SzczegóŁowy opis tematu zamówieniaPobieranie 61.07 Kb.
Data20.05.2018
Rozmiar61.07 Kb.

SZCZEGÓŁOWY OPIS TEMATU ZAMÓWIENIA


prowadzonego w trybie „przetarg nieograniczony” BZP/PN/15/2011
na „Przeprowadzenie zajęć dydaktycznych na kierunku
"Informatyka w inżynierii środowiska"”


 1. Nazwa zamówienia:

Przeprowadzenie autorskich zajęć dydaktycznych na specjalności „Informatyka w inżynierii środowiska” na kierunku Inżynieria Środowiska na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej”


 1. Opis przedmiotu zamówienia

W ramach realizacji projektu "Nowoczesna edukacja - rozwój potencjału dydaktycznego Politechniki Lubelskiej" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego nr umowy UDA-POKL.04.0l.01-00-108/08 zawartej pomiędzy Politechniką Lubelską a Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przewidziano do realizacji Zadanie 19 - Moduł V. nowa specjalność „Informatyka w Inżynierii Środowiska , poz. 148 zajęcia dydaktyczne.

Przedmiot zamówienia obejmuje przeprowadzenie autorskich zajęć dydaktycznych na nowej specjalności „Informatyka w inżynierii środowiska” na kierunku Inżynieria środowiska na drugim stopniu kształcenia, z przedmiotów:
ZADANIE 1- Języki programowania komputerów – wykład (15 godzin)

ZADANIE 2 - Języki programowania komputerów – laboratorium (2 grupy 60 godzin)

ZADANIE 3 - Metody numeryczne w inżynierii środowiska– wykład (15 godzin)

ZADANIE 4 - Metody numeryczne w inżynierii środowiska – laboratorium (2 grupy 30 godzin)

ZADANIE 5 - CAD 1: trójwymiarowa grafika inżynierska – laboratorium AutoCad3D (2 grupy 60 godzin)

ZADANIE 6 - CAD 2: instalacje c.o. -projekt InstalSystem Uponor – HCR, OZC, SAN (2 grupy 30 godzin).
Dzieło będzie miało charakter indywidualnej myśli twórczej i będzie stanowiło utwór w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r. ze zmianami.

Dzieło powinno być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa, kompleksowo, bez konieczności dokonywania późniejszych prac dodatkowych i uzupełnień.
 1. Termin wykonania zamówienia

Od marca do 31 lipca 2012 r. zgodnie z obowiązującym planem zajęć na kierunku Inżynieria Środowiska na drugim stopniu kształcenia roku akademickiego 2011/2012.

 1. Zakres zadań dla Wykonawców prowadzących zajęcia dydaktyczne:

 1. Sporządzenia dokumentacji szkoleniowej i poszkoleniowej (uzupełnianie dziennika zajęć oraz listy obecności na każdych prowadzonych zajęciach)

 2. Przeprowadzenie zajęć dydaktycznych z przedmiotów:


ZADANIE 1- Języki programowania komputerów – wykład w wymiarze 15 godzin.

Zakres zajęć musi obejmować następującą tematykę:

- Wprowadzenie do języka C: kompilator, linker, kod źródłowy, postać binarna. Format programu w języku C: funkcja main(), pliki nagłówkowe. Znaczenie i rodzaje komentarzy. Deklaracje i definicje zmiennych. Operatory. Komunikacja z programem. Instrukcje C:

- Instrukcja warunkowa if(), if()… else. Pojęcie prawdy i fałszu; operatory logiczne. Instrukcja switch(). Przykładowe programy.

- Omówienie pętli – for(;;), while(), do… while(). Zagnieżdżanie pętli. Inkrementacja, dekrementacja. Przykładowe programy.

- Pojęcie tablicy. Wymiar tablicy. Rodzaje tablic. zastosowanie instrukcji iteracyjnych i warunkowych do tablic. Przykładowe programy.

- Wprowadzenie do języka FORTRAN. Składnia języka FORTRAN, Wyrażenia w FORTRANie, funkcje i procedury, wprowadzanie i wyprowadzanie danych, formatowanie.

Przykładowe programy w FORTRANie.ZADANIE 2- Języki programowania komputerów – laboratorium, w wymiarze 60 godzin

Zakres zajęć musi obejmować następującą tematykę:

- Wprowadzenie do języka C/C++: kompilator, linker, kod źródłowy, postać binarna. Układ programu w języku C: funkcja main(), pliki nagłówkowe, rodzaje komentarzy. Deklaracje zmiennych, specyfikatory. Komunikacja z programem. Przykładowe programy.

- Instrukcja warunkowa if(), if()… else. Operatory logiczne i arytmetyczne. Instrukcja switch().Przykładowe programy.

- Pętle – for(;;), while(), do… while(). Inkrementacja, dekrementacja. Zagnieżdżanie pętli. Przykładowe programy.

- Tablice, wymiar tablicy. Rodzaje tablic. Zastosowanie instrukcji iteracyjnych i warunkowych do tablic. Przykładowe programy.

- Funkcje użytkownika, wywoływanie funkcji, przekazywanie parametrów do funkcji, przekazywanie tablic. Przykładowe programy.

- Programowanie zorientowane obiektowo. Przykładowe programy.

- Wprowadzenia do języka PHP i tworzenia dynamicznych stron internetowych, przekazywanie parametrów URL, struktura kodu źródłowego w języku PHP, współpraca PHP z bazami danych.

- Zastosowanie instrukcji warunkowych, pętli iteracyjnych, tablic oraz funkcji użytkownika do programowania dynamicznych stron internetowych w języku PHP.ZADANIE 3- Metody numeryczne w inżynierii środowiska - wykład, w wymiarze 15 godzin

Zakres zajęć musi obejmować następującą tematykę:

- Metoda Runge – Kutty.

- Schemat Hornera.

- Rozwiązywanie równań metodami numerycznymi.

- Zastosowanie programów i bibliotek obliczeniowych do rozwiązywania zadań z inżynierii środowiska.ZADANIE 4- Metody numeryczne w inżynierii środowiska - laboratorium, w wymiarze 30 godzin

Zakres zajęć musi obejmować następującą tematykę:

- Implementacjie numeryczne dla jezyków C lub FORTRAN następujących metod i schematów obliczeniowych: Metoda Runge – Kutty, Schemat Hornera.

- Przykłady zastosowania programów i bibliotek obliczeniowych do rozwiązywania zadań z inżynierii środowiska.ZADANIE 5- CAD 1: trójwymiarowa grafika inżynierska – laboratorium AutoCad3D, w wymiarze 60 godzin

Zakres zajęć musi obejmować następującą tematykę:

- Wprowadzenie do modelowania 3D programie AutoCAD. Zapoznanie się z podstawowymi narzędziami do modelowania i wizualizacji 3D. Zapoznanie z interfejsem programu AutoCAD do wspomagania modelowania obiektów trójwymiarowych.

- Poruszanie się w przestrzeni 3D programu AutoCAD – podstawowe narzędzia, układy współrzędnych, główny układ współrzędnych, definiowanie lokalnych układów współrzędnych.

- Rysowanie prostych obiektów 3D – obiekty szkieletowe, obiekty „dwu i półwymiarowe” utworzone poprzez dodanie grubości do obiektów płaskich, powierzchnie 3D.

- Modelowanie brył 3D – tworzenie brył podstawowych, tworzenie brył złożonych poprzez wyciąganie i obracanie profili płaskich, operacje boolowskie na bryłach, edycja brył 3D. Ustawianie płaszczyzn tnących oraz tworzenie przekroju.

- Wizualizacja obiektów 3D, sposoby wyświetlania obiektów trójwymiarowych, metody cieniowania.

- Rendering – ustawianie materiałów, świateł, cieni.

- Wykonanie modelu trójwymiarowego obiektu z zakresu inżynierii środowiska.

ZADANIE 6 - CAD 2: instalacje c.o. -projekt InstalSystem Uponor – HCR, OZC, SAN, w wymiarze 30 godz.

Zakres zajęć musi obejmować następującą tematykę:

- Ogólne informacje związane z pakietem InstalSystem w wersji Uponor; obsługa Zarządcy Pakietu.

- Ustalanie danych wejściowych do projektu w programie Therm – HCR. Funkcje rysunkowe programu Therm – HCR. Przygotowanie i import podkładu z wykorzystaniem funkcji interpretacji automatycznej. Ustalenie temperatur pomieszczeń oraz uzupełnienie ich numeracji i funkcji w opisie.

Dodawanie kondygnacji w programie Therm – HCR (zarządzanie arkuszami). - Aplikacja OZC – dane wejściowe, tworzenie typów przegród występujących w projekcie, przypisywanie typów przegród. Ustalanie strumieni powietrza wentylacyjnego i ewentualnego odzysku ciepła. Obliczenia cieplne budynku. wg normy PN-EN 12831. Wydruk obliczeń cieplnych budynku.

- Aplikacja Therm – HCR, zakres edycji ogrzewanie. Omówienie zadanego systemu ogrzewania. Wrysowywanie rzutów i rozwinięcia instalacji. Wstępne obliczenia hydrauliczne projektu. Tworzenie automatycznych rozwinięć instalacji. Korekty ciśnień w instalacji poprzez stosowanie elementów dławiących. Opisy i numeracja działek, obliczenia końcowe, eksport rysunków.
 1. Szczegółowe wymagania dotyczące Wykonawców na poszczególne przedmioty:


ZADANIE 1

 1. Wykształcenie: tytuł profesora zwyczajnego nauk technicznych. Specjalność naukowa związana z modelowaniem procesów fizycznych w środowisku.

 2. Doświadczenie zawodowe: Przynajmniej 5-letni staż pracy zawodowej w dziedzinie Informatyki lub Inżynierii Środowiska, w tym uzyskane doświadczenie naukowo-szkoleniowo-edukacyjne (podręczniki akademickie, skrypty i opracowania dydaktyczne związane tematycznie z przedmiotem, publikacje, wykłady, seminaria, projekty naukowe) przedstawione w załączonym życiorysie zawodowym (CV).

 3. Przyjęcie zobowiązania do przeprowadzenia zajęć dydaktycznych w terminach wskazanych przez Organizatorów (zgodnie z obowiązującym planem zajęć na rok 2011/2012 na Wydziale Inżynierii Środowiska).

 4. Przyjęcie zobowiązania do ponoszenia odpowiedzialności materialnej za wyposażenie sal i laboratoriów, w których odbywać się będą zajęcia.

ZADANIE 2

 1. Wykształcenie: wyższe techniczne uzyskane na Wydziale Inżynierii Środowiska, Wydziale Elektrotechniki i Informatyki lub pokrewnym, ze stopniem min. dr nauk technicznych. Tematyka pracy doktorskiej związana z wykorzystaniem metod komputerowych do modelowania zagadnień inżynierskich w językach C, C++, Fortran.

 2. Doświadczenie zawodowe: Przynajmniej 5-letni staż pracy zawodowej w dziedzinie Informatyki lub Inżynierii Środowiska, w tym uzyskane doświadczenie naukowo-szkoleniowo-edukacyjne (podręczniki akademickie, skrypty i opracowania dydaktyczne związane tematycznie z przedmiotem, publikacje, wykłady, zajęcia projektowe, ćwiczenia audytoryjne, ćwiczenia w laboratoriach komputerowych, projekty naukowe) przedstawione w załączonym życiorysie zawodowym (CV).

 3. Przyjęcie zobowiązania do przeprowadzenia zajęć dydaktycznych w terminach wskazanych przez Organizatorów (zgodnie z obowiązującym planem zajęć na rok 2011/2012 na Wydziale Inżynierii Środowiska).

 4. Przyjęcie zobowiązania do ponoszenia odpowiedzialności materialnej za wyposażenie sal i laboratoriów, w których odbywać się będą zajęcia.

ZADANIE 3

 1. Wykształcenie: tytuł profesora zwyczajnego nauk technicznych. Specjalność naukowa związana z modelowaniem procesów fizycznych w środowisku.

 2. Doświadczenie zawodowe: Przynajmniej 5-letni staż pracy zawodowej w dziedzinie Informatyki lub Inżynierii Środowiska, w tym uzyskane doświadczenie naukowo-szkoleniowo-edukacyjne (podręczniki akademickie, skrypty i opracowania dydaktyczne związane tematycznie z przedmiotem, publikacje, wykłady, seminaria, projekty naukowe) przedstawione w załączonym życiorysie zawodowym (CV).

 3. Przyjęcie zobowiązania do przeprowadzenia zajęć dydaktycznych w terminach wskazanych przez Organizatorów (zgodnie z obowiązującym planem zajęć na rok 2011/2012 na Wydziale Inżynierii Środowiska).

 4. Przyjęcie zobowiązania do ponoszenia odpowiedzialności materialnej za wyposażenie sal i laboratoriów, w których odbywać się będą zajęcia.

ZADANIE 4

 1. Wykształcenie: wyższe uzyskane na Wydziale Inżynierii Środowiska, Wydziale Elektrotechniki i Informatyki lub pokrewnym, ze stopniem min. dr. Specjalność naukowa związana z modelowaniem procesów fizycznych w środowisku.

 2. Doświadczenie zawodowe: Przynajmniej 5-letni staż pracy zawodowej w dziedzinie Informatyki lub Inżynierii Środowiska, w tym uzyskane doświadczenie naukowo-szkoleniowo-edukacyjne (wykłady, ćwiczenia audytoryjne, ćwiczenia w laboratoriach komputerowych, projekty naukowe, publikacje, podręczniki akademickie, skrypty i opracowania dydaktyczne związane tematycznie z przedmiotem) przedstawione w załączonym życiorysie zawodowym (CV).

 3. Przyjęcie zobowiązania do przeprowadzenia zajęć dydaktycznych w terminach wskazanych przez Organizatorów (zgodnie z obowiązującym planem zajęć na rok 2011/2012 na Wydziale Inżynierii Środowiska).

 4. Przyjęcie zobowiązania do ponoszenia odpowiedzialności materialnej za wyposażenie sal i laboratoriów, w których odbywać się będą zajęcia.

ZADANIE 5

 1. Wykształcenie: wyższe techniczne uzyskane na Wydziale Inżynierii Środowiska, Wydziale Elektrotechniki i Informatyki lub pokrewnym, ze stopniem min. dr nauk technicznych.

 2. Doświadczenie zawodowe: Przynajmniej 5-letni staż pracy zawodowej w dziedzinie Informatyki lub Inżynierii Środowiska, w tym uzyskane doświadczenie naukowo-szkoleniowo-edukacyjne (podręczniki akademickie, skrypty i opracowania dydaktyczne związane tematycznie z przedmiotem, wykłady, zajęcia projektowe, ćwiczenia audytoryjne, ćwiczenia w laboratoriach komputerowych, prowadzenie prac inżynierskich i magisterskich związanych z tematem, własne projekty techniczne z zastosowaniem trójwymiarowej grafiki inżynierskiej, modelowania 3D instalacji sanitarnych i urządzeń technicznych w programie AutoCAD, projekty naukowe) przedstawione w załączonym życiorysie zawodowym (CV).

 3. Przyjęcie zobowiązania do przeprowadzenia zajęć dydaktycznych w terminach wskazanych przez Organizatorów (zgodnie z obowiązującym planem zajęć na rok 2011/2012 na Wydziale Inżynierii Środowiska).

 4. Przyjęcie zobowiązania do ponoszenia odpowiedzialności materialnej za wyposażenie sal i laboratoriów, w których odbywać się będą zajęcia.

ZADANIE 6

 1. Wykształcenie: wyższe techniczne uzyskane na Wydziale Inżynierii Środowiska, Wydziale Elektrotechniki i Informatyki lub pokrewnym.

 2. Doświadczenie zawodowe: Przynajmniej roczny staż pracy zawodowej (dydaktyki) w dziedzinie Informatyki lub Inżynierii Środowiska, udokumentowane doświadczenie zawodowe w projektowaniu systemów sanitarnych z wykorzystaniem pakietu programów InstalSystem (umowy, zrealizowane obiekty, certyfikaty szkoleniowe), oraz doświadczenie naukowo-szkoleniowo-edukacyjne (podręczniki akademickie, skrypty i opracowania dydaktyczne związane tematycznie z przedmiotem, zajęcia projektowe, ćwiczenia audytoryjne, ćwiczenia w laboratoriach komputerowych, prowadzenie prac inżynierskich lub magisterskich zawierających projekt wykonany w pakiecie oprogramowania InstalSystem, projekty naukowe, publikacje) przedstawione w załączonym życiorysie zawodowym (CV).

 3. Przyjęcie zobowiązania do przeprowadzenia zajęć dydaktycznych w terminach wskazanych przez Organizatorów (zgodnie z obowiązującym planem zajęć na rok 2011/2012 na Wydziale Inżynierii Środowiska).

 4. Przyjęcie zobowiązania do ponoszenia odpowiedzialności materialnej za wyposażenie sal i laboratoriów, w których odbywać się będą zajęcia. 1. Ocena spełnienia wymagań :

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie poniżej przedstawionych kryteriów:

Kryterium I: Cena- 60%

Kryterium II:

A) Wykształcenie ocena: dr inż. – 1 pkt.; dr hab. inż. - 2 pkt.; prof. dr hab. inż.-3 pkt.- 20%

B) Doświadczenie zawodowe ocena: każdy rok pracy zawodowej powyżej określonego minimum – 1 pkt.– 20%
Ocena punktowa dokonywana będzie w oparciu o wzory przedstawione w poniższej Tabeli nr 1. Końcową ocenę oferty będzie stanowić zsumowana liczba punktów przyznana na poszczególne kryteria.

TABELA nr 1

LP


KRYTERIA

WAGA

%

Ilość

PKT

Sposób oceny; wzory, uzyskane informacje

1

Cena brutto (C)

60

60

C - Ilość pkt przyznanych za cenę oferty X
Najniższa cena oferty

C = ---------------------------------- x 60

Cena oferty badanej


2

a) Wykształcenie (W),

b) Doświadczenie zawodowe (Dz)

Każde a) i b)- ocena po 20 %

Razem 40%40

40

W lub Dz - obliczana wg wzoru
deklaracja badanej oferty [a) lub b)]

W/Dz = -------------------------------------------- x 20

deklaracja o max. wartości [a) lub b)]


3

Razem (x)

100

100

Suma punktów oferty x = C + W +Dz 1. Sposób przygotowania oferty

 1. Oferta powinna zostać przygotowana zgodnie ze wzorem oferty będącym załącznikiem do Specyfikacji.

 2. Zaoferowana cena powinna uwzględniać wykonanie wszystkich czynności świadczonych przez okres i na warunkach określonych w dokumencie

 3. Ceny podane w ofercie nie podlegają zmianom przez cały okres trwania umowy

 4. Cena należy wyrazić w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
System ProPublico © DataComp Strona: /Directory: files -> content
files -> Pytania na egzamin dyplomowy
files -> Wzór informacji o naborze
files -> Łańcuchy, języki
files -> Publikacja sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego – przewodnik dla organizacji
files -> Informacja dodatkowa do wniosku o dofinansowanie operacji w ramach środka „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa”
files -> W sprawie ustalenia założeń polityki pieniężnej na rok 2006
files -> Rys. Kolumna rektyfikacyjna do rektyfikacji ciągłej; kolumna, deflegmator, kondensator
files -> "Epistemologia: fundamentalizm i jego zmierzch", [w:] Między przyrodoznawstwem, matematyką a humanistyką
content -> Informacja dodatkowa
content -> Zgłoszenie na odosobnienie czan 31 lipca – 10 sierpnia 2014 roku Nauczyciel prowadzący : Czcigodny Chi Chern Fashi

Pobieranie 61.07 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna