Szanowna Pani


Opis przedmiotu zamówieniaPobieranie 1.78 Mb.
Strona3/13
Data24.10.2017
Rozmiar1.78 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Opis przedmiotu zamówienia


 1. Przedmiot zamówienia obejmuje:
 1. ROZBUDOWA POSIADANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SYSTEMU INFOMEDICA

 1. Dostawę następujących modułów oprogramowania aplikacyjnego HIS (ang. Hospital Information System) zapisanych na nośniku danych (1 sztuka), udzielenie bezterminowej licencji na sieciowe użytkowanie tych programów aplikacyjnych wraz z nadzorem autorskim nad tym oprogramowaniem aplikacyjnym przez okres 2 lat od daty podpisania umowy realizacyjnej (opis wymagań funkcjonalnych dla oprogramowania aplikacyjnego znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ):


Lp

Moduł HIS

Liczba licencji

1

ePacjent

Licencja na nieograniczoną liczbę użytkowników

2

eKontrahent

Licencja na nieograniczoną liczbę użytkowników

3

Przychodnia – Rejestracja

Licencja na nieograniczoną liczbę użytkowników

4

Przychodnia – Gabinet Lekarski

Licencja na nieograniczoną liczbę użytkowników

5

Przychodnia – Statystyka

Licencja na 3 użytkowników

6

RIS: Pracowania Diagnostyczna

Licencja na 6 użytkowników

7

Sprzedaż Usług Medycznych – Umowy komercyjne

Licencja na nieograniczoną liczbę użytkowników

8

Identyfikacja pacjentów za pomocą kodów kreskowych

Licencja na funkcjonalność

9

Elektroniczna Inwentaryzacja

Licencja na funkcjonalność
 1. Integracja nowo zakupywanych modułów oprogramowania aplikacyjnego HIS z systemem InfoMedica funkcjonującym u Zamawiającego (opis wymagań funkcjonalnych w tym zakresie dla oprogramowania znajduje się w dalszej części SIWZ). Wymiana danych między systemami powinna odbywać się bezpośrednio na poziomie bazy danych lub z wykorzystaniem standardu HL7 w wersji 2.3. oraz uwzględniać wymagania w dalszej części SIWZ. Zestawienie posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania aplikacyjnego InfoMedica:

w części administracyjnej (szarej):

 • Finanse i Księgowość

 • Rachunek Kosztów

 • Wycena Kosztów Normatywnych

 • Rejestr Sprzedaży

 • Kadry

 • Płace

 • Grafiki

 • Gospodarka Materiałowa

 • Środki trwałe

 • Wyposażenie

 • Kasa

 • Kalkulacja Kosztów Leczenia

w części medycznej (białej) HIS:

 • Ruch Chorych ( w tym: izba przyjęć, oddziały, statystyka)

 • Zlecenia

 • Apteka

 • Apteczki Oddziałowe

 • Pracownia Diagnostyczna i Przychodnia

 • Blok Operacyjny

 • Zakażenia szpitalne 

 • Dokumentacja Medyczna

 • Sprzedaż Usług Medycznych: Umowy NFZ

 • Symulator JGP

 1. Usługi obejmujące instalację oprogramowania aplikacyjnego HIS oraz wdrożenie oprogramowania aplikacyjnego (w tym szkolenie użytkowników i wizyty konsultacyjne przy i po uruchomieniu oprogramowania) w ilości łącznej nie mniejszej niż 280 roboczodni (1 roboczodzień ~ 7h pracy jednego pracownika Oferenta w szpitalu).

 2. Objęcie nadzorem autorskim oprogramowania aplikacyjnego HIS przez okres 2 lat od daty podpisania umowy realizacyjnej w ramach zakupionych licencjach.

 3. W związku z posiadanymi przez Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie:

ISO 9001:2008 System Zarządzania Jakością

ISO 14001:2004 System Zarządzania Środowiskowego

PN-N 18001:2004 System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

ISO 27001:2005 System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji

oraz Certyfikat Akredytacyjny Certyfikat Nr 2011/25, który potwierdza spełnienie przez Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie standardów akredytacyjnych dla lecznictwa szpitalnego, data przyznania 29.09.2011r. Szpital otrzymał status Szpitala Akredytowanego na okres trzech lat, przyznawany przez Ministra Zdrowia po uzyskaniu rekomendacji Centrum Monitorowania jakości w Ochronie Zdrowia - Kraków

- wykonawców obowiązują z tego tytułu wszystkie uregulowania obowiązujące Zamawiającego w powyższym zakresie. 1. Wykonawca wybrany do realizacji niniejszego zamówienia zobowiązany jest do oznaczenia dostarczanych dokumentów i urządzeń logo Unii Europejskiej oraz logo Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013.
 1. DOSTAWĘ, INSTALACJĘ I WDROŻENIE SPRZĘTU NIEZBĘDNEGO DO REALIZACJI POZOSTAŁYCH PUNKTÓW ZAMÓWIENIA wg parametrów podanych w załączniku nr 1

Pozycja

Ilość

Serwery Blade typ I

2

Serwery Blade typ II

2

Serwery Blade typ III

4

Kompletny system backupowy z deduplikacją na źródle, serwer do backup'u + medium backup'owe z replikacją do ośrodka zapasowego (Pojemność 3,9 TB z licencją na 2 TB po deduplikacji i replikacja na drugi system o pojemności 1,3 TB)

1

Macierz dyskowa 12 x 600GB 15K SAS DISK DRIVE, 16 GB cache

1

Półka do Macierzy dyskowej z 12 dyskami 1 TB SATA

1

Infrastruktura Blade

1

Infrastruktura Blade - przełączniki

4

Infrastruktura Blade - przełączniki FC

2

Rack UPS

2

Oprogramowanie systemowe

Systemy operacyjne dla serwerów

5

Licencje dostępowe sieciowego systemu operacyjnego

100

Licencje dostępowe terminalowe sieciowego systemu operacyjnego

100

Oprogramowanie bazodanowe 4 licencje

1

Oprogramowanie do wirtualizacji

1

Terminal bezdyskowy z systemem operacyjnym z Internal Wireless (802.11B/G/N)

48

Terminal medyczny

2

Monitor 22"

20

Monitor 19”

50

Monitor LCD 42"

1

Komputery PC

20

Wdrożenie

Instalacja i konfiguracja dostarczonego sprzętu komputerowego i oprogramowania1 1. DOSTAWĘ, INSTALACJĘ I WDROŻENIE URZĄDZEŃ PRZEZNACZONYCH DLA DIAGNOSTYCZNEJ PRACOWNI OBBRAZOWEJ wg parametrów podanych w załączniku nr 1 1. DOSTAWĘ, INSTALACJĘ I WDROŻENIE SYSTEMU PACS DLA DIAGNOSTYCZNEJ PRACOWNI OBBRAZOWEJ wg parametrów podanych w załączniku nr 1
 1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia musi być zrealizowany do 31.10.2013 roku.
Załącznik nr 1 do

Specyfikacji Istotnych Warunków

Zamówienia Publicznego

....................................................

pieczęć oferenta
Wymagane funkcje systemu

  1. 1. Wymagania stawiane systemowi:


W kolumnie Spełnia w poniższych tabelach należy odpowiedzieć: TAK lub NIE w zależności od spełnienia wymogu przez oferowany system. Brak odpowiedzi uznaje się za niespełnienie danego wymagania.

Wszystkie wymagania zamieszczone poniżej są obligatoryjne. Nie spełnienie któregokolwiek wymagania, wpisanie „NIE” lub pozostawienie pola pustego, jest jednoznaczne z nie spełnieniem wymagań SIWZ i skutkuje odrzuceniem oferty. Wpisanie słowa „TAK” oznacza, że funkcjonalność wymagana istnieje i jest zaimplementowana na dzień składania oferty. Zamawiający po złożeniu ofert przez Oferentów zastrzega sobie możliwość weryfikacji spełnienia przez oferowane programy wymogów postawionych w SIWZ a zwłaszcza funkcjonalności wykazanych w załączniku nr 1 w SIWZ poprzez prezentację oprogramowania w siedzibie Zamawiającego.Uwaga: Ewentualne stwierdzenie przez komisję przetargową w trakcie weryfikacji oprogramowania aplikacyjnego braku choćby jednej funkcjonalności lub parametru technicznego, mimo wykazania go przez Oferenta w załączniku nr 1 SIWZ, skutkować będzie odrzuceniem oferty danego Oferenta.

2. Wymagania ogólne dotyczące oprogramowania aplikacyjnego HIS:

Wymaganie

Spełnia (należy wpisać TAK lub NIE)Producent oprogramowania aplikacyjnego HIS musi spełniać określone wymogi jakościowe co najmniej w zakresie projektowania i wytwarzania oprogramowania, np.: certyfikat ISO 9001:2008 lub równoważny. Należy załączyć odpowiednie zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości, potwierdzające powyższe wymaganie.


Podmiot świadczący usługi wdrożenia i serwisu oprogramowania aplikacyjnego HIS musi spełniać określone wymogi jakościowe co najmniej w zakresie wdrażania oprogramowania oraz świadczenia do nich usług serwisowych, np.: certyfikat ISO 9001:2008 lub równoważny. Należy załączyć odpowiednie zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości, potwierdzające powyższe wymaganie.


Oferent musi posiadać Audytora Wiodącego według ISO 9001:2008 (certyfikat rejestrowany w Międzynarodowym Rejestrze Certyfikowanych Auditorów – IRCA lub równoważny) – do prowadzenia i audytowania projektów informatycznych. Należy załączyć odpowiednie zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości, potwierdzające powyższe wymaganie.


Oferowane oprogramowanie jest zgodne z aktualnymi aktami prawnymi regu­lującymi orga­ni­zację i działalność sektora usług medycznych i opieki zdro­wotnej w kraju, w szczególności:


 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie szczególnych zasad rachunku kosztów w publicznych zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. 1998 nr 164 poz. 1194)


 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. z 2004 nr 100, poz.1024)


 • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U z 2005 nr 64) z późniejszymi zmianami


 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. 2005 Nr 212, poz. 1766).


 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 grudnia 2006 r zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (z dnia 29 lipca 2005)


 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania z dnia 21 grudnia 2010


 • System musi spełniać wymogi wynikające z ustawy „o Ochronie Danych Osobowych” z 29 czerwca 1997 roku oraz z Rozporządzenia MSWiA z 29 kwietnia 2004 roku, w szczególności system musi przechowywać informacje o:

  • dacie wprowadzenia danych osobowych

  • identyfikator użytkownika wprowadzającego dane osobowe

  • źródło danych (o ile dane nie pochodzą od osoby, której te dane dotyczą)

  • informacje o odbiorcach danych którym dane osobowe zostały udostępnione,

  • dacie i zakresie tego udostępnienia

  • data modyfikacji danych osobowych

  • identyfikator operatora modyfikującego dane


Przewidywana ilość roboczodni (1 roboczodzień ~ 7 godzin pracy 1 pracownika Oferenta w szpitalu) przeznaczonych na usługi instalacyjno-szkoleniowo-wdrożeniowe oprogramowania aplikacyjnego HIS w szpitalu nie może być mniejsza niż 280 roboczodni.


W ramach kupowanych licencji na system HIS Oferent gwarantuje objęcie nadzorem autorskim oprogramowania aplikacyjnego przez okres 2 lat od daty podpisania umowy realizacyjnej.


System pracuje w środowisku graficznym MS Windows na stanowiskach użytkowników.

(preferowane środowisko MS Windows XP/Vista/Windows 7)
Wszystkie moduły systemu HIS działają w oparciu o jeden motor bazy danych.


System HIS musi pochodzić od jednego producenta.


Oferowane moduły muszą współpracować z funkcjonującym u Zamawiającego systemem InfoMedica w taki sposób aby dane raz wprowadzone były natychmiast widoczne w każdym miejscu systemu. Wymiana informacji między modułami nie może wymagać ingerencji użytkownika lub administratora. Musi odbywać się automatycznie.


Dostarczone oprogramowanie musi zagwarantować integrację z systemem InfoMedica działającym u Zamawiającego. Przekazywanie danych musi odbywać się automatycznie i na bieżąco bez konieczności wykonywania dodatkowych operacji przez użytkownika lub administratora


System komunikuje się z użytkownikiem w języku polskim. Jest wyposażony w system podpowiedzi (help). W przypadku oprogramowania narzędziowego i administracyjnego serwera bazy danych - częściowa komunikacja w języku angielskim


W funkcjach związanych z wprowadzaniem danych system udostępnia podpowiedzi, automatyczne wypełnianie pól, słowniki grup da­nych (katalogi leków, procedur medycznych, danych osobowych, teryto­rialnych).


System zapewnia odporność struktur danych (baz danych) na uszkodzenia oraz pozwala na szybkie odtworzenie ich zawartości i właściwego stanu, jak również posiada łatwość wykonania ich kopii bie­żących oraz łatwość odtwarzania z kopii. System jest wyposażony w zabezpieczenia przed nie­autoryzowanym dostępem. Zabezpieczenia funkcjonują na poziomie klienta (aplikacja) i serwera (serwer baz danych).


System jest wykonany w technologii dwu lub wielowarstwowej, dane są przechowywane w modelu relacyjnym baz danych z wykorzystaniem aktywnego serwera baz danych.


System musi być wyposażony w zabezpieczenia przed nieautoryzowanym dostępem. Zabezpieczenia muszą funkcjonować na poziomie klienta (aplikacja) i serwera (serwer baz danych),


System musi posiadać mechanizmy umożliwiające zapis i przeglądanie danych o logowaniu użytkowników do systemu


System musi umożliwiać podgląd aktualnie zalogowanych do systemu użytkowników.


System musi tworzyć i utrzymywać log systemu, rejestrujący wszystkich użytkowników systemu i wykonane przez nich najważniejsze czynności z możliwością analizy historii zmienianych wartości danych.


Administrator musi posiadać możliwość z poziomu aplikacji z modułu administratora nadawania danemu użytkownikowi unikalnego loginu oraz hasła. Administrator musi posiadać możliwość ustawienia parametrów hasła: długość, czas żywotności, czas przed wygaśnięciem


Administrator musi posiadać z poziomu aplikacji możliwość wylogowania wszystkich użytkowników aplikacji oraz zablokowania im dostępu do niej przez określony czas


W przypadku przechowywania haseł w bazie danych, hasła muszą być zapamiętane w postaci niejawnej (zaszyfrowanej).


Dane powinny być chronione przed niepowołanym dostępem przy pomocy mechanizmu uprawnień użytkowników. Każdy użytkownik systemu powinien mieć odrębny login i hasło. Jakakolwiek funkcjonalność systemu (niezależnie od ilości modułów) będzie dostępna dla użytkownika dopiero po jego zalogowaniu. Systemu uprawnień powinien być tak skonstruowany, aby można było użytkownikowi nadać uprawnienia z dokładnością do rodzaju wykonywanej operacji tj. osobne uprawnienie na odczyt danych i osobne na wprowadzanie/modyfikację danych. System uprawnień powinien umożliwiać definiowanie grup uprawnień, które to mogłyby być przydzielane poszczególnym użytkownikom.


Równolegle musi istnieć możliwość nadawania użytkownikowi pojedynczych uprawnień z listy dostępnych. System musi umożliwiać definiowanie grup użytkowników i przydzielanie użytkowników do tych grup.


System umożliwia administratorowi z poziomu aplikacji definiowanie i zmianę praw dostępu dla poszczególnych użytkowników i grup użytkowników z dokładnością do poszczególnych modułów oraz funkcji systemu.


Jednokrotne logowanie do systemu umożliwiające dostęp do wszystkich modułów, do których użytkownik posiada uprawnienia łącznie z aktualnie posiadanymi modułami InfoMedica.


Możliwość uruchomienia kolejnej aplikacji bez konieczności wylogowywania się z dotychczas używanej aplikacji i ponownego logowania.


Definiowanie pulpitu użytkownika umożliwiającego uruchomienie wszystkich modułów, aplikacji czy funkcjonalności Systemu, do jakich posiada uprawnienia, również aplikacji nie będących przedmiotem zamówienia np. aplikacje biurowe.


Dostęp do pulpitu użytkownika powinien być zabezpieczony hasłem.


Interfejs użytkownika jest dostępny z poziomu przeglądarki internetowej i nie wymaga instalowania żadnego oprogramowaniach na stacjach klienckich (system nie może wymagać korzystania ze specjalnych programów klienckich technologii typu Citrix, VNC, innych, w celu realizacji wymagań funkcjonalnych). Na dzień złożenia ofert musi być dostęp do aplikacji przez WWW, co najmniej, w zakresie Przychodnia (Rejestracja, Gabinet, Statystyka) i RIS Pracowania Diagnostyczna. W związku z tym, te systemy powinny realizować także następujące funkcje:


 • System musi umożliwić pracę z poziomu najbardziej popularnych przeglądarek, co najmniej MS Internet Explorer i Mozilla Firefox.


 • System musi umożliwić uruchomienie aplikacji w wersji desktop


 • System w części medycznej musi umożliwić pracę na tabletach medycznych lub komputerach wyposażonych w monitory dotykowe. Pełna funkcjonalność modułów powinna być dostępna na komputerach tego typu.


 • Wyróżnienie pól:

- których wypełnienie jest wymagane,

- przeznaczonych do edycji,- wypełnionych niepoprawnie


 • System musi umożliwiać obsługę kodów 2D do rejestracji skierowań pochodzących z innych zakładów opieki


 • System umożliwia wykonanie nowej operacji w systemie bez konieczności przerywania czynności dotychczas wykonywanej (np. obsługa zdarzenie w trybie nagłym) i powrót do zawieszonej czynności bez utraty danych, kontekstu.


 • Wszystkie błędy niewypełnienie pól obligatoryjnych oraz błędnego wypełnienia powinny być prezentowane w jednym komunikacie z możliwością szybkiego przejścia do miejsca aplikacji, gdzie te błędy wystąpiły.


 • W każdym polu edycyjnym(opisowym) tj. np. treść wywiadu powinna istnieć możliwość wybrania i skorzystania z dowolnego formularza, tekstu standardowego lub wczytania tekstu zapisanego w pliku zewnętrznym. Powinna również w tych miejscach istnieć możliwość zapisu do zewnętrznego pliku przygotowanego tekstu oraz powinny być udostępnione podstawowe narzędzia ułatwiające edycję np. kopiuj/wklej.


 • Zmiana danych pacjenta powinna zostać zarejestrowana w historii zmian. Dokumentacja medyczna znajdująca się w systemie dotyczące okresu sprzed zmiany powinny zawierać wcześniejsze dane (np. nazwisko sprzed zmiany).


 • System powinien umożliwiać wyszukiwanie pacjentów po wcześniejszych nazwiskach, np. wcześniejsze nazwisko kobiety.


 • System musi umożliwić harmonogramowanie eksportów danych: o wyznaczonej godzinie, co określoną liczbę godzin, za określoną liczbę godzin


 • System musi umożliwić skanowanie danych z dokumentów np. dowodów osobistych i na tej podstawie dokonywanie automatycznej identyfikacji pacjenta


 • System umożliwia rejestrację i przechowywanie, w kartotece pacjenta, informacji dotyczących dokumentów potwierdzających uprawnienia do realizacji świadczeń


 • System działa w architekturze trójwarstwowej


Directory: zalaczniki
zalaczniki -> Klub młodzieżowy
zalaczniki -> Publiczne gimnazjum nr 1 w wałbrzychu
zalaczniki -> Gdynia: Przebudowa pomieszczenia nr 18 w budynku nr na pomieszczenie serwerowni Centrum Operacji Morskich Gdynia wraz z pozwoleniem na budowę w formie Zaprojektuj I Zbuduj
zalaczniki -> Dwa wymiary polskiej polityki bezpieczeństwa
zalaczniki -> Prowadzenie działalności gospodarczej z wykorzystaniem telepracy
zalaczniki -> Przygotowanie I udział polskiego kotyngentu wojskowego
zalaczniki -> Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2
zalaczniki -> „Program rozwoju Sił Zbrojnych rp w latach 2009-2018” jest programem opracowanym po raz pierwszy zgodnie z nowymi procedurami planowania obronnego nato, obejmującymi dziesięcioletni okres planistyczny
zalaczniki -> Prowadzenie działalności gospodarczej z wykorzystaniem telepracy

Pobieranie 1.78 Mb.

Share with your friends:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu