Szanowna Pani


RIS Pracowania Diagnostyczna w tym integracja z HIS/PACS i HIS-InfoMedicaPobieranie 1.78 Mb.
Strona8/13
Data24.10.2017
Rozmiar1.78 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

3.4. RIS Pracowania Diagnostyczna w tym integracja z HIS/PACS i HIS-InfoMedica:

Wymaganie

Spełnia (należy wpisać TAK lub NIE oraz nazwę produktu i jego producenta)


dostęp do listy pacjentów zarejestrowanych do pracowni


rejestracja rozpoczęcia obsługi wizyty pacjenta w pracowni (przyjęcie)


wspomaganie obsługi pacjenta w pracowni:


przegląd danych pacjenta w następujących kategoriach:


- dane osobowe,


- podstawowe dane medyczne (grupa krwi, uczulenia, stale podawane leki, przebyte choroby, karta szczepień),


- uprawnienia z tytułu umów,


- Historia Choroby (dane ze wszystkich wizyt pacjenta) ,


- wyniki badań,


- przegląd rezerwacji.


możliwość zdefiniowania elementów menu (zakładek) w zależności od potrzeb i rodzaju pracowni


Możliwość zdefiniowania wzorów dokumentów dedykowanych dla pracowni


Możliwość użytkowania zdefiniowanych wcześniej wzorców dokumentacji dedykowanej do wizyty,


Przegląd, wprowadzanie i modyfikacja danych wizyty w następujących kategoriach:


- informacje ze skierowania,


- skierowania, zlecenia,


- usługi, świadczenia w ramach wizyty,


- wystawione skierowania,


- wykonane podczas wizyty procedury drobne (nie będące usługami),


- inne dokumenty (zaświadczenia, druki, na formularzach zdefiniowanych dla wizyty).


Możliwość stosowania słownika tekstów standardowych do opis danych wizyt


Możliwość stosowania „pozycji preferowanych” dla użytkowników, jednostek organizacyjnych (wyróżnienie najczęściej wykorzystywanych pozycji słowników).


Możliwość ewidencji wykonania usług rozliczanych komercyjnie


Obsługa zakończenia badania/wizyty:


- autoryzacja medyczna badania,


- automatyczne tworzenie karty wizyty/wyniku badania


Kwalifikacja rozliczeniowa usług i świadczeń.


Wgląd w rozliczenia NFZ z tytułu zrealizowanych w trakcie wizyty usług


Automatyczna generacja i przegląd Księgi Pracowni


Obsługa wyników badań:


- wprowadzanie opisów wyników badań diagnostycznych


- wprowadzanie opisów wyników badań na definiowalnych formularzach wyników dostosowanych do rodzaju wykonywanego badania (w tym także stworzonych w InfoMedica)


- autoryzacja wyników badań diagnostycznych


- wydruk wyniku wg wzoru, jakim posługuje się pracownia


System powinien umożliwiać powtórny wydruk dokumentu już wydrukowanego.


Raporty i wykazy Pracowni


Automatyczne generowanie Księgi Pracowni


Integracja:


Dane przesyłane z systemu HIS:


- dane personalne pacjentów (nazwisko, imię, PESEL, miejsce zamieszkania)


- dane zlecenia (numer zlecenia, techniczny identyfikator zlecenia, jednostka zlecająca, lekarz zlecający)


- dane badania (kod i nazwa badania)


Przekazywanie zleceń drogą elektroniczną wraz z danymi skierowania oraz danymi osobowymi pacjenta


Automatyczne przesyłanie do systemu HIS informacji o terminie umówienia badania.


Automatyczne odsyłanie do systemu HIS opisu badania zleconego elektronicznie.


Możliwość anulowania/odrzucenie zlecenia wysłanego z systemu HIS po stronie RIS.


Śledzenie statusu realizacji zlecenie po stronie HIS.


Możliwość przesyłania linków do wyników badań w systemie RIS (dostęp on-line do wyników wykonanych w systemie RIS)


Automatyczne uzupełnianie danych rozliczeniowych NFZ w systemie HIS po odesłaniu wyników badania z systemu RIS.


Automatyczne rozsyłanie komunikatów o zmianie danych osobowych pacjenta w systemie HIS


Dostęp z systemu RIS do wszystkich badań gromadzonych w systemie HIS


Dostęp z systemu RIS do pełnej historii leczenia pacjenta


Dostęp z systemu RIS do rejestru pacjentów w systemie HIS w celu umówienia na badanie.


Możliwość dopisanie pacjenta po stronie HIS podczas rejestracji pacjenta w systemie RIS


Wgląd z systemu RIS do słowników systemów HIS jednostek zlecających, lekarzy kierujących systemu możliwością wprowadzenie, modyfikacji pozycji słownika.


Możliwość zapisu informacji w systemie HIS o umówionym/wykonanym badaniu w systemie RIS


Automatyczny zapis zleceń zewnętrznych wprowadzony w systemie RIS do systemu HIS z możliwością ich późniejszego rozliczenie z NFZ.


Ponadto system RIS ma możliwość przeglądania dodatkowych danych personalnych i pobytu ewidencjonowanych w systemie HIS (w zakresie regulowanym uprawnieniami dostępu do danych).


Z poziomu RIS dopisanie pacjenta do kolejki oczekujących obsługiwanej w systemie HIS

3.4 Sprzedaż Usług Medycznych – Umowy komercyjne

Wymaganie

Spełnia (należy wpisać TAK lub NIE oraz nazwę produktu i jego producenta)formułowanie oferty sprzedaży Zamawiającego:


wprowadzanie struktury placówek medycznych Zamawiającego,


wprowadzanie listy usług (oferta jednostek organizacyjnych),


wprowadzenie danych usługi:


- wymagalność skierowania,


- warunki dostępności,


- kody w umowach w zależności od płatnika np. przekodowanie usługi na


- kody świadczeń NFZ .


grupowanie usług,


wprowadzanie cenników:


- Okres obowiązywania,


- Godziny dostępności,


- Możliwość definicji cenników standardowych i specjalnych (np. na dni świąteczne),


- Miejsca realizacji,


- Możliwość przyporządkowania cennika do personelu,


wprowadzanie rabatów:


- Rabaty ogólne do wykorzystania bez ograniczeń,


- Rabaty prywatne – przyporządkowane do osoby,


- Rabaty do placówki,


obsługa skorowidza pacjentów,


konstruowanie produktów (szablonów do wykorzystania w umowach):


wprowadzanie danych podstawowych produktu,


wprowadzanie zakresów usług medycznych w ramach produktu,


wprowadzanie usług medycznych w ramach zakresu,


wprowadzanie trybów i terminów płatności dla zakresów:


- abonament, (niezależnie od wykonanych usług),


- FFS (Fee For Service czyli za każde wykonanie usługi),


- współpłatność w ramach FFS,


- płatności mieszane.


grupowanie zakresów usług (benefitplany),


wprowadzanie limitów dla zakresów:


- ilościowe,


- kwotowe.


ewidencja i obsługa umów:obsługa różnego typu umów:obsługa umów na sprzedaż usług medycznych:


ewidencja różnego typu umów:


- umowy NFZ (w tym POZ)


- umowy ubezpieczeniowe,


- umowy abonamentowe (w tym Medycyny Pracy),


- umowy z innymi ZOZ-ami, Indywidualnymi Praktykami Lekarskimi,


wprowadzanie danych podstawowych umowy,


przypisywanie produktu do umowy,


definiowanie rabatów dla umowy,


wprowadzanie list uprawnionych do grup zakresów (benefitplanów):


- beneficjenci,


- subbeneficjenci.


import listy beneficjentów z pliku,


tworzenie produktu dedykowanego dla umowy (wyodrębnienie umowy z szablonu produktu),


definiowanie wzorów faktur i załączników do faktur dla umowy,rozliczenia umów:


automatyczne rozliczenia umów:


- rozliczenia NFZ w zakresie


- generowanie harmonogramów płatności umowy w oparciu o dane zakresów umowy,


- generowanie faktur i załączników do faktur płatnych abonamentowo w oparciu o zdefiniowane wzorce i dane umowy,


- generowanie faktur i załączników do faktur płatnych za wykonanie w oparciu o zdefiniowane wzorce i dane umowy oraz dane o wykonanych usługach.


współpraca z modułem Finanse-Księgowość:


- możliwość skojarzenia z fakturą schematu księgowania do modułu Finanse-Księgowość,


- eksport wygenerowanych faktur do modułu Rejestr Sprzedaży pakietu Finanse-Księgowość,


- bezpośredni wgląd w rozrachunki modułu Finanse – Księgowość.


raporty i wykazy dotyczące sprzedażyDirectory: zalaczniki
zalaczniki -> Klub młodzieżowy
zalaczniki -> Publiczne gimnazjum nr 1 w wałbrzychu
zalaczniki -> Gdynia: Przebudowa pomieszczenia nr 18 w budynku nr na pomieszczenie serwerowni Centrum Operacji Morskich Gdynia wraz z pozwoleniem na budowę w formie Zaprojektuj I Zbuduj
zalaczniki -> Dwa wymiary polskiej polityki bezpieczeństwa
zalaczniki -> Prowadzenie działalności gospodarczej z wykorzystaniem telepracy
zalaczniki -> Przygotowanie I udział polskiego kotyngentu wojskowego
zalaczniki -> Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2
zalaczniki -> „Program rozwoju Sił Zbrojnych rp w latach 2009-2018” jest programem opracowanym po raz pierwszy zgodnie z nowymi procedurami planowania obronnego nato, obejmującymi dziesięcioletni okres planistyczny
zalaczniki -> Prowadzenie działalności gospodarczej z wykorzystaniem telepracy

Pobieranie 1.78 Mb.

Share with your friends:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu