Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z podziałem na części. Uwagi ogólne I organizacyjne – dot. Części nr I nr 2Pobieranie 181.47 Kb.
Strona1/4
Data21.11.2017
Rozmiar181.47 Kb.
  1   2   3   4

Grupa 1

ZP.271.07.2017.1022Załącznik nr 1 do WZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
z podziałem na 2 części.

Uwagi ogólne i organizacyjne – dot. Części nr 1 i nr 2.


 1. Celem postępowania jest wyłonienie wykonawców do przeprowadzenia kursów dla uczniów i nauczycieli w projekcie Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży elektryczno - elektronicznej jako odpowiedź na potrzeby rynku pracy.
 1. Planowany termin rozpoczęcia realizacji zadań – od podpisania umowy. Planowany termin zakończenia realizacji zadań 31.08.2018 r. 1. Miejsce realizacji zadań: wymaga się aby usługa w całości realizowana była w placówkach kształcenia zawodowego na terenie Miasta Nowego Sącza: Zespół Szkół Elektryczno - Mechanicznych, Zespół Placówek Kształcenia Zawodowego w Nowym Sączu oraz w szkole wyższej na terenie województwa małopolskiego. Zasady udostępniania sali/pomieszczeń do realizacji czynności związanych z realizacją przedmiotu zamówienia należy uzgodnić z kierownikiem danej placówki lub osobą przez niego upoważnioną 1. Intensywność działań przewidzianych w ramach realizacji zlecenia w następującym wymiarze godzin:

4.1 Część nr 1 – kursy dla uczniów - Przeprowadzenie kursów dla uczestników projektu w następującym zakresie: Kurs „Systemy alarmowe i kontroli dostępu" - 3 edycje po 30 godzin, Kurs "Projektowanie w programie AutoCAD" - 3 edycje po 30 godzin, Kurs "Programowanie sterowników mikroprocesorowych" - 3 edycje po 30 godzin, Kurs "Spawanie blach i rur metodą MAG 135" - 3 edycje po 120 godzin, Kurs "Okablowanie strukturalne i tworzenie sieci teletechnicznych" - 1 edycja po 30 godzin, Kurs "Montaż i diagnostyka sieci bezprzewodowych" - 1 edycja po 30 godzin, Kurs "Integracja systemów wizyjnych" - 3 edycje po 30 godzin, Kurs "Inteligentne instalacje budynkowe" - 3 edycje po 30 godzin, "Kurs projektowania i wykonywania PCB" - 1 edycja po 30 godzin, Kurs lutowania „THT, SMD, BGA” - 1 edycja po 30 godzin, Kurs nowoczesnych instalacji elektrycznych - 1 edycja po 40 godzin, Kurs "Programowanie i sterowanie urządzeniami elektronicznymi z wykorzystaniem Raspberry PI " - 4 edycje po 30 godzin, Kurs "Programowanie i obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie CNC SINUMERIK" - 3 edycje po 60 godzin, Kurs "Zastosowanie sterowników PLC w sterowaniu procesami przemysłowymi" - 4 edycje po 30 godzin, Kurs przygotowujący do uzyskania uprawnień „E" - 4 edycje po 36 godzin, Kurs "Programowanie mikrokontrolerów AVR" - 1 edycja po 50 godzin, Kurs "Programowanie mikrokontrolerów ARM" - 1 edycja po 50 godzin, Kurs "Projektowanie obwodów elektronicznych w programie KiCAD" - 1 edycja po 50 godzin, Kurs "Linux Ubuntu desktop -zaawansowana administracja systemem" - 1 edycja po 60 godzin, Kurs "Linux Ubuntu serwer -zaawansowane zarządzanie systemem" - 1 edycja po 60 godzin, Kurs "Windows 10 desktop - zaawansowana administracja systemem" - 1 edycja po 60 godzin, Kurs "Windows 2012 serwer - zaawansowana administracja systemem" - 1 edycja po 60 godzin, Kurs "Skrypty powłoki w zarządzaniu systemami operacyjnymi" - 1 edycja po 60 godzin, Kurs "Prawo Jazdy kat.B" - 4 edycje po 60 godzin, Kurs "Wirtualizacja systemów operacyjnych i sieci komputerowych" - 1 edycja po 60 godzin, Kurs "Konfiguracja i Administracja Sieciami LAN" - 1 edycja po 50 godzin, Kurs "Usługi teleinformatyczne w przedsiębiorstwach - wdrażanie rozwiązań na potrzeby małych firm" - 1 edycja po 50 godzin, Kurs "Inteligentne sieci sensorowe" - 1 edycja po 50 godzin, Kurs "Instalacja i konfiguracja central telefonicznych" - 1 edycja po 50 godzin, Kurs "Programowanie aplikacji internetowych" - 1 edycja po 50 godzin, Kurs "Programowanie urządzeń mobilnych" - 1 edycja po 50 godzin, Kurs "Zajęcia z teorii informacji" - 1 edycja po 50 godzin, Kurs "Uruchamianie i konfiguracja klastrów komputerowych" - 1 edycja po 50 godzin, Kurs "Programowanie infolinii" - 1 edycja po 50 godzin, Kurs "Projektowanie, budowa i programowanie samodzielnych, interaktywnych obiektów na platformie ARDUINO" - 1 edycja po 50 godzin, Kurs "Projektowanie układów elektroniki analogowej z wykorzystaniem programu MULTISIM " - 1 edycja po 30 godzin, Kurs "Projektowanie układów elektroniki cyfrowej z wykorzystaniem programu MULTISIM " - 1 edycja po 30 godzin, Kurs "Projektowanie płytek PCB z wykorzystaniem programu MULTISIM / ULTIBOARD" - 1 edycja po 30 godzin, , Koło naukowe – język obcy zawodowy – język angielski – 1 edycja po 30 godzin, Koło naukowe – język obcy zawodowy – język niemiecki – 1 edycja po 30 godzin, Koło naukowe – systemy inteligentnych budynków – 1 edycja po 30 godzin, Koło naukowe – sterowniki programowalne i mikroprocesory – 1 edycja po 30 godzin.

Kod CPV:80500000-9 – usługi szkoleniowe

Kod CPV: 80510000-2 Usługi szkolenia specjalistycznego

Kod CPV: 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego
4.2 Część nr 2 – kursy dla nauczycieli - Przeprowadzenie kursów dla uczestników projektu w następującym zakresie: Kurs dla nauczycieli „CCNA-Introduction to Networks” - 2 edycje po 52 godziny, Kurs dla nauczycieli „CCNA-Routing and Switching Essentials” - 2 edycje po 52 godziny, Kurs dla nauczycieli „CCNA-Scaling Networks” - 2 edycje po 39 godzin, Kurs dla nauczycieli „CCNA-Connecting Networks” - 2 edycje po 39 godzin, Kurs dla nauczycieli „Programowaie i obsługa obrabiarek CNC ” - 1 edycja po 80 godzin, Kurs dla nauczycieli „AutoCAD Mechanical” - 1 edycja po 21 godzin, Kurs dla nauczycieli „Inventor 1” - 1 edycja po 21 godzin, Kurs dla nauczycieli „Programowanie sterowników logicznych Siemens Simatic S7-300/400 - kurs podstawowy” - -1 edycja po 35 godzin, Kurs dla nauczycieli: " Monter instalacji wodno - kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych oraz instalacji z rur miedzianych" - 1 edycja po 400 godzin,

Kod CPV:80500000-9 – usługi szkoleniowe

Kod CPV: 80510000-2 Usługi szkolenia specjalistycznego

Kod CPV: 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego
 1. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji z przebiegu realizacji zlecenie zgodnie z wytycznymi Realizatora Projektów. 1. Wykonawca zobowiązuje się do promowania Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego i właściwego Programu Operacyjnego w sposób określony w umowie oraz dokumentach tam wskazanych. 1. Zamawiający informuje, iż każda z osób realizujących przedmiotowe zamówienie musi spełniać następujące warunki: 1. obciążenie wynikające z wykonywania zadań w projekcie lub projektach nie wyklucza możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji zadań powierzonych danej osobie w rozumieniu Rozdziału 3 pkt. 1s) Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (aktualnie obowiązujących, wydanych przez Ministra Rozwoju, zwanymi dalej „Wytycznymi”),

 2. łączne zaangażowanie zawodowe tej osoby w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych Beneficjenta i innych podmiotów, nie przekracza 276 godzin miesięcznie.


Opis przedmiotu zamówienia i zakres
Część nr 1– kursy dla uczniów. Zamówienie będzie realizowane w ramach projektu pn. ”Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży elektryczno - elektronicznej jako odpowiedz na potrzeby rynku pracy” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

 1. Kurs „Systemy alarmowe i kontroli dostępu" - Realizacja kursu w okresie od 09.2017 do 08.2018r., czas trwania kursu dla 1 edycji – 30 godz.(1 godz. odpowiada 45 min.), liczba edycji: 3, liczba uczestników: 10 os/edycja, miejsce realizacji: Zespół Placówek Kształcenia Zawodowego w Nowym Sączu, minimalny program kursu obejmuje: projektowanie, montaż i konfiguracja urządzeń w systemach alarmowych, system alarmowy w elementami automatyki i obsługą systemu bezprzewodowego, powiadamianie za pomocą sieci Ethernet; Sposób organizacji zajęć: zajęcia o charakterze warsztatowym wykonywane w zespołach 2 osobowych, warunki ukończenia: pozytywnie zweryfikowany samodzielnie wykonany przez ucznia system instalacji alarmowej, potwierdzenie ukończenia: zaświadczenie o ukończeniu kursu, materiały szkoleniowe przekazane uczestnikom: projekty instalacji alarmowej do zajęć w wersji elektronicznej. Terminy rozpoczęcia i planowy harmonogram zajęć zostaną każdorazowo określone przez Realizatora projektu oraz prowadzącego z uczestnikami na pierwszym spotkaniu tak aby unikać kolizji z zajęciami realizowanymi w szkole. Dopuszcza się realizację kursu zarówno w trybie popołudniowym, weekendowym jak i wakacyjnym. Wykonawca zapewni równy dostęp wszystkich uczniów zarówno kobiet i mężczyzn jak i osób niepełnosprawnych do uczestnictwa w kursie. Wykonawca zapewni każdemu uczestnikowi kursu niezbędne materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej i papierowej.

 2. Kurs "Projektowanie w programie AutoCAD" - Realizacja kursu w okresie od 09.2017 do 08.2018r., czas trwania kursu dla 1 edycji – 30 godz.(1 godz. odpowiada 45 min.); liczba edycji: 3, liczba uczestników: 10 os/edycja, miejsce realizacji: Zespół Placówek Kształcenia Zawodowego w Nowym Sączu; minimalny program kursu obejmuje: środowisko pracy AutoCAD-a, tworzenie obiektów wektorowych, umiejętność ich tworzenia i modyfikacji, uczestnik potrafi zastosować podstawowe polecenia AutoCAD'a - rysowanie precyzyjne: odsuń, przesuń, obrót, wydłuż, utnij, szyk, edplin, lustro; zastosowanie uchwytów, trybów lokalizacji; operacje 3D. Ponadto użytkownik potrafi zarządzać cechami rysunku i obiektów oraz wydrukować rysunek, sposób organizacji zajęć: zajęcia w pracowni komputerowej przy indywidualnych stanowiskach, warunki ukończenia: zdany egzamin ECDL prowadzony przez zewnętrzną jednostkę egzaminacyjną, potwierdzenie ukończenia: certyfikat ECDL CAD, materiały szkoleniowe przekazane uczestnikom: materiały udostępnione na platformie moodle. Terminy rozpoczęcia i planowy harmonogram zajęć zostaną każdorazowo określone przez Realizatora projektu oraz prowadzącego z uczestnikami na pierwszym spotkaniu tak aby unikać kolizji z zajęciami realizowanymi w szkole. Dopuszcza się realizację kursu zarówno w trybie popołudniowym, weekendowym jak i wakacyjnym. Wykonawca zapewni równy dostęp wszystkich uczniów zarówno kobiet i mężczyzn jak i osób niepełnosprawnych do uczestnictwa w kursie. Wykonawca zapewni każdemu uczestnikowi kursu niezbędne materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej i papierowej.

 3. Kurs "Programowanie sterowników mikroprocesorowych" - Realizacja kursu w okresie od 09.2017 do 08.2018r., czas trwania kursu dla 1 edycji - 30 godz.(1 godz. odpowiada 45 min.), liczba edycji: 3, liczba uczestników: 10 os/edycja, miejsce realizacji: Zespół Placówek Kształcenia Zawodowego w Nowym Sączu; minimalny program kursu obejmuje: sposób programowania sterownikami mikroprocesowymi, sterowanie portami mikrokontrolera, układy czasowo licznikowe, system przerwań, przetwornik analogowo-cyfrowy, podłączanie do mikrokontrolera układu sensorycznego oraz napędowego, komunikacja mikrokontrolera z komputerem PC, telefonem, tabletem. Sposób organizacji zajęć: zajęcia o charakterze warsztatowym wykonywane w zespołach 2 osobowych, warunki ukończenia: pozytywnie zweryfikowany wykonany przez ucznia projekt systemu mikroprocesorowego. Potwierdzeniem nabycia kwalifikacji będzie zaświadczenie o ukończeniu kursu, materiały szkoleniowe przekazane uczestnikom: dostarczane przed rozpoczęciem kursu projekty do zajęć w wersji elektronicznej. Terminy rozpoczęcia i planowy harmonogram zajęć zostaną każdorazowo określone przez Realizatora projektu oraz prowadzącego z uczestnikami na pierwszym spotkaniu tak aby unikać kolizji z zajęciami realizowanymi w szkole. Dopuszcza się realizację kursu zarówno w trybie popołudniowym, weekendowym jak i wakacyjnym. Wykonawca zapewni równy dostęp wszystkich uczniów zarówno kobiet i mężczyzn jak i osób niepełnosprawnych do uczestnictwa w kursie. Wykonawca zapewni każdemu uczestnikowi kursu niezbędne materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej i papierowej.

 4. Kurs "Spawanie blach i rur metodą MAG 135" - Realizacja kursu w okresie od 09.2017 do 08.2018r., czas trwania kursu dla 1 edycji – 95 godz. zajęcia praktyczne + 25 godz. zajęcia teoretyczne (1 godz. odpowiada 45 min.), liczba edycji: 3, liczba uczestników: 10 os/edycja, miejsce realizacji:: Zespół Placówek Kształcenia Zawodowego w Nowym Sączu; minimalny program kursu obejmuje: program szkolenia spawaczy metodą MAG 135 blach i rur wg. wytycznych W-07/IS-02 Sposób organizacji zajęć: zajęcia o charakterze warsztatowym wykonywane w zespołach 2 osobowych, warunki ukończenia: pozytywnie zaliczenie wszystkich ćwiczeń objętych programem szkolenia. Zdanie egzaminu w obecności egzaminatora Instytutu Spawalnictwa, potwierdzenie ukończenia: Książeczka Spawacza + Świadectwo Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza metoda MAG, materiały szkoleniowe przekazane uczestnikom: podręcznik „Spawanie w osłonie gazów metodą MAG”. Terminy rozpoczęcia i planowy harmonogram zajęć zostaną każdorazowo określone przez Realizatora projektu oraz prowadzącego z uczestnikami na pierwszym spotkaniu tak aby unikać kolizji z zajęciami realizowanymi w szkole. Dopuszcza się realizację kursu zarówno w trybie popołudniowym, weekendowym jak i wakacyjnym. Wykonawca zapewni równy dostęp wszystkich uczniów zarówno kobiet i mężczyzn jak i osób niepełnosprawnych do uczestnictwa w kursie. Wykonawca w ramach realizacji kursu każdemu uczestnikowi kursu zapłaci za badania lekarskie oraz wniesie opłatę za pierwszy egzamin w Instytutu Spawalnictwa oraz opłaci wydanie Książeczki Spawacza.

 5. Kurs "Okablowanie strukturalne i tworzenie sieci teletechnicznych" - Realizacja kursu w okresie od 09.2017 do 08.2018r.., czas trwania kursu dla 1 edycji - 30 godz.(1 godz. odpowiada 45 min.), liczba edycji: 1, liczba uczestników: 10 os/edycja, miejsce realizacji: Zespół Placówek Kształcenia Zawodowego w Nowym Sączu; minimalny program kursu obejmuje: projektowanie, montaż okablowania strukturalnego i tworzenie sieci teletechnicznych. Sposób organizacji zajęć: zajęcia o charakterze warsztatowym wykonywane w zespołach 2 osobowych, warunki ukończenia: pozytywnie zweryfikowany samodzielnie wykonany przez ucznia projekt, potwierdzenie ukończenia: zaświadczenie o ukończeniu kursu, materiały szkoleniowe przekazane uczestnikom: dostarczane przed rozpoczęciem kursu w wersji elektronicznej. Terminy rozpoczęcia i planowy harmonogram zajęć zostaną każdorazowo określone przez Realizatora projektu oraz prowadzącego z uczestnikami na pierwszym spotkaniu tak aby unikać kolizji z zajęciami realizowanymi w szkole. Dopuszcza się realizację kursu zarówno w trybie popołudniowym, weekendowym jak i wakacyjnym. Wykonawca zapewni równy dostęp wszystkich uczniów zarówno kobiet i mężczyzn jak i osób niepełnosprawnych do uczestnictwa w kursie. Wykonawca zapewni każdemu uczestnikowi kursu niezbędne materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej i papierowej.

 6. Kurs "Montaż i diagnostyka sieci bezprzewodowych" - Realizacja kursu w okresie od 09.2017 do 08.2018r., czas trwania kursu dla 1 edycji - 30 godz.(1 godz. odpowiada 45 min.), liczba edycji:1, liczba uczestników: 10 os/edycja, miejsce realizacji: Zespół Placówek Kształcenia Zawodowego w Nowym Sączu, minimalny program kursu obejmuje: projektowanie, montaż i konfiguracja urządzeń w systemach sieci bezprzewodowych. Sposób organizacji zajęć: zajęcia o charakterze warsztatowym wykonywane w zespołach 2 osobowych, warunki ukończenia: pozytywnie zweryfikowany samodzielnie wykonany przez ucznia projekt, potwierdzenie ukończenia: zaświadczenie o ukończeniu kursu, materiały szkoleniowe przekazane uczestnikom: dostarczane przed rozpoczęciem kursu w wersji elektronicznej. Terminy rozpoczęcia i planowy harmonogram zajęć zostaną każdorazowo określone przez Realizatora projektu oraz prowadzącego z uczestnikami na pierwszym spotkaniu tak aby unikać kolizji z zajęciami realizowanymi w szkole. Dopuszcza się realizację kursu zarówno w trybie popołudniowym, weekendowym jak i wakacyjnym. Wykonawca zapewni równy dostęp wszystkich uczniów zarówno kobiet i mężczyzn jak i osób niepełnosprawnych do uczestnictwa w kursie. Wykonawca zapewni każdemu uczestnikowi kursu niezbędne materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej i papierowej.

 7. Kurs "Integracja systemów wizyjnych" - Realizacja kursu w okresie od 09.2017 do 08.2018 r., czas trwania kursu dla 1 edycji - 30 godz.(1 godz. odpowiada 45 min.), liczba edycji:3, liczba uczestników: 10 os/edycja, miejsce realizacji: Zespół Placówek Kształcenia Zawodowego w Nowym Sączu, minimalny program kursu obejmuje: projektowanie, dobór, montaż i konfiguracja urządzeń w systemach audiowizualnych, system monitoringu przemysłowego z elementami systemów alarmowych i powiadamianie za pomocą sieci Ethernet. Sposób organizacji zajęć: zajęcia o charakterze warsztatowym wykonywane w zespołach 2 osobowych, warunki ukończenia: pozytywnie zweryfikowany wykonany przez ucznia system instalacji audiowizualnych, potwierdzenie ukończenia: zaświadczenie o ukończeniu kursu, materiały szkoleniowe przekazane uczestnikom: dostarczane przed rozpoczęciem kursu w wersji elektronicznej projekty do zajęć w wersji elektronicznej. Terminy rozpoczęcia i planowy harmonogram zajęć zostaną każdorazowo określone przez Realizatora projektu oraz prowadzącego z uczestnikami na pierwszym spotkaniu tak aby unikać kolizji z zajęciami realizowanymi w szkole. Dopuszcza się realizację kursu zarówno w trybie popołudniowym, weekendowym jak i wakacyjnym. Wykonawca zapewni równy dostęp wszystkich uczniów zarówno kobiet i mężczyzn jak i osób niepełnosprawnych do uczestnictwa w kursie. Wykonawca zapewni każdemu uczestnikowi kursu niezbędne materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej i papierowej.

 8. Kurs "Inteligentne instalacje budynkowe" - Realizacja kursu w okresie od 09.2017 do 08.2018 r., czas trwania kursu dla 1 edycji - 30 godz.(1 godz. odpowiada 45 min.), liczba edycji:3, liczba uczestników: 10 os/edycja, miejsce realizacji: Zespół Placówek Kształcenia Zawodowego w Nowym Sączu, minimalny program kursu obejmuje: projektowanie, montaż, konfiguracja urządzeń instalacji elektrycznej sterowanej w systemie przewodowym i bezprzewodowym za pośrednictwem usług www oraz dedykowanych sterowników;. Sposób organizacji zajęć: zajęcia o charakterze warsztatowym, warunki ukończenia: pozytywnie wykonane ćwiczenia zaliczeniowe, potwierdzenie ukończenia: zaświadczenie o ukończeniu kursu, materiały szkoleniowe przekazane uczestnikom: dostarczane przed rozpoczęciem kursu materiały w wersji elektronicznej. Terminy rozpoczęcia i planowy harmonogram zajęć zostaną każdorazowo określone przez Realizatora projektu oraz prowadzącego z uczestnikami na pierwszym spotkaniu tak aby unikać kolizji z zajęciami realizowanymi w szkole. Dopuszcza się realizację kursu zarówno w trybie popołudniowym, weekendowym jak i wakacyjnym. Wykonawca zapewni równy dostęp wszystkich uczniów zarówno kobiet i mężczyzn jak i osób niepełnosprawnych do uczestnictwa w kursie. Wykonawca zapewni każdemu uczestnikowi kursu niezbędne materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej i papierowej.

 9. "Kurs projektowania i wykonywania PCB" - Realizacja kursu w okresie od 09.2017 do 08.2018r., czas trwania kursu dla 1 edycji - 30 godz.(1 godz. odpowiada 45 min.), liczba edycji:1, liczba uczestników: 10 os/edycja, miejsce realizacji: Zespół Placówek Kształcenia Zawodowego w Nowym Sączu, minimalny program kursu obejmuje: przedstawienie programu do projektowania, zapoznanie z poszczególnymi programami pakietu, wykonanie własnego projektu, zaprojektowanie płytki PCB, samodzielne wykonanie zaprojektowanej płytki, uruchomienie zaprojektowanego urządzenia. Sposób organizacji zajęć: zajęcia o charakterze warsztatowym wykonywane w zespołach 2 osobowych, warunki ukończenia: pozytywne zweryfikowanie urządzenia samodzielnie zaprojektowanego przez ucznia, potwierdzenie ukończenia: zaświadczenie o ukończeniu kursu, materiały szkoleniowe przekazane uczestnikom: konspekty o programach do projektowania PCB w wersji elektronicznej. Terminy rozpoczęcia i planowy harmonogram zajęć zostaną każdorazowo określone przez Realizatora projektu oraz prowadzącego z uczestnikami na pierwszym spotkaniu tak aby unikać kolizji z zajęciami realizowanymi w szkole. Dopuszcza się realizację kursu zarówno w trybie popołudniowym, weekendowym jak i wakacyjnym. Wykonawca zapewni równy dostęp wszystkich uczniów zarówno kobiet i mężczyzn jak i osób niepełnosprawnych do uczestnictwa w kursie. Wykonawca zapewni każdemu uczestnikowi kursu niezbędne materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej i papierowej.

 10. Kurs lutowania THT, SMD, BGA - Realizacja kursu w okresie od 09.2017 do 08.2018r., czas trwania kursu dla 1 edycji - 30 godz.(1 godz. odpowiada 45 min.), liczba edycji:1, liczba uczestników: 10 os/edycja, miejsce realizacji: Zespół Placówek Kształcenia Zawodowego w Nowym Sączu, minimalny program kursu obejmuje: wyjaśnienie pojęcia lutowanie, lutowanie a ekologia, dyrektywa ROHS, lutowanie elementów przewlekanych, lutownie elementów powierzchniowych gorącym powietrzem oraz podczerwienią, lutowanie elementów BGA zgodnie z normą IPC 7711BB7721B. Sposób organizacji zajęć: zajęcia o charakterze warsztatowym wykonywane w zespołach 2 osobowych, warunki ukończenia: pozytywne zweryfikowanie lutowanych podzespołów wykonanych samodzielnie przez ucznia, potwierdzenie ukończenia: zaświadczenie o ukończeniu kursu, materiały szkoleniowe przekazane uczestnikom: konspekty o technikach lutowania w wersji elektronicznej.. Terminy rozpoczęcia i planowy harmonogram zajęć zostaną każdorazowo określone przez Realizatora projektu oraz prowadzącego z uczestnikami na pierwszym spotkaniu tak aby unikać kolizji z zajęciami realizowanymi w szkole. Dopuszcza się realizację kursu zarówno w trybie popołudniowym, weekendowym jak i wakacyjnym. Wykonawca zapewni równy dostęp wszystkich uczniów zarówno kobiet i mężczyzn jak i osób niepełnosprawnych do uczestnictwa w kursie. Wykonawca zapewni każdemu uczestnikowi kursu niezbędne materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej i papierowej.

 11. Kurs nowoczesnych instalacji elektrycznych - Realizacja kursu w okresie od 09.2017 do 08.2018r., czas trwania kursu dla 1 edycji - 40 godz.(1 godz. odpowiada 45 min.), liczba edycji:1, liczba uczestników: 10 os/edycja, miejsce realizacji: Zespół Placówek Kształcenia Zawodowego w Nowym Sączu, minimalny program kursu obejmuje: projektowanie, montaż oraz kontrola parametrów instalacji elektrycznych zgodnie zobowiązującymi standardami oraz normami bezpieczeństwa. Sposób organizacji zajęć: zajęcia o charakterze warsztatowym (30godz) + wykłady teoretyczne (10godz), warunki ukończenia: poprawnie wykonane ćwiczenia, potwierdzenie ukończenia: zaświadczenie o ukończeniu kursu, materiały szkoleniowe przekazane uczestnikom: dostarczane przed rozpoczęciem kursu materiały w wersji elektronicznej. Terminy rozpoczęcia i planowy harmonogram zajęć zostaną każdorazowo określone przez Realizatora projektu oraz prowadzącego z uczestnikami na pierwszym spotkaniu tak aby unikać kolizji z zajęciami realizowanymi w szkole. Dopuszcza się realizację kursu zarówno w trybie popołudniowym, weekendowym jak i wakacyjnym. Wykonawca zapewni równy dostęp wszystkich uczniów zarówno kobiet i mężczyzn jak i osób niepełnosprawnych do uczestnictwa w kursie. Wykonawca zapewni każdemu uczestnikowi kursu niezbędne materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej i papierowej.

 12. Kurs "Programowanie i sterowanie urz. elektronicznymi z wykorzystaniem Raspberry PI " - Realizacja kursu w okresie od 09.2017 do 08.2018 r., czas trwania kursu dla 1 edycji - 30 godz.(1 godz. odpowiada 45 min.), liczba edycji:4, liczba uczestników: 10 os/edycja, miejsce realizacji: Zespół Placówek Kształcenia Zawodowego w Nowym Sączu, minimalny program kursu obejmuje: montaż układów elektronicznych i konfiguracja, programowanie zamontowanych układów. Sposób organizacji zajęć: zajęcia o charakterze warsztatowym wykonywane w zespołach 2 osobowych, warunki ukończenia: pozytywnie zweryfikowane wykonanie zadania projektowego, potwierdzenie ukończenia: zaświadczenie o ukończeniu kursu, materiały szkoleniowe przekazane uczestnikom: materiały szkoleniowe przekazane uczestnikom. Terminy rozpoczęcia i planowy harmonogram zajęć zostaną każdorazowo określone przez Realizatora projektu oraz prowadzącego z uczestnikami na pierwszym spotkaniu tak aby unikać kolizji z zajęciami realizowanymi w szkole. Dopuszcza się realizację kursu zarówno w trybie popołudniowym, weekendowym jak i wakacyjnym. Wykonawca zapewni równy dostęp wszystkich uczniów zarówno kobiet i mężczyzn jak i osób niepełnosprawnych do uczestnictwa w kursie. Wykonawca zapewni każdemu uczestnikowi kursu niezbędne materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej i papierowej.


 13. Pobieranie 181.47 Kb.

  Share with your friends:
  1   2   3   4
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna