Szczegółowe wymagania techniczne I. Przedmiot przetarguPobieranie 102.96 Kb.
Data07.11.2017
Rozmiar102.96 Kb.

Załącznik nr 1
Szczegółowe wymagania techniczne
I. Przedmiot przetargu.
Przedmiotem przetargu jest Dostawa i montaż aparatury elektrycznej w polach rozdzielczych 6kV w Rozdzielni Głównej 6kV R0, Rozdzielni 6kV R01 i Rozdzielni 6kV R7 KWK ,,Wujek” ruch „Śląsk” oraz adaptacji wyposażenia elektrycznego pola rozdzielczego 6 kV nr 18A budowy otwartej do przyłączenia generatorów gazowych .
II. Wymagania techniczne dotyczące przedmiotu przetargu.

Pola rozdzielcze Rozdzielni Głównej 6kV R0, Rozdzielni 6kV R01 i Rozdzielni 6kV R7 włączone będą w kopalnianą sieć elektroenergetyczną trójfazową o izolowanym punkcie neutralnym i napięciu znamionowym 6000V/50Hz.Pola rozdzielcze i rozdzielnie muszą być wykonane zgodnie z projektami technicznymi, które Wykonawca opracuje w ramach niniejszego przetargu dla każdej rozdzielni 6kV. Projekty
w zakresie branży elektrycznej, wykonane przez posiadającego odpowiednie uprawnienia
i doświadczenie projektanta,
powinny zawierać:


 1. koncepcję schematu głównego zakładającą:

 • zabudowę wyłącznika mocy (komory gaszeniowe łączników głównych pól rozdzielczych powinny być wykonane w technice próżniowej lub z wykorzystaniem SF6),

 • zabudowę odłączników systemowych i liniowego z uziemnikiem,

 • zabudowę przekładników prądowych,

 • zabudowę cyfrowego zespołu sterowania, automatyki i zabezpieczeń,

 • zabudowę niezbędnych konstrukcji wsporczych i wymianę pokryw czołowych pola,

 • zabudowę szyn obwodu prądowego,

 • wykonanie połączeń instalacji sterowania, automatyki i sygnalizacji.

 • dla pola 18A - zabudowę szyn obwodu prądowego, z uwzględnieniem wykonania połączeń do przeprowadzenia prób odbiorczych generatorów,

 • dla pola 18A wykonanie połączeń instalacji sterowania, automatyki i sygnalizacji w polu oraz wyprowadzenie na zewnątrz pola obwodów telemechaniki (stan położenia odłączników i łącznika głównego pola, telepomiar prądu, napięcia oraz mocy czynnej i biernej), niezbędnych do zapewnienia prawidłowej współpracy ze stacją generatorów prądotwórczych,
 1. obliczenia dotyczące doboru proponowanej aparatury 6kV,

 2. schematy obwodów wtórnych, sterowana i sygnalizacji,

 3. wszystkie wymagane opinie z zakresu sprawdzenia rozwiązań projektowych wymagane przepisami.

Przedmiot przetargu (sposób wykonania usługi) musi spełniać wymagania wynikające
z aktualnie obowiązujących przepisów .
Założenia formalne do projektu:

 1. projekt należy wykonać (w zakresie niezbędnym do sporządzenia dokumentacji podstawowej wg. wymogów SUG w Katowicach) w formie papierowej w pięciu egzemplarzach oraz w formie elektronicznej na nośniku cyfrowym. Egzemplarze w formie papierowej powinny być opatrzone oryginalnymi podpisami na stronach tytułowych i załącznikach,

 2. wykonawca udostępni wersję elektroniczną edytowalną projektu - część opisową w programie WORD a schematy i rysunki w programie AUTOCAD,

 3. w projekcie należy przedstawić wyniki obliczeń wraz z zestawieniem danych przyjętych do obliczeń oraz opis przyjętych w trakcie projektowania zasad i zależności,

 4. wykonawca będzie przedkładał Zamawiającemu w trakcie projektowania do wstępnej akceptacji wariantowe propozycje w zakresie doboru aparatury i zastosowanych rozwiązań technicznych – wybór wariantu zostanie dokonany przez Zamawiającego w formie notatki służbowej,

 5. założenia projektowe będą udostępniane przez Dział MED-S.

Rozdzielnie celkowe 6kV należy wyposażyć minimum w poniżej wyszczególnione elementy:

 1. Pola rozdzielcze rozdzielni R0 nr: 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 10A, 11A, 14A, 15A, 16A, 19A, 20A, 21A, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 9B, 11B, 15B, 17B oraz rozdzielni R01pole nr 2 wyposażyć w:

Wyłącznik główny pola o parametrach nie gorszych jak:


 • Napięcie znamionowe 12 kV,

 • Podziałka biegunowa min 210mm,

 • Poziom izolacji Ud/Up 28kV/75kV,

 • Częstotliwość znamionowa 50Hz,

 • Prąd znamionowy roboczy ≥800A,

 • Znamionowy wyłączalny prąd zwarcia ≥31,5kA,

 • Znamionowy załączany prąd zwarcia ≥63kA,

 • Komory gaszeniowe próżniowe lub SF6,

 • Znamionowa kolejność operacji O-0.3s-CO-180s-CO

 • Trwałość łączeniowa mechaniczna ≥30000 operacji

 • Trwałość łączeniowa elektryczna przy parametrach znamionowych operacji ≥30000

 • Wyposażony w licznik operacji łączeniowych

 • Wyposażony w osłony biegunów wyłącznika

 • Wyposażony w napęd silnikowy sprężynowy

 • Wyposażony w sygnalizację zazbrojenia napędu

 • Wyposażony we wtyk (złącze) umożliwiający rozłączanie obwodów niskiego napięcia.

Odłączniki systemowe pola (2 szt.) o parametrach nie gorszych jak:


 • Napięcie znamionowe 12 kV,

 • Poziom izolacji Ud/Up 28kV/75kV,

 • Częstotliwość znamionowa 50Hz,

 • Prąd znamionowy roboczy ≥800A,

 • Znamionowy prąd szczytowy ≥63kA,

 • Wyposażone w izolatory żywiczne

 • Wyposażone w napęd ręczny


Odłącznik liniowy pola z uziemnikiem (1szt.) o parametrach nie gorszych jak:


 • Napięcie znamionowe 12 kV,

 • Poziom izolacji Ud/Up 28kV/75kV

 • Częstotliwość znamionowa 50Hz

 • Prąd znamionowy roboczy ≥800A

 • Znamionowy prąd szczytowy ≥63kA

 • Wyposażone w izolatory żywiczne

 • Wyposażone w napęd ręczny

 • Wyposażony w uziemnik dolny z napędem ręcznym

Przekładniki prądowe pola (3szt.) o parametrach nie gorszych jak:

Rodzaj - dwurdzeniowe o klasie 0,5 FS10 i 10P10, • Rodzaj izolacji – żywiczna,

 • Napięcie znamionowe - 12 kV,

 1. Pola rozdzielcze rozdzielni R0 nr: 1A, 8A, 9A, 13A, 17A, 23A, 24A, 25A, 13B, 14B, 16B oraz rozdzielni R01 pole nr 14 wyposażyć w:


Wyłącznik główny pola o parametrach nie gorszych jak:


 • Napięcie znamionowe 12 kV,

 • Podziałka biegunowa min 210mm,

 • Poziom izolacji Ud/Up 28kV/75kV,

 • Częstotliwość znamionowa 50Hz,

 • Prąd znamionowy roboczy ≥800A, (dla pola13B i 3B≥1250A)

 • Znamionowy wyłączalny prąd zwarcia ≥31,5kA,

 • Znamionowy załączany prąd zwarcia ≥63kA,

 • Komory gaszeniowe próżniowe lub SF6,

 • Znamionowa kolejność operacji O-0.3s-CO-180s-CO

 • Trwałość łączeniowa mechaniczna ≥30000 operacji

 • Trwałość łączeniowa elektryczna przy parametrach znamionowych ≥30000 operacji

 • Wyposażony w licznik operacji łączeniowych

 • Wyposażony w osłony biegunów wyłącznika

 • Wyposażony w napęd silnikowy sprężynowy

 • Wyposażony w sygnalizację zazbrojenia napędu

 • Wyposażony we wtyk (złącze) umożliwiający rozłączanie obwodów niskiego napięcia.

Odłączniki systemowe pola (2 szt.) o parametrach nie gorszych jak:


 • Napięcie znamionowe 12 kV,

 • Poziom izolacji Ud/Up 28kV/75kV,

 • Częstotliwość znamionowa 50Hz,

 • Prąd znamionowy roboczy ≥800A, (dla pola13B i 3B≥1250A)

 • Znamionowy prąd szczytowy ≥63kA,

 • Wyposażone w izolatory żywiczne

 • Wyposażone w napęd ręczny


Przekładniki prądowe pola (3szt.) o parametrach nie gorszych jak:


 • Rodzaj - dwurdzeniowe o klasie 0,5 FS10 i 10P10,

 • Rodzaj izolacji – żywiczna,

 • Napięcie znamionowe - 12 kV,

c) Pola rozdzielcze rozdzielni R0 nr: 22A, 10B, 18B, 19B oraz rozdzielni R01 nr: 3 i 4 wyposażyć w:


Odłączniki systemowe pola (2 szt.) o parametrach nie gorszych jak:


 • Napięcie znamionowe 12 kV,

 • Poziom izolacji Ud/Up 28kV/75kV,

 • Częstotliwość znamionowa 50Hz,

 • Prąd znamionowy roboczy ≥800A, (dla pola13B i 3B≥1250A)

 • Znamionowy prąd szczytowy ≥63kA,

 • Wyposażone w izolatory żywiczne

 • Wyposażone w napęd ręczny


Odłącznik liniowy pola z uziemnikiem (1szt.) o parametrach nie gorszych jak:


 • Napięcie znamionowe 12 kV,

 • Poziom izolacji Ud/Up 28kV/75kV

 • Częstotliwość znamionowa 50Hz

 • Prąd znamionowy roboczy ≥800A(dla pola13B i 3B≥1250A)

 • Znamionowy prąd szczytowy ≥63kA

 • Wyposażone w izolatory żywiczne

 • Wyposażone w napęd ręczny

 • Wyposażony w uziemnik dolny z napędem ręcznym

Przekładniki prądowe pola (3szt.) o parametrach nie gorszych jak:


 • Rodzaj – dwurdzeniowe o klasie 0,5 FS10 i 10P10,

 • Rodzaj izolacji – żywiczna,

 • Napięcie znamionowe – 12 kV,
 1. Pola rozdzielcze rozdzielni R0 nr: 12A, 1B, 12B, 20B oraz rozdzielni R01 pole nr 11 wyposażyć w:


Odłączniki systemowe pola (2 szt.) o parametrach nie gorszych jak:


 • Napięcie znamionowe 12 kV,

 • Poziom izolacji Ud/Up 28kV/75kV,

 • Częstotliwość znamionowa 50Hz,

 • Prąd znamionowy roboczy ≥800A,

 • Znamionowy prąd szczytowy ≥63kA,

 • Wyposażone w izolatory żywiczne

 • Wyposażone w napęd ręczny


Przekładniki prądowe (3szt.) pola o parametrach nie gorszych jak:


 • Rodzaj – dwurdzeniowe o klasie 0,5 FS10 i 10P10,

 • Rodzaj izolacji – żywiczna,

 • Napięcie znamionowe – 12 kV,
 1. pole w Przetwornicy Rezerwowej zasilanej z rozdzielni R7 wyposażyć w:


Wyłącznik główny pola o parametrach nie gorszych jak:


 • Napięcie znamionowe 12 kV,

 • Podziałka biegunowa min 210mm,

 • Poziom izolacji Ud/Up 28kV/75kV,

 • Częstotliwość znamionowa 50Hz,

 • Prąd znamionowy roboczy ≥800A,

 • Znamionowy wyłączalny prąd zwarcia ≥31,5kA,

 • Znamionowy załączany prąd zwarcia ≥63kA,

 • Komory gaszeniowe próżniowe lub SF6,

 • Znamionowa kolejność operacji O-0.3s-CO-180s-CO

 • Trwałość łączeniowa mechaniczna ≥30000 operacji

 • Trwałość łączeniowa elektryczna przy parametrach znamionowych ≥30000 operacji

 • Wyposażony w licznik operacji łączeniowych

 • Wyposażony w osłony biegunów wyłącznika

 • Wyposażony w napęd silnikowy sprężynowy

 • Wyposażony w sygnalizację zazbrojenia napędu

 • Wyposażony we wtyk (złącze) umożliwiający rozłączanie obwodów niskiego napięcia.
 1. Pole rozdzielcze rozdzielni R0 nr 18A wyposażyć w:


Wyłącznik główny pola o parametrach nie gorszych jak:


 • Napięcie znamionowe 12 kV,

 • Podziałka biegunowa 210mm,

 • Poziom izolacji Ud/Up 28kV/75kV,

 • Częstotliwość znamionowa 50Hz,

 • Prąd znamionowy roboczy ≥1250A,

 • Znamionowy wyłączalny prąd zwarcia ≥31,5kA,

 • Znamionowy załączany prąd zwarcia ≥63kA,

 • Komory gaszeniowe próżniowe,

 • Znamionowa kolejność operacji O-0.3s-CO-180s-CO

 • Trwałość łączeniowa mechaniczna ≥30000 operacji

 • Trwałość łączeniowa elektryczna przy parametrach znamionowych ≥30000 operacji

 • Wyposażony w licznik operacji łączeniowych

 • Wyposażony w osłony biegunów wyłącznika

 • Wyposażony w napęd silnikowy sprężynowy

 • Wyposażony w sygnalizację zazbrojenia napędu

 • Wyposażony we wtyk (złącze) umożliwiający rozłączanie obwodów niskiego napięcia.

Odłączniki systemowe (2 szt.) pola o parametrach nie gorszych jak:


 • Napięcie znamionowe 2 kV,

 • Poziom izolacji Ud/Up 28kV/75kV,

 • Częstotliwość znamionowa 50Hz,

 • Prąd znamionowy roboczy ≥1250A,

 • Znamionowy prąd szczytowy ≥63kA,

 • Wyposażone w izolatory żywiczne

 • Wyposażone w napęd ręczny


Odłącznik liniowy z uziemnikiem (1szt.) pola o parametrach nie gorszych jak:


 • Napięcie znamionowe 12 kV,

 • Poziom izolacji Ud/Up 28kV/75kV

 • Częstotliwość znamionowa 50Hz

 • Prąd znamionowy roboczy ≥1250A

 • Znamionowy prąd szczytowy ≥63kA

 • Wyposażone w izolatory żywiczne

 • Wyposażone w napęd ręczny

 • Wyposażony w uziemnik dolny z napędem ręcznym

Przekładniki prądowe (3szt.) pola o parametrach nie gorszych jak: • Rodzaj - dwurdzeniowe o klasie 0,5 FS10 i 10P10,

 • Rodzaj izolacji – żywiczna,

 • Napięcie znamionowe - 12 kV,


Przekładnik Ferrantiego do pomiaru składowej zerowej prądów ziemnozwarciowych (1szt.).

Przekładniki należy dobrać z uwzględnieniem warunków zwarciowych oraz zakresu nastaw zabezpieczeń. Moce uzwojeń wtórnych przekładników prądowych powinny być dostosowane do obciążeń obwodów pomiarowych (amperomierz czy licznik) i zabezpieczeniowych. Wartości przekładni, mocy znamionowych przekładników należy przeliczyć i uzgodnić na etapie wykonania projektu wykonawczego. Preferowana wartość prądu wtórnego przekładników prądowych - 5A.Sterowanie łączników głównych pól rozdzielczych wyszczególnionych w pkt.5 ppkt. a)÷d) i f) powinno być zrealizowane w oparciu o sterownik polowy (Cyfrowy Zespół Sterowania, Automatyki i Zabezpieczeń) oraz z nim współpracujące zabezpieczenie łukoochronne (światłowodowe czujniki błysku), którego działanie polega na ograniczeniu skutków wystąpienia ewentualnego wewnętrznego zwarcia łukowego, chroniące wszystkie przedziały głównego toru prądowego pola.
Polowy Cyfrowy Zespół Sterowania, Automatyki i Zabezpieczeń (sterownik polowy) powinien spełniać poniższe wymagania:


 • sterownik musi realizować funkcje automatyki i zabezpieczeń wymaganych do ochrony pola - do wyboru funkcja: pola dopływowego, sprzęgłowego, odpływowego liniowego, silnikowego lub transformatorowego. Każdy ze sterowników musi realizować funkcje automatyk i zabezpieczeń w stopniu uniwersalnym, umożliwiającym wykorzystanie go do ochrony dowolnego typu pola . Sterowniki te muszą umożliwiać rozbudowę o dodatkowe wejścia i wyjścia w oparciu o karty rozszerzeń,

 • sterownik powinien realizować funkcję zabezpieczenia: nadprądowego – zwarciowego, przeciążeniowego niezależnego 2 stopniowego, przeciążeniowego zależnego (możliwość tworzenia charakterystyki użytkownika); ziemnozwarciowego bezkierunkowe Io> oraz Io>k kierunkowego; pod/nadnapięciowego; nadnapięciowego Uo> ; technologicznego oraz łukowego,

 • sterownik powinien mieć możliwość zdalnej komunikacji z innymi cyfrowymi urządzeniami sterowania i rejestracji poprzez cyfrowe łącza szeregowe do magistrali Ethernet/RS485,

 • sterownik powinien posiadać możliwość synchronizacji czasu rzeczywistego poprzez wejście binarne oraz przez protokół transmisji /nie odpłatny driver dla wykonawcy systemu nadzoru/,

 • sterownik powinien mieć możliwość zaprogramowania zabezpieczeń technologicznych po względem: sposobu działania, zwłoki czasowej, oraz tworzenia własnego komunikatu tekstowego przypisanego przez użytkownika (funkcja dostępna dla użytkownika),

 • sterowniki powinny być przystosowane do podłączenia światłowodowych czujników błysku dla zabezpieczenia łukowego,

 • sterownik musi być wyposażony w port USB do komunikacji lokalnej z oprogramowaniem konfiguracyjnym,

 • sterownik musi posiadać funkcję analizatora parametrów sieci w zakresie minimum: napięcie, prąd, częstotliwość, kształt przebiegu czasowego, symetria napięć trójfazowych,

 • zabezpieczenia powinny być wyposażone w osobny panel operatorski z zestawem programowalnych diod sygnalizacyjnych, umożliwiający nastawienia oraz przeglądanie zarejestrowanych zdarzeń z opisami w języku polskim,

 • na wyświetlaczu graficznym powinien być przedstawiony schemat synoptyczny pola. Wyświetlacz powinien być obsługiwany z poziomu polskojęzycznego menu,

 • Sterownik powinien być wyposażony w łącze inżynierskie, umożliwiające zdalną zmianę nastaw w zakresie funkcji i parametrów nastawczych, zdalny dostęp do rejestratora zakłóceń, zdalny dostęp do parametrów wewnętrznych,

 • Sterownik oprócz kryteriów zabezpieczeniowych pola, powinny realizować niżej wymienione funkcje:

 1. pomiar prądów każdej z faz, napięć i mocy,

 2. pomiar energii,

 3. funkcje telemechaniki,

 4. sterowania łącznikami pola z telemechaniki (systemu sterowania i nadzoru) oraz z pulpitu sterownika (z uwzględnieniem blokad),

 5. autotestu (samokontrola),

 6. kontroli ciągłości obwodów wyłączających.

 • Sterownik powinien posiadać:

 1. minimum dwa banki nastaw zabezpieczeń (z możliwością zdalnej zmiany banku nastaw),

 2. możliwość ustawienia działania danej funkcji zabezpieczeniowej na wyłączenie lub na sygnalizację.

 3. rejestrator zdarzeń (≥500) i rejestrator zakłóceń,

 4. logiki programowalne, umożliwiające realizację układów blokad i automatyk stacyjnych,

 5. sygnalizację w postaci przynajmniej 10 diod konfigurowalnych,

 6. możliwość obsługi lokalnej w zakresie zmiany nastaw, programowania sygnalizacji i przekaźników, określania stanów wejść i wyjść, przeglądania zdarzeń i zakłóceń z poziomu kolorowego wyświetlacza z synoptyką pola, jak również komputera przenośnego (notebook).

 • Sterownik ma umożliwiać realizację automatyk LRW i zabezpieczenia szyn (ZS),

 • Sterownik powinien posiadać pełne oprogramowanie do jego konfiguracji w języku polskim, umożliwiające m.in. odczyt i zapis rejestratorów zdarzeń/zakłóceń oraz rejestratora kryterialnego, parametrów nastaw, konfiguracji, algorytmu logiki użytkownika, synoptyki pola oraz możliwości reedycji wyświetlanych pomiarów na poszczególnych stronach ekranu wyświetlacza sterownika.

Pola rozdzielcze Rozdzielnicy 6kV R7 wymienić na pola prefabrykowane. Rozdzielnia ta powinna być, zestawiona z pól rozdzielczych ustawionych w jednym rzędzie z pojedynczym układem szyn zbiorczych. Przedmiotowa rozdzielnia wyposażona będzie w następujące pola: • dopływowe – 2 szt.

 • odpływowe – wyłącznikowe – 2szt.

 • pomiarowe – 1szt.

Ponadto w zakres tej rozdzielni należy uwzględnić dostawę łącznika głównego 6kV, zgodnego z wymaganiami pkt. 5 ppkt. e). Łącznik ten zasilany jest z odpływu pola nr 3 R7, a za jego pośrednictwem zasilany jest silnik przetwornicy rezerwowej.

  1. Pola rozdzielcze rozdzielni, będą pracowały w kopalnianej sieci elektroenergetycznej trójfazowej o izolowanym punkcie neutralnym i napięciu znamionowym 6000V/50Hz.

  2. Komory gaszeniowe łączników głównych pól rozdzielczych powinny być wykonane w technice próżniowej lub z wykorzystaniem SF6.

  3. Przekładniki (przetworniki) prądowe powinny być zabudowane w każdej z faz pola rozdzielczego.

  4. Pola rozdzielcze rozdzielni, powinny być wyposażone w uziemniki stacjonarne z napędem elektrycznym.

  5. Pola rozdzielcze powinny być wykonane w osłonie metalowej z izolacją powietrzną jako dwuczłonowe (człon stały i ruchomy), z wydzielonymi minimum przedziałami: szyn zbiorczych, wyłącznikowy, kablowy/przyłączowy, obwodów wtórnych nn.

  6. Człon ruchomy pól rozdzielczych, powinien być przemieszczany za pomocą napędu elektrycznego. Mechanizm ten powinien umożliwiać również ręczną możliwość zmiany położenia.

  7. Pola rozdzielcze rozdzielni, powinny być wyposażone w blokady elektryczne i mechaniczne, które uwzględniają również eliminację błędów, wynikających z nieprawidłowej kolejności dokonywanych czynności łączeniowych wykonywanych przez obsługę oraz wymagane obowiązującymi przepisami.

  8. Pola rozdzielcze rozdzielni, powinny być przystosowane do pracy w układach sterowania:

 • miejscowego – za pośrednictwem przycisków sterowniczych (pulpitu sterowniczego) zabudowanych bezpośrednio w polu rozdzielczym,

 • zdalnego przewodowego – za pośrednictwem przycisków sterowniczych (pulpitu sterowniczego) odległych od pola o min. 1000m, połączonych z obwodami sterowania pola za pośrednictwem przewodów sterowniczych,

 • zdalnego poprzez nadrzędny system sterowania i wizualizacji.

  1. Pola zasilające - dopływowe i odpływowe powinny być wyposażone w zabezpieczenia z samoczynną blokadą, która uniemożliwi załączenie łącznika głównego pola po zadziałaniu zabezpieczeń zwarciowych, ziemnozwarciowych.

  2. Zasilanie obwodów nn. rozdzielni powinno być zrealizowane za pośrednictwem transformatorów potrzeb własnych zabudowanych we wszystkich polach dopływowych rozdzielni.

  3. Dostęp do przedziału kablowego z przodu/tyłu pola rozdzielczego, powinien być zrealizowany poprzez drzwi na zawiasach, których mechanizm otwarcia jest zblokowany ze stanem położenia uziemnika.

  4. Pola rozdzielcze powinny być wyposażone w zabezpieczenie (światłowodowe czujniki błysku), którego działanie polega na ograniczeniu skutków wystąpienia ewentualnego wewnętrznego zwarcia łukowego, chroniące wszystkie przedziały głównego toru prądowego pola.

  5. Wszystkie pola rozdzielcze powinny być wyposażone w polowy cyfrowy zespół sterowania, automatyki i zabezpieczeń (sterownik polowy) spełniający poniższe wymagania:
 • sterownik musi realizować funkcje automatyk i zabezpieczeń wymaganych do ochrony pola - do wyboru funkcja: pola dopływowego; sprzęgłowego; odpływowego liniowego, silnikowego lub transformatorowego. Każdy ze sterowników musi realizować funkcje automatyk i zabezpieczeń w stopniu uniwersalnym, umożliwiającym wykorzystanie go do ochrony dowolnego typu pola . Sterowniki te muszą umożliwiać rozbudowę o dodatkowe wejścia i wyjścia w oparciu o karty rozszerzeń,

 • sterownik powinien realizować funkcję zabezpieczenia: nadprądowego – zwarciowego; przeciążeniowego niezależnego 2 stopniowego; przeciążeniowego zależnego (możliwość tworzenia charakterystyki użytkownika); ziemnozwarciowego bezkierunkowe Io> oraz Io>k kierunkowego; pod/nadnapięciowego; nadnapięciowego Uo> ; technologicznego oraz łukowego,

 • sterownik powinien mieć możliwość zdalnej komunikacji z innymi cyfrowymi urządzeniami sterowania i rejestracji poprzez cyfrowe łącza szeregowe do magistrali Ethernet/RS485,

 • sterownik powinien posiadać możliwość synchronizacji czasu rzeczywistego poprzez wejście binarne oraz przez protokół transmisji /nie odpłatny driver dla wykonawcy systemu nadzoru/,

 • sterownik powinien mieć możliwość zaprogramowania zabezpieczeń. technologicznych po względem: sposobu działania, zwłoki czasowej, oraz tworzenia własnego komunikatu tekstowego przypisanego przez użytkownika (funkcja dostępna dla użytkownika),

 • sterowniki powinny być przystosowane do podłączenia światłowodowych czujników błysku dla zabezpieczenia łukowego,

 • sterownik musi być wyposażony w port USB do komunikacji lokalnej z oprogramowaniem konfiguracyjnym,

 • sterownik musi posiadać funkcję analizatora parametrów sieci w zakresie minimum: napięcie, prąd, częstotliwość, kształt przebiegu czasowego, symetria napięć trójfazowych,

 • zabezpieczenia powinny być wyposażone w osobny panel operatorski z zestawem programowalnych diod sygnalizacyjnych, umożliwiający nastawienia oraz przeglądanie zarejestrowanych zdarzeń z opisami w języku polskim,

 • na wyświetlaczu graficznym powinien być przedstawiony schemat synoptyczny pola. Wyświetlacz powinien być obsługiwany z poziomu polskojęzycznego menu,

 • Sterownik powinien być wyposażony w łącze inżynierskie, umożliwiające zdalną zmianę nastaw w zakresie funkcji i parametrów nastawczych, zdalny dostęp do rejestratora zakłóceń, zdalny dostęp do parametrów wewnętrznych,

 • Sterownik oprócz kryteriów zabezpieczeniowych pola, powinny realizować niżej wymienione funkcje:

 1. pomiar prądów każdej z faz, napięć i mocy,

 2. pomiar energii,

 3. funkcje telemechaniki,

 4. sterowania łącznikami pola z telemechaniki (systemu sterowania i nadzoru) oraz z pulpitu sterownika (z uwzględnieniem blokad),

 5. autotestu (samokontrola),

 6. kontroli ciągłości obwodów wyłączających.

 • Sterownik powinien posiadać:

 1. minimum dwa banki nastaw zabezpieczeń (z możliwością zdalnej zmiany banku nastaw),

 2. możliwość ustawienia działania danej funkcji zabezpieczeniowej na wyłączenie lub na sygnalizację.

 3. rejestrator zdarzeń (≥500) i rejestrator zakłóceń,

 4. logiki programowalne, umożliwiające realizację układów blokad i automatyk stacyjnych,

 5. sygnalizację w postaci przynajmniej 10 diod konfigurowalnych,

 6. możliwość obsługi lokalnej w zakresie zmiany nastaw, programowania sygnalizacji i przekaźników, określania stanów wejść i wyjść, przeglądania zdarzeń i zakłóceń z poziomu kolorowego wyświetlacza z synoptyką pola, jak również komputera przenośnego (notebook).

 • Sterownik ma umożliwiać realizację automatyk LRW i zabezpieczenia szyn (ZS),

 • Sterownik powinien posiadać pełne oprogramowanie do jego konfiguracji w języku polskim, umożliwiające m.in. odczyt i zapis rejestratorów zdarzeń/zakłóceń oraz rejestratora kryterialnego, parametrów nastaw, konfiguracji, algorytmu logiki użytkownika, synoptyki pola oraz możliwości reedycji wyświetlanych pomiarów na poszczególnych stronach ekranu wyświetlacza sterownika.
  1. Parametry techniczne pól rozdzielczych rozdzielni 6kV R7 powinny być nie gorsze jak poniższe wymagania:

 • znamionowe napięcie łączeniowe: - 6kV

 • najwyższe napięcie robocze: - 7,2kV

 • częstotliwość znamionowa: - 50Hz

 • znamionowy prąd ciągły pola dopływowego: - 1250A

 • znamionowy prąd ciągły pola odpływowego: - 630A

 • znamionowy prąd ciągły szyn zbiorczych: - 1250A

 • czas wyłączenia zwarcia: - 100ms

 • dopuszczalny prąd zwarciowy w czasie 1s - 31,5kA

 • zdolność łączeniowa zwarciowa (minimalny prąd wyłączalny) - 31.5kA

 • trwałość łączeniowa łączników głównych: - 3 x 104

 • minimalny stopień ochrony obudowy: - IP54

 • temperatura otoczenia pracy pola (minimalna / maksymalna): - (–5oC/+40oC)

 • odporność na wewnętrzne zwarcia łukowe dla wszystkich komór głównego toru prądowego: klasyfikacja AFLR - 31.5kA ; 1s  1. Powyższe parametry techniczne pól rozdzielczych 6kV powinny być potwierdzone w przedłożonych następujących dokumentach:

 • opiniach technicznych jednostek badawczych, certyfikujących,

 • w atestach jednostek badawczych poświadczających spełnienie wymagań w zakresie wytrzymałości zwarciowej i odporności na zwarcia łukowe.

Pola rozdzielcze wyszczególnione w pkt. 5 ppk. a)÷d) oraz pola Rozdzielni 6kV R7, powinny być wyposażone w system wizualizacji i sterowania. System ten powinien zawierać minimum: jednostkę komputerową do gromadzenia danych oraz jedno stanowisko obsługi zlokalizowane na powierzchni kopalni, wyposażone w wymagane sprzętowe i systemowe blokady dostępu do systemu przez osoby niepowołane. Ponadto wizualizacja parametrów pracy rozdzielni powinna być możliwa na dowolnych wskazanych komputerach, podłączonych do istniejącej kopalnianej sieci komputerowej.
 1. Pozostałe wymagania:
 1. Wszystkie części metalowe narażone na korozję należy zabezpieczyć antykorozyjnie.

 2. Prace związane z przedmiotem przetargu prowadzone będą zgodnie z obowiązującymi przepisami dot. podmiotów zewnętrznych zatrudnionych na powierzchni w ruchu zakładu górniczego i zawartych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28.06.2002r. (z późn. zmianami) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych.

 3. Za transport urządzeń i materiałów do wykonania przedmiotu zamówienia odpowiedzialny jest Wykonawca.

 4. Za zabezpieczenie zgromadzonego materiału niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia odpowiedzialny jest Wykonawca.

 5. Koszty transportu urządzeń i materiałów związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia ponosi Wykonawca.

 6. Przed przystąpieniem doprać montażowych Wykonawca opracuje projekt technologiczny oraz technologię wykonania prac i uzyska ich zatwierdzenie przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego. Projekt technologiczny powinien zawierać , co najmniej:

 1. koncepcję schematu głównego rozdzielni 6kV R0, R01 i R7 dla każdego etapu związanego z koniecznością zmiany przeznaczenia poszczególnych pól rozdzielczych,

 2. schemat połączeń związanych z poszczególnymi etapami prac montażowych,

 3. obliczenia dotyczące nastaw zabezpieczeń elektroenergetycznych.
 1. W zakresie dostawy urządzeń i aparatury Wykonawca dostarczy:

 1. konstrukcje wsporcze pod zabudowę łączników i pozostałej aparatury,

 2. szyny, kable i przewody oraz pozostałą aparaturę i osprzęt w ilości i jakości wynikającej z projektów technicznych i technologicznych.
 1. W zakresie prac demontażowych i montażowych, Wykonawca przeprowadzi:

 1. demontaż łącznika głównego pola

 2. demontaż odłącznika(ów),

 3. demontaż konstrukcji wsporczych,

 4. demontaż instalacji sprężonego powietrza,

 5. demontaż wiązek sterowniczych,

 6. montaż konstrukcji wsporczych

 7. montaż łącznika głównego

 8. montaż odłącznika(ów),

 9. montaż aparatury i okablowania w zakresie przewidzianym przez projekt techniczny, w kolejności ustalonej w harmonogramie i technologii.
 1. W zakresie prac kontrolno – pomiarowych i rozruchu urządzeń Wykonawca:

 1. wykona pełny zakres pomiarów, badań i prób pomontażowych wymaganych przez obowiązujące normy i przepisy,

 2. przedłoży Zamawiającemu sprawozdania i protokoły z wykonanych prac kontrolno-pomiarowych oraz złoży wymagane przepisami oświadczenia umożliwiające przystąpienie do prac związanych z oddaniem do ruchu rozdzielni.
 1. Warunki specjalne.
 1. Wszystkie prace muszą być wykonywane zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.

 2. Prace związane z budową aparatury 6kV w Rozdzielni 6kV R0, Rozdzielni 6kV R01 i Rozdzielni 6kV R7 wykonywane będą w budynkach tych rozdzielń zlokalizowanych w rejonie szybów głównych KWK „Wujek” ruch Śląsk. Prace prowadzone będą w sąsiedztwie urządzeń będących pod napięciem 6kV.

 3. Przed przystąpieniem do prac Wykonawca przedstawi schemat organizacyjny oraz określi zakres obowiązków i odpowiedzialności osób kierownictwa i dozoru ruchu, w celu zapewnienia bezpiecznych warunków wykonywania prac i koordynacji robót.

 4. W schemacie organizacyjnym Wykonawcy musi znajdować się osoba o stwierdzonych kwalifikacjach Kierownika Działu Energomechanicznego.

 5. Wykonawca przedstawi uprawnienia pracowników przewidzianych do wykonywania prac związanych z budową rozdzielni.

 6. Osoby nadzorujące prace jak i pracownicy Wykonawcy muszą posiadać stosowne kwalifikacje zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

 7. Wykonawca dostarczy Zleceniodawcy wymagane świadectwa do stosowania materiałów i urządzeń, które będą używane podczas wykonywania prac.

 8. Wykonawca przedstawi harmonogram wykonywanych prac z uwzględnieniem ilości pracowników zatrudnionych przy poszczególnych etapach robót.
 1. Warunki odbioru.

Uruchomienie poszczególnych pól rozdzielni oraz każdorazowe podłączanie poszczególnych części toru prądowego 6kV, odbywać się będzie w terminach uzgodnionych z Zamawiającym, w dniu wolnym od wydobycia w czasie jednej zmiany roboczej.

Warunkiem podłączenia pola do kopalnianej sieci 6 kV jest zakończenie prac montażowych i pomiarowych potwierdzone sprawozdaniem i protokołami z wykonanych prac kontrolno-pomiarowych.

Oddanie do ruchu poszczególnych pól rozdzielni nastąpi po pozytywnym komisyjnym odbiorze cząstkowym, który przeprowadzony będzie po podłączeniu poszczególnych pól rozdzielni do kopalnianej sieci 6kV. Zakończenie prac dla poszczególnych rozdzielń R0, R01 i R7 nastąpi po dokonaniu wszystkich odbiorów cząstkowych dla poszczególnych pól rozdzielczych.

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu sprawozdanie końcowe oraz oświadczenie o zakończeniu prac umożliwiające uruchomienie i oddanie do ruchu Rozdzielni.

Przedmiot umowy uznaje się za wykonany z chwilą zatwierdzenia przez Zamawiającego dla każdej Rozdzielni 6kV ww. sprawozdania i podpisaniu protokołu końcowego odbioru technicznego.
 1. Szkolenie pracowników.

W ramach przetargu wykonawca po zakończeniu robót i oddaniu do eksploatacji nowo zabudowanych urządzeń, przeprowadzi dla 20 pracowników Zamawiającego (w rozbiciu na cztery grupy), szkolenie w zakresie przeglądów bieżących, okresowych, konserwacji


i obsługi poszczególnych pól rozdzielni.


 1. Gwarancja serwis.
 1. Okres gwarancji powinien wynosić minimum 36 miesiące i liczony będzie od daty końcowego odbioru.

 2. Świadczenie usług gwarancyjnych prowadzone będzie bezpłatnie.

 3. Wykonawca w okresie gwarancji zapewni dyżurujący serwis 24 godziny/ dobę przez wszystkie dni tygodnia, z czasem dojazdu serwisu do 8 godzin liczonym od momentu zgłoszenia telefonicznego lub faxem.

 4. Wykonawca zapewni dostęp do części zamiennych w okresie gwarancyjnym w czasie nie dłuższym niż 24 godziny od telefonicznego zgłoszenia konieczności wymiany części.

 5. Wykonawca zapewni świadczenie usług serwisowych przez pracowników o odpowiednich kwalifikacjach.
 1. Dokumentacja.
 1. W składanej ofercie przetargowej Wykonawca dostarczy:

 1. specyfikację dostawy poszczególnych materiałów i urządzeń wchodzących w zakres przetargu, z przedstawionym kosztorysem ofertowym netto w rozbiciu na rozdzielnie R0, R01 i R7,

 2. opis techniczny potwierdzający zgodność parametrów oferowanych urządzeń z Wymaganiami Technicznymi,

 3. kopie świadectw i certyfikatów potwierdzających deklarowane parametry techniczne oferowanych urządzeń: aparaturę rozdzielczą, zabezpieczającą, sterowniczą, sygnalizacyjną, przewody i kable oraz prefabrykaty i materiały przewidziane do realizacji przedmiotu przetargu,
 1. Wraz z dostawą przedmiotu przetargu Wykonawca dostarczy:
 1. wszystkie niezbędne dokumenty wymagane przez obowiązujące przepisy w dniu realizacji dostawy konieczne do zastosowania i eksploatacji przedmiotu zamówienia,

 2. instrukcje obsługi urządzeń wchodzących w skład przedmiotu przetargu, w języku polskim w formie papierowej – 4 egzemplarze i w formie elektronicznej edytowalnej,

 3. deklaracje zgodności dla urządzeń będących przedmiotem dostawy i podlegających ocenie zgodności,

 4. świadectwa i karty gwarancyjne,

 5. dowody dostawy W-Z,
 1. Po zakończeniu robót Wykonawca dostarczy dokumentację techniczną powykonawczą.


Pobieranie 102.96 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna