SzczegóŁowe specyfikacje technicznePobieranie 5.35 Mb.
Strona1/82
Data08.12.2017
Rozmiar5.35 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   82

SEWI” Sebastian Raudzis Sebastian Wilisowski Spółka Jawna


45-231 Opole, ul.Oleska 117

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

NAZWA ZADANIA :

BUDOWA CHODNIKA I KANALIZACJI DESZCZOWEJ W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 1729 O LUBOSZYCE-ZAWADA W M.ZAWADA – ETAP VII”
CPV 45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociągów do

odprowadzania wody burzowej

CPV 45232310-8 Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych

CPV 45232200-4 Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych

CPV 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

CPV 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników

i asfaltowaniaINWESTOR:

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W OPOLU

UL.KSIĄŻĄT OPOLSKICH 27

45-005 OPOLE


OPOLE

D-M-00.00.00


WYMAGANIA OGÓLNE1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST


Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót drogowych w ramach:

Budowy chodnika i kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1729 O Luboszyce-Zawada w m.Zawada - etap VII
1.2. Zakres stosowania SST


Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST


Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi specyfikacjami technicznymi:


Nr SST

Opis SST

Strona

D-M.00.00.00

Wymagania ogólne

2

D.01.01.01

Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych

15

D.01.02.01

Usunięcie drzew i krzaków

19

D.01.02.04

Rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń i przepustów

22

D.02.00.01

Roboty ziemne. Wymagania ogólne

26

D.02.01.01

Wykonywanie wykopów w gruntach nieskalistych

32

D.02.03.01

Wykonanie nasypów

34

D.03.01.01

Przepusty pod korona drogi

40

D.03.02.01

Kanalizacja deszczowa

52

D.03.02.01a

Regulacja pionowa uszkodzonej studzienki kanalizacyjnej

63

D.04.02.01

Warstwy odsączające i odcinające

67

D.04.03.01

Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

73

D.04.04.02b

Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego

77

D.05.03.05a

Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa ścieralna wg WT-1 i WT-2 z 2010r

91

D.05.03.05b

Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wiążąca i wyrównawcza wg WT-1 i WT-2 z 2010r

106

D.05.03.11

Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno

120

D.05.03.23a

Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla dróg i ulic oraz placów i chodników

123

D.06.01.01

Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków (humusowanie)

140

D.06.02.01a

Przepust z rur polietylenowych spiralnie karbowanych pod zjazdem

150

D.07.01.01

Oznakowanie poziome

158

D.07.02.01

Oznakowanie pionowe

167

D.07.05.01

Bariery ochronne stalowe

180

D.07.06.02

Urządzenia zabezpieczające ruch pieszych

193

D.08.01.01

Krawężniki betonowe

208

D.08.03.01

Betonowe obrzeża chodnikowe

215

T

Roboty telekomunikacyjne

219

E

Przebudowa napowietrznych linii energetycznych i stacji transformatorowych przy budowie dróg

225


Pobieranie 5.35 Mb.

Share with your friends:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   82
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna