Stowarzyszenie turkowska unia rozwoju – T. U. RPobieranie 189.42 Kb.
Data24.02.2019
Rozmiar189.42 Kb.


STOWARZYSZENIETURKOWSKA UNIA ROZWOJU – T.U.R.

Lokalna Grupa Działania


ul. Kolska Szosa 3  62 - 700 Turek  tel./fax 63 289 36 57  www.lgd-tur.org.plbiuro@lgd-tur.org.pl  kom. 601 - 614 - 609Krwony, dnia 07.01.2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją projektu pn. „Wspólny pokój - Inkubator Organizacji Pozarządowych” - finansowanego ze środków PROW w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność), Poddziałania 19.2: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność - w celu zachowania zasady konkurencyjnego wyboru wykonawców, określonego w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji oraz warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej (Dz.U. 2018 poz. 396) zwracam się, w trybie zapytania ofertowego, o przedstawienie oferty cenowej, której przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych zgodnie z projektem budowlanym „Zmiana sposobu użytkowania budynku Szkoły Podstawowej w Krwonach wraz z jej przebudową na pomieszczenia Inkubatora Inicjatyw Społecznych i Ludzi Aktywnych”
 1. Zamawiający:

Turkowska Unia Rozwoju - T.U.R.

ul. Kolska Szosa 3

62-700 Turek

Tel. 63 289 36 57

Email: magdalena.ciolek@gmail.com

KRS 0000311807
 1. Opis przedmiotu zamówienia:


Wspólny słownik zamówień publicznych:

Kod CPV:

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych
lub ich części


45211350-7 Roboty budowlane w zakresie budynków wielofunkcyjnych

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
Przedmiot zamówienia stanowi jedno zadanie, które obejmuje wykonanie robót budowlanych w obiekcie byłej Szkoły Podstawowej w m. Krwony, 62-720 Brudzew, numer ewidencji gruntów obręb Brudzew nr 502, zgodnie z załączonym do zapytania ofertowego projektem budowlanym (Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego) w części określonej w załączonym kosztorysie nakładczym (Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego)
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie:

 1. Inkubator, tj. pomieszczeń oznaczonych w projekcie budowlanym numerami NGO 1.5, 1.6

 2. Poddasze na potrzeby strychu, tj. pomieszczeń oznaczonych w projekcie budowlanym numerami 2.15

 3. Instalacja elektryczna tj. pomieszczeń oznaczonych w projekcie budowlanym numerami 1.1.3

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiają następujące opracowania: projekt budowlany pn. „Zmiana sposobu użytkowania budynku Szkoły Podstawowej w Krwonach wraz z jej przebudową na pomieszczenia Inkubatora Inicjatyw Społecznych i Ludzi Aktywnych” (Załącznik nr 2) oraz kosztorys nakładczy/ślepy (Załącznik nr 3).


Wykonawca będzie realizował wszelkie wymagane podpisaną umową czynności zachowując terminy wynikające z postanowień umowy. Wykonawca będzie wykonywał roboty budowalne zgodnie z Umową zachowując należytą staranność, kierując się interesem ekonomicznym Zamawiającego, a także dbałością o dobre imię Zamawiającego oraz we współpracy z Zamawiającym.

Wymagany przez zamawiającego minimalny okres gwarancji – 36 miesięcy od daty dokonania ostatecznego odbioru robót.
 1. Termin i miejsce wykonania zamówienia:

Termin wykonania zamówienia: do dnia 30 kwietnia 2019 r.

Roboty budowlane będą wykonywane na działce nr 509, obręb Brudzew, w m. Krwony, 62-720 Brudzew.
 1. Zamówienia częściowe, podobne, wariantowe:

 1. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.

 2. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.

 3. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających/podobnych.
 1. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

a) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia,

b) dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,

2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:

Ocena spełniania przedstawionych poniżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia” – na podstawie dokumentów przedłożonych przez Wykonawców wraz z ofertą.

Zamawiający uzna za spełniony warunek, o którym mowa w punkcie 1.a) w odniesieniu do Wykonawcy składającego ofertę w przedmiotowym postępowaniu, jeżeli Wykonawca wykaże, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedną robotę budowalną, zbliżoną jak w przedmiocie zamówienia, o wartości umowy na roboty minimum 16 200,00 PLN netto (szesnaście dwieście tysięcy 00/100 zł);

Zamawiający uzna za spełniony warunek, o którym mowa w punkcie 1.b) w odniesieniu do Wykonawcy składającego ofertę w przedmiotowym postępowaniu, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje:

a) co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję kierownika budowy posiadająca uprawnienia budowlane w branży konstrukcyjno-budowlanej - bez ograniczeń;

b) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w zakresie branży elektrycznej.

W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają dla każdego z wyżej wymienionych warunków jeden wspólny dokument, potwierdzający spełnianie poszczególnego warunku.


 1. Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu.

1. Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w punkcie V ust. 1 zapytania ofertowego Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą następujące dokumenty:

a) wykaz robót wykonanych wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane (według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do zapytania ofertowego)


b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do zapytania ofertowego)
2. Ponadto wraz z ofertą należy przedłożyć:

a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

b) wypełniony Formularz ofertowy według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego;

c) kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie załącznika nr 3 do zapytania ofertowego;

d) pełnomocnictwo lub upoważnienie do podpisania oferty, o ile umocowanie podpisującego/ych ofertę nie wynika z załączonych do oferty dokumentów;

e) inne dokumenty, o których mowa w zapytaniu ofertowym, w tym dokumentów na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, nie wymienionych powyżej lub w załącznikach do zapytania ofertowego.
 1. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, w uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, jednorazowego zwrócenia się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.


 1. Opis sposobu przygotowania ofert

 1. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 2. Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna.

 3. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, jeżeli nie wynika ono z innych dokumentów załączonych do oferty przez wykonawcę.

 4. Jeżeli osoba podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści wskazywać uprawnienie do podpisania oferty.

 5. Dokumenty składające się na ofertę muszą być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

 6. Zaleca się, by każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty była podpisana lub parafowana przez wykonawcę. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, itp., powinny być parafowane przez wykonawcę.

 7. Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane.

 8. Zaleca się przy sporządzaniu oferty skorzystanie z wzorów (formularzy ofertowych, oświadczeń, wykazów) przygotowanych przez Zamawiającego. Wykonawca może przedstawić ofertę na swoich formularzach z zastrzeżeniem, że muszą one zawierać wszystkie informacje określone przez zamawiającego w przygotowanych wzorach.

 9. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty;


IX. Miejsce oraz termin składania ofert

Ofertę należy złożyć w biurze Turkowskiej Unii Rozwoju - T.U.R., położonym w m. Turek, 62-700, przy ul. Kolska Szosa 3, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 stycznia 2019 r. do godziny 14.00,

Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco: „Zmiana sposobu użytkowania budynku Szkoły Podstawowej w Krwonach wraz z jej przebudową na pomieszczenia Inkubatora Inicjatyw Społecznych i Ludzi Aktywnych. Wspólny pokój - Inkubator Organizacji Pozarządowych”.

W przypadku dostarczenia oferty pocztą - ofertę należy umieścić w drugim opakowaniu, bez podania informacji o nadawcy.


X. Opis sposobu obliczania ceny.

 1. Wykonawca zobowiązany jest obliczyć cenę oferty przez sporządzenie kosztorysu ofertowego w oparciu o załączone przedmiary robót/kosztorysy ślepe. Oferta cenowa (brutto) musi zawierać wszystkie niezbędne składniki łącznie z należnym podatkiem od towarów i usług VAT. Oferta zawierająca kosztorys ofertowy sporządzony metodą inną, niezgodną z zapytaniem ofertowym zostanie odrzucona. Pozycje, dla których nie zostaną wstawione przez wykonawcę ceny jednostkowe, uważać się będzie jako ujęte w cenach innych pozycji wymienionych w kosztorysie ofertowym i nie zostaną dodatkowo zapłacone po ich wykonaniu. Kosztorys ofertowy stanowić będzie sumę pozycji jednostek przedmiarowych pomnożonych przez ich ceny jednostkowe ustalone przez wykonawcę.

 2. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostaną w umowie.

 3. W przypadku zmiany przepisów dotyczących podatku VAT, Wykonawca zobowiązany jest do naliczania podatku VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami w dniu wystawienia faktury.


XI. Opis kryteriów wyboru ofert

1. Zamawiający dokona oceny ofert, które zostały złożone przez Wykonawców i nie podlegają odrzuceniu zgodnie zapisami niniejszego zapytania ofertowego.

2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:


CENA - waga kryterium 100 %

Kryterium będzie obliczane według wzoru:

C - ilość punktów w kryterium oceny

Cn - najniższa cena wśród ocenianych ofert

Co - cena oferty podlegającej ocenie

Wk- waga kryterium oceny
3. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia wynikające z dokumentacji projektowej i przekazanego zapytaniu ofertowym przedmiaru robót /kosztorysie ślepym, a także koszty wszystkich robót, bez których realizacja zamówienia byłaby niemożliwa, a w szczególności koszty robót przygotowawczych, porządkowych, koszty zagospodarowania odpadów powstałych w związku z wykonywaniem robót, dozoru zaplecza i placu budowy, doprowadzenia i ponoszenia opłat z tytułu zużycia wody i energii, koszty ubezpieczenia budowy i robót, a także z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi, odpowiedzialności cywilnej oraz następstw nieszczęśliwych wypadków, dotyczących pracowników i osób trzecich, które to wypadki mogą powstać w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, a w tym – z ruchem pojazdów mechanicznych oraz innych zobowiązań wynikających z umowy.

4. Wykonawca obliczając cenę oferty musi uwzględnić wszystkie elementy określone w zapytaniu ofertowym. Wszelkie błędy czy wątpliwości, w szczególności dotyczące rozbieżności w opisie przedmiotu zamówienia, ujawnione na rysunkach, opisach lub w załącznikach oraz w pozostałych dokumentach, Wykonawca winien zgłosić Zamawiającemu przed terminem składania ofert.

5. Wszelkie użyte w załączonej dokumentacji techniczno-budowlanej jak i w innych dokumentach, nazwy, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie przedmiotu zamówienia są wyłącznie przykładem ich użycia i nie należy ich traktować jako zobowiązujących, gdyż w żaden sposób nie wiążą one Wykonawcy. W przypadku zastosowania rozwiązań równoważnych, Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania są równoważne opisywanym i spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w zakresie określonym w projekcie budowlanym. Przed wbudowaniem materiału lub urządzenia równoważnego Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z wprowadzeniem rozwiązań równoważnych.

6. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

7. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

8. Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia postępowania w sprawie wyboru Wykonawcy bez wyboru żadnej z ofert.
XII. Podwykonawstwo

1. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia Podwykonawcy lub Podwykonawcom wykonania części przedmiotu zamówienia.

2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania kluczowych części zamówienia przez Wykonawcę.

3. Zamawiający wymaga wskazania w formularzu oferty przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy oraz podania przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców.

4. W przypadku braku takiego wskazania w ofercie, Zamawiający uzna, że wykonawca nie zamierza powierzyć żadnej części zamówienia podwykonawcom. Zlecenie części zamówienia podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy i jego pracowników w takim samym stopniu jakby to były działania, uchybienia zaniedbania jego własnych pracowników.
XII. Zmiany umowy

1. Umowa zawarta z wybranym wykonawcą może być zmieniona, jeżeli zmiana ta nie spowoduje zmniejszenia albo zwiększenia zakresu świadczenia.

2. Zmiana umowy zawartej z wybranym wykonawcą powodująca zmniejszenie zakresu świadczenia jest dopuszczalna, jeżeli na skutek wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy do prawidłowego wykonania danego zadania wykonanie części prac objętych dotychczas tym zadaniem stało się zbędne.

3. Zmiana umowy zawartej z wybranym wykonawcą powodująca zwiększenie zakresu świadczenia jest dopuszczalna, jeżeli do prawidłowego wykonania danego zadania jest niezbędne wykonanie dodatkowych prac nieobjętych dotychczas tym zadaniem, a konieczność ich wykonania powstała na skutek wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, przy czym wykonanie:

a) tych prac jako nowego zadania spowodowałoby znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego lub

b) zamówienia jest uzależnione od wykonania tych prac albo bez wykonania tych prac nie jest możliwe wykonanie zamówienia w całości.

4. Zmiana umowy wynika z konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, w tym w związku z koniecznością sporządzenia projektu zamiennego, które to okoliczności wynikną w toku prowadzenia robót, a spowodowane będą względami technicznymi, warunkami gruntowymi oraz lokalnymi, w tym wynikającymi z konieczności dostosowania zakresu zadania powszechnie obowiązujących przepisów prawa, o czas niezbędny do zmiany dokumentacji projektowej i dopełnienia niezbędnych czynności formalnych związanych z możliwością prowadzenia robót lub będącym następstwem działania organów administracji, w szczególności:

a) przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, pozwoleń, uzgodnień, stanowisk itp. bez winy Wykonawcy,

b) wydanie postanowienia o wstrzymaniu robót budowlanych z przyczyn innych niż zawinione przez Wykonawcę w przypadku, o którym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 4 Prawa budowlanego,

c) konieczność uzyskania wyroku sądowego, lub innego orzeczenia sądu lub organu, którego konieczności nie przewidywano przy zawieraniu Umowy.

5. Zmiana umowy wynika z konieczności przedłużenia terminu końcowego realizacji Zamówienia z uwagi na zaistnienie okoliczności niezależnych od Stron, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania Umowy, zwłaszcza w przypadku wystąpienia potrzeby realizacji robót dodatkowych/zamiennych, które mają bezpośredni wpływ na Termin Wykonania.
XIV. Postanowienia różne, przesłanki odrzucenia oferty

1. Oferta będzie odrzucona w przypadkach określonych w postanowieniach wcześniejszych oraz w przypadku gdy:

a) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub

b) została złożona przez podmiot:

- niespełniający warunków udziału w postępowaniu określonych w zapytaniu ofertowym, lub

- powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub osobami, o których mowa w punkcie XIV.2 , lub

c) została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym.

2. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym, lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego imieniu, lub osobami wykonującymi w ich imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania w sprawie wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające na:

a) uczestniczeniu jako wspólnik w spółce cywilnej lub osobowej;

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji spółki kapitałowej;

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub pełnomocnika;

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;

e) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania w sprawie wyboru Wykonawcy bez wyboru żadnej z ofert.


XV. Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Turkowska Unia Rozwoju - T.U.R., Kolska Szosa 3, 62-700 Turek, tel. 632891889 , faks 63 289 36 57 e-mail: fundacjazesmakiem@wp.pl;

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia realizowanego w calu zachowania zasady konkurencyjności pn. „Zmiana sposobu użytkowania budynku Szkoły Podstawowej w Krwonach wraz z jej przebudową na pomieszczenia Inkubatora Inicjatyw Społecznych i Ludzi Aktywnych”

3 Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o zawartą z Samorządem Województwa Wielkopolskiego umowę o dofinansowanie projektu pn. „Wspólny pokój - Inkubator Organizacji Pozarządowych”.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie przez okres 10 lat, zgodnie z zasadami archiwizacji dokumentów objętych umową o dofinansowanie.

5. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem określonym w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji oraz warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej (Dz.U. 2018 poz. 396) i jest związany z udziałem w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia;

6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

7. Posiada Pani/Pan:

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

8. Nie przysługuje Pani/Panu:

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
XV. Wykaz załączników

Załącznikami do niniejszego zapytania ofertowego są następujące wzory:
Lp.

Oznaczenie Załącznika

Nazwa ZałącznikaZałącznik nr 1

Wzór Formularza OfertyZałącznik nr 2

Projekt budowlanyZałącznik nr 3

Kosztorys nakładczyZałącznik nr 4

Wykaz robót budowlanychZałącznik nr 5

Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia
Directory: wp-content -> uploads -> 2019
2019 -> Wojna z putinem the war against putin
2019 -> Stowarzyszenie turkowska unia rozwoju – T. U. R
2019 -> Obowiązek informacyjny poniżej znajdziesz niezbędne informacje dotyczące danych osobowych przetwarzanych przez Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego z siedzibą w Warszawie (00-536) przy al. Ujazdowskich 49
2019 -> Zapytania ofertowego
2019 -> Optymalizacja systemów zasilających napędy pracujące w transporcie morskim, drogowym albo kolejowym, które wykorzystują gaz naturalny w postaci skroplonej”, poir. 01. 01. 01-00-0842/16-00
2019 -> Anna Wolska-Bagińska Ochrona danych osobowych świadka I pokrzywdzonego w procesie karnym
2019 -> Istotnych warunków zamówienia zakup wraz z dostawą opatrunkóW, RĘkawic chirurgicznych I diagnostycznych tryb udzielania zamówienia
2019 -> Pomorskie Centrum

Pobieranie 189.42 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna