SzczegóŁowy opis przedmiotu zamówienia przedmiot zamówieniaPobieranie 186.49 Kb.
Data24.02.2019
Rozmiar186.49 Kb.

Załącznik nr 2

nr sprawy 16/P/2016


SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia jest grupowe ubezpieczenie na życie pracowników Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu, ich współmałżonków, partnerów życiowych i pełnoletnich dzieci.
 1. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.10.00-5 Usługi ubezpieczeń na życie,

66.51.20.00-2 Usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i ubezpieczeń zdrowotnych

 1. Przez grupowe ubezpieczenie na życie (ubezpieczenie) rozumie się umowę ubezpieczenia podstawowego oraz wszystkie rozszerzenia w formie umów ubezpieczenia dodatkowego, dodatkowych świadczeń, itp. wynikających z określonego w SIWZ i ofercie Wykonawcy zakresu ochrony.


2. UBEZPIECZENI / STAN ZATRUDNIENIA

 1. Przewidywana liczba osób do ubezpieczenia ok. 236, aktualnie zatrudnionych jest 291 osób (w tym 266 na etacie) z czego ubezpieczonych jest 236 osób (stan na koniec kwietnia 2016 roku).

Struktura wiekowo-płciowa oraz struktura zawodowa pracowników RCKiK – stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.

 1. Zamawiający zastrzega, że nie może zagwarantować ubezpieczenie szacownej liczby pracowników, ponieważ ubezpieczenie jest dobrowolne. Tym samym Zamawiający nie może zobowiązać pracowników wraz z ich rodzinami aby do niego przystąpili.

 2. Ostateczna imienna liczba ubezpieczonych zostanie sporządzona na podstawie deklaracji osób, które podejmą decyzję o przystąpieniu do ubezpieczenia. Zamawiający nie gwarantuje, że wszyscy pracownicy skorzystają z możliwości przystąpienia do ubezpieczenia grupowego.

 3. W ciągu okresu obowiązywania umowy mogą następować zmiany liczby osób ubezpieczonych (nowe osoby ubezpieczone, rezygnacje, zgony itp.).


3. KOSZT UBEZPIECZENIA, SKŁADKA

 1. Zamawiający przewiduje miesięczny koszt ubezpieczenia jednej osoby nie wyższy niż:

a) 53 PLN w opcji I,

b) 58 PLN w opcji II


 1. Składkę miesięczną w danym miesiącu. stanowi suma iloczynu ceny jednostkowej oraz liczby osób ubezpieczonych w opcji I iloczynu ceny jednostkowej oraz liczby osób ubezpieczonych w opcji II

 2. Wysokość składki miesięcznej za pracownika przez cały okres realizacji zamówienia musi być niezmienna.

 3. Wysokość miesięcznej składki będzie sumą iloczynu zaoferowanej miesięcznej składki za jednego Ubezpieczonego i faktycznej liczby Ubezpieczonych w danym miesiącu dla Opcji nr 1 oraz iloczynu zaoferowanej miesięcznej składki za jednego Ubezpieczonego i faktycznej liczby Ubezpieczonych w danym miesiącu dla Opcji nr 2.


4. ZAKRES UBEZPIECZENIA,

Wymagany zakres ubezpieczenia wraz z minimalnymi wysokościami świadczeń przedstawia poniższą tabelą.


1. WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ I CENA BRUTTO:Minimalna wymagana wartość świadczeń
Zakres Ubezpieczenia

Opcja I

Opcja II

1

Zgon ubezpieczonego

30.000 zł

40.000 zł

2

Zgon ubezpieczonego wskutek NW

60.000 zł

70.000 zł

3

Zgon ubezpieczonego wskutek wypadku komunikacyjnego

100.000 zł

120.000 zł

4

Zgon ubezpieczonego wskutek wypadku przy pracy

100.000 zł

120.000 zł

5

Zgon ubezpieczonego wskutek wypadku komunikacyjnego przy pracy

140.000 zł

160.000 zł

6

Zgon ubezpieczonego wskutek zawału serca lub krwotoku śródmózgowego

50.000 zł

60.000 zł

7

Zgon współmałżonka

9.500 zł

11.000 zł

8

Zgon współmałżonka w wyniku NW

19.000 zł

22.000 zł

9

Zgon dziecka własnego lub przysposobionego

3.000 zł

BRAK

10

Zgon rodziców ubezpieczonego i rodziców współmałżonka lub i jego małżonka, ojczyma albo macochy ubezpieczonego, jeżeli ojciec lub matka nie żyje

1.900 zl

2.200 zł

11

Zgon rodziców i rodziców współmałżonka w wyniku nieszczęśliwego wypadku

3 800 zł

4 400 zł

12

Urodzenie się dziecka

1000 zł

BRAK

13

Urodzenie martwego dziecka

1.900 zł

BRAK

14

Osierocenie dziecka - jednorazowe świadczenie dla każdego dziecka ubezpieczonego – z tytułu zgonu ubezpieczonego

4.000 zł

4.500 zł

15

Trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany wskutek NW oraz zawału lub krwotoku śródmózgowego:

- za każdy 1 % trwałego uszczerbku

- za 100% trwałego uszczerbku400 zł

40.000 zł


450 zł

45.000 zł

16

Pobyt ubezpieczonego w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku do 14 dni

180 zł/dzień

200 zł/dzień

17

Pobyt ubezpieczonego w szpitalu spowodowany chorobą

45 zł /dzień

50 zł /dzień

18

Pobyt ubezpieczonego w szpitalu w wyniku:

a) wypadku komunikacyjnego powyżej 14 dni

b) nieszczęśliwego wypadku przy pracy powyżej 14 dni

c) nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego przy pracy powyżej 14 dni

d) zawału serca lub udaru mózgu powyżej 14 dni


45 zł /dzień

50 zł /dzień

19

Pobyt ubezpieczonego w szpitalu w wyniku wypadku komunikacyjnego do 14 dni

220 zł /dzień

240 zł /dzień

20

Pobyt ubezpieczonego w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku przy pracy do 14 dni

220 zł /dzień

240 zł /dzień

21

Pobyt ubezpieczonego w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego przy pracy do 14 dni

240zł /dzień

260zł /dzień

22

Pobyt ubezpieczonego w szpitalu spowodowany zawałem serca lub udarem mózgu do 14 dni

180 zł/dzień

200 zł/dzień

23

Pobyt ubezpieczonego w szpitalu na Oddziale Intensywnej Terapii

450 zł

500 zł

24

Rekonwalescencja

25 zł/dzień

25 zł/dzień

25

Z tytułu ciężkiej choroby

4 400 zł

4 800 zł

26

Operacje chirurgiczne


3 000 zł

3 500 zł

UWAGA! Wysokość podanych w tabeli świadczeń stanowi ich wartość skumulowaną.


4. PRZYSTĄPIENIE DO UMOWY UBEZPIECZENIA

 1. Do ubezpieczenia będą mieli prawo przystąpić pracownicy pozostający w stosunku pracy z zamawiającym oraz członkowie ich rodzin (współmałżonek, partner, pełnoletnie dzieci: własne, przysposobione, pasierb). Współmałżonek, partner lub pełnoletnie dzieci pracownika mogą przystąpić do ubezpieczenia wówczas, jeżeli do ubezpieczenia przystąpił ten pracownik. Do ubezpieczenia mogą przystąpić również osoby zatrudnione przez Zamawiającego na podstawie umów cywilno – prawnych oraz umów typu „kontrakt” (tj. umów podpisanych z osobami wyłonionymi w trybie konkursu ofert zgodnie z Ustawą o działalności leczniczej (Dz.U. z 2011r. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.).
 1. Do programu ubezpieczenia mogą przystąpić w każdym czasie w okresie ważności umowy ubezpieczenia uprawnione osoby w wieku od 18 lat do 69 lat (chyba że wykonawca w ofercie zaoferował szerszy przedział czasowy).

 2. Warunki w zakresie świadczeń, składki i ochrony ubezpieczenia będą jednakowe dla wszystkich ubezpieczonych.

 3. Ubezpieczony ma prawo w każdym czasie zrezygnować z ubezpieczenia, poprzez złożenie Wykonawcy. pisemnego oświadczenia o rezygnacji. Koniec ochrony ubezpieczeniowej następuje z upływem ostatniego dnia miesiąca, za jaki przekazano składkę. Rezygnacja ubezpieczonego automatycznie będzie wygaszać w tym samym terminie ubezpieczenie dla jego współmałżonka, partnera lub dzieci.

 4. Wykonawca zobowiązuje się do przyjęcia do ubezpieczenia wszystkie osoby przebywające na zwolnieniu lekarskim, świadczeniu rehabilitacyjnym, urlopach macierzyńskich, ojcowskich, rodzicielskich, wychowawczych, bezpłatnych, o ile osoby te były ubezpieczone w dotychczas funkcjonującej umowie ubezpieczenia grupowego na życie. Składki za osoby przebywające na urlopach macierzyńskich lub bezpłatnych będą przekazywane przelewem z pozostałymi składkami ogółu pracowników.


5. WERYFIKACJA MEDYCZNA

 1. Przystępowanie do ubezpieczenia następować będzie bez oceny ryzyka medycznego, co oznacza,

że Wykonawca nie uzależnia możliwości przystąpienia do ubezpieczenia od stanu jego zdrowia oraz podleganie ochronie w pełnym zakresie ryzyk nie jest zależne od stanu zdrowia ubezpieczonego.

 1. Wobec członków rodzin dotychczas nieubezpieczonych dopuszcza się stosowanie ankiet medycznych lub kwestionariuszy zdrowotnych.

 2. Zniesienie weryfikacji medycznej nie dotyczy nieubezpieczonych aktualnie partnerów życiowych.


6. POCZĄTKU i KONIEC OKRESU ODPOWIEDZIALNOŚCI UBEZPIECZYCIELA

 1. Odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń w zakresie wynikającym z umowy ubezpieczenia, w odniesieniu do każdego z ubezpieczonych, rozpoczyna się pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po dniu złożenia przez ubezpieczonego przedstawicielowi Ubezpieczającego, pisemnego oświadczenia (deklaracji, wniosku lub innego dokumentu zaakceptowanego przez Wykonawcę) wyrażającego zgodę na przystąpienie do ubezpieczenia.
 1. Odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń w stosunku do danego ubezpieczonego kończy się:

a) upływu czasu trwania umowy,

b) w dniu końca okresu, za który opłacono składkę, jeżeli ubezpieczony zrezygnował z ubezpieczenia,

c) w dniu końca okresu, za który opłacono składkę – w przypadku ustania łączącego

ubezpieczonego z ubezpieczającym stosunku będącego podstawą do objęcia ubezpieczonego ochroną. Jeżeli ta data jest ostatnim dniem miesiąca, w którym ustał stosunek łączący ubezpieczonego z ubezpieczającym, odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń może być przedłużona o jeden miesiąc pod warunkiem opłacenia składki za ten miesiąc,

d) w dniu śmierci ubezpieczonego,

e) w dniu rozwiązania umowy ubezpieczenia.


7. ZAKRES CZASOWY

 1. Umowa ubezpieczenia obowiązuje przez okres 24 miesięcy od dnia jej zawarcia.

 2. Jeżeli do umowy ubezpieczenia w terminie 4 miesięcy od daty podpisania niniejszej umowy przystąpi mniej niż 40% szacowanej liczby ubezpieczonych, strony umowy na zasadzie porozumienia stron skrócą czas trwania umowy do 12 miesięcy.


8. SPOSÓB OPŁACANIA SKŁADEK

 1. Składka za ubezpieczenie będzie płatna miesięcznie przez cały okres realizacji zamówienia do 20 dnia miesiąca, za który jest należna. Składka będzie płacona przelewem na konto bankowe Wykonawcy z podaniem w tytule przelewu nr polisy.

 2. W przypadku zaległości w przekazaniu całości lub części składek Wykonawca wzywa ubezpieczającego do uzupełnienia zaległości, wskazując w wezwaniu co najmniej 15-dniowy dodatkowy termin zapłaty składki oraz informuje o skutku nieprzekazania składki w tym terminie.

 3. Ewentualna zaległa składka zostanie przekazana Wykonawcy przez Zamawiającego niezwłocznie po wyjaśnieniu omyłki, a ewentualna nadpłata składki zostanie zwrócona Zamawiającemu przez Wykonawcę niezwłocznie po stwierdzeniu nadpłaty

 4. Nieopłacenie składki za którąkolwiek z osób/pracowników nie powoduje ustania ochrony ubezpieczeniowej dla pozostałych opłacających składki osób/pracowników.

9. OBSŁUGA UBEZPIECZENIA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

 1. Ubezpieczyciel potwierdzi zawarcie umowy ubezpieczenia polisą lub innym dokumentem ubezpieczeniowym. Ponadto na wniosek ubezpieczonego Ubezpieczyciel potwierdzi ochronę ubezpieczeniową odrębnym dla każdego z ubezpieczonych certyfikatem (lub innym stosownym dokumentem ubezpieczeniowym). Termin wystawienia certyfikatu nie będzie dłuższy niż 7 dni od dnia wystąpienia ubezpieczonego z wnioskiem.

 2. Zamawiający zobowiązuje się do obsługi grupowego ubezpieczenie, a do jego obowiązków będzie należało:

a. Informowanie pracowników Zamawiającego o możliwości przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie,

b. sporządzanie comiesięcznych zestawień osób przystępujących i występujących z ubezpieczenia,

c. naliczanie i przekazywanie comiesięcznych składek,

d. przekazywanie dokumentacji i wszelkiej korespondencji związanej z ubezpieczeniem grupowym,

e. pomoc w wypełnianiu zgłoszeń roszczeń pracowników objętych ubezpieczeniem, udzielanie pracownikom wszelkiej informacji związanych z ubezpieczeniem grupowym,

f. Inne czynności uzgodnione z Zamawiającym. 1. Pracownikom Zamawiającego przez niego wskazanym za wykonywanie obowiązków określonych w niniejszej SIWZ przysługuje wynagrodzenie w wysokości 8% składek przekazanych za dany miesiąc kalendarzowy. Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie rozliczenia przedkładanego Wykonawcy do końca miesiąca, za który przekazana została składka. Wynagrodzenie za dany miesiąc płatne będzie w terminie do 22 dnia następnego miesiąca. Wykonawca zapłaci brokerowi kurtaż brokerski w wysokości nie mniejszej niż 3% inkasa składki ubezpieczeniowej, naliczany w cyklach miesięcznych, przez cały okres trwania umowy ubezpieczenia.


10. KARENCJE DLA PRACOWNIKÓW

 1. W stosunku do osób będących Pracownikami w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia, które przystąpią do ubezpieczenia w ciągu 3 miesięcy od daty zawarcia umowy ubezpieczenia, nie stosuje się żadnych okresów karencji w pełnym zakresie oferty.

 2. Karencji nie stosuje się również w stosunku do osób zatrudnionych w trakcie trwania umowy ubezpieczenia, które przystąpią do ubezpieczenia grupowego w okresie 3 miesięcy od daty zatrudnienia;

 3. Karencje nie będą obejmowały także osób, które powróciły z urlopu wychowawczego, bezpłatnego, zagranicznej delegacji służbowej, zwolnienia lekarskiego, jeżeli przystąpią do niniejszej umowy ubezpieczenia grupowego w okresie do 3 miesięcy od przystąpienia do pracy.

 4. Brak karencji dotyczyć będzie zarówno świadczeń ubezpieczeniowych, którymi Ubezpieczeni Pracownicy Zamawiającego byli objęcie w obecnym ubezpieczeniu grupowym jak i świadczeń nowych, które dotychczas nie funkcjonowały.

 5. W innych niż wymienione powyżej przypadkach dopuszcza się wprowadzenie karencji – jednak nie dłuższej niż 6 miesięcy od daty początku ochrony ubezpieczeniowej, z zastrzeżeniem jednak, że dla ryzyk:

a) pobyt w szpitalu spowodowany chorobą - karencja 30 dni,

b) urodzenie się dziecka – karencja 9 miesięcy,

c) ryzyka poważnego zachorowania – karencja 3 miesiące

d) operacje chirurgiczne (karencja 3 miesiące). 1. W pozostałych przypadkach zastosowanie mają zapisy OWU dotyczące okresów karencji, z wyłączeniem ryzyk związanych z następstwami nieszczęśliwych wypadków(obowiązuje pełne zniesienie karencji na zdarzenia będące następstwem NW).


11. KARENCJE DLA CZŁONKÓW RODZIN PRACOWNIKÓW:

 1. Zamawiający wymaga, aby w stosunku do członków rodzin pracownika, którzy przystąpią do ubezpieczenia w ciągu 3 miesięcy od daty zawarcia umowy ubezpieczenia, nie miały zastosowania okresy karencji w pełnym zakresie oferty. Karencje nie będą miały zastosowania również w stosunku do członków rodziny, które przystąpią do ubezpieczenia w trakcie trwania umowy ubezpieczenia w okresie 3 miesięcy od daty zatrudnienia pracownika, od daty zawarcia związku małżeńskiego oraz ukończenia przez dziecko 18-go roku życia;

 2. w pozostałych przypadkach zastosowanie mają zapisy OWU dotyczące okresów karencji, z wyłączeniem ryzyk związanych z następstwami nieszczęśliwych wypadków (obowiązuje pełne zniesienie karencji na zdarzenia będące następstwem NW).

 3. dopuszcza się zastosowanie okresów karencji w stosunku do partnerów życiowych pracowników zgodnie z obowiązującymi w dniu składania oferty OWU Wykonawcy (w przypadku przyjęcia przez Wykonawcę klauzuli rozszerzającej definicję członka rodziny o partnera życiowego).12. INDYWIDUALNA KONTYNUACJA

 1. Wykonawca gwarantuje Ubezpieczonym możliwość dożywotniej indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia dla osób, które przestały być członkiem grupy bez względu na wiek.

 2. Składka nie może przekraczać składki 7,00 zł od każdego 1 000,00 zł sumy ubezpieczenia za jednego ubezpieczonego.

 3. Prawo do indywidualnej kontynuacji nabywa Ubezpieczony po 6 miesiącach uczestnictwa w grupie, do wymaganego okresu zaliczane jest uczestnictwo w wcześniejszej umowie ubezpieczenia funkcjonującej u Zamawiającego. Warunkiem przystąpienia do indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia jest złożenie wniosku i opłacanie składki.

 4. Każdy z ubezpieczonych , po odejściu z pracy, przejściu na emeryturę ma prawo w ciągu 3 miesięcy od ustania stosunku pracy, skorzystać z indywidualnej, formy ubezpieczenia, bez stosowania jakichkolwiek wyłączeń ochrony ubezpieczeniowej, karencji a także wykonania badań czy ankiet medycznych.

 5. Zakres ubezpieczenia indywidualnej kontynuacji musi gwarantować wypłatę co najmniej następujących świadczeń:
L.p.

Zakres świadczeń

Świadczenie jako % sumy ubezpieczenia

1

Śmierć Ubezpieczonego

100%

2

Śmierć Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku

200%

3

Śmierć współmałżonka

100%

4

Śmierć rodziców i teściów

20%

5

Śmierć dziecka

30%

6

Urodzenie się dziecka

10%

7

Urodzenie się martwego dziecka

20%

8

Osierocenie dziecka

40%

9

Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku za 1% uszczerbku

4%13. DOPUSZCZALNE WYŁĄCZENIA:

 1. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności jeżeli zdarzenie powstało w bezpośrednim następstwie:

 1. działań wojennych,

 2. czynnego udziału w aktach terroryzmu,

 3. czynnego i dobrowolnego udziału ubezpieczonego/ współmałżonka ubezpieczonego w aktach

 4. przemocy, rozruchach, zamieszkach

 5. samookaleczenia ubezpieczonego lub okaleczenia ubezpieczonego na jego prośbę, niezależnie od stanu jego poczytalności,

 6. pozostawania ubezpieczonego pod wpływem narkotyków lub innych substancji odurzających lub toksycznych, z wyjątkiem leków zażywanych na zlecenie lekarza i zgodnie z jego zaleceniami, a także pozostawanie ubezpieczonego/ współmałżonka ubezpieczonego w stanie nietrzeźwości (zgodnie z art. 115 § 16 Kodeksu Karnego),

 7. udziału w zajęciach sportowych lub rekreacyjnych o ryzykownym charakterze, tj. sportach motorowych, motorowodnych, lotniczych, wspinaczce wysokogórskiej i skałkowej, spaleologii, sportach walki, skokach spadochronowych, skokach do wody, skokach na linie, nurkowania ze specjalistycznym sprzętem umożliwiającym oddychanie pod wodą

 8. popełnienia lub usiłowania popełnienia przez ubezpieczonego współmałżonka ubezpieczonego czynu noszącego znamiona umyślnego przestępstwa,

 9. samobójstwa lub usiłowania popełnienia przez ubezpieczonego samobójstwa w ciągu 24vmiesięcy od daty rozpoczęcia ochrony w odniesieniu do tego ubezpieczonego,

 10. prowadzenia przez Ubezpieczonego pojazdu mechanicznego, jeśli Ubezpieczony nie posiadał odpowiednich uprawnień do prowadzenia tego pojazdu lub gdy Ubezpieczony/ Małżonek Ubezpieczonego prowadził pojazd po spożyciu alkoholu, w stanie nietrzeźwości, a także po zażyciu środków odurzających lub narkotyków.

 11. ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności z tytułu pobytu ubezpieczonego w szpitalu, jeśli pobyt ten był konieczny w następstwie:

 • leczenia uzależnień,

 • w związku z wykonywaniem rutynowych badań lekarskich lub diagnostycznych nie związanych z nieszczęśliwym wypadkiem lub chorobą,

 • w związku z operacjami plastycznymi, z wyjątkiem usuwania skutków nieszczęśliwych wypadków.

 1. Nie dopuszcza się wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela w związku z amatorskim uprawianiem sportów nie mających ryzykownego charakteru lub udziałem ubezpieczonego w zajęciach sportowych lub rekreacyjnych nie mających ryzykownego charakteru, przy czym za takie uważa się w szczególności narciarstwo i snowbording (z wyłączeniem ekstremalnego), turystyczne spływy kajakowe, nurkowanie bez specjalistycznego sprzętu umożliwiającego oddychanie pod wodą, jazdę gokartami, jazdę quadami, uczestnictwo w rywalizacjach sportowych bez użycia pojazdów kołowych, łodzi, koni lub nart wodnych.14. PREXING ZDARZENIE

 1. Ubezpieczyciel będzie ponosił odpowiedzialność za skutki stanów chorobowych oraz wypadków, gdy przyczyna zdarzenia ubezpieczeniowego miała miejsce przed datą objęcia odpowiedzialnością Wykonawcy danego ubezpieczonego, a zdarzenie ubezpieczeniowe nastąpiło już w okresie odpowiedzialności Wykonawy z tytułu nowej umowy, pod warunkiem, że Pracownik lub członek rodziny był ubezpieczony w ramach ubezpieczenia grupowego bezpośrednio przed zawarciem umowy ubezpieczenia

 2. Zniesienie pre-extingu dotyczy następujących ryzyk ubezpieczeniowych:

 1. zgon ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku,

 2. zgon ubezpieczonego w następstwie wypadku przy pracy,

 3. zgon ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego,

 4. zgon ubezpieczonego w następstwie zawału serca lub udaru mózgu,

 5. zgonu małżonka ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku,

 6. ciężkie choroby ubezpieczonego,

 7. leczenie szpitalne,

 8. leczenie specjalistyczne,

 9. operacje chirurgiczne,


15. WYPŁATA ŚWIADCZEŃ

 1. Świadczenia proste rozumiane jako świadczenia z tytułu zgonu naturalnego oraz świadczenia z tytułu urodzenia wypłacane będą w maksymalnym terminie 7 dni od złożenia kompletu dokumentów (tj. wniosku o wypłatę świadczenia, kopii dowodu osobistego uposażonego oraz odpisu skróconego aktu zgonu lub aktu urodzenia, bądź kopii dowodu osobistego współmałżonka oraz odpisu aktu małżeństwa w przypadku zgonu rodziców współmałżonka). Pozostałe świadczenia płatne będą w terminach nie dłuższych niż określone w art. 817 Kodeksu cywilnego.

 2. Nie dopuszcza się pomniejszania kwoty wypłaconego świadczenia np. z tytułu zgonu ubezpieczonego o kwotę wypłaconego wcześniej świadczenia np. za poważne zachorowanie ubezpieczonego.

 3. W przypadku zgonu ubezpieczonego nie dopuszcza się odmowy wypłaty odszkodowania za pozostałe świadczenia, których Ubezpieczony nie zdążył zgłosić przed śmiercią. W takim przypadku świadczenie przysługuje prawnym spadkobiercom.

 4. Nie dopuszcza się w przypadku zbiegu dwóch świadczeń wypłaty odszkodowania wyłącznie za jedno zdarzenie (np. w przypadku zgonu w szpitalu, świadczenie musi zostać wypłacone za pobyt w szpitalu oraz za zgon).

 5. W przypadku urodzenia dziecka martwego wypłata świadczenia przysługuje bez względu na okres trwania ciąży pod warunkiem dostarczenia aktu urodzenia dziecka.


16. POZOSTAŁE ZASADY

 1. Zamawiający wymaga zapewnienia niezmienności warunków umowy (m.in. wysokość składki, zakres i wysokość świadczeń, itp.) przez cały okres trwania ubezpieczenia. Dopuszczone jest wprowadzenie zmian korzystniejszych dla Ubezpieczonych – za zgodą obu stron.

 2. W przypadku rozbieżności pomiędzy zapisami OWU i umowy ubezpieczenia, pierwszeństwo mają zapisy SIWZ i umowy ubezpieczenia tj, że jeżeli:

a) zakres i warunki ochrony ubezpieczeniowej są węższe od zapisów SIWZ, pierwszeństwo mają zapisy

SIWZ


b) zakres i warunki ochrony ubezpieczeniowej są szersze od zakresu opisanego w SIWZ, wówczas

automatycznie zostają one włączone do ochrony ubezpieczeniowej Zamawiającego. 1. W zakresie nieuregulowanym zapisami SIWZ, zastosowanie będą miały definicje i zapisy zawarte w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia podstawowego lub dodatkowego z tym, że nie będą one ograniczać lub wyłączać zapisów w SIWZ.

 2. Znaczenie definicji i innych pojęć wskazanych w SIWZ powinno być adekwatne lub korzystniejsze do pojęć identycznych lub bliskoznacznych stosowanych przez Wykonawcę w jego Ogólnych Warunkach dotyczących ryzyk opisanych w SIWZ.

 3. Wybrany wykonawca na własny koszt zorganizuje realizację wszelkich procedur niezbędnych do zawarcia i obsługi ubezpieczenia.

 4. Ubezpieczyciel potwierdzi zawarcie umowy ubezpieczenia polisą lub innym dokumentem ubezpieczeniowym. Ponadto na wniosek ubezpieczonego Ubezpieczyciel potwierdzi ochronę ubezpieczeniową odrębnym dla każdego z ubezpieczonych certyfikatem (lub innym stosownym dokumentem ubezpieczeniowym).

 5. Wszystkie limity wysokości świadczeń lub ewentualne inne ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczyciela odnoszą się do rocznego okresu ubezpieczenia (rok polisowy).

 6. W zakresie nie uregulowanym w SWIZ stosuje się definicje i zapisy określone w OWU Wykonawcy.


17. KLAUZULE FAKULTATYWNE (DODATKOWE)


 1. Klauzula rozszerzenia odpowiedzialności Wykonawcy o ryzyko poważnego zachorowania współmałżonka/partnera ubezpieczonego. Ilość punktów do otrzymania 50.

Wykonawca wypłaci osobie ubezpieczonej świadczenie z tytułu wystąpienia ciężkiego zachorowania u współmałżonka, partnera Ubezpieczonego. Wysokość świadczenia i zakres odpowiedzialności Ubezpieczyciela będzie identyczny jak w przypadku ciężkiego zachorowania u Ubezpieczonego.


 1. Kl. leczenie specjalistyczne. Wysokość świadczenia 2000,-zł. Ilość punktów do otrzymania 20.

Przeprowadzenie u ubezpieczonego w okresie odpowiedzialności ubezpieczyciela specjalistycznego leczenia , co najmniej:

 1. chemioterapia- metoda systematycznego leczenia choroby nowotworowej za pomocą przynajmniej jednego leku przeciwnowotworowego z grupy leków L według klasyfikacji ATC podanego drogą pozajelitową,

 2. radioterapia- leczenie choroby nowotworowej za pomocą promieniowania jonizującego,

 3. terapia interferonowa- podawanie drogą pozajelitową interferonu jako metoda leczenia przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C,

 4. kardiowerter / defibrylator- urządzenie elektroniczne z funkcją detekcyjną i defibrylacyjną wszczepiane chorym, którzy mają poważne zaburzenia rytmu pochodzenia komorowego lub epizody nagłego zatrzymania krążenia,

 5. rozrusznik serca- (stymulator serca, kardiostymulator) urządzenie elektroniczne służące do pobudzania rytmu serca, wszczepiane do ciała chorego,

 6. ablacja- zabieg wykonywany za pomocą prądu o częstotliwości radiowej w celu leczenia zaburzeń rytmu serca,

Ubezpieczyciel wypłaca 100% sumy ubezpieczenia w dniu:odania pierwszej dawki leku w przypadku chemioterapii i terapii interferonowej,

podania pierwszej dawki promieniowania jonizującego,

wszczepienia defibrylatora, rozrusznika serca lub wykonania ablacji.
Ubezpieczyciel wypłaca jedno świadczenie w przypadku radioterapii lub chemioterapii. Każde ze świadczeń wypłacane jest tylko raz a następnie odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu tego świadczenia wygasa. Świadczenie jest wypłacane niezależnie od świadczenia z tytułu poważnego zachorowania.


 1. Klauzula bezpośredniej obsługi roszczeń w miejscu prowadzenia działalności Zamawiającego tj. we Wrocławiu, Legnicy, Lubinie i Głogowie. Ilość punktów do otrzymania 20.

Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia Ubezpieczonym składania dokumentów o wypłatę świadczenia we Wrocławiu (siedziba Zamawiającego), w Legnicy, w Lubinie i Głogowie (oddziały terenowe Zamawiającego) oraz drogą elektroniczną.

Ubezpieczyciel wykonywać będzie zobowiązania wynikające z warunków grupowego ubezpieczenia za pośrednictwem placówki posiadającej stosowne zaplecze najbliższej lokalizacji zamawiającego, z zastrzeżeniem, iż ewentualne badania lekarskie i punkt likwidacji szkód zapewnione będą na terenie miasta Wrocławia, Legnicy, Lubina i Głogowa.
 1. Kl. Elektroniczny system obsługi ubezpieczenia Klauzula elektronicznej obsługi świadczeń. Ilość punktów do otrzymania 10.:

Wykonawca zapewni w ciągu 3 miesięcy od podpisania umowy ubezpieczenia nieodpłatny dostęp za pośrednictwem Internetu, do obsługi ubezpieczenia umożliwiający:

 1. Generowanie wniosku o wypłatę świadczeń umożliwiające jego późniejsze wydrukowanie,

 2. Generowanie wniosku o przejście na indywidualną kontynuację umożliwiające jego późniejsze wydrukowanie,

 3. Ewidencjonowanie osób przystępujących do ubezpieczenia,

 4. Ewidencjonowanie osób występujących z ubezpieczenia,

 5. Ewidencjonowanie zmian danych osobowych osób objętych ubezpieczeniem,

 6. Generowanie indywidualnych potwierdzeń uczestnictwa w ubezpieczeniu,

 7. Możliwość zgłoszenia ubezpieczonego zdarzenia za pośrednictwem systemu,

 8. Rozliczanie miesięcznych składek.


18 DEFINICJE

Wykonawca akceptuje treść i zakres poniższych definicji. Dopuszcza się definicje o bardziej rozszerzonym zakresie. Definicje o węższym zakresie będą powodem odrzucenia oferty.
 1. Ubezpieczający/Zamawiający: osoba prawna zawierająca z Ubezpieczycielem/Wykonawcą umowę ubezpieczenia na rzecz ubezpieczonych.

 2. Ubezpieczyciel/Wykonawca: Ubezpieczyciel, który udziela ochrony ubezpieczeniowej w przedmiocie i na warunkach przedstawionych w zamówieniu, którego oferta będzie najkorzystniejsza i zawrze umowę z Zamawiającym.

 3. Ubezpieczony osoba, której życie i zdrowie są przedmiotem umowy ubezpieczenia. Poprzez ubezpieczonego rozumie się:

a. pracownika Zamawiającego,

b. współmałżonka/ partnera osoby wymienionej w pkt. a ;c. pełnoletnie dziecko osoby wymienionej w pkt. a;

 1. Pracownik Zamawiającego: osoba fizyczna pozostająca w stosunku prawnym z Zamawiającym, w szczególności w stosunku służbowym lub stosunku pracy, która przystąpi do grupowego ubezpieczenia na życie na podstawie deklaracji przystąpienia i za zgodą Zamawiającego. Za pracownika uznaje się także osoby zatrudnione przez Zamawiającego na podstawie umów cywilno – prawnych oraz umów typu „kontrakt” (tj. umów podpisanych z osobami wyłonionymi w trybie konkursu ofert zgodnie z Ustawą o działalności leczniczej (Dz.U. z 2011r. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.).

 2. Dziecko: zgodnie z Kodeksem Cywilnym, Kodeksem Rodzinnym i Opiekuńczym, rozumiane,jako własne i przysposobione oraz pasierba ubezpieczonego, (jeżeli nie żyje ojciec lub matka). Za dziecko uważa się osobę, w wieku do 18 lat, a w razie uczęszczania do szkoły w wieku do 25 lat lub bez względu na wiek w razie jego całkowitej niezdolności do pracy.
 1. Macocha: aktualna żona ojca ubezpieczonego lub współmałżonka, niebędąca biologiczną matką ubezpieczonego lub współmałżonka oraz wdowa po ojcu ubezpieczonego lub współmałżonka o ile nie wstąpiła ponownie w związek małżeński.

 2. Ojczym: aktualny mąż matki ubezpieczonego lub współmałżonka, niebędący biologicznym ojcem ubezpieczonego lub współmałżonka oraz wdowiec po matce ubezpieczonego lub współmałżonka niebędący biologicznym ojcem ubezpieczonego lub współmałżonka o ile nie wstąpił ponownie w związek małżeński.
 1. Nieszczęśliwy wypadek (NW): nagłe, niezależne od woli i stanu zdrowia osoby poszkodowanego zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, mające miejsce w okresie odpowiedzialności ubezpieczyciela, w wyniku, którego nastąpiło zdarzenie objęte umową ubezpieczenia.

Za nieszczęśliwy wypadek nie uznaje się chorób, nawet występujących nagle.

 1. Nieszczęśliwy wypadek komunikacyjny: nieszczęśliwy wypadek, w którym ubezpieczony uczestniczył, jako kierowca lub pasażer środka lokomocji, a który uległ wypadkowi w związku z ruchem drogowym, wodnym lub powietrznym a także w związku z ruchem pojazdu szynowego.

Za uczestników wypadku komunikacyjnego uznaje się również ubezpieczonego występującego w charakterze rowerzysty i pieszego.


 1. Nieszczęśliwy wypadek w pracy: nieszczęśliwy wypadek, który nastąpił podczas wykonywania lub w związku z wykonywaniem przez ubezpieczonego zwykłych czynności albo poleceń przełożonych w ramach łączącego ubezpieczonego z ubezpieczającym stosunku pracy (w tym w czasie trwania podróży służbowej). Przez stosunek pracy rozumie się również stosunek cywilno-prawny, w ramach którego zakład pracy opłaca składki na ubezpieczenie wypadkowe w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych.
 1. Zawał serca –martwica części mięśnia sercowego spowodowana nagłym zmniejszeniem dopływu krwi do tej części mięśnia sercowego. Stan, który powoduje:

a) wzrost lub spadek podwyższonego stężenia biomarkerów sercowych, z zastrzeżeniem, że przynajmniej w jednym pomiarze to stężenie musi przekraczać górną granicę normy oraz obecność co najmniej dwóch z następujących wykładników niedokrwienia mięśnia sercowego:

- objawy kliniczne niedokrwienia (m.in. ból w klatce piersiowej),

- zmiany w zapisie elektrokardiograficznym (EKG) typowe dla nowo powstałego niedokrwienia,

- nowe odcinkowe zaburzenia kurczliwości w badaniach obrazowych,

lub

b) zwiększenie stężenia biomarkerów sercowych do wartości przekraczającej trzykrotnie górną granicę normy, przy prawidłowym ich poziomie wyjściowym w przypadku zabiegu przezskórnej interwencji wieńcowej (PCI),lub

c) zwiększenie stężenia biomarkerów sercowych – w przypadku pomostowania tętnic wieńcowych (CABG) – do wartości przekraczającej pięciokrotnie górną granicę normy, przy prawidłowym ich poziomie wyjściowym oraz pojawienie się jednego z następujących objawów:

- nowych patologicznych załamków Q lub nowego bloku lewej odnogi pęczka Hisa,

- udokumentowanej angiograficznie niedrożności pomostu wieńcowego lub nowej niedrożności natywnej tętnicy wieńcowej,- udokumentowanej badaniem obrazowym nowej martwicy mięśnia sercowego.


 1. Udar mózgu - nagłe ogniskowe lub uogólnione zaburzenie czynności mózgu, prowadzące do trwałych ubytków neurologicznych, wywołane wyłącznie przyczynami naczyniowymi rozumianymi jako zamknięcie światła lub przerwanie ciągłości ściany naczynia mózgowego, za wyjątkiem przyczyn naczyniowych spowodowanych chorobą mózgu lub wywołanych czynnikami urazowymi. Konieczne jest przedstawienie dowodów na utrwalone ubytki neurologiczne.

Za udar mózgu nie uznaje się zawału mózgu lub krwawienia wewnątrzczaszkowego spowodowanego zewnętrznym urazem oraz epizodów przemijającego niedokrwienia mózgu.


 1. Zgon ubezpieczonego: śmierć Ubezpieczonego w okresie odpowiedzialności Wykonawcy

 2. Zgon ubezpieczonego wskutek wypadku przy pracy - śmierć spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem przy pracy, mającym miejsce w okresie odpowiedzialności ubezpieczyciela.

 3. Zgon ubezpieczonego wskutek wypadku komunikacyjnego - śmierć spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem komunikacyjnym mającym miejsce w okresie odpowiedzialności ubezpieczyciela.
 1. Zgon wskutek zawału serca lub udaru mózgu - śmierć spowodowana zaistniałym w okresie odpowiedzialności ubezpieczyciela zawałem serca (martwicą części mięśnia sercowego spowodowaną nagłym zmniejszeniem dopływu krwi do tej części mięśnia sercowego) lub udarem mózgu (udarem niedokrwiennym, udarem krwotocznym, krwotokiem podpajęczynówkowym na skutek pęknięcia tętniaka wewnątrzczaszkowego, z wyłączeniem udaru spowodowanego zewnętrznym urazem). Świadczenie przysługuje, jeżeli z medycznego punktu widzenia istnieje normalny związek przyczynowo – skutkowy pomiędzy zawałem serca lub udarem mózgu a śmiercią ubezpieczonego. Do wypłaty świadczenia wystarczające jest wskazanie w karcie zgonu lub protokole sekcyjnym zawału serca lub udaru mózgu jako przyczyny zgonu.
 1. Trwały uszczerbek na zdrowiu – trwałe, nie rokujące poprawy uszkodzenie danego organu, narządu lub układu, polegające na fizycznej utracie tego organu, narządu lub układu lub upośledzenie jego funkcji.
 1. Trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem oraz zawałem serca lub udarem mózgu – powstanie trwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku, zawału serca lub udaru mózgu, które miały miejsce w okresie odpowiedzialności ubezpieczyciela. Za każdy 1% trwałego uszczerbku na zdrowiu (począwszy od jednego procenta uszczerbku) płatne świadczenie w określonej w umowie wysokości. Stopień (procent) trwałego uszczerbku na zdrowiu ustalany jest po zakończeniu leczenia i okresu rehabilitacji, nie później niż po upływie 24 miesięcy od daty nieszczęśliwego wypadku, zawału serca lub udaru mózgu.
 1. Małżonek (współmałżonek) ubezpieczonego – osoba pozostająca z ubezpieczonym w związku małżeńskim, w rozumieniu przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, w stosunku do którego nie została, na dzień zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową orzeczona separacja.

 2. Partner – wskazana w deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia osoba pozostająca w związku pozamałżeńskim z ubezpieczonym i prowadząca z nim wspólne gospodarstwo domowe, nie pozostająca z ubezpieczonym w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa bądź przysposobienia, z zastrzeżeniem, iż ani Ubezpieczony ani partner nie pozostają w związku małżeńskim.
 1. Rodzic – matka lub ojciec Ubezpieczonego w rozumieniu kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, a także macocha lub ojczym Ubezpieczonego, o ile nie żyje odpowiednio matka lub ojciec Ubezpieczonego. (dotyczy: ubezpieczenia na wypadek śmierci rodziców lub teściów),

 2. Teść – matka lub ojciec Współmałżonka Ubezpieczonego w rozumieniu kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, a także macocha lub ojczym Współmałżonka Ubezpieczonego, o ile nie żyje odpowiednio matka lub ojciec Współmałżonka Ubezpieczonego
 1. Zgon dziecka ubezpieczonego - śmierć dziecka własnego, przysposobionego lub pasierba, (jeżeli nie żyje ojciec lub matka), które w dniu śmierci nie ukończyło 25 roku życia, o ile zaszło w okresie odpowiedzialności ubezpieczyciela.
 1. Urodzenie się dziecka ubezpieczonemu. Zakład ubezpieczeń zobowiązany jest do wypłaty świadczenia, w wysokości podanej w umowie ubezpieczenia, w przypadku urodzenia się ubezpieczonemu dziecka, którego narodziny zostały zarejestrowane we właściwym Urzędzie Stanu Cywilnego i któremu wystawiono akt urodzenia. Ubezpieczyciel jest zobowiązany do wypłaty świadczenia również w przypadku dziecka przysposobionego/adoptowanego, jeżeli ubezpieczony widnieje jako rodzic w akcie urodzenia.
 1. Urodzenie martwego dziecka: urodzenie martwego dziecka w rozumieniu przepisów dotyczących porodów i urodzeń w okresie odpowiedzialności Wykonawcy.
 1. Zgon rodziców ubezpieczonego i rodziców współmałżonka - zgon rodziców ubezpieczonego i rodziców współmałżonka albo ojczyma lub macochy ubezpieczonego i jego współmałżonka, jeżeli nie żyje ojciec lub matka.
 1. Osierocenie dziecka – osierocenie dziecka, własnego, przysposobionego pasierba (jeżeli nie żyje ojciec lub matka) , na skutek śmierci ubezpieczonego w czasie trwania umowy, z tytułu której przysługuje każdemu dziecku ubezpieczonego jednorazowe świadczenie.
 1. Pobyt w szpitalu - pobyt ubezpieczonego w szpitalu spowodowany chorobą (w tym zawałem serca lub udarem mózgu) lub nieszczęśliwym wypadkiem (w tym nieszczęśliwym wypadkiem komunikacyjnym, nieszczęśliwym wypadkiem przy pracy), mający miejsce w okresie odpowiedzialności ubezpieczyciela. Świadczenie z tytułu pobytu w szpitalu płatne jest od pierwszego dnia pobytu maksymalnie za 90 dni pobytu w roku polisowym.

Świadczenie płatne jest za pobytu trwający nieprzerwanie minimum 2 dni w przypadku choroby.

Za dni pobytu w szpitalu uznaje się również dzień przyjęcia i wypisu ze szpitala.Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za pobyt ubezpieczonego w szpitalu, co najmniej w krajach należących do Unii Europejskiej oraz na terytorium: Islandii, Norwegii, Szwajcarii, Watykanu.
Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje pobytu w placówkach dla przewlekle chorych, hospicjach, zakładach opiekuńczo – leczniczych, zakładach pielęgnacyjno – opiekuńczych, zakładach lecznictwa uzdrowiskowego, szpitalach/oddziałach rehabilitacyjnych, ośrodkach rehabilitacyjnych, placówkach lecznictwa odwykowego. Jednakże ubezpieczyciel odpowiada za pobyt w szpitalu lub ośrodku w związku z rehabilitacją, jeżeli jest to pierwszy pobyt w szpitalu lub ośrodku w związku z rehabilitacją konieczną do usunięcia bezpośrednich następstw nieszczęśliwego wypadku albo choroby, o ile pobyt ten rozpoczął się nie później niż 6 miesięcy po zakończeniu objętego odpowiedzialnością ubezpieczyciela pobytu w szpitalu związanego z tym samym wypadkiem albo chorobą.


 1. Leczenie szpitalne – leczenie stacjonarne stanów nagłych, w przypadku których odroczenie w czasie pomocy medycznej może skutkować utratą zdrowia albo utratą życia lub leczenie stanów, w których nie można uzyskać celu leczniczego podczas leczenia ambulatoryjnego.
 1. Choroba – stan organizmu polegający na nieprawidłowej reakcji narządów lub układów na bodźce środowiska zewnętrznego lub wewnętrznego prowadzący do konieczności leczenia szpitalnego.

 2. Ciężkie choroby- zdarzenie dotyczące zdrowia ubezpieczonego, zaistniałe w okresie odpowiedzialności Wykonawcy. Minimalny katalog świadczeń uprawniający do świadczenia opisany został poniżej. Wypłata następuje jeden raz za pierwszy przypadek zachorowania na daną ciężką chorobę w 100% sumy ubezpieczenia za to świadczenie. Z odpowiedzialności Wykonawcy wyłączone są ciężkie choroby zdiagnozowane przed przystąpieniem do ubezpieczenia.

Na katalog ciężkich chorób ubezpieczonego składają się co najmniej poniższe choroby:

1) anemia aplastyczna

2) bąblowiec mózgu

3) chirurgiczne leczenie choroby naczyń wieńcowych – by-pass -

4) masywny zator tętnicy płucnej leczony operacyjnie

5) niewydolność nerek - oznaczająca końcowe stadium niewydolności nerek w postaci nieodwracalnego upośledzenia czynności obydwu nerek, w następstwie czego doszło do konieczności regularnego, stałego stosowania dializ lub przeprowadzenia operacji przeszczepienia nerki;

6) nowotwór złośliwy - choroba objawiającą się obecnością złośliwego guza (tzn. takiego, który nie jest otoczony torebką i charakteryzuje się zdolnością do naciekania tkanek i do tworzenia odległych przerzutów). Pod pojęciem nowotworu złośliwego określa się również białaczkę oraz złośliwe schorzenia układu limfatycznego, takie jak ziarnica złośliwa (choroba Hodgkina) i chłoniaki nieziarnicze. Rozpoznanie nowotworu złośliwego musi być zweryfikowane badaniem histopatologicznym. Z zakresu ubezpieczenia zostają wyłączone:

wszystkie nowotwory skóry poza czerniakiem złośliwym, wszystkie guzy, gdzie po badaniu histopatologicznym stwierdzono stan przednowotworowy lub przedinwazyjny, nowotwory wykazujące zmiany typu carcinoma in situ, nowotwory będące objawem choroby AIDS lub zakażenia wirusem HIV;7) odkleszczowe wirusowe zapalenie mózgu,

8) berolioza

9) ropień mózgu, który oznacza usuniętą chirurgicznie zmianę w mózgu opisaną w rozpoznaniu histopatologicznym jako ropień mózgu;

10) sepsa

11) tężec

12) wścieklizna

13) zakażenie wirusem HIV, będące następstwem bezpośredniego wykonania obowiązków zawodowych lub pełnoobjawowe AIDS będące następstwem zakażenia wirusem HIV podczas wykonywania obowiązków zawodowych, a także będące powikłaniem transfuzji krwi wykonanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej u osoby nie chorującej na hemofilię.

14) wirusowe zapalenie wątroby typu B

15) stwardnienie rozsiane z trwałym ubytkiem neurologicznym,

16) zawał serca

17) udar mózgu

18) zgorzel gazowa

19) oparzenia - które wymagają hospitalizacji i obejmują:

- ponad 60 % powierzchni ciała – dla oparzeń II stopnia oraz II i III stopnia łącznie lub- pond 15 % powierzchni ciała – dla oparzeń III stopnia.

20) transplantacja organów- która oznacza przebycie jako biorca operacji przeszczepienia serca, serca i płuc, wątroby lub jej części, lub allogenicznego przeszczepu szpiku kostnego;

21) utrata wzroku, która oznacza obuoczną, nie poddającą się korekcji utratę ostrości wzroku poniżej 5/50 lub obuoczne ograniczenie pola widzenia poniżej 20. W celu potwierdzenia utraty wzroku konieczne jest przeprowadzenie specjalistycznego badania okulistycznego oraz statycznego badania pola widzenia;

22) utrata mowy – całkowita i nieodwracalna zdolności mowy wskutek choroby,

23) utrata słuchu - całkowita i nieodwracalna utrata słuchu w obydwu uszach wskutek choroby,

24) utrata kończyny,

25) oponiak, który oznacza potwierdzone histopatologicznie rozpoznanie oponiaka mózgu. Wyłączone z odpowiedzialności Wykonawcy są jakiekolwiek inne zmiany w ośrodkowym układzie nerwowym, tj. torbiele, ziarniniaki, malformacje naczyniowe, guzy przysadki i rdzenia kręgowego;
Wykonawca nie może odmówić wypłaty świadczenia z tytułu wystąpienia poważnego zachorowania powołując się na fakt, iż zajście zdarzenia jako przyczyna poważnego zachorowania miała miejsce przed początkiem odpowiedzialności z tytułu umowy ubezpieczenia zawartej w drodze niniejszego postępowania przetargowego.


 1. Pobyt ubezpieczonego na Oddziale Intensywnej Terapii (OIT/OIOM): Świadczenie wypłacane jednorazowo z tytułu pobytu na OIOM/OIT. trwającym nieprzerwanie, co najmniej 48 godzin.

Nie dopuszcza się możliwości uzależnienia wypłaty świadczenia od przyczyny pobytu na OIT / OIOM

OIOM/OIT - wyodrębnionym organizacyjnie jako osobny oddział w strukturach szpitala, wyposażonym w sprzęt umożliwiający stałe monitorowanie podstawowych czynności życiowych oraz podjęcie czynności zastępczych w przypadku niewydolności narządów lub układów ustroju.


 1. Rekonwalescencja: następujący bezpośrednio po minim.14 dniowym pobycie w szpitalu okres powrotu do zdrowia, potwierdzony zwolnieniem lekarskim.

Wykonawca zobowiązany jest do wypłaty świadczenia w formie zasiłku dziennego którego wysokość określona jest w wykazie świadczeń. Wypłata świadczenia maksymalnie za 30 dni na jedno zdarzenie. W roku polisowym ubezpieczonemu przysługuje maksymalnie płatnych 90 dni rekonwalescencji.


 1. Operacja chirurgiczna– zabieg chirurgiczny, wykonany w placówce medycznej w warunkach bloku operacyjnego, przez zespół lekarzy/lekarza o specjalności zabiegowej, niezbędny z medycznego punktu widzenia w celu przywrócenia prawidłowych czynności chorego narządu lub układu: usunięcia chorej tkanki, narządu lub jego części, usunięcia przyczyny choroby, ogniska chorobowego, dokonania przeszczepu, wymieniony w katalogu operacji stanowiący załącznik do niniejszej umowy dodatkowej.

Katalog operacji powinien zawierać minimum 400 operacji i zabiegów chirurgicznych. Dopuszcza się ich kategoryzację i wypłatę świadczenia zależną od stopnia trudności i zagrożenia. Do oferty należy załączyć , wykaz operacji wraz z O.W.U. ubezpieczyciela.
Wyróżnia się następujące rodzaje operacji :

a) operacja wykonana metodą endoskopową – operacja z użyciem urządzenia umożliwiającego doprowadzenie światła, optyki, odpowiednich narzędzi chirurgicznych do wnętrza narządu i jam ciała;

b) operacja metodą otwartą – operacja polegająca na otwarciu jam ciała, zamkniętych przestrzeni lub światła narządów wewnętrznych połączony z czynnościami określonymi w terminologii medycznej jako rękoczyny wewnątrz ww. struktur;

c) operacja metodą zamkniętą - operacja bez otwierania jam ciała, zamkniętych przestrzeni lub światła narządów wewnętrznych (zabiegi przezskórne, przeznaczyniowe), z użyciem endoskopu

Pobieranie 186.49 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna