Statut przedszkola miejskiego nr 107Pobieranie 223.5 Kb.
Strona3/3
Data24.02.2019
Rozmiar223.5 Kb.
1   2   3
§ 18


 1. W przedszkolu zatrudnia się następujących pracowników na stanowiskach urzędniczych, pomocniczych i obsługi:

 1. specjalista do spraw żywienia;

 2. pomoc nauczyciela;

 3. woźna oddziałowa;

 4. kucharka;

 5. pomoc kuchenna;

 6. robotnik gospodarczy.

 1. Podstawowym obowiązkiem pracowników przedszkola jest zapewnienie sprawnego działania przedszkola w zakresie finansowym i administracyjnym, zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom, a także utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie
  i czystości.

 2. Szczegółowe zakresy obowiązków tych pracowników ustala Dyrektor przedszkola.

 3. Zakresy obowiązków znajdują się w teczkach akt osobowych pracowników i są uaktualniane w miarę bieżących potrzeb.

 4. Wszyscy pracownicy mają obowiązek zachowania tajemnicy służbowej oraz tajemnicy danych osobowych całej społeczności przedszkola.

 5. Do głównych zadań i obowiązków specjalisty należy w szczególności:

 1. dokonywanie wszelkich operacji kasowo-gotówkowych ;

 2. zaopatrywanie przedszkola w potrzebny sprzęt i artykuły spożywcze;

 3. odpowiedzialność za prawidłowe żywienie i pion żywienia;

 4. odpowiedzialność za właściwe magazynowanie i przechowywanie artykułów żywieniowych oraz dokumentacja magazynowa;

 5. dokonywanie wszelkich operacji kasowo-gotówkowych, przestrzeganie ustalonej wysokości zaliczki stałej we współpracy z jednostką budżetową CUWO w Łodzi;

 6. sprawowanie opieki nad całością pomieszczeń i sprzętu przedszkola;

 7. wspólnie z Dyrektorem dba o utrzymanie należytej dyscypliny pracy wśród pozostałych pracowników;

 8. sumiennie i punktualnie wykonuje obowiązki z poszanowaniem przełożonych i współpracowników, nauczycieli, dzieci, rodziców.

 1. Główne zadania woźnej oddziałowej, w szczególności:

 1. dbanie o mienie przedszkola i utrzymanie czystości oraz porządku na wyznaczonym jej odcinku pracy, dbanie o sprzęt i zabawki;

 2. podawanie do sal oddziałów posiłków, czuwanie nad należytym spożywaniem posiłków przez dzieci;

 3. odpowiedzialność materialna za powierzony sprzęt do sprzątania i naczynia stołowe;

 4. pomoc nauczycielowi w sprawowaniu opieki nad dziećmi w sytuacjach tego wymagających;

 5. dbanie o bezpieczeństwo swoje i całej społeczności przedszkolnej;

 6. pomoc w sprawowaniu opieki nad dziećmi podczas spacerów i wycieczek poza przedszkole;

 7. znajomość i stosowanie procedury postępowania w sytuacji zaistnienia wypadku na terenie przedszkola;

 8. czuwanie nad bezpieczeństwem dzieci w szatni i innych pomieszczeniach do niej prowadzących podczas pełnienia dyżuru w szatni; przestrzeganie powierzonego zakresu i obowiązków;

 9. wykonywanie prac dodatkowych w przypadku nieobecności innych pracowników, zgodnie z obowiązującym regulaminem;

 10. przestrzeganie powierzonego zakresu obowiązków.

 1. Główne zadania kucharki, w szczególności:

 1. punktualne przyrządzanie posiłków;

 2. przyjmowanie produktów z magazynu, kwitowanie ich odbioru w raportach żywieniowych;

 3. dbanie o racjonalne zużycie produktów żywnościowych;

 4. dbanie o sprzęt oraz utrzymanie czystości w pomieszczeniach kuchennych;

 5. udział w przygotowywaniu jadłospisów;

 6. stałe polepszanie wyżywienia dzieci poprzez znajomość zasad zdrowego przyrządzania posiłków;

 7. dbałość o kaloryczność i wartość odżywczą posiłków;

 8. analizowanie racjonalności gospodarki i poziomu wyżywienia dzieci;

 9. stosowanie norm i zasad zawartych w przedszkolnych księgach: GHP, GMP, HACCP;

 10. dbanie o bezpieczeństwo i higienę pracy;

 11. właściwe organizowanie pracy personelu kuchni;

 12. znajomość i stosowanie procedury postępowania w sytuacji zaistnienia wypadku na terenie przedszkola;

 13. przestrzeganie powierzonego zakresu obowiązków.

 1. Główne zadania pomocy kuchennej, w szczególności:

 1. pomoc kucharce w przygotowywaniu posiłków zgodnie z wymogami racjonalnego żywienia, zgodnie z opracowanymi i przyjętymi do stosowania na terenie przedszkola procedurami: (GHP), (GMP) i (HCCP);

 2. dbanie o bezpieczeństwo i higienę pracy;

 3. przygotowanie posiłków przestrzegając kolejności i wytycznych procesów technologicznych sporządzania poszczególnych dań, zestawów potraw
  i napojów;

 4. utrzymanie w czystości pomieszczeń kuchni, sprzętu i naczyń kuchennych;

 5. dokonywanie generalnych porządków i konserwacji pomieszczeń i sprzętów kuchennych;

 6. wykonywanie prac dodatkowych w przypadku nieobecności innych pracowników;

 7. znajomość i stosowanie procedury postępowania w sytuacji zaistnienia wypadku na terenie przedszkola;

 8. przestrzeganie powierzonego zakresu obowiązków.

 1. Główne zadania robotnika gospodarczego, w szczególności:

 1. dbanie o stan urządzeń technicznych przedszkola;

 2. utrzymywanie w należytym porządku ogrodu przedszkola, terenu wokół przedszkola;

 3. wykonywanie prac ogrodniczych na terenie ogrodu przedszkolnego - grabienie, koszenie, podlewanie;

 4. dokonywanie codziennego przeglądu sprzętu ogrodowego;

 5. dokonywanie bieżących napraw sprzętu, urządzeń przedszkola;

 6. pomoc w zakupach i dostarczaniu produktów;

 7. dokonywanie drobnych napraw oraz konserwacji sprzętu i zabawek;

 8. dbanie o bezpieczeństwo swoje i całej społeczności przedszkolnej;

 9. znajomość i stosowanie procedury postępowania w sytuacji zaistnienia wypadku na terenie przedszkola;

 10. przestrzeganie powierzonego zakresu obowiązków.

 1. Główne zadania pomocy nauczyciela, w szczególności:

 1. dbanie o bezpieczeństwo dzieci;

 2. organizowanie i wykonywanie czynności opiekuńczych stosownie do potrzeb dzieci i poleceń nauczyciela;

 3. utrzymanie porządku i czystości w przydzielonych pomieszczeniach;

 4. pełnienie dyżurów w szatni przedszkola;

 5. wykonywanie prac dodatkowych w przypadku nieobecności innych pracowników;

 6. pomoc nauczycielowi w ubieraniu i rozbieraniu dzieci w sali i w szatni;

 7. pomoc w opiece nad dziećmi podczas spacerów i wycieczek;

 8. czuwanie nad wypoczynkiem dzieci;

 9. czuwanie nad należytym spożywaniem posiłków przez dzieci;

 10. przygotowanie do posiłków, pomoc w rozkładaniu i zbieraniu naczyń po posiłkach, rozdawaniu posiłków;

 11. opieka nad dziećmi w pomieszczeniach przedszkola;

 12. pomoc dzieciom przy czynnościach higienicznych w łazience;

 13. pomoc nauczycielowi w roztaczaniu opieki nad dzieckiem chorym, do czasu przybycia rodzica;

 14. usuwanie wszelkich dostrzeżonych braków i błędów grożących wypadkiem lub mogących przynieść szkodę zdrowiu dzieci. Jeśli usunięcie ich we własnym zakresie jest niemożliwe, zgłaszanie Dyrektorowi;

 15. otaczanie dziecka opieką od chwili przejęcia dziecka od osoby przyprowadzającej je do przedszkola;

 16. czuwanie nad bezpieczeństwem dzieci w szatni i innych pomieszczeniach do niej prowadzących podczas pełnienia dyżurów w szatni;

 17. czuwanie nad zgodnym z zasadami wydawaniem dzieci odchodzących do domu;

 18. dbanie o bezpieczeństwo swoje i całej społeczności przedszkolnej;

 19. znajomość i stosowanie procedury postępowania w sytuacji zaistnienia wypadku na terenie przedszkola;

 20. przestrzeganie powierzonego zakresu obowiązków.


Rozdział VI

Wychowankowie przedszkola i ich rodzice
§ 19

 1. Rodzice mają prawo do:

 1. udziału w różnych formach spotkań oddziałowych, tj. w zajęciach otwartych, w zebraniach organizacyjnych, prelekcjach specjalistycznych i warsztatach praktycznych, imprezach wewnętrznych i środowiskowych (wg kalendarza imprez i uroczystości);

 2. konsultacji indywidualnych z wychowawcą;

 3. bezpośredniego uczestnictwa w codziennym życiu grupy;

 4. wyrażania i przekazywania Dyrektorowi uwag i opinii na temat pracy nauczycieli i przedszkola.

 1. Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy, w szczególności:

 1. znajomość i przestrzeganie postanowień niniejszego statutu;

 2. respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców;

 3. zapewnienie dziecku zaopatrzenia w niezbędne przedmioty, przybory
  i pomoce;

 4. terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt i wyżywienie dziecka w przedszkolu;

 5. przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola lub zadbanie
  o upoważnienie do tego osoby zapewniającej dziecku pełne bezpieczeństwo;

 6. informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu, niezwłoczne zawiadomienie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych;

 7. przestrzeganie norm i zasad higieny osobistej, wyglądu zewnętrznego dziecka -zadbać, aby miało wygodny, schludny ubiór, upięte i związane włosy, brak makijażu i pomalowanych paznokci, ze względów bezpieczeństwa wskazane jest niezakładanie biżuterii np.: łańcuszki, wiszące kolczyki, pierścionki;

 8. wyposażenie dziecka w obuwie zmienne, zgodne z przepisami bhp oraz
  w bezpieczne obuwie sportowe do zabaw w ogrodzie w okresie wiosny, lata
  i wczesnej jesieni - wyklucza się klapki lub buty typu crocs;

 9. dopełnienie czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola;

 10. zapewnienie regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia;

 11. śledzić na bieżąco informacje umieszczone na tablicy ogłoszeń;


§ 20


 1. Wychowankami przedszkola są dzieci w wieku określonym odrębnymi przepisami.

 2. Wychowanek przedszkola ma prawo do:

 1. właściwie zorganizowanej opieki wychowawczej zapewniającej bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą;

 2. właściwie zorganizowanego procesu edukacyjnego, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej i własnego tempa rozwoju;

 3. swobody wyrażania myśli i przekonań w szczególności dotyczących życia przedszkolnego, religijnego oraz światopoglądu, jeśli nie narusza tym dobra innych ludzi;

 4. rozwijania zainteresowań, zdolności i talentu;

 5. sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny postępów w rozwoju psychofizycznym;

 6. pomocy w przypadku trudności rozwojowych.

 1. Wychowanek przedszkola zawsze ma prawo do:

 1. akceptacji takim jakim jest;

 2. spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje;

 3. aktywnej dyskusji z dziećmi i dorosłymi;

 4. aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymywania w tym pomocy;

 5. zabawy i wyboru towarzyszy zabawy;

 6. wypoczynku, jeśli jest zmęczony;

 7. jedzenia i picia, gdy jest głodny i spragniony;

 8. zdrowego jedzenia.

 1. Wychowanek przedszkola ma obowiązek przestrzegania umów społecznych obowiązujących w społeczności przedszkolnej, a zwłaszcza dotyczących:

 1. systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach edukacyjnych
  i w życiu przedszkola na miarę własnych możliwości;

 2. przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do rówieśników, nauczycieli i innych pracowników przedszkola;

 3. odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i higienę;

 4. dbania o własne i wspólne dobro, ład i porządek w przedszkolu;

 5. zgłaszania i mówienia o swoich kłopotach, niepowodzeniach i trudnościach.

 1. W przypadku notorycznego lekceważenia praw wychowanków lub szczególnego wykroczenia przeciw nim pracowników przedszkola, dziecko osobiście lub poprzez rodziców zgłasza ten fakt wychowawcy lub Dyrektorowi przedszkola.


§ 21


 1. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą Dyrektora do skreślenia dziecka z listy przedszkolaków w przypadku:

 1. braku pisemnego usprawiedliwienia długotrwałej, ciągłej nieobecności dziecka w przedszkolu obejmującej co najmniej 30 dni;

 2. gdy dziecko nie zgłosi się do 15 września do przedszkola, a rodzic nie poinformował o przyczynie nieobecności dziecka;

 3. skreślenie z listy wychowanków nie dotyczy dziecka objętego rocznym obowiązkiem przedszkolnym;

 4. skreślić dziecka z listy przyjętych wychowanków następuje w drodze decyzji administracyjnej;

 5. rodzice mają prawo do odwołania się od decyzji skreśleniu dziecka w ciągu 14 dni od jej otrzymania do Łódzkiego Kuratora Oświaty.Rozdział VII

Postanowienia końcowe
§ 22


 1. W przedszkolu obowiązują zasady obiegu dokumentów określone w instrukcji kancelaryjnej obowiązującej w przedszkolu.

 2. Obsługę finansowo-księgową prowadzi jednostka budżetowa Centrum Usług Wspólnych Oświaty w Łodzi.

 3. Przedszkole jest jednostką budżetową.

 1. prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych dla jednostek budżetowych;

 2. podstawą gospodarki finansowej przedszkola jest plan dochodów i wydatków ustalany na podstawie przepisów o finansach publicznych;

 3. przedszkole prowadzi rachunkowość i sprawozdawczość zgodnie
  z obowiązującymi przepisami o rachunkowości, o finansach publicznych,
  z uwzględnieniem zasad szczególnych dotyczących jednostek budżetowych.


§ 23


 1. Statut przedszkola lub jego nowelizację uchwala się na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, odczytując zebranym pełny jego tekst. Członkowie Rady Pedagogicznej mają prawo wnoszenia poprawek do proponowanego tekstu statutu. Rada Pedagogiczna głosuje nad nowelizacją statutu lub uchwala nowy statut.

 2. Nowelizacja statutu obliguje Dyrektora przedszkola do opracowania tekstu jednolitego statutu.

 3. Z treścią statutu przedszkola można zapoznać się w przedszkolu oraz na stronie BIP przedszkola.

 4. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej: dzieci, nauczycieli, rodziców, pracowników.

 5. Z dniem wejścia w życie niniejszego statutu traci moc Statut Przedszkola Miejskiego nr 107 w Łodzi z dnia 1 grudnia 2013 r.

 6. Statut Przedszkola w powyższym brzmieniu wchodzi w życie z dniem
  1 grudnia 2017 r .
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 107

Pobieranie 223.5 Kb.

Share with your friends:
1   2   3
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna