Szczeg warunkiPobieranie 48.29 Kb.
Data28.03.2018
Rozmiar48.29 Kb.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie,

ul. Biernackiego 9, 20-089 Lublin

e-mail: orin@spszw.lublin.pl

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku, o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 217 z późn. zm.) oraz Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.)
Postępowanie konkursowe Nr SPSzW.DLO-3330/14/15

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT O UDZIELANIE LEKARSKICH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Z ZAKRESU ANESTEZJOLOGII W DNI ROBOCZE NA RZECZ PACJENTÓW SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO IM. JANA BOŻEGO W LUBLINIE

I. Uwagi wstępne


W postępowaniu konkursowym mogą wziąć udział Przyjmujący Zamówienie, którzy spełniają następujące warunki (niespełnienie tych warunków spowoduje odrzucenie oferty):

 1. Są podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku (t. j. Dz. U. 113, poz. 217 z późn. zm.).

 2. Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi, w szczególności są zarejestrowani we właściwym rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, posiadają nadany numer REGON i NIP.

 3. Posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia, w szczególności posiadają kwalifikacje lekarza specjalisty w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii oraz doświadczenie zawodowe.

 4. Są ubezpieczeni z tytułu prowadzonej działalności.II. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie Zamawiającemu oferty


 1. Przyjmujący Zamówienie winien zapoznać się ze wszystkimi informacjami zawartymi w „Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert” w celu prawidłowego przygotowania i złożenia oferty.

 2. Przyjmujący Zamówienie ma prawo złożyć tylko jedną ofertę zgodnie z formularzem ofertowym.

 3. Oferta powinna być sporządzona w sposób przejrzysty i czytelny oraz zawierać wszelkie wymagane dokumenty i oświadczenia.

 4. Ofertę składa się w formie pisemnej pod rygorem nieważności w miejscu i czasie określonym w ogłoszeniu.III. Przedmiot konkursu.


Przedmiotem konkursu jest udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych z zakresu anestezjologii w dni robocze na rzecz pacjentów Oddziału Urologii i Onkologii Urologicznej oraz zgodnie z potrzebami na rzecz pacjentów pozostałych oddziałów Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie.
IV. Zasady wykonywania świadczeń objętych konkursem

 1. Przyjmujący Zamówienie przyjmuje obowiązek udzielania lekarskich świadczeń zdrowotnych, zgodnie z kompetencjami specjalisty w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii określonych standardami postępowania medycznego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii, obejmujące:

 1. znieczulenie ogólne dotchawiczne,

 2. znieczulenie dożylne,

 3. znieczulenie podpajęczynówkowe,

 4. znieczulenie splotów i nerwów obwodowych.

 1. Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest do świadczenia usług z zakresu anestezjologii stosownie do potrzeb określonych przez Ordynatora Oddziału Urologii oraz Ordynatora Anestezjologii i Intensywnej Terapii zgodnie z ustalonym przez nich harmonogramem.

 2. W zakresie zadań związanych z wykonywaniem znieczuleń do zabiegów operacyjnych i diagnostyki inwazyjnej do obowiązków Przyjmującego Zamówienie należy w szczególności: 

w okresie przedoperacyjnym

 1. zapoznanie się z dokumentacją medyczną pacjenta skompletowaną wraz z niezbędnymi wynikami badań laboratoryjnych przez lekarza prowadzącego oraz przeprowadzenie w przededniu zabiegu w trybie planowym badania w celu zakwalifikowania pacjenta do znieczulenia,

 2. zlecanie dodatkowych badań i konsultacji specjalistycznych w razie potrzeby,

 3. wypełnienie karty badania preanestetycznego.

przed przystąpieniem do znieczulenia

Przyjmujący Zamówienie obowiązany jest: 1. sprawdzić wyposażenie stanowiska znieczulenia,

 2. skontrolować sprawność działania wyrobów medycznych niezbędnych do znieczulenia i monitorowania,

 3. skontrolować właściwe oznakowanie płynów infuzyjnych, strzykawek ze środkami anestetycznymi, strzykawek z lekami stosowanymi podczas znieczulenia,

 4. przeprowadzić kontrolę zgodności biorcy z każdą jednostką krwi lub jej składnika przeznaczoną do przetoczenia w przypadku konieczności jej przetoczenia,

 5. dokonać identyfikacji pacjenta poddawanego znieczuleniu,

w czasie operacji

 1. przeprowadzanie i nadzorowanie całości prac związanych ze znieczuleniem, z odpowiedzialnością za jego wynik i stan chorego w czasie operacji,

 2. nadzorowanie postępowania leczniczego w zakresie podawania krwi, środków krwiopochodnych i zastępczych, przeciwdziałania wstrząsowi, uzupełnienia niedoborów i stosowania innych specjalnych metod postępowania,

 3. w porozumieniu z operatorem, decydowanie w przypadkach wątpliwych o ograniczeniu rozległości zabiegu lub rozszerzeniu, dalszym prowadzeniu pierwotnie zamierzonej operacji.

w okresie pooperacyjnym

 1. wspólnie z lekarzem leczącym nadzorowanie stanu chorego z możliwością wkroczenia czynnie w wypadku powikłań tego okresu i stosowanie zabiegów resuscytacyjnych z równoczesnym prowadzeniem czynności rozpoczętych przed lub w czasie zabiegu, ponadto:

 2. należyte prowadzenie w czasie operacji odpowiedniej karty znieczulenia, która powinna zawierać: nr porządkowy, nr historii choroby, nr księgi głównej i oddziałowej, dane personalne operowanego, dane dotyczące jego stanu przedoperacyjnego i znieczuleniowego, ważniejsze dane postępowania przeciwwstrząsowego, leczenia środkami farmakologicznymi, powikłania operacji i znieczulenia, przebieg okresu budzenia się chorego,

 3. należyte prowadzenie dokumentacji znieczulenia (protokołów, ksiąg znieczulenia).

Ponadto:

 1. Przyjmujący Zamówienie zobowiązany będzie przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych do:

 1. prowadzenie dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

 2. ordynowania leków, wyrobów medycznych i środków pomocniczych zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz uwzględnieniem zasady nie przekraczania granicy koniecznej potrzeby,

 3. nadzoru nad gospodarką lekami w oddziale,

 4. przestrzegania zasad tajemnicy zawodowej i obowiązków określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t .j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, z późn. zm.).

 5. Przyjmujący Zamówienie zobowiązany będzie do respektowania wszystkich wewnątrzzakładowych regulacji prawnych odnoszących się do organizacji i porządku udzielania świadczeń zdrowotnych tj. instrukcji, regulaminów oraz procedur Systemu Zarządzania Jakością i procedur akredytacyjnych.


V. Miejsce udzielania lekarskich świadczeń zdrowotnych.

Miejscem świadczenia usług będzie praca świadczona przez Przyjmującego Zamówienie w oddziałach zabiegowych, a w szczególności w Oddziale Urologii i Onkologii Urologicznej, zlokalizowanego przy ul. Kruczkowskiego 21 w Lublinie, w dni robocze oraz zgodnie z potrzebami na rzecz pacjentów pozostałych oddziałów szpitalnych.VI. Termin realizacji umowy obejmującej zadania konkursu.

 1. Umowa o świadczenie usług stanowiących przedmiot konkursu zostanie zawarta na okres 2 lat z możliwością jej przedłużenia.

 2. Podpisanie umowy nastąpi w ciągu 14 dni od rozstrzygnięcia konkursu ofert. Przyjmujący Zamówienie zapewni kompleksowe świadczenie usług od dnia wskazanego w umowie.


VII. Wymagania stawiane Przyjmującemu Zamówienie

 1. Świadczenia będące przedmiotem konkursu ofert na udzielanie lekarskich świadczeń z zakresu anestezjologii mogą być udzielane przez specjalistę z anestezjologii i intensywnej terapii, spełniającego wymagania przewidziane przez Narodowy Fundusz Zdrowia określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie standardów postępowania medycznego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Dz. U. z 2013 r. poz. 15).

 2. Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest do udzielania świadczeń w pomieszczeniach Udzielającego Zamówienia odpowiadającym wymaganiom fachowym i sanitarnym, określonym Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012, poz. 739) oraz zgodnie z wymogami określonymi przez NFZ.

 3. Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest udzielać świadczeń zdrowotnych w oparciu o sprzęt i aparaturę medyczną Udzielającego Zamówienia zgodnie z wymogami określonymi przez NFZ. Sprzęt i aparatura posiada stosowne certyfikaty, atesty uzyskane w trybie przewidzianym odrębnymi przepisami, aktualne przeglądy wykonane przez uprawnione serwisy.

 4. Przyjmujący Zamówienie wyraża zgodę na przeprowadzenie przez NFZ oraz Zlecającego Zamówienie kontroli dotyczącej spełniania wymagań w zakresie realizacji przedmiotu umowy.

 5. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się przez okres trwania umowy do posiadania polisy ubezpieczeniowej w zakresie prowadzonej działalności w wysokości nie niższej niż wynikająca z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2011 r. nr 293, poz. 1729).

 6. W trakcie realizacji świadczeń zdrowotnych wynikających z umowy Przyjmujący Zamówienie obowiązany jest do przestrzegania przepisów wynikających z następujących aktów prawnych:

 1. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.).

 2. Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t .j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, z późn. zm.).

 3. Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 159, z późn. zm.).

 4. Ustawy z dnia 05.12.1996 roku o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t. j. Dz. U. z 2011 r., Nr 277 poz. 1634, z późn. zm.).

 5. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20.12.2012 r., w sprawie standardów postępowania medycznego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Dz. U. z 2011 r. nr 293, poz. 1729).

 6. Zarządzeń Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, obowiązujących w okresie trwania umowy.

 1. Przyjmujący Zamówienie zagwarantuje niezmienność cen przez okres trwania umowy.

 2. Udzielający Zamówienia ustala maksymalne stawki za realizację świadczeń będących przedmiotem konkursu:

 1. Znieczulenie ogólne dotchawicze z monitorowaniem rozszerzonym – 116,00 zł za pierwszą godzinę + 50,00 zł za każde rozpoczęte 30 minut ponad 1 godzinę znieczulenia;

 2. Znieczulenie dożylne 80,00 zł za 30 minut + 25,00 zł za każde rozpoczęte 15 minut ponad 30 minut znieczulenia;

 3. Znieczulenie podpajęczynówkowe – 116,00 zł za pierwszą godzinę + 50,00 zł za każde rozpoczęte 30 minut ponad 1 godzinę znieczulenia;

 4. Znieczulenie splotów i nerwów obwodowych – 116,00 zł za pierwszą godzinę + 50,00 zł za każde rozpoczęte 30 minut ponad 1 godzinę znieczulenia.VIII. Termin związania ofertą


Oferent będzie związany ofertą w ciągu 30 dni od dnia upływu terminu do składania ofert.

IX. Opis sposobu przygotowanie oferty


 1. Oferent składa ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.

 2. Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 3. Oferta powinna być sporządzona w sposób przejrzysty i czytelny.

 4. Oferta powinna zawierać wszelkie kserokopie dokumentów oraz załączniki wymagane w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.

 5. Ofertę oraz wszystkie załączniki należy sporządzić w języku polskim pod rygorem odrzucenia oferty, z wyłączeniem pojęć medycznych.

 6. Ofertę oraz każdą z jej stron podpisuje oferent.

 7. Oferent może wycofać złożoną ofertę powiadamiając pisemnie Zamawiającego zamówienia przed upływem terminu składania ofert.
X. Oferta

Oferta powinna zawierać następujące informacje:

 1. Dane oferenta: nazwę/imię i nazwisko, siedziba/adres, PESEL.

 2. Wskazanie kwalifikacji zawodowych udzielającego świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem konkursu.

 3. Proponowaną kwotę należności za realizację zamówienia:

 1. znieczulenie ogólne dotchawiczne,

 2. znieczulenie dożylne,

 3. znieczulenie podpajęczynówkowe,

 4. znieczulenie splotów i nerwów obwodowych.

 1. Oświadczenia Przyjmującego Zamówienie dotyczące :

 1. zapoznania się z treścią ogłoszenia o konkursie ofert, szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz projektem umowy i braku zastrzeżeń do nich,

 2. wykonywania świadczeń zdrowotnych na rzecz Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie, zgodnie z wymaganiami zawartymi w szczegółowych warunkach konkursu,

 3. zgodności załączonych dokumentów z aktualnym stanem faktycznym i prawnym,

 4. posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie oferowanych świadczeń zdrowotnych, lub zobowiązanie Przyjmującego Zamówienie do zawarcia umowy ubezpieczenia z obowiązkiem przedłożenia jej w dniu ewentualnego podpisania umowy,

 5. dysponowania niezbędną wiedzą i doświadczeniem.

 1. Ponadto, do formularza oferty należy dołączyć w formie kserokopii:

 1. aktualny wpis do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą,

 2. aktualny wpis do właściwego Krajowego Rejestru Sądowego lub wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

 3. polisę ubezpieczenia na kwotę wymaganą Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22.12.2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2011 Nr 293, poz. 1729),

 4. dokument nadania numeru NIP,

 5. dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe Przyjmującego Zamówienie,

 6. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku,

 7. zaświadczenie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych.XII. Kryteria oceny ofert


Podstawowym kryterium przy wyborze ofert będzie cena świadczeń zdrowotnych wyrażona stawką brutto za godzinę znieczulenia.
XII. Miejsce i termin składania ofert

 1. Oferty należy składać wraz z Załącznikami w zamkniętych kopertach opatrzonych imieniem i nazwiskiem składającego ofertę wraz z podaniem zakresu świadczenia „Konkurs ofert o udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych z zakresu anestezjologii w dni robocze na rzecz pacjentów SPSzW” w terminie do dnia 20.03.2015 r. do godz. 12.00 w Kancelarii SPSzW im. Jana Bożego w Lublinie przy ul. Biernackiego 9, pokój nr 27.

 2. Wszystkie oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwarcia.XIII. Miejsce i termin otwarcia ofert

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 20.03.2015 r. o godz. 12.30 w sali konferencyjnej SPSzW im. Jana Bożego w Lublinie przy ul. Biernackiego 9.
XIV. Przebieg konkursu, zadania Komisji konkursowej:

 1. Komisja konkursowa przystępując do rozstrzygnięcia konkursu ofert dokonuje kolejno następujących czynności:

 1. stwierdza prawidłowość ogłoszenia konkursu oraz liczbę otrzymanych ofert,

 2. otwiera koperty z ofertami, ustala które z ofert spełniają warunki konkursu ofert,

 3. w przypadku gdy Oferent nie przedstawił wszystkich wymaganych dokumentów lub gdy oferta zawiera braki formalne, komisja wzywa oferenta do usunięcia tych braków w wyznaczonym terminie pod rygorem odrzucenia oferty.

 1. Komisja konkursowa:

 1. wybiera ofertę lub większą liczbę ofert, które zapewniają ciągłość opieki zdrowotnej, ich kompleksowość i dostępność oraz przedstawiają najkorzystniejszy bilans ceny w odniesieniu do przedmiotu zamówienia,

 2. nie dokonuje wyboru żadnej oferty, jeżeli nie wynika z nich możliwość właściwego udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej.

 1. Komisja konkursowa może przeprowadzić negocjacje z oferentami w celu ustalenia ceny za udzielane świadczenia opieki zdrowotnej.

 2. Komisja konkursowa odrzuca ofertę:

 1. złożoną przez Oferenta po terminie,

 2. zawierającą nieprawdziwe informacje,

 3. jeżeli Oferent nie określił przedmiotu oferty lub nie podał proponowanej ceny świadczeń opieki zdrowotnej,

 4. jeżeli zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

 5. jeżeli jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,

 6. jeżeli Oferent złożył ofertę alternatywną,

 7. jeżeli Oferent lub oferta nie spełniają wymaganych warunków określonych w przepisach prawa oraz warunków określonych w szczegółowych warunkach konkursu ofert.

 1. Dyrektor unieważnia postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, gdy:

 1. nie wpłynęła żadna oferta,

 2. wpłynęła jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu, z zastrzeżeniem ust.6,

 3. odrzucono wszystkie oferty,

 4. kwota najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę którą Udzielający Zamówienia przeznaczył na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej w danym postępowaniu,

 5. nastąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub zawarcia umowy nie leży w interesie ubezpieczonych, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

 1. Jeżeli w toku konkursu ofert wpłynęła tylko jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu, komisja może przyjąć tę ofertę, gdy z okoliczności wynika, że na ogłoszony ponownie na tych samych warunkach konkurs ofert nie wpłynie więcej ofert.


XV. Środki odwoławcze

 1. Oferenci, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Szpital zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, przysługują środki odwoławcze i skarga.

 2. Środki odwoławcze nie przysługują na:

 1. wybór trybu postępowania,

 2. niedokonanie wyboru świadczeniodawcy,

 3. unieważnienie postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

 1. W toku postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych do czasu zakończenia postępowania Oferent może złożyć do komisji umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności.

 2. Do czasu rozpatrzenia protestu postępowanie konkursowe ulega zawieszeniu, chyba że z treści protestu wynika, że jest on rzeczywiście bezzasadny.

 3. Komisja rozpatruje i rozstrzyga protest w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania i udziela pisemnej odpowiedzi składającemu protest. Nieuwzględnienie protestu wymaga uzasadnienia.

 4. Protest złożony po terminie nie podlega rozpatrzeniu.

 5. Informacje o wniesieniu protestu i jego rozstrzygnięciu niezwłocznie zamieszcza się na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Szpitala.

 6. W przypadku uwzględnienie protestu komisja powtarza zaskarżoną czynność.

 7. Oferent biorący udział w postępowaniu może wnieść do Dyrektora Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania, odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania. Odwołanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu.

 8. Odwołanie rozpatrywane jest w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. Wniesienie odwołania wstrzymuje zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej do czasu jego rozpatrzenia.

 9. Po rozpatrzeniu odwołania Dyrektor uwzględnia lub oddala odwołanie. Informacja jest zamieszczana w terminie 2 dni od dnia jej wydania, na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Szpitala.


XVI. Rozstrzygnięcie konkursu

 1. Jeżeli nie nastąpiło unieważnienie postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych Komisja konkursowa ogłasza o rozstrzygnięciu postępowania.

 2. Wyniki konkursu uznaje się za obowiązujące po ich zatwierdzeniu przez Dyrektora Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie.

 3. Niezwłocznie po zatwierdzeniu komisja konkursowa zawiadamia na piśmie wszystkich Przyjmujących Zamówienie o zakończeniu i wynikach konkursu.

 4. Udzielający Zamówienia zawrze umowę z oferentem, którego oferta odpowiada warunkom formalnym oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą w oparciu o ustalone kryteria oceny ofert.

 5. Udzielający Zamówienia zawrze umowę z wybranym oferentem na okres obowiązywania umowy zgodnie z ogłoszeniem.


XVII. Załączniki:

Załącznik Nr 1 – Formularz oferty,Załącznik Nr 2 – Projekt umowy.
XVIII. Osoba uprawniona do kontaktu z Oferentami:

 1. W sprawach merytorycznych: Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa dr n. med. Grzegorz Czupkałło, tel. 81 748-37-30.

 2. W sprawach formalnych:

 1. Kierownik Działu Organizacji i Rozliczeń Świadczeń Zdrowotnych mgr Zofia Rycaj, tel. 81  740-89-98, 81  740-22-47.

 2. Kierownik Działu Kadr, Płac i Szkoleń mgr Katarzyna Bill-Zamojska, tel. 81 740-89-93.
Pobieranie 48.29 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna