Szanowna Pani


Wymagania funkcjonalne systemu HISPobieranie 1.78 Mb.
Strona4/13
Data24.10.2017
Rozmiar1.78 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

3. Wymagania funkcjonalne systemu HIS
3.1 Szpitalny portal informacyjny: e-Pacjent

Wymaganie

Spełnia (należy wpisać TAK lub NIE oraz nazwę produktu i jego producenta)Rejestracja nowego pacjenta – użytkownika systemu.


Potwierdzenie rejestracji pacjenta poprzez wprowadzenie kodu udostępnionego przez SMS.


Potwierdzenie rejestracji pacjenta poprzez wprowadzenie kodu udostępnionego przez e-Mail.


Możliwość samodzielnej autoryzacji (określenie danych dostępowych – login/hasło) użytkownika – pacjenta po poprawnym potwierdzeniu rejestracji; możliwość wyłączenia trybu samodzielnej autoryzacji pacjentów.


Możliwość ograniczenia samodzielnej autoryzacji użytkowników – pacjentów do osób zarejestrowanych w zintegrowanym systemie HIS oraz systemie InfoMedica (na podstawie zgodności numeru PESEL i nazwiska); możliwość wyłączenia trybu autoryzacji pacjentów w oparciu o rejestr zintegrowanego systemu HIS oraz systemu InfoMedica.


Logowanie pacjenta/użytkownika – autentykacja użytkownika systemu.


Aktualizacja profilu pacjenta/użytkownika SPI; możliwość aktualizacji danych kontaktowych: adresu e-mail, nr-telefonu; adresu zamieszkania.


Możliwość określenia przez parametrów powiadomień o zbliżającym się terminie udzielenia usługi (interwał czasu przed planowanym terminie, tryb powiadamiania) zdefiniowanych w systemie jako możliwe do ustawienia przez użytkownika/pacjenta.


Możliwość zmiany hasła pacjenta – użytkownika SPI.


Możliwość ustawienia nowego hasła, po poprawnej weryfikacji adresu e-mail lub numeru telefonu poprzez wprowadzenie przesłanego kodu potwierdzenia.


Rezerwacja terminu udzielenia usługi – wskazanie daty i czasu planowanej realizacji wizyty, miejsca realizacji (element struktury organizacyjnej) i personelu realizującego (opcjonalnie; w zależności od statusu wyboru personelu zdefiniowanego dla usługi).


Możliwość/konieczność rejestracji danych skierowania w czasie rezerwacji terminu udzielenia dla usług o odpowiednim statusie wymagalności danych skierowania.


Grupowanie usług do rezerwacji wg zdefiniowanych rodzajów usług.


Grupowanie usług wg zawodu personelu realizującego (np. lekarze, lekarze-dentyści, fizjoterapeuci).


Przegląd rejestru rezerwacji wizyt pacjenta z wyróżnieniem stanu usługi (planowana, zrealizowana, anulowana).


Możliwość anulowania przez pacjenta rezerwacji wizyty.


Możliwość zmiany terminu wizyty przez pacjenta.


Wydruk potwierdzenia rezerwacji wizyty zawierający informacje o usłudze, miejscu realizacji oraz planowaną datę udzielenia usługi.


Możliwość wysyłania przez SMS, e-mail lub wiadomości na portalu pacjenta przypomnień o zbliżających się terminach wizyt.


Możliwość wysyłania przez SMS, e-mail lub wiadomości na portalu pacjenta powiadomień o anulowaniu rezerwacji przez pracowników jednostki ochrony zdrowia.


Możliwość wysyłania przez SMS, e-mail lub wiadomości na portalu pacjenta powiadomień o zmianie terminu realizacji usługi dokonanej przez pracowników jednostki ochrony zdrowia.


Wysyłanie wiadomości do jednostki ochrony zdrowia; możliwość formatowania treści wiadomości (czcionka, kolor, justowanie, odnośniki do innych stron).


Przegląd wysłanych wiadomości; wyróżnienie wiadomości nieprzeczytanych; wyszukiwanie wiadomości wg tematu, daty wysłania i odbiorcy.


Edycja wysłanych i jeszcze nieprzeczytanych przez pracowników jednostki ochrony zdrowia wiadomości.


Przegląd wiadomości odebranych od pacjentów; wyszukiwanie wiadomości wg tematu, daty wysłania, nadawcy; wyróżnienie wiadomości nieprzeczytanych.


3.2 Szpitalny portal informacyjny: e-Kontrahent
Wymaganie

Spełnia (należy wpisać TAK lub NIE oraz nazwę produktu i jego producenta)Rejestracja personelu kontrahenta – użytkowników SPI.


Aktualizacja danych personelu kontrahenta.


Rejestracja pacjentów związanych z kontrahentem.


Przegląd usług realizowanych w Jednostce Ochrony Zdrowia na rzecz kontrahenta wraz z harmonogramami realizacji usług.


Rezerwacja terminu udzielenia usługi dla wskazanego pacjenta kontrahenta.


Anulowanie rezerwacji terminu udzielenia usługi medycznej.


Zmiana planowanego terminu realizacji usługi medycznej dla wskazanej rezerwacji.


Przegląd rezerwacji terminów udzielenia usług medycznych z wyróżnieniem stanu rezerwacji (planowane, zrealizowane, anulowane).


Wydruk potwierdzenia rezerwacji terminu udzielenia usług medycznych.


Możliwość rejestracji zlecenia wykonania badań; rejestracja danych skierowania na badania: instytucja kierująca, lekarz kierujący.


Możliwość rejestracji danych o pobraniu materiałów do zleconych badań.


Możliwość wydruku potwierdzenia zlecenia badań.


Przegląd zarejestrowanych zleceń wykonania badań z wyróżnieniem stanu realizacji badania (zarejestrowane/zlecone/w trakcie realizacji/zrealizowane/anulowane).


Wydruk raportu prezentującego liczby zrealizowanych usług w określonym czasie.


Wydruk raportu – zestawienia usług zrealizowanych na rzecz danego kontrahenta w określonym czasie.


Konfigurator i Administrator dla e-Pacjent i e-Kontrahent

Wymaganie

Spełnia (należy wpisać TAK lub NIE)Rejestracja struktury organizacyjnej Jednostki Ochrony Zdrowia w układzie hierarchicznym, w postaci interaktywnego diagramu.


Możliwość rejestracji i prezentacji formatowanych opisów jednostek organizacyjnych.


Możliwość rejestracji godzin pracy jednostek organizacyjnych; możliwość przepisania godzin pracy z informacji zarejestrowanych dla jednostki nadrzędnej.


Integracja rejestru struktury organizacyjnej z odpowiadającym rejestrem HIS (ang. Hospital Information System) oraz systemem InfoMedica.


Publikacja informacji o elementach struktury organizacyjnej szpitala na Szpitalnym Portalu Informacyjnym.


Publikacja informacji o elementach struktury organizacyjnej szpitala na platformie internetowej.


Rejestracja informacji o personelu realizującym usługi medyczne; rejestracja informacji o grupach zawodowych i specjalnościach personelu.


Rejestracja informacji o godzinach pracy personelu (harmonogramach pracy personelu).


Integracja rejestru personelu z odpowiadającym rejestrem HIS oraz systemem InfoMedica.


Publikacja informacji o personelu na Szpitalnym Portalu Informacyjnym.


Rejestracja informacji o usługach realizowanych w Jednostce Ochrony Zdrowia; rejestracja opisów usługi w postaci formatowanych tekstów; rejestracja informacji o wymagalności skierowania.


Definiowanie rodzajów świadczonych usług, przypisywanie usług do zdefiniowanych rodzajów.


Definiowanie statusu wyboru personelu dla definiowanych usług (wybór personelu dopuszczalny, niemożliwy, wymagany).


Definiowanie wymagalności skierowania do realizacji usługi; określenie możliwości lub konieczności rejestracji danych skierowania w czasie rezerwacji terminu udzielenia usługi.


Rejestracja informacji o szczególnych warunkach udzielania usług (zalecenia dla pacjentów odnośnie realizacji usługi) w postaci formatowanych tekstów.


Rejestracja informacji o dokumentach (załącznikach) związanych z definiowaną usługą.


Integracja rejestru usług medycznych z odpowiadającym rejestrem w HIS oraz systemem InfoMedica; powiązanie usług zdefiniowanych w portalu z usługami w HIS oraz systemem InfoMedica; przepisywanie wybranych usług z HIS oraz systemu InfoMedica do rejestru portalu.


Publikacja informacji o usługach na Szpitalnym Portalu Informacyjnym.


Wskazanie usług, dla których możliwa jest rezerwacja terminu udzielania usług w module e-Pacjent.


Rejestracja usług zlecanych stanowiących grupy badań dostępnych dla kontrahenta; przypisanie badań do usług zlecanych.


Rejestracja informacji o dokumentach (załącznikach) wymaganych do udzielenia usług; możliwość dołączenia pliku załącznika.


Wskazanie usług, dla których wymagany jest dostarczenie wskazanych dokumentów (załączników).


Rejestracja informacji o dostępności elementów struktury organizacyjnej Jednostek Ochrony Zdrowia; podpowiadanie definicji harmonogramów pracy jednostki na podstawie godzin otwarcia jednostki.


Rejestracja przerw w dostępności elementów struktury organizacyjnej Jednostek Ochrony Zdrowia.


Rejestracja informacji o dostępności usług w jednostkach organizacyjnych szpitala na postawie zdefiniowanej wcześniej dostępności jednostek organizacyjnych.


Możliwość definiowania parametrów rezerwacji dla usług dostępnych w jednostkach organizacyjnych: maksymalna liczba jednoczasowych rezerwacji tego samego pacjenta; minimalny interwał czasu pomiędzy datą rejestracji a datą realizacji usługi; maksymalny okres czasu względem daty rezerwacji, w którym możliwe jest określenie planowanego terminu udzielenia usługi.


Rejestracja informacji o dostępności usług w jednostkach organizacyjnych szpitala na postawie harmonogramu; podpowiadanie definicji harmonogramu na podstawie godzin otwarcia jednostki; możliwość rejestracji ciągłej dostępności usług w jednostkach organizacyjnych.


Rejestracja informacji o dostępności personelu na podstawie harmonogramu; podpowiadanie harmonogramów dla personelu na podstawie godzin pracy zdefiniowanych w rejestrze personelu.


Rejestracja informacji o dostępności usług udzielanych przez określony personel na podstawie zdefiniowanej wcześniej dostępności personelu.


Rejestracja informacji o dostępności usług udzielanych przez określony personel na podstawie harmonogramów; podpowiadanie harmonogramów na podstawie godzin pracy personelu.


Możliwość dowolnej modyfikacji definiowanych dostępności: usuwanie dostępnych okresów; modyfikacja dat dostępnych okresów; dodawanie nowych okresów dostępności.


Definiowanie klas pacjentów – użytkowników modułu e-Pacjent.


Definiowanie parametrów rezerwacji dla poszczególnych klas pacjentów: maksymalnej liczby rezerwacji terminów udzielenia usługi dostępnych dla pacjentów określonej klasy; maksymalny okres rezerwacji terminów udzielenia usług; tryb potwierdzenia rezerwacji (bez potwierdzenia/potwierdzenie e-mail/potwierdzenie SMS).


Możliwość określenia sposobu powiadamiania pacjentów określonej klasy o anulowaniu rezerwacji w jednostce ochrony zdrowia (brak powiadomień, powiadomienie SMS, powiadomienie e-mail).


Możliwość określenia sposobu powiadamiania pacjentów określonej klasy o zmianie planowanego terminu udzielenia usługi w jednostce ochrony zdrowia (brak powiadomień, powiadomienie SMS, powiadomienie e-mail).


Możliwość określenia sposobu powiadamiania pacjentów określonej klasy o potwierdzeniu planowanego terminu udzielenia usług w zintegrowanym systemie HIS (brak powiadomień, powiadomienie SMS, powiadomienie e-mail).


Możliwość określenia sposobu powiadamiania pacjentów określonej klasy o potwierdzeniu planowanego terminu udzielenia usług w zintegrowanym systemie HIS (brak powiadomień, powiadomienie SMS, powiadomienie e-mail).


Możliwość określenia sposobu powiadamiania pacjentów określonej klasy o zbliżającym się terminie udzielenia usługi (brak powiadomień, powiadomienie SMS, powiadomienie e-mail), możliwość określenia interwału czasu przed planowanym terminem udzielenia usługi, kiedy zostanie wysłane powiadomienie; możliwość definiowania wielu powiadomień o zbliżającym się terminie udzielenia usługi dla danej rezerwacji.


Możliwość definiowania uprawnień do modułu e-pacjent dla pacjentów określonej klasy; integracja uprawnień do modułu e-pacjent z uprawnieniami zarządzanymi w administratorze systemu.


Przegląd pacjentów zarejestrowanych w Szpitalnym Portalu Informacyjnym.


Zatwierdzenie zarejestrowanych pacjentów jako użytkowników Szpitalnego Portalu Informacyjnego przez pracowników szpitala (autoryzacja przez pracowników szpitala).


Rejestracja pacjentów jak użytkownika Szpitalnego Portalu Informacyjnego przez pracowników szpitala – możliwość udostępnienia funkcjonalności e-pacjent bez konieczności rejestrowania się pacjenta na stronie internetowej.


Integracja rejestru pacjentów z odpowiadającym rejestrem w HIS oraz systemem InfoMedica; możliwość wyszukiwania pacjentów zarejestrowanych wg identyfikatora w systemie HIS oraz systemie InfoMedica.


Rejestracja kontrahenta obsługiwanego w Szpitalnym Portalu Informacyjnym


Rejestracja pracowników kontrahenta – użytkowników Szpitalnego Portalu Informacyjnego; przydzielanie uprawnień pracownikom kontrahenta.


Rejestracja pacjentów powiązanych z danym kontrahentem.


Import danych pacjentów związanych z kontrahentem z pliku zewnętrznego (plik csv o określonym formacie).


Rejestracja umów zawartych z kontrahentem.


Rejestracja usług realizowanych na rzecz danego kontrahenta na podstawie określonej umowy; możliwość rejestracji ilościowych limitów usług.


Rejestracja dostępności usług w ramach określonych umów zawartych z kontrahentem.


Integracja rejestru kontrahentów z odpowiadającym rejestrem HIS oraz systemem InfoMedica.


Wysyłanie wiadomości do pacjentów zarejestrowanych w SPI (wiadomości powinny być prezentowane w module e-Pacjent); wysyłanie wiadomości do wszystkich pacjentów; wysyłanie wiadomości do wybranych pacjentów; wysyłanie komunikatów – wiadomości, na które nie można odpowiadać; możliwość formatowania treści wiadomości (czcionka, kolor, justowanie, odnośniki do innych stron).


Możliwość wysyłania wiadomości e-mail do pacjentów – użytkowników portalu.


Możliwość wysyłania wiadomości SMS do pacjentów – użytkowników portalu.


Przegląd wysłanych wiadomość; wyróżnienie wiadomości nieprzeczytanych; wyszukiwanie wiadomości wg tematu, daty wysłania i odbiorcy.


Edycja nieprzeczytanych, wysłanych wiadomości.


Logiczne usunięcie wiadomości – oznaczenie wiadomości jako usuniętej – niewidocznej dla adresatów.


Przegląd wiadomości odebranych od pacjentów; wyszukiwanie wiadomości wg tematu, daty wysłania, nadawcy; wyróżnienie wiadomości nieprzeczytanych.


Zgodność koncepcji mechanizmu kontroli dostępu do funkcji systemu z RBAC (ang. Role-based Access Control).


Definiowanie nowego użytkownika.


Przegląd i modyfikacja danych użytkowników.


Tworzenie grup użytkowników; przyporządkowanie użytkowników do grup.


Przydzielanie uprawnień i ról użytkownikom i grupom użytkowników.


Przegląd efektywnych uprawnień użytkownika wynikających z przynależności do grup użytkowników, przypisanych ról i praw.


Możliwość przydzielania uprawnień do zmieniających się w czasie zasobów.


Definiowanie polityk poziomu bezpieczeństwa hasła użytkownika, możliwość przypisania wskazanych polityk do użytkowników.


Kontrola złożoności hasła użytkownika zgodnie z przypisaną polityką poziomu bezpieczeństwa.


Dostępność interfejsu umożliwiającego integrację użytkowników z dotychczas użytkowanym systemem (interfejsy na poziomie bazy danych i języków wysokiego poziomu).


Dostępność interfejsu do kontroli praw przyznanych użytkownikom (interfejsy na poziomie bazy danych i języków wysokiego poziomu).


Dostępność interfejsu do zarządzania prawami przyznanych użytkownikom (interfejsy na poziomie bazy danych i języków wysokiego poziomu).


Użytkownicy systemu nie odpowiadają bezpośrednio użytkownikom systemu zarządzania bazą danych.


Możliwość delegowania uprawnień do administrowania uprawnieniami w poszczególnych podsystemach.


Szpitalny portal informacyjny: analizy dla e-Pacjent i e-Kontrahent oraz HIS dla 15 wybranych użytkowników (pracowników szpitala): • Możliwość definiowania własnych analiz opartych o gromadzone dane z systemów medycznych i administracyjnych


 • Tworzenie raportów on-line w oparciu o dane aktualne


 • Graficzna prezentacja wyników


 • Raporty medyczne:


 • Grafik personelu,


 • Utylizacja zasobów – oddziały,


 • Utylizacja zasobów – przychodnia,


 • Utylizacja zasobów – pracownie diagnostyczne,


 • Utylizacja zasobów – laboratoria.


 • Raporty administracyjne:


 • Grupy personelu,


 • Wykaz stanu kont,


 • Plan i wykonanie kosztów OPK,


 • Wskaźniki płynności 


 • Prognoza płynności finansowej 


 • Absencje personelu,


 • Jednorodne grupy pacjentów


 • Stan realizacji umów NFZ – poziom 1: stan realizacji rodzajów umów • Stan realizacji umów NFZ – poziom 3: szczegóły realizacji wybranej umowy


 • Stan realizacji umów NFZ – poziom 4: zestawienie pozycji rozliczeniowych składających na realizację planu umowy


 • Zestawienie wyznaczonych JGP - Poziom 1: Zestawienie ogólnej liczby wystąpień danej JGP w zadanym okresie lub/i dla zadanej wersji grupera JGP


 • Zestawienie wyznaczonych JGP - Poziom 2: Szczegóły wybranej JGP


 • Zestawienie wyznaczonych JGP - Poziom 3: Dodatkowe informacje    


 • Raporty przekrojowe    


 • Wynik OPK    


 • Wykonanie Kontraktu    


 • Wartości kluczy statystycznych    


 • Utylizacja zasobów – Sprzęt    


 • System musi zapewniać dostęp do różnych typów źródeł danych: np. XML,Stron internetowych, procedur składowanych, plików Excel, baz relacyjnych, baz wielowymiarowych,. System powinien obsługiwać m.in. następujące źródła danych: Baza Oracle, Baza Microsoft SQL Server, Oracle OLAP option


 • System musi potrafić integrować dane z różnych systemów hurtowni danych, hurtowni tematycznych, systemów transakcyjnych, gromadzonych danych operacyjnych. Wykorzystanie natywnych funkcji bazy danych : Access 97, Analysis Services (2000,2005),Oracle (8i,9i,10g,11g),MySQL,Terradata, XML


 • System musi umożliwiać użytkownikowi lub administratorowi kompleksowe zamodelowanie różnych źródeł informacji biznesowej w prosty, zrozumiały (logiczny), jeden model biznesowy wykorzystywany przez wszystkie komponenty platformy systemu analiz (tylko jedna warstwa metadanych wykorzystywana przez wszystkie narzędzia systemu analiz).


 • System powinien umożliwiać użytkownikowi/administratorowi zmianę nazw elementów warstwy fizycznej na pojęcia biznesowe, przyjazne użytkownikowi końcowemu.


 • System musi natywnie wspierać wielojęzyczność przez mechanizmy wbudowane w rozwiązanie. Wielojęzyczność musi być wspierana w obrębie jednej warstwy metadanych i nie może wymagać dla każdego języka instalacji odrębnej warstwy metadanych lub ich części.


 • W celu osiągnięcia skalowania systemu powinien być wykorzystywany mechanizm puli połączeń (“connection pooling”). Oznacza to, że pojedyncze połączenie do bazy danych jest wykorzystywane do wykonywania wielu zapytań.


 • System powinien potrafić łączyć się I pozyskiwać dane z systemów źródłowych w sposób bezpośredni (on-line) lub bezpośrednio po ich przeniesieniu do innej bazy danych.


 • Użytkownik musi mieć dostęp do informacji biznesowej w sposób on-line (raporty) wyłącznie przez standardową przeglądarkę sieci Web za pomocą języka DHTML (technologia AJAX). Wykorzystanie przeglądarki internetowej jako interfejsu użytkownika nie może wymuszać instalacji dodatkowych komponentów typu ActiveX lub Applet Java. Wymagana jest wsparcie przynajmniej dwóch następujących przeglądarek internetowych – Internet Explorer oraz Mozilla Firefox.


 • System musi integrować się z rozwiązaniami portalowymi zgodnymi ze standardem JSR 168.


 • System nie może wymagać instalacji żadnego dodatkowego oprogramowania po stronie przeglądarki (np. Plug-in Active X, apletów Java,.)


 • System musi zapewniać automatyczny sposób tworzenia agregatów w relacyjnym źródle danych na podstawie logiki biznesowej warstwy metadanych, a następnie automatyczną obsługę tych agreagatów (zarówno w postaci źródła danych zagregowanych jak i automatycznych odświeżeń). Automatyczne tworzenie agregatów musi być niezależne od źródeł danych warstwy metadanych i może opierać się na wielu różnych technologicznie źródłach danych.


 • System powinien wspierać integracje z narzędziami do zarządzania procesami biznesowymi


 • System musi pozwalać na dostęp do danych na poziomie warstwy biznesowej za pomocą sterownika ODBC jako logiczne źródło danych dla innych niezależnych aplikacji.


 • System musi potrafić prezentować dane z wielu źródeł danych na jednym raporcie (nie na kokpicie menedżerskim)


 • System musi potrafić dynamicznie udostępniać użytkownikom listy wartości wykorzystywane do filtrowania danych na raporcie.


 • System musi wspierać tworzenie tzw. Sub-filtrów np. Użytkownik może wykorzystać rezultaty jednego raportu jako filtr drugiego raportu.


 • System musi wspierać kaskadowe podpowiedzi (prompts) np. 2-ga podpowiedź wyświetla tylko wyfiltrowane ważne wartości dla niej bazując na wartościach zwróconych w 1-ej podpowiedzi.


 • System powinien potrafić wyeksportować dane w formacie .rtf, .pdf, .xls.


 • System powinien potrafić wizualizować graficznie tzw. wyjątki tzn. Wartości przekraczające wartości oczekiwane, nie mieszczące się w pewnych zakresach


 • System musi umożliwiać wykonywanie kalkulacji: matematycznych, statystycznych, znakowych, konwersji


 • System musi wspierać tworzenie warunków wyliczanych, wykorzystywanych do filtrowania danych.


 • System powinien umożliwiać wizualizację danych aktualnych, historycznych oraz trendu.


 • System musi umożliwiać użytkownikowi budowę nowego raportu tylko i wyłącznie za pomocą standardowej przeglądarki internetowej np. Internet Explorerze i Mozilla Firefox


 • System powinien pozwalać użytkownikowi na sortowanie danych dowolnego wymiaru w porządku rosnącym lub malejącym w przeglądarce internetowej.


 • System powinien pozwalać użytkownikom ustawiać warunki potrzebne do filtrowania danych w przeglądarce internetowej.


 • System powinien pozwalać użytkownikom na wykonywanie operacji drążenia danych do danych bardziej szczegółowych (drill down) w przeglądarce internetowej.


 • Podać listę standardowych typów widoków danych (tabele, wykresy, tabele przestawne) z zaznaczeniem które widoki umożliwiają drążenie danych.


 • Tworzenie każdego dodatkowego widoku danych nie może wymagać osobnego, nowego zapytania SQL.


 • System nie powinien przechowywać wyników raportów w pośredniej bazie danych, system może przechowywać w pośredniej bazie danych tylko definicję raportu.


 • System musi umożliwiać użytkownikom dodawanie logicznych kolumn, wyrażeń, obliczeń na raporcie uruchomionym w przeglądarce internetowej.


 • System musi umożliwiać użytkownikom na zmianę nazw kolumn na raporcie uruchomionym w przeglądarce internetowej, na dowolnie wybrane przez użytkownika nagłówki i etykiety


 • System powinien umożliwiać użytkownikom na zmiany wizualizacji danych na raporcie: pozioma i pionowa orientacja danych, ukrywanie etykiet wierszy i reguł agregacji danych na raporcie uruchamianym w przeglądarce internetowej.


 • System musi umożliwiać tworzenie raportów o z dokładnie określonym układzie (tzw. pixel-perfect formatting) na potrzeby standardowych wymaganych raportów przez instytucje państwowe. System musi mieć możliwość wykorzystania formularzy PDF Forms publikowanych przez instytucje państwowe jako szablonów raportu.


 • System musi umożliwiać na tworzenie poprzez przeglądarkę internetową firmowego stylu (template) który raz stworzony może być dziedziczony przez wszystkie raporty.


 • System musi pozwalać na stworzenie portalu informacyjnego BI w postaci kokpitów informacyjnych za pomocą technologii DHTML


 • Strony portalu informacyjnego muszą mieć możliwość personalizacji na poziomie użytkownika oraz na poziomie grupy


 • Poza raportami oraz informacją analityczną kokpity informacyjne musza mieć możliwość osadzenia w nich treści z zewnętrznego serwisu internetowego


 • Portal (kokpit) informacyjny musi mieć możliwość osadzenia w nim dowolnej zawartości DHTML (HTML oraz Java Script)


 • Portal (kokpit) informacyjny systemu powinien mieć możliwość integracji z rozwiązaniami służącymi do zaawansowanej wizualizacji przestrzennej (GIS)


 • System powinien wspierać tworzenie filtrów oraz podpowiedzi globalnych w ramach całej strony kokpitu, gdzie odbiorcami filtru może być wiele niezależnych raportów umieszczonych na stronie


 • System musi zawierać kontekstową Pomoc dla użytkowników/administratorów w pełni przetłumaczoną na język polski.


 • System musi pozwalać użytkownikom/administratorom na łatwą rozbudowę systemu Pomocy.


 • System musi umożliwiać interaktywną pracę z danymi i umożliwiać na nawigację w obrębie domyślnych hierarchii wymiarów.


 • Musi istnieć możliwość tworzenia raportów w sposób deklaratywny bez konieczności programowania.


 • System musi pozwalać użytkownikom na samodzielny dostęp do danych.


 • System musi dostarczać mechanizmy do tworzenia i modyfikacji raportów “Point and Click” i “Drag and Drop” dla wszystkich operacji wykonywanych przez użytkowników końcowych.


 • System musi ukrywać złożoność struktur danych oraz techniczny aspekt rozwiązania. Użytkownik musi posługiwać się tylko pojęciami i elementami posiadającymi nazwy biznesowe bez znajomości wewnętrznej (fizycznej) struktury danych na których pracuje.


 • System nie może wymagać od użytkownika końcowego znajomości połączeń oraz ich reguł w celu stworzenia raportu.


 • System musi ukrywać nie wymagane lub nieistotne na raporcie tabele lub kolumny np. Na podstawie dwóch kolumn wykonywana jest kalkulacja której wynik jest istotny ale wartości kolumn źródłowych nie.


 • System musi pozwalać na prezentację wielu fizycznych tabel jako jednego obszaru tematycznego i ukrywać warstwę struktury danych np. Znormalizowana postać wielu tabel może logicznie być widoczna jako jeden obszar tematyczny jeśli ma to sens biznesowy dla użytkowników końcowych.


 • System musi umożliwiać proces zewnętrznej autentykacji użytkowników. Wśród wspieranych sposobów autentykacji wymagana jest co najmniej autentykacja na podstawie danych w źródle danych, wykorzystanie serwera LDAP oraz wykorzystanie rozwiązania Active Directory.


 • System musi wspierać wielopoziomowy model bezpieczeństwa jak użytkownik, grupa, itd.


 • System musi dynamicznie przypisywać użytkownikom poziom bezpieczeństwa bazując na atrybutach przypisanych użytkownikowi w procesie autentykacji.


 • System musi potrafić ograniczać zapytania wykonywane przez użytkowników, grupę użytkowników lub źródło danych. Podać typy ograniczeń wspierane np. Liczba wierszy zwrócona, liczba minut wykonywania raportu, czas pracy użytkownika od ..do ….


 • System musi zarządzać jednolitą bazą identyfikatorów I haseł użytkowników oraz grup użytkowników niezależnie od źródeł danych.


 • System musi w sposób natywny wspierać śledzenie aktywności użytkowników poprzez identyfikator, grupę, rolę itd. Możliwość podglądu zapytania logicznego wygenerowanego przez użytkownika jak i fizycznego wykonywanego na bazie danych.


 • System musi pozwalać na administrację zapytaniami SQL z poziomu przeglądarki internetowej.


 • System musi pozwalać na zatrzymywanie zapytań SQL na bazie danych poprzez przeglądarkę internetową.


 • System musi pozwalać użytkownikom końcowym w sposób restryktywny na dostęp tylko do odpowiednich danych.


 • System musi dostarczać graficzne narzędzie administracyjne które tworzy metadane oraz modele danych w środowisku graficznym bez potrzeby ręcznego pisania SQL.


 • System musi dostarczać inteligentnego, wieloużytkownikowego mechanizmu pamięci podręcznej, którego celem jest buforowanie wyników zapytań i zwiększenie wydajności rozwiązania poprzez zmniejszenie ilości fizycznych zapytań do źródeł danych.


 • System musi wspierać realizację wielu równoległych zapytań SQL.


 • System musi wspierać wielowątkowość.


 • System musi mieć możliwość dystrybucji stworzonych raportów za pomocą e-maila. Dystrybucja powinna odbywać się w odniesieniu do pojedynczego użytkownika oraz do całych grup.
 • Możliwość dystrybucji raportów na Drukarkę, Fax,WebDAV,FTP


 • Powinna istnieć możliwość dystrybucji raportów w różnych formatach – np. HTML, Excel, PDF, CSV,MHTML,Excel2000


 • Możliwość tworzenia szablonu raportu w edytorze tekstu MS Word


 • Powinna istnieć możliwość przeprowadzenia dystrybucji na podstawie dostarczonej zewnętrznej listy dystrybucyjnej


 • Podczas dystrybucji powinna istnieć możliwość zapisu kopii załączników do pliku –jako PDF,Excel,
Directory: zalaczniki
zalaczniki -> Klub młodzieżowy
zalaczniki -> Publiczne gimnazjum nr 1 w wałbrzychu
zalaczniki -> Gdynia: Przebudowa pomieszczenia nr 18 w budynku nr na pomieszczenie serwerowni Centrum Operacji Morskich Gdynia wraz z pozwoleniem na budowę w formie Zaprojektuj I Zbuduj
zalaczniki -> Dwa wymiary polskiej polityki bezpieczeństwa
zalaczniki -> Prowadzenie działalności gospodarczej z wykorzystaniem telepracy
zalaczniki -> Przygotowanie I udział polskiego kotyngentu wojskowego
zalaczniki -> Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2
zalaczniki -> „Program rozwoju Sił Zbrojnych rp w latach 2009-2018” jest programem opracowanym po raz pierwszy zgodnie z nowymi procedurami planowania obronnego nato, obejmującymi dziesięcioletni okres planistyczny
zalaczniki -> Prowadzenie działalności gospodarczej z wykorzystaniem telepracy

Pobieranie 1.78 Mb.

Share with your friends:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu