Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społecznośĆ na lata 2014-2020Pobieranie 10.15 Mb.
Strona1/9
Data30.06.2018
Rozmiar10.15 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


Załącznik do Uchwały Nr ………….


Spis treści


I. CHARAKTERYSTYKA LGD 3

1.1. Forma prawna i nazwa stowarzyszenia 3

1.2. Obszar 3

1.3.Potencjał LGD 5

1.3.1. Sposób powstawania i doświadczenie 5

1.3.2. Reprezentatywność LGD 7

1.3.3. Poziom decyzyjny – Rada LGD 9

1.3.4. Zasady funkcjonowania LGD 10

II. PARTYCYPACYJNY CHARAKTER LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU 11

III. DIAGNOZA – OPIS OBSZARU I LUDNOŚCI 16

3.1. Charakterystyka demograficzna 16

3.2. Charakterystyka gospodarki i przedsiębiorczości i sektora społecznego. 20

3.3. Rynek pracy – zatrudnienie i bezrobocie 22

3.4. Problemy społeczne 25

3.5. Opis zagospodarowania przestrzenno – infrastrukturalnego 26

3.6.Dziedzictwo kulturowe i zabytki 27

3.7. Charakterystyka obszarów atrakcyjnych turystycznie 28

3.8. Produkt lokalny, tradycyjny i regionalny 33

3.9. Podsumowanie wyników konsultacji 33

IV. ANALIZA SWOT 40

V. CELE I WSKAŹNIKI. 45

VI. SPOSÓB WYBORU I OCENY OPERACJI ORAZ SPOSÓB USTANAWIANIA KRYTERIÓW WYBORU. 62

VII. PLAN DZIAŁANIA 67

VIII. BUDŻET LSR 68

IX. PLAN KOMUNIKACJI 74

X. ZINTEGROWANIE 80

XI. MONITORING I EWALUACJA 85

XII. STRATEGICZNA OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 91

XIII. ZAŁĄCZNIKI 91

1.Procedura aktualizacji LSR 91

Załącznik nr 3 100

Tabela 35. Plan komunikacji. 100
  1. CHARAKTERYSTYKA LGD

1.1. Forma prawna i nazwa stowarzyszenia


  • Nazwa Lokalnej Grupy Działania - Stowarzyszenie Kraina Lasów i Jezior -LGD

  • Status prawny Lokalnej Grupy Działania–Stowarzyszenie „specjalne” posiadające osobowość prawną. Działa w szczególności na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2015 poz. 1393 z późn. zm.), ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. z 2013 r. poz. 173 z późn. zm.), ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r., poz. 349), ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. 2015 r., poz. 378).

  • Data wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego - 26 czerwca 2008 r.

  • Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym - 0000309067

  • NIP: 9252064582

  • REGON: 080285747

1.2. Obszar
Powierzchnia:1021 km2

Liczba mieszkańców: 54 328

Obszar Stowarzyszenia Kraina Lasów i Jezior – LGD położony jest na styku trzech województw: lubuskiego, dolnośląskiego i wielkopolskiego.

87,5% terenu należy do województwa lubuskiego;

  • powiat wschowski – gminy miejsko – wiejskie Wschowa, Sława Szlichtyngowa,

  • powiat nowosolski gminy wiejskie Nowa Sól i Siedlisko,

12,5% do województwa dolnośląskiego;

  • powiat głogowski gmina wiejska Kotla.

Położenie wzajemne sześciu gmin Stowarzyszenia stanowi spójną terytorialnie całość,o wspólnych walorach i zasobach. Każda gmina sąsiaduje z dwoma partnerami objętymi LSR, tworząc spójny geograficznie obszar.

Tabela 1. Wykaz gmin wchodzących w skład LGD

Gmina

Typ gminy

Obszar [km2]

Ilość miejsco-wości

Ilość miesz-kańców

Zasięg administracyjny

Gmina

Nowa Sól

wiejska

176

23

6829

Lelechów, Stary Staw, Lubieszów, Rudno, Wrociszów, Ciepielów, Nowe Żabno, Kiełcz, Stara Wieś, Przyborów, Stany, Lipiny, Drogoniów, Chełmek, Radosławice, Lubięcin, Buczków, Stawy, Dąbrowno, Okopiec, Jeziorna, Jodłów, Józefów

Gmina Siedlisko

wiejska

92

9

3674

Siedlisko, Borowiec, Piękne Kąty, Różanówka, Bielawy, Kierzno, Radocin, Dębianka, Zwierzyniec

Gmina

Kotla

wiejska

128

19

4391

Ceber, Chociemyśl, Grochowice, Głogówko, Kotla, Kozie Doły, Krzekotówek, Kulów, Moszowice, Skidniów, Sobczyce, Zabiele, Krążkówko, Leśna Dolina, Skórzyn, Zaszków, Skidniówek, Pękoszów, Dorzecze

Gmina

Sława

miejsko-wiejska

327

35

12607

Sława, Stare Strącze, Łupice, Krzepielów, Ciosaniec, Lipinki,Krążkowo, Lubogoszcz, Śmieszkowo, Przybyszów, Radzyń, Gola, Wróblów, Bagno, Szreniawa, Spokojna, Droniki, Kużnica Głogowska, Krzydłowiczki, Tarnów Jezierny, Nowe Strącze, Lubiatów, Tarnówek, Dębczyn, Cegłówko, Głuchów, Dębowo, Przydroże, Myszyniec, Jutrzenka, Kamienna, Krępina, Polanica, Ciepielówek, Zwierzyniec

Gmina Wschowa

miejsko-wiejska

198

18

21688

Dębowa Łęka, Hetmanice, Kandlewo, Konradowo, Łęgoń, Łysiny, Nowa Wieś, Olbrachcice, Osowa Sień, Przyczyna Dolna, Przyczyna Górna, Siedlnica, Tylewice, Wygnańczyce, Nowe Ogrody, Buczyna, Lgiń, Pszczółkowo, Wschowa

Gmina Szlichtyngowa

miejsko-wiejska

100

10

5139

Zamysłów, Jędrzychowice, Wyszanów, Kowalewo, Dryżyna, Gola, Nowe Drzewce, Stare Drzewce, Małe Drzewce, Górczyna, Szlichtyngowa

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędów Gmin


Pobieranie 10.15 Mb.

Share with your friends:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu