu Windows, aplikacji sieci Web (ASP.NET), aplikacji usługi Office 365 i pakietu Office, Office 365 Cloud Business Apps, aplikacji biznesowych (LightSwitch), aplikacji chmurowych (Microsoft Azure), aplikacje programu SQL Server (SSDT),

 • Lab Management: konfigurowanie i usuwanie środowiska wirtualnego, przygotowanie środowiska na podstawie szablonu, sprawdzanie środowiska,

 • Team Foundation Server: automatyzacja kompilacji, tworzenie wykresów elementów roboczych.

Oprogramowanie w wersji komercyjnej, wielojęzykowej

Termin dostawy maksimum 3 tygodnie.

Kryterium dodatkowe skrócenie terminu dostawy

Gwarantowany dostęp do wersji instalacyjne - 12 miesięcy.4. Oprogramowanie do aplikacji bazodanowych

System do zarządzania relacyjnymi bazami danych, baza danych open source np.: MySQL Cluster Carrier Grade Edition (commercial edition- MySQL, ORACLE)

lub równoważny, posiadający:


 • Możliwość tworzenia i obsługi relacyjnych baz danych,

 • Optymalizacja pamięci względem tablic danych,

 • Wielowątkowość (obsługa wielu wątków kernela- możliwość pracy na urządzeniach wieloprocesorowych),

 • Możliwość osadzenia serwera w aplikacji,

 • Wysoki poziom zdolności systemu do utrzymania wysokiej wydajności przy zwiększaniu obciążenia poprzez wzrost objętości przetwarzanych danych (wysoki poziom skalowalności),

 • Możliwość przetwarzania danych w czasie rzeczywistym- możliwość realizacji złożonych zapytań ad hoc w stosunku do danych,

 • Współbieżność dostępu do danych (możliwość równoczesnego dostępu do tych samych danych przez różnych użytkowników),

 • Zgodność ze standardem ACID [gwarancja poprawności przetwarzania transakcji (zbioru operacji na bazach danych stanowiących całość) w bazach danych],

 • Możliwość synchronicznej i asynchronicznej replikacji danych,

 • Możliwość przypisania uprawnień dostępu do bazy danych oraz jej plików dla administratorów i użytkowników (autoryzacja),

 • Możliwości: przechowywania danych, obsługi zapytań użytkowników

 • Możliwości tworzenia kluczy oraz wykorzystania szyfrowania

 • Wsparcie aplikacji pisanych z wykorzystaniem platformy .NET,

 • Obsługa wyzwalaczy (procedur reakcji na zdarzenia w tabeli danych),

 • Dostępność dla platformy Windows (x86, x64)

Gwarancja dostęp do wersji instalacyjnej - 12 miesięcy

Termin dostawy maksimum 3 tygodnie.

Kryterium dodatkowe skrócenie terminu dostawy


System ProPublico © DataComp Strona: /Directory: files -> content
files -> Pytania na egzamin dyplomowy
files -> Wzór informacji o naborze
files -> Łańcuchy, języki
files -> Publikacja sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego – przewodnik dla organizacji
files -> Informacja dodatkowa do wniosku o dofinansowanie operacji w ramach środka „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa”
files -> W sprawie ustalenia założeń polityki pieniężnej na rok 2006
files -> Rys. Kolumna rektyfikacyjna do rektyfikacji ciągłej; kolumna, deflegmator, kondensator
files -> "Epistemologia: fundamentalizm i jego zmierzch", [w:] Między przyrodoznawstwem, matematyką a humanistyką
content -> Informacja dodatkowa
content -> Zgłoszenie na odosobnienie czan 31 lipca – 10 sierpnia 2014 roku Nauczyciel prowadzący : Czcigodny Chi Chern Fashi

Pobieranie 229.5 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna