SzczegóŁowy opis przedmiotu zamówienia przedmiot zamówieniaPobieranie 209 Kb.
Strona1/2
Data24.11.2019
Rozmiar209 Kb.
  1   2


Załącznik nr 2

nr sprawy 10/P/2018SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia jest grupowe ubezpieczenie na życie pracowników Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu, ich współmałżonków, partnerów życiowych i pełnoletnich dzieci.
 1. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 66.51.10.00-5 Usługi ubezpieczeń na życie

66.51.20.00-2 Usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i ubezpieczeń zdrowotnych

 1. Przez grupowe ubezpieczenie na życie (ubezpieczenie) rozumie się umowę ubezpieczenia podstawowego oraz wszystkie rozszerzenia w formie umów ubezpieczenia dodatkowego, dodatkowych świadczeń, itp. wynikających z określonego w SIWZ i ofercie Wykonawcy zakresu ochrony.


2. UBEZPIECZENI / STAN ZATRUDNIENIA

 1. Przewidywana liczba osób do ubezpieczenia ok. 236, aktualnie zatrudnionych jest 270 osób (w tym 251 na etacie) z czego ubezpieczonych jest 236 osób (stan na koniec marca 2018 roku).

Struktura wiekowo-płciowa oraz struktura zawodowa pracowników RCKiK – stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.

 1. Zamawiający zastrzega, że nie może zagwarantować ubezpieczenie szacownej liczby pracowników, ponieważ ubezpieczenie jest dobrowolne. Tym samym Zamawiający nie może zobowiązać pracowników wraz z ich rodzinami aby do niego przystąpili.

 2. Ostateczna imienna liczba ubezpieczonych zostanie sporządzona na podstawie deklaracji osób, które podejmą decyzję o przystąpieniu do ubezpieczenia. Zamawiający nie gwarantuje, że wszyscy pracownicy skorzystają z możliwości przystąpienia do ubezpieczenia grupowego.

 3. W ciągu okresu obowiązywania umowy mogą następować zmiany liczby osób ubezpieczonych (nowe osoby ubezpieczone, rezygnacje, zgony itp.).3. KOSZT UBEZPIECZENIA, SKŁADKA

 1. Zamawiający przewiduje miesięczny koszt ubezpieczenia jednej osoby nie wyższy niż:

a) 54 PLN w opcji I,

b) 59 PLN w opcji II


 1. Składkę miesięczną w danym miesiącu. stanowi suma iloczynu ceny jednostkowej oraz liczby osób ubezpieczonych w opcji I iloczynu ceny jednostkowej oraz liczby osób ubezpieczonych w opcji II

 2. Wysokość składki miesięcznej za pracownika przez cały okres realizacji zamówienia musi być niezmienna.

 3. Wysokość miesięcznej składki będzie sumą iloczynu zaoferowanej miesięcznej składki za jednego Ubezpieczonego i faktycznej liczby Ubezpieczonych w danym miesiącu dla Opcji nr 1 oraz iloczynu zaoferowanej miesięcznej składki za jednego Ubezpieczonego i faktycznej liczby Ubezpieczonych w danym miesiącu dla Opcji nr 2. Płatność za poszczególne opcje może być realizowana jednym przelewem lub dwoma przelewami odpowiednio za składki z danej opcji.


4. ZAKRES UBEZPIECZENIA,

Wymagany zakres ubezpieczenia wraz z minimalnymi wysokościami świadczeń przedstawia poniższą tabelą.


1. WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ I CENA BRUTTO:
Minimalna wymagana wartość świadczeń

Zakres Ubezpieczenia

Opcja I

Opcja II

1

Zgon ubezpieczonego

30.000 zł

40.000 zł

2

Zgon ubezpieczonego wskutek NW

60.000 zł

70.000 zł

3

Zgon ubezpieczonego wskutek wypadku komunikacyjnego

100.000 zł

120.000 zł

4

Zgon ubezpieczonego wskutek wypadku przy pracy

100.000 zł

120.000 zł

5

Zgon ubezpieczonego wskutek wypadku komunikacyjnego przy pracy

140.000 zł

160.000 zł

6

Zgon ubezpieczonego wskutek zawału serca lub krwotoku śródmózgowego


50.000 zł

60.000 zł

7

Zgon współmałżonka

9.500 zł

11.000 zł

8

Zgon współmałżonka w wyniku NW

19.000 zł

22.000 zł

9

Zgon dziecka własnego lub przysposobionego

3.000 zł

BRAK

10

Zgon rodziców ubezpieczonego i rodziców współmałżonka , ojczyma albo macochy ubezpieczonego, jeżeli ojciec lub matka nie żyje

1.900 zl

2.200 zł

11

Zgon rodziców i rodziców współmałżonka w wyniku nieszczęśliwego wypadku

3 800 zł

4 400 zł

12

Urodzenie się dziecka

1000 zł

BRAK

13

Urodzenie martwego dziecka

1.900 zł

BRAK

14

Osierocenie dziecka - jednorazowe świadczenie dla każdego dziecka ubezpieczonego – z tytułu zgonu ubezpieczonego

4.000 zł

4.500 zł

15

Trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany wskutek NW oraz zawału lub krwotoku śródmózgowego:

- za każdy 1 % trwałego uszczerbku

- za 100% trwałego uszczerbku400 zł

40.000 zł


450 zł

45.000 zł

16

Pobyt ubezpieczonego w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku do 14 dni

180 zł/dzień

200 zł/dzień

17

Pobyt ubezpieczonego w szpitalu spowodowany chorobą od 2 dnia

45 zł /dzień

50 zł /dzień

18

Pobyt ubezpieczonego w szpitalu w wyniku:

a) wypadku komunikacyjnego powyżej 14 dni

b) nieszczęśliwego wypadku przy pracy powyżej 14 dni

c) nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego przy pracy powyżej 14 dnid) zawału serca lub udaru mózgu powyżej 14 dni

45 zł /dzień

50 zł /dzień

19

Pobyt ubezpieczonego w szpitalu w wyniku wypadku komunikacyjnego do 14 dni

220 zł /dzień

240 zł /dzień

20

Pobyt ubezpieczonego w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku przy pracy do 14 dni

220 zł /dzień

240 zł /dzień

21

Pobyt ubezpieczonego w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego przy pracy do 14 dni

240zł /dzień

260zł /dzień

22

Pobyt ubezpieczonego w szpitalu spowodowany zawałem serca lub udarem mózgu do 14 dni

180 zł/dzień

200 zł/dzień

23

Pobyt ubezpieczonego w szpitalu na Oddziale Intensywnej Terapii

450 zł

500 zł

24

Rekonwalescencja

25 zł/dzień

25 zł/dzień

25

Z tytułu ciężkiej choroby ubezpieczonego

4 400 zł

4 800 zł

26

Z tytułu ciężkiej choroby współmałżonka

4 400 zł

4 800 zł

27

Operacje chirurgiczne

3 000 zł

3 500 zł

28

Leczenie specjalistyczne – jednorazowe świadczeniem

2 000 zł

2 000 zł
Cena brutto miesięcznej składki za jedną osobę


Maks. wartość składki 54

Maks. wartość składki 59

UWAGA! Wysokość podanych w tabeli świadczeń stanowi ich wartość skumulowaną.


5. PRZYSTĄPIENIE DO UMOWY UBEZPIECZENIA

 1. Do ubezpieczenia będą mieli prawo przystąpić pracownicy pozostający w stosunku pracy z zamawiającym oraz członkowie ich rodzin (współmałżonek, partner, pełnoletnie dzieci: własne, przysposobione, pasierb). Współmałżonek, partner lub pełnoletnie dzieci pracownika mogą przystąpić do ubezpieczenia wówczas, jeżeli do ubezpieczenia przystąpił ten pracownik. Do ubezpieczenia mogą przystąpić również osoby zatrudnione przez Zamawiającego na podstawie umów cywilno – prawnych oraz umów typu „kontrakt” (tj. umów podpisanych z osobami wyłonionymi w trybie konkursu ofert zgodnie z Ustawą o działalności leczniczej (Dz.U. z 2011r. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.).

 2. Do programu ubezpieczenia mogą przystąpić w każdym czasie w okresie ważności umowy ubezpieczenia uprawnione osoby w wieku od 18 lat do 69 lat (chyba że wykonawca w ofercie zaoferował szerszy przedział czasowy).

 3. Warunki w zakresie świadczeń, składki i ochrony ubezpieczenia będą jednakowe dla wszystkich ubezpieczonych.

 4. Ubezpieczony ma prawo w każdym czasie zrezygnować z ubezpieczenia, poprzez złożenie Wykonawcy. pisemnego oświadczenia o rezygnacji. Koniec ochrony ubezpieczeniowej następuje z upływem ostatniego dnia miesiąca, za jaki przekazano składkę. Rezygnacja ubezpieczonego automatycznie będzie wygaszać w tym samym terminie ubezpieczenie dla jego współmałżonka, partnera lub dzieci.

 5. Wykonawca zobowiązuje się do przyjęcia do ubezpieczenia wszystkie osoby przebywające na zwolnieniu lekarskim, świadczeniu rehabilitacyjnym, urlopach macierzyńskich, ojcowskich, rodzicielskich, wychowawczych, bezpłatnych, o ile osoby te były ubezpieczone w dotychczas funkcjonującej umowie ubezpieczenia grupowego na życie (zachowanie ciągłości odpowiedzialności między dotychczasowym a nowym ubezpieczeniem). Składki za osoby przebywające na urlopach macierzyńskich lub bezpłatnych będą przekazywane przelewem z pozostałymi składkami ogółu pracowników.


6. WERYFIKACJA MEDYCZNA

 1. Przystępowanie do ubezpieczenia następować będzie bez oceny ryzyka medycznego, co oznacza, że Wykonawca nie uzależnia możliwości przystąpienia do ubezpieczenia od stanu jego zdrowia oraz podleganie ochronie w pełnym zakresie ryzyk nie jest zależne od stanu zdrowia ubezpieczonego.

 2. Wobec członków rodzin dotychczas nieubezpieczonych dopuszcza się stosowanie ankiet medycznych lub kwestionariuszy zdrowotnych.

 3. Zniesienie weryfikacji medycznej nie dotyczy nieubezpieczonych aktualnie partnerów życiowych.7. POCZĄTKU i KONIEC OKRESU ODPOWIEDZIALNOŚCI UBEZPIECZYCIELA

 1. Odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń w zakresie wynikającym z umowy ubezpieczenia, w odniesieniu do każdego z ubezpieczonych, rozpoczyna się pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po dniu złożenia przez ubezpieczonego przedstawicielowi Ubezpieczającego, pisemnego oświadczenia (deklaracji, wniosku lub innego dokumentu zaakceptowanego przez Wykonawcę) wyrażającego zgodę na przystąpienie do ubezpieczenia.
 1. Odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń w stosunku do danego ubezpieczonego kończy się:

a) upływu czasu trwania umowy,

b) w dniu końca okresu, za który opłacono składkę, jeżeli ubezpieczony zrezygnował z ubezpieczenia,

c) w dniu końca okresu, za który opłacono składkę – w przypadku ustania łączącego ubezpieczonego z ubezpieczającym stosunku będącego podstawą do objęcia ubezpieczonego ochroną. Jeżeli ta data jest ostatnim dniem miesiąca, w którym ustał stosunek łączący ubezpieczonego z ubezpieczającym, odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń może być przedłużona o jeden miesiąc pod warunkiem opłacenia składki za ten miesiąc,

d) w dniu śmierci ubezpieczonego,

e) w dniu rozwiązania umowy ubezpieczenia.
8. ZAKRES CZASOWY


 1. Umowa ubezpieczenia obowiązuje przez okres od 01-06-2018 do 31-05-2021.

 2. Jeżeli do umowy ubezpieczenia w terminie 4 miesięcy od daty podpisania niniejszej umowy przystąpi mniej niż 40% szacowanej liczby ubezpieczonych, strony umowy na zasadzie porozumienia stron skrócą czas trwania umowy do 12 miesięcy.

9. SPOSÓB OPŁACANIA SKŁADEK

 1. Składka za ubezpieczenie będzie płatna miesięcznie przez cały okres realizacji zamówienia do ostatniego dnia miesiąca, za który jest należna. Składka będzie płacona przelewem na konto bankowe Wykonawcy z podaniem w tytule przelewu nr polisy.

 2. W przypadku zaległości w przekazaniu całości lub części składek Wykonawca wzywa ubezpieczającego do uzupełnienia zaległości, wskazując w wezwaniu co najmniej 15-dniowy dodatkowy termin zapłaty składki oraz informuje o skutku nieprzekazania składki w tym terminie.

 3. Ewentualna zaległa składka zostanie przekazana Wykonawcy przez Zamawiającego niezwłocznie po wyjaśnieniu omyłki, a ewentualna nadpłata składki zostanie zwrócona Zamawiającemu przez Wykonawcę niezwłocznie po stwierdzeniu nadpłaty (na podstawie pisemnej dyspozycji zawierającej nr konta).

 4. Nieopłacenie składki za którąkolwiek z osób/pracowników nie powoduje ustania ochrony ubezpieczeniowej dla pozostałych opłacających składki osób/pracowników, pod warunkiem, że brakująca składka za ubezpieczenie grupowe zostanie przekazana do końca miesiąca za który jest należna. W przypadku braku składki do końca miesiąca, odpowiedzialność na polisie zostaje zawieszona, a Wykonawca w takim przypadku wzywa Zamawiającego do uzupełnienia zaległości. Po uregulowaniu zaległej składki ochrona zostaje wznowiona i ubezpieczyciel wypłaca świadczenia za okres zawieszenia


10. OBSŁUGA UBEZPIECZENIA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

 1. Ubezpieczyciel potwierdzi zawarcie umowy ubezpieczenia polisą lub innym dokumentem ubezpieczeniowym. Ponadto na wniosek ubezpieczonego Ubezpieczyciel potwierdzi ochronę ubezpieczeniową odrębnym dla każdego z ubezpieczonych certyfikatem (lub innym stosownym dokumentem ubezpieczeniowym). Termin wystawienia certyfikatu nie będzie dłuższy niż 7 dni od dnia wystąpienia ubezpieczonego z wnioskiem.

 2. Zamawiający zobowiązuje się do obsługi grupowego ubezpieczenie, a do jego obowiązków będzie należało:

a. Informowanie pracowników Zamawiającego o możliwości przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie,

b. sporządzanie comiesięcznych zestawień osób przystępujących i występujących z ubezpieczenia,

c. naliczanie i przekazywanie comiesięcznych składek,

d. przekazywanie dokumentacji i wszelkiej korespondencji związanej z ubezpieczeniem grupowym,

e. pomoc w wypełnianiu zgłoszeń roszczeń pracowników objętych ubezpieczeniem, udzielanie pracownikom wszelkiej informacji związanych z ubezpieczeniem grupowym,

f. Inne czynności uzgodnione z Zamawiającym. 1. Pracownikom Zamawiającego przez niego wskazanym za wykonywanie obowiązków określonych w niniejszej SIWZ przysługuje wynagrodzenie w wysokości 8% składek przekazanych za dany miesiąc kalendarzowy. Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie rozliczenia przedkładanego Wykonawcy do końca miesiąca, za który przekazana została składka. Wynagrodzenie za dany miesiąc płatne będzie w terminie do 5 go dnia następnego miesiąca. Wykonawca zapłaci brokerowi kurtaż brokerski w wysokości nie mniejszej niż 3% inkasa składki ubezpieczeniowej, naliczany w cyklach miesięcznych, przez cały okres trwania umowy ubezpieczenia.


11. KARENCJE DLA PRACOWNIKÓW

 1. W stosunku do osób będących Pracownikami w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia, które przystąpią do ubezpieczenia w ciągu 3 miesięcy od daty zawarcia umowy ubezpieczenia, nie stosuje się żadnych okresów karencji w pełnym zakresie oferty.

 2. Karencji nie stosuje się również w stosunku do osób zatrudnionych w trakcie trwania umowy ubezpieczenia, które przystąpią do ubezpieczenia grupowego w okresie 3 miesięcy od daty zatrudnienia;

 3. Karencje nie będą obejmowały także osób, które powróciły z urlopu wychowawczego, bezpłatnego, zagranicznej delegacji służbowej, zwolnienia lekarskiego, jeżeli przystąpią do niniejszej umowy ubezpieczenia grupowego w okresie do 3 miesięcy od przystąpienia do pracy.

 4. Brak karencji dotyczyć będzie zarówno świadczeń ubezpieczeniowych, którymi Ubezpieczeni Pracownicy Zamawiającego byli objęcie w obecnym ubezpieczeniu grupowym jak i świadczeń nowych, które dotychczas nie funkcjonowały.

 5. W innych niż wymienione powyżej przypadkach dopuszcza się wprowadzenie karencji – jednak nie dłuższej niż 6 miesięcy od daty początku ochrony ubezpieczeniowej, z zastrzeżeniem jednak, że dla ryzyk:

a) pobyt w szpitalu spowodowany chorobą - karencja 30 dni,

b) urodzenie się dziecka – karencja 9 miesięcy,

c) ryzyka poważnego zachorowania – karencja 3 miesiące

d) operacje chirurgiczne (karencja 3 miesiące). 1. W pozostałych przypadkach zastosowanie mają zapisy OWU dotyczące okresów karencji, z wyłączeniem ryzyk związanych z następstwami nieszczęśliwych wypadków(obowiązuje pełne zniesienie karencji na zdarzenia będące następstwem NW).


12. KARENCJE DLA CZŁONKÓW RODZIN PRACOWNIKÓW:

 1. Zamawiający wymaga, aby w stosunku do członków rodzin pracownika, którzy przystąpią do ubezpieczenia w ciągu 3 miesięcy od daty zawarcia umowy ubezpieczenia, nie miały zastosowania okresy karencji w pełnym zakresie oferty. Karencje nie będą miały zastosowania również w stosunku do członków rodziny, które przystąpią do ubezpieczenia w trakcie trwania umowy ubezpieczenia w okresie 3 miesięcy od daty zatrudnienia pracownika, od daty zawarcia związku małżeńskiego oraz ukończenia przez dziecko 18-go roku życia;

 2. w pozostałych przypadkach zastosowanie mają zapisy OWU dotyczące okresów karencji, z wyłączeniem ryzyk związanych z następstwami nieszczęśliwych wypadków (obowiązuje pełne zniesienie karencji na zdarzenia będące następstwem NW).

 3. dopuszcza się zastosowanie okresów karencji w stosunku do partnerów życiowych pracowników zgodnie z obowiązującymi w dniu składania oferty OWU Wykonawcy (w przypadku przyjęcia przez Wykonawcę klauzuli rozszerzającej definicję członka rodziny o partnera życiowego).13. INDYWIDUALNA KONTYNUACJA

 1. Wykonawca gwarantuje Ubezpieczonym możliwość dożywotniej indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia dla osób, które przestały być członkiem grupy bez względu na wiek.

 2. Podstawową sumę ubezpieczenia stanowiącą krotność kwoty 1000,- zł deklaruje Wykonawca.

 3. Składka miesięczna nie może przekraczać kwoty 7,- zł od każdego 1 000,- zł sumy ubezpieczenia za jednego ubezpieczonego.

 4. Prawo do indywidualnej kontynuacji nabywa Ubezpieczony po 6 miesiącach uczestnictwa w grupie, do wymaganego okresu zaliczane jest uczestnictwo w wcześniejszej umowie ubezpieczenia funkcjonującej u Zamawiającego. Warunkiem przystąpienia do indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia jest złożenie wniosku i opłacanie składki.

 5. Każdy z ubezpieczonych , po odejściu z pracy, przejściu na emeryturę ma prawo w ciągu 3 miesięcy od ustania stosunku pracy, skorzystać z indywidualnej, formy ubezpieczenia, bez stosowania jakichkolwiek wyłączeń ochrony ubezpieczeniowej (z wyjątkiem określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia), karencji a także wykonania badań czy ankiet medycznych.

 6. Zakres ubezpieczenia indywidualnej kontynuacji musi gwarantować wypłatę co najmniej następujących świadczeń:
L.p.

Zakres świadczeń

Świadczenie jako % sumy ubezpieczenia

1

Śmierć Ubezpieczonego

100%

2

Śmierć Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku

200%

3

Śmierć współmałżonka

100%

4

Śmierć rodziców i teściów

20%

5

Śmierć dziecka

30%

6

Urodzenie się dziecka

10%

7

Urodzenie się martwego dziecka

20%

8

Osierocenie dziecka

40%

9

Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku za 1% uszczerbku

4%14. DOPUSZCZALNE WYŁĄCZENIA:

 1. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności jeżeli zdarzenie powstało w bezpośrednim następstwie:

 1. działań wojennych,

 2. czynnego udziału w aktach terroryzmu,

 3. czynnego i dobrowolnego udziału ubezpieczonego/ współmałżonka ubezpieczonego w aktach

 4. przemocy, rozruchach, zamieszkach

 5. samookaleczenia ubezpieczonego lub okaleczenia ubezpieczonego na jego prośbę, niezależnie od stanu jego poczytalności,

 6. pozostawania ubezpieczonego pod wpływem narkotyków lub innych substancji odurzających lub toksycznych, z wyjątkiem leków zażywanych na zlecenie lekarza i zgodnie z jego zaleceniami, a także pozostawanie ubezpieczonego/ współmałżonka ubezpieczonego w stanie nietrzeźwości (zgodnie z art. 115 § 16 Kodeksu Karnego),

 7. udziału w zajęciach sportowych lub rekreacyjnych o ryzykownym charakterze, tj. sportach motorowych, motorowodnych, lotniczych, wspinaczce wysokogórskiej i skałkowej, speleologii, sportach walki, skokach spadochronowych, skokach do wody, skokach na linie, nurkowania ze specjalistycznym sprzętem umożliwiającym oddychanie pod wodą

 8. popełnienia lub usiłowania popełnienia przez ubezpieczonego współmałżonka ubezpieczonego czynu noszącego znamiona umyślnego przestępstwa,

 9. samobójstwa lub usiłowania popełnienia przez ubezpieczonego samobójstwa w ciągu 36 miesięcy od daty rozpoczęcia ochrony w odniesieniu do tego ubezpieczonego,

 10. prowadzenia przez Ubezpieczonego pojazdu mechanicznego, jeśli Ubezpieczony nie posiadał odpowiednich uprawnień do prowadzenia tego pojazdu lub gdy Ubezpieczony/ Małżonek Ubezpieczonego prowadził pojazd po spożyciu alkoholu, w stanie nietrzeźwości, a także po zażyciu środków odurzających lub narkotyków,
 1. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu pobytu ubezpieczonego w szpitalu jeśli pobyt ten był w następstwie:;

 1. leczenia uzależnień,

 2. zatrucia spowodowanego spożyciem alkoholu, użyciem narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, użycia środków farmakologicznych bez względu na zastosowaną dawkę oraz w wyniku schorzeń spowodowanych nadużywaniem ww. substancji;

 3. wykonywania rutynowych badań lekarskich lub diagnostycznych nie związanych z nieszczęśliwym wypadkiem lub chorobą,

 4. padaczki, z wyłączeniem padaczki objawowej będącej objawem innej choroby, oraz wszelkich zaburzeń psychicznych, zaburzeń zachowania, nerwic i uzależnień;

 5. wykonywania operacji plastycznych, z wyjątkiem usuwania skutków nieszczęśliwych wypadków,

 6. leczenia niepłodności, w związku z leczeniem i zabiegami stomatologicznymi, chyba że wynikają one z konieczności leczenia obrażeń doznanych w wyniku nieszczęśliwego wypadku,

 7. wykonywaniem badań dawców narządów (z wyjątkiem pobytów związanych bezpośrednio z pobraniem narządu) oraz obserwacji na wniosek sądu,
 1. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rekonwalescencji:

a) jeżeli pobyt w szpitalu, bezpośrednio po którym następuje rekonwalescencja spowodowany był leczeniem niepłodności;

b) jeżeli rekonwalescencja ma miejsce w okresie urlopu dla poratowania zdrowia albo urlopu zdrowotnego.
 1. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu operacji chirurgicznej:

a) bezpośrednio w wyniku zatrucia spowodowanego spożyciem alkoholu, użyciem narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, użycia środków farmakologicznych bez względu na zasto­sowaną dawkę;

b) w wyniku uszkodzeń ciała spowodowanych leczeniem oraz zabiegami leczniczymi lub diagnostycznymi, bez względu na to, przez kogo były wykonane, chyba że chodziło o leczenie bezpośrednich następstw nieszczęśliwego wypadku;

c) w której ubezpieczony był dawcą organów lub narządów;

d) wykonanej w celu kosmetycznym lub estetycznym, z wyjątkiem operacji chirurgicznej niezbędnej do usunięcia następstw nieszczęśliwego wypadku zaistniałego lub cho­roby nowotworowej

zdiagnozowanej w okresie odpowie­dzialności Wykonawcy;

e) wykonanej w celu antykoncepcyjnym;

f) zmniejszenia lub powiększenia piersi oraz zmiany płci;

g) stomatologicznej, z wyjątkiem operacji chirurgicznej nie­zbędnej do usunięcia następstw

nieszczęśliwego wypadku zaistniałego w okresie odpowiedzialności Wykonawcy;

h) wykonanej w celach diagnostycznych;

i) związanej z usunięciem ciał obcych metodą endoskopową;

j) związanej z wymianą wszczepionego na stałe urządzenia, sztucznego narządu lub części sztucznego narządu;
 1. Nie dopuszcza się wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela w związku z amatorskim uprawianiem sportów nie mających ryzykownego charakteru lub udziałem ubezpieczonego w zajęciach sportowych lub rekreacyjnych nie mających ryzykownego charakteru, przy czym za takie uważa się w szczególności narciarstwo i snowbording (z wyłączeniem ekstremalnego), turystyczne spływy kajakowe, nurkowanie bez specjalistycznego sprzętu umożliwiającego oddychanie pod wodą, jazdę gokartami, jazdę quadami, uczestnictwo w rywalizacjach sportowych bez użycia pojazdów kołowych, łodzi, koni lub nart wodnych.15. PREXING ZDARZENIE

 1. Ubezpieczyciel będzie ponosił odpowiedzialność za skutki stanów chorobowych oraz wypadków, gdy przyczyna zdarzenia ubezpieczeniowego miała miejsce przed datą objęcia odpowiedzialnością Wykonawcy danego ubezpieczonego, a zdarzenie ubezpieczeniowe nastąpiło już w okresie odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu nowej umowy, pod warunkiem, że Pracownik lub członek rodziny był ubezpieczony w ramach ubezpieczenia grupowego bezpośrednio przed zawarciem umowy ubezpieczenia

 2. Zniesienie pre-extingu dotyczy następujących ryzyk ubezpieczeniowych:

 1. zgon ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku,

 2. zgon ubezpieczonego w następstwie wypadku przy pracy,

 3. zgon ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego,

 4. zgon ubezpieczonego w następstwie zawału serca lub udaru mózgu,

 5. zgonu małżonka ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku,

 6. ciężkie choroby ubezpieczonego,

 7. leczenie szpitalne,

 8. leczenie specjalistyczne,

 9. operacje chirurgiczne,


16. WYPŁATA ŚWIADCZEŃ

 1. Świadczenia proste rozumiane jako świadczenia z tytułu zgonu naturalnego oraz świadczenia z tytułu urodzenia wypłacane będą w maksymalnym terminie 7 dni od złożenia kompletu dokumentów (tj. wniosku o wypłatę świadczenia, kopii dowodu osobistego uposażonego oraz odpisu skróconego aktu zgonu lub aktu urodzenia, bądź kopii dowodu osobistego współmałżonka oraz odpisu aktu małżeństwa w przypadku zgonu rodziców współmałżonka). Pozostałe świadczenia płatne będą w terminach nie dłuższych niż określone w art. 817 Kodeksu cywilnego.

 2. Nie dopuszcza się pomniejszania kwoty wypłaconego świadczenia np. z tytułu zgonu ubezpieczonego o kwotę wypłaconego wcześniej świadczenia np. za poważne zachorowanie ubezpieczonego.

 3. W przypadku zgonu ubezpieczonego nie dopuszcza się odmowy wypłaty odszkodowania za pozostałe świadczenia, których Ubezpieczony nie zdążył zgłosić przed śmiercią. W takim przypadku świadczenie przysługuje prawnym spadkobiercom.

 4. Nie dopuszcza się w przypadku zbiegu dwóch świadczeń wypłaty odszkodowania wyłącznie za jedno zdarzenie (np. w przypadku zgonu w szpitalu, świadczenie musi zostać wypłacone za pobyt w szpitalu oraz za zgon).

 5. W przypadku urodzenia dziecka martwego wypłata świadczenia przysługuje bez względu na okres trwania ciąży pod warunkiem dostarczenia aktu urodzenia dziecka.


17. POZOSTAŁE ZASADY

 1. Zamawiający wymaga zapewnienia niezmienności warunków umowy (m.in. wysokość składki, zakres i wysokość świadczeń, itp.) przez cały okres trwania ubezpieczenia. Dopuszczone jest wprowadzenie zmian korzystniejszych dla Ubezpieczonych – za zgodą obu stron.

 2. W przypadku rozbieżności pomiędzy zapisami OWU i umowy ubezpieczenia, pierwszeństwo mają zapisy SIWZ i umowy ubezpieczenia tj, że jeżeli:

 1. zakres i warunki ochrony ubezpieczeniowej są węższe od zapisów SIWZ, pierwszeństwo mają zapisy SIWZ

 2. zakres i warunki ochrony ubezpieczeniowej są szersze od zakresu opisanego w SIWZ, wówczas automatycznie zostają one włączone do ochrony ubezpieczeniowej Zamawiającego.

 1. W zakresie nieuregulowanym zapisami SIWZ, zastosowanie będą miały definicje i zapisy zawarte w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia podstawowego lub dodatkowego z tym, że nie będą one ograniczać lub wyłączać zapisów w SIWZ.

 2. Znaczenie definicji i innych pojęć wskazanych w SIWZ powinno być adekwatne lub korzystniejsze do pojęć identycznych lub bliskoznacznych stosowanych przez Wykonawcę w jego Ogólnych Warunkach dotyczących ryzyk opisanych w SIWZ.

 3. Wybrany wykonawca na własny koszt zorganizuje realizację wszelkich procedur niezbędnych do zawarcia i obsługi ubezpieczenia.

 4. Ubezpieczyciel potwierdzi zawarcie umowy ubezpieczenia polisą lub innym dokumentem ubezpieczeniowym. Ponadto na wniosek ubezpieczonego Ubezpieczyciel potwierdzi ochronę ubezpieczeniową odrębnym dla każdego z ubezpieczonych certyfikatem (lub innym stosownym dokumentem ubezpieczeniowym).

 5. Zamawiający dopuszcza aby certyfikaty dla osób ubezpieczonych były dostępne oraz drukowane za pośrednictwem systemu informatycznego (oprogramowania) po wcześniejszym przeszkoleniu pracownika RCKiK z jego obsługi.

 6. Wszystkie limity wysokości świadczeń lub ewentualne inne ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczyciela odnoszą się do rocznego okresu ubezpieczenia (rok polisowy).

 7. W zakresie nie uregulowanym w SWIZ stosuje się definicje i zapisy określone w OWU Wykonawcy.


18. KLAUZULE FAKULTATYWNE (DODATKOWE)


 1. Zwrot kosztów zakupu leków (karta apteczna). Ilość punktów do otrzymania 20.

Wykonawca zapewni bezkosztowe nabycie leków ubezpieczonemu w związku z jego pobytem w szpitalu powyżej 2-ch dni.

Świadczenie będzie wypłacane albo w formie karty aptecznej albo w formie dodatkowego świadczenia pieniężnego. Wybór formy wypłaty leży w gestii Wykonawcy.

Świadczenie w wysokości minimum 200 zł przysługuje w każdym okresie kolejnych 12-u miesięcy trwającym między rocznicami polisy (maksymalnie za 3 rozpoczęte pobyty w szpitalu w roku polisowym).

Zgłoszenie roszczenia z tytułu leczenia szpitalnego jest równocześnie zgłoszeniem roszczenia o wypłatę świadczenia z tytułu zwrotu kosztów zakupu leków.

Przedmiotowe świadczenie ma na celu pozyskanie dodatkowych środków finansowych na pokrycie kosztów zakupu leków. 1. Klauzula bezpośredniej obsługi roszczeń w miejscu prowadzenia działalności Zamawiającego tj. we Wrocławiu, Legnicy, Lubinie i Głogowie. Ilość punktów do otrzymania 30.

Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia Ubezpieczonym składania dokumentów o wypłatę świadczenia we Wrocławiu (siedziba Zamawiającego), w Legnicy, w Lubinie i Głogowie (oddziały terenowe Zamawiającego) oraz drogą elektroniczną.

Ubezpieczyciel wykonywać będzie zobowiązania wynikające z warunków grupowego ubezpieczenia za pośrednictwem placówki posiadającej stosowne zaplecze najbliższej lokalizacji zamawiającego, z zastrzeżeniem, iż ewentualne badania lekarskie i punkt likwidacji szkód zapewnione będą na terenie miasta Wrocławia, Legnicy, Lubina i Głogowa.
 1. Kl. Elektroniczny system obsługi ubezpieczenia Klauzula elektronicznej obsługi świadczeń. Ilość punktów do otrzymania 50.

Wykonawca zapewni w ciągu 3 miesięcy od podpisania umowy ubezpieczenia nieodpłatny dostęp za pośrednictwem Internetu, do obsługi ubezpieczenia umożliwiający między innymi:

 1. generowanie wniosku o wypłatę świadczeń umożliwiające jego późniejsze wydrukowanie,

 2. generowanie wniosku o przejście na indywidualną kontynuację umożliwiające jego późniejsze wydrukowanie,

 3. ewidencjonowanie osób przystępujących do ubezpieczenia,

 4. ewidencjonowanie osób występujących z ubezpieczenia,

 5. ewidencjonowanie zmian danych osobowych osób objętych ubezpieczeniem,

 6. generowanie indywidualnych potwierdzeń uczestnictwa w ubezpieczeniu,

 7. możliwość zgłoszenia ubezpieczonego zdarzenia za pośrednictwem systemu,

 8. rozliczanie miesięcznych składek.


19. DEFINICJE

Wykonawca akceptuje treść i zakres poniższych definicji. Dopuszcza się definicje o bardziej rozszerzonym zakresie. Definicje o węższym zakresie będą powodem odrzucenia oferty.
 1. Ubezpieczający/Zamawiający: osoba prawna zawierająca z Ubezpieczycielem/Wykonawcą umowę ubezpieczenia na rzecz ubezpieczonych.

 2. Ubezpieczyciel/Wykonawca: Ubezpieczyciel, który udziela ochrony ubezpieczeniowej w przedmiocie i na warunkach przedstawionych w zamówieniu, którego oferta będzie najkorzystniejsza i zawrze umowę z Zamawiającym.

 3. Ubezpieczony osoba, której życie i zdrowie są przedmiotem umowy ubezpieczenia. Poprzez ubezpieczonego rozumie się:

a) pracownika Zamawiającego,

b) współmałżonka/ partnera osoby wymienionej w pkt. a;

c) pełnoletnie dziecko osoby wymienionej w pkt. a;


 1. Pracownik Zamawiającego: osoba fizyczna pozostająca w stosunku prawnym z Zamawiającym, w szczególności w stosunku służbowym lub stosunku pracy, która przystąpi do grupowego ubezpieczenia na życie na podstawie deklaracji przystąpienia i za zgodą Zamawiającego. Za pracownika uznaje się także osoby zatrudnione przez Zamawiającego na podstawie umów cywilno – prawnych oraz umów typu „kontrakt” (tj. umów podpisanych z osobami wyłonionymi w trybie konkursu ofert zgodnie z Ustawą o działalności leczniczej (Dz.U. z 2011r. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.).

 2. Dziecko: zgodnie z Kodeksem Cywilnym, Kodeksem Rodzinnym i Opiekuńczym, rozumiane, jako własne lub przysposobione oraz pasierb ubezpieczonego, (jeżeli nie żyje ojciec lub matka). Za dziecko uważa się osobę, w wieku do 18 lat, a w razie uczęszczania do szkoły w wieku do 25 lat lub bez względu na wiek w razie jego całkowitej niezdolności do pracy.
 1. Macocha: aktualna żona ojca ubezpieczonego lub współmałżonka, niebędąca biologiczną matką ubezpieczonego lub współmałżonka oraz wdowa po ojcu ubezpieczonego lub współmałżonka o ile nie wstąpiła ponownie w związek małżeński.

 2. Ojczym: aktualny mąż matki ubezpieczonego lub współmałżonka, niebędący biologicznym ojcem ubezpieczonego lub współmałżonka oraz wdowiec po matce ubezpieczonego lub współmałżonka niebędący biologicznym ojcem ubezpieczonego lub współmałżonka o ile nie wstąpił ponownie w związek małżeński.
 1. Nieszczęśliwy wypadek (NW): nagłe, niezależne od woli i stanu zdrowia osoby poszkodowanego zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, mające miejsce w okresie odpowiedzialności ubezpieczyciela, w wyniku, którego nastąpiło zdarzenie objęte umową ubezpieczenia.

Za nieszczęśliwy wypadek nie uznaje się chorób, nawet występujących nagle.


 1. Nieszczęśliwy wypadek komunikacyjny:

 1. wywołany ruchem pojazdów na drodze, w którym ubezpieczony brał udział jako uczestnik ruchu bądź kierowca, z tym że „pojazd”, „droga”, „uczestnik ruchu” i „kierowca” rozumiane są zgodnie ze znaczeniem nadanym przez obowiązujące przepisy prawa o ruchu drogowym; pojazdem jest również tramwaj,

 2. wywołany ruchem pojazdu kolejowego ciągniętego przez pojazd trakcyjny, w którym ubezpieczony brał udział jako pasażer albo członek załogi tego pojazdu, z tym że:

- pojazd kolejowy oznacza pojazd dostosowany do poruszania się na własnych kołach po torach

kolejowych,

- pojazd trakcyjny oznacza pojazd kolejowy z napędem własnym, w tym metro,

wypadkiem komunikacyjnym, w rozumieniu pkt. b, nie są wypadki dotyczące kolejowego transportu wewnątrzzakładowego oraz transportu linowego i linowo-terenowego, 1. wywołany eksploatacją pasażerskiego statku powietrznego koncesjonowanych linii lotniczych, który zaistniał od chwili, gdy jakakolwiek osoba weszła na jego pokład z zamiarem wykonania lotu, do chwili opuszczenia pokładu statku powietrznego przez wszystkie osoby znajdujące się na nim, a statek powietrzny został uszkodzony lub nastąpiło zniszczenie jego konstrukcji albo statek powietrzny zaginął i nie został odnaleziony, a urzędowe jego poszukiwania zostały odwołane lub statek powietrzny znajduje się w miejscu, do którego dostęp nie jest możliwy,

 2. wywołany ruchem statku, w którym ubezpieczony brał udział jako członek załogi bądź pasażer, a statek zatonął albo został uszkodzony lub nastąpiło zniszczenie jego konstrukcji albo statek zaginął i nie został odnaleziony, a urzędowe jego poszukiwania zostały odwołane lub statek znajduje się w miejscu, do którego dostęp nie jest możliwy.

Za uczestników wypadku komunikacyjnego uznaje się również ubezpieczonego występującego w charakterze rowerzysty i pieszego.
 1. Nieszczęśliwy wypadek w pracy: nieszczęśliwy wypadek, który nastąpił podczas wykonywania lub w związku z wykonywaniem przez ubezpieczonego zwykłych czynności albo poleceń przełożonych w ramach łączącego ubezpieczonego z ubezpieczającym stosunku pracy (w tym w czasie trwania podróży służbowej). Przez stosunek pracy rozumie się również stosunek cywilno-prawny, w ramach którego zakład pracy opłaca składki na ubezpieczenie wypadkowe w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych.
 1. Zawał serca –martwica części mięśnia sercowego spowodowana nagłym zmniejszeniem dopływu krwi do tej części mięśnia sercowego. Stan, który powoduje:

a) wzrost lub spadek podwyższonego stężenia biomarkerów sercowych z zastrzeżeniem, że przynajmniej w jednym pomiarze to stężenie musi przekraczać górną granicę normy oraz obecność co najmniej dwóch z następujących wykładników niedokrwienia mięśnia sercowego:

- objawy kliniczne niedokrwienia (m.in. ból w klatce piersiowej),

- zmiany w zapisie elektrokardiograficznym (EKG) typowe dla nowo powstałego niedokrwienia,

- nowe odcinkowe zaburzenia kurczliwości w badaniach obrazowych,

lub

b) zwiększenie stężenia biomarkerów sercowych do wartości przekraczającej trzykrotnie górną granicę normy, przy prawidłowym ich poziomie wyjściowym w przypadku zabiegu przezskórnej interwencji wieńcowej (PCI),lub

c) zwiększenie stężenia biomarkerów sercowych – w przypadku pomostowania tętnic wieńcowych (CABG) – do wartości przekraczającej pięciokrotnie górną granicę normy, przy prawidłowym ich poziomie wyjściowym oraz pojawienie się jednego z następujących objawów:

- nowych patologicznych załamków Q lub nowego bloku lewej odnogi pęczka Hisa,

- udokumentowanej angiograficznie niedrożności pomostu wieńcowego lub nowej niedrożności natywnej tętnicy wieńcowej,

- udokumentowanej badaniem obrazowym nowej martwicy mięśnia sercowego.


 1. Udar mózgu - nagłe ogniskowe lub uogólnione zaburzenie czynności mózgu, prowadzące do trwałych ubytków neurologicznych, wywołane wyłącznie przyczynami naczyniowymi rozumianymi jako zamknięcie światła lub przerwanie ciągłości ściany naczynia mózgowego, za wyjątkiem przyczyn naczyniowych spowodowanych chorobą mózgu lub wywołanych czynnikami urazowymi. Konieczne jest przedstawienie dowodów na utrwalone ubytki neurologiczne.

Za udar mózgu nie uznaje się zawału mózgu lub krwawienia wewnątrzczaszkowego spowodowanego zewnętrznym urazem oraz epizodów przemijającego niedokrwienia mózgu.
 1. Zgon ubezpieczonego: śmierć Ubezpieczonego w okresie odpowiedzialności Wykonawcy

 2. Zgon ubezpieczonego wskutek wypadku przy pracy - śmierć spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem przy pracy, mającym miejsce w okresie odpowiedzialności ubezpieczyciela.

 3. Zgon ubezpieczonego wskutek wypadku komunikacyjnego - śmierć spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem komunikacyjnym mającym miejsce w okresie odpowiedzialności ubezpieczyciela.
 1. Zgon wskutek zawału serca lub udaru mózgu - śmierć spowodowana zaistniałym w okresie odpowiedzialności ubezpieczyciela zawałem serca (martwicą części mięśnia sercowego spowodowaną nagłym zmniejszeniem dopływu krwi do tej części mięśnia sercowego) lub udarem mózgu (udarem niedokrwiennym, udarem krwotocznym, krwotokiem podpajęczynówkowym na skutek pęknięcia tętniaka wewnątrzczaszkowego, z wyłączeniem udaru spowodowanego zewnętrznym urazem). Świadczenie przysługuje, jeżeli z medycznego punktu widzenia istnieje normalny związek przyczynowo – skutkowy pomiędzy zawałem serca lub udarem mózgu a śmiercią ubezpieczonego. Do wypłaty świadczenia wystarczające jest wskazanie w karcie zgonu lub protokole sekcyjnym zawału serca lub udaru mózgu jako przyczyny zgonu.
 1. Trwały uszczerbek na zdrowiu – trwałe, nie rokujące poprawy uszkodzenie danego organu, narządu lub układu, polegające na fizycznej utracie tego organu, narządu lub układu lub upośledzenie jego funkcji.
 1. Trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem oraz zawałem serca lub udarem mózgu – powstanie trwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku, zawału serca lub udaru mózgu, które miały miejsce w okresie odpowiedzialności ubezpieczyciela. Za każdy 1% trwałego uszczerbku na zdrowiu (począwszy od jednego procenta uszczerbku) płatne świadczenie w określonej w umowie wysokości. Stopień (procent) trwałego uszczerbku na zdrowiu ustalany jest po zakończeniu leczenia i okresu rehabilitacji, nie później niż po upływie 24 miesięcy od daty nieszczęśliwego wypadku, zawału serca lub udaru mózgu.
 1. Małżonek (współmałżonek) ubezpieczonego – osoba pozostająca z ubezpieczonym w związku małżeńskim, w rozumieniu przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, w stosunku do którego nie została, na dzień zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową orzeczona separacja. 2. Pobieranie 209 Kb.

  Share with your friends:
  1   2
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna