Szanowna PaniPobieranie 1.78 Mb.
Strona7/13
Data24.10.2017
Rozmiar1.78 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   133.3.3 Przychodnia - Statystyka

Wymaganie

Spełnia (należy wpisać TAK lub NIE oraz nazwę produktu i jego producenta)obsługa statystyki rozliczeniowej i medycznej


  • automatyczna generacja Księgi Przychodni,


  • dostęp do wszystkich ksiąg placówki Zamawiającego


  • raporty i wykazy statystyczne


Import umów w rodzaju POZ


Ewidencja deklaracji POZ/KAOS


- Deklaracje do lekarza rodzinnego,


- Deklaracje do pielęgniarki,


- Deklaracje do położnej,


- Deklaracje z zakresu medycyny szkolnej,


- Kompleksowa ambulatoryjna opieka nad pacjentem z cukrzycą,


- Kompleksowa ambulatoryjna opieka nad pacjentem zarażonym HIV


Ewidencja porad POZ


Generowanie i eksport komunikatów XML w aktualnie obowiązujących wersjach z zakresu sprawozdawczości związanej z deklaracjami POZ/KAOS


Komunikat DEKL – komunikat szczegółowy deklaracji POZ/KAOS


Komunikat ZBPOZ – komunikat szczegółowy danych zbiorczych o świadczeniach udzielonych w ramach POZ


Import komunikatów zwrotnych XML w obowiązujących wersjach


Import komunikatu „potwierdzeń odbioru” danych przesłanych komunikatami DEKL i ZBPOZ


Import komunikatu potwierdzeń do deklaracji POZ/KAOS (komunikat P_DEK)


Import komunikatu zwrotnego z weryfikacji deklaracji POZ/KAOS (komunikat P_WDP)


Import komunikatu zwrotnego rozliczenia deklaracji POZ/KAOS (komunikat Z_RDP)


Przegląd potwierdzeń deklaracji POZ/KAOS


Przegląd weryfikacji deklaracji POZ/KAOS z możliwością zbiorczego wycofania deklaracji, które nie zostały zaliczone przez NFZ


Generowanie rachunków deklaracji POZ


Generowanie i wydruk załączników i sprawozdań POZ zgodnie z wytycznymi płatnika


Załącznik nr 4 do umowy POZ


Załącznik nr 5 do umowy POZ w zakresie: nocna i świąteczna opieka lekarska i pielęgniarska w POZ


Załącznik nr 6 do umowy POZ w zakresie: transport sanitarny w POZ


Półroczne sprawozdanie z wykonanych badań diagnostycznych


Definicja kolejek oczekujących zgodnie z wymaganiami płatnika


Kolejki oczekujących do komórek organizacyjnych


Kolejki oczekujących do procedur medycznych lub świadczeń wysokospecjalistycznych zdefiniowanych przez płatnika


Prowadzenie kolejek oczekujących


Wykaz osób oczekujących w kolejce


Możliwość planowania daty z dokładnością do dnia lub tygodnia (w przypadku odległego terminu realizacji świadczenia)


Przyporządkowanie oczekujących do jednej z kategorii medycznych (przypadki pilne/przypadki stabilne)


Rejestrowanie przypadków zmian terminu udzielenia świadczenia wraz z przyczyną zmiany


Możliwość zbiorczego przenoszenia oczekujących pomiędzy kolejkami


- Wszystkich aktywnych pozycji


- Wybranych oczekujących


Wskazanie tych definicji kolejek oczekujących, które po wczytaniu aneksu do umowy posiadają nieaktualne informacje o kodzie komórki wg NFZ wraz z możliwością automatycznej aktualizacji kodu komórki wg NFZ na podstawie aktualnych zapisów w umowie z NFZ


Generowanie statystyk kolejek z podziałem na przypadki pilne i stabilne


- Liczba oczekujących


- Szacunkowy czas oczekiwania w kolejce


- Średni rzeczywisty czas oczekiwania w kolejce (zgodnie z algorytmem opublikowanym w rozporządzeniu)


Generowanie i eksport komunikatów XML w aktualnie obowiązujących wersjach z zakresu sprawozdawczości związanej z kolejkami oczekujących


Komunikat LIOCZ – komunikat szczegółowy o kolejkach oczekujących


Komunikat KOL – komunikat o kolejkach oczekujących do świadczeń wysokospecjalistycznych


Import komunikatu „potwierdzeń odbioru” danych o kolejkach oczekujących


Wydruk listy oczekujących z uwzględnieniem poniższych kryteriów


- Rodzaj kolejki (do komórki organizacyjnej, do procedury medycznej/świadczenia wysokospecjalistycznego)


- Kod kolejki


- Stan wpisu w kolejce (aktywne, wykreślone, zakończone realizacją)


- Kategoria medyczna (pilny, stabilny)


- Data wpisu (od .. do ..)


- Data planowanej realizacji (od .. do ..)


- Data skreślenia z kolejki (od .. do ..)

Directory: zalaczniki
zalaczniki -> Klub młodzieżowy
zalaczniki -> Publiczne gimnazjum nr 1 w wałbrzychu
zalaczniki -> Gdynia: Przebudowa pomieszczenia nr 18 w budynku nr na pomieszczenie serwerowni Centrum Operacji Morskich Gdynia wraz z pozwoleniem na budowę w formie Zaprojektuj I Zbuduj
zalaczniki -> Dwa wymiary polskiej polityki bezpieczeństwa
zalaczniki -> Prowadzenie działalności gospodarczej z wykorzystaniem telepracy
zalaczniki -> Przygotowanie I udział polskiego kotyngentu wojskowego
zalaczniki -> Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2
zalaczniki -> „Program rozwoju Sił Zbrojnych rp w latach 2009-2018” jest programem opracowanym po raz pierwszy zgodnie z nowymi procedurami planowania obronnego nato, obejmującymi dziesięcioletni okres planistyczny
zalaczniki -> Prowadzenie działalności gospodarczej z wykorzystaniem telepracy

Pobieranie 1.78 Mb.

Share with your friends:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   13
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu