Standard wyposażenia pracowni I warsztatów szkolnychPobieranie 451 Kb.
Strona1/2
Data13.06.2018
Rozmiar451 Kb.
  1   2Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowegoRekomendowane wyposażenie
pracowni i warsztatów szkolnych
dla zawodu
technik mechanik (ślusarz)
opracowane na potrzeby
Regionalnych Programów Operacyjnych
na lata 2014 – 2020


Warszawa 2013
Autorzy: Janusz Figurski, Jarosław Buczyński, Marek Olsza;

Konsultanci – przedstawiciele następujących instytucji: Jastrzębska Spółka Węglowa SA. KWK Budryk Ornatowice, KOPEX Przedsiębiorstwo Budowy Szybów Bytom, Diesel-Partner Markuszów, MEGAPOL Lublin, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ADEX Lublin, Przedsiębiorstwo Automatyki Przemysłowej Apia Puławy;

Ujednolicanie zapisów: Zbigniew Pilch, Roman Ruprecht;

Lider zadania „Opracowanie standardów wyposażenia pracowni i warsztatów szkolnych”: Małgorzata Sołtysiak

Koordynator merytoryczny projektu: Maria Suliga

Kierownik Zespołu ds. projektów KOWEZiU: Agnieszka Pfeiffer

Redakcja i skład: Biuro Projektów KOWEZiU

Publikacja powstała w ramach projektu systemowego „Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego” w ramach Działania 3.3. Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.3. Modernizacja treści i metod kształcenia, Priorytet III, Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI. Projekt realizowany przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Publikacja jest dystrybuowana bezpłatnie.

© Copyright by Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Warszawa 2013

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

02-637 Warszawa

ul. Spartańska 1B

www.koweziu.edu.pl


Nazwa zawodu:

Technik mechanik (ślusarz)

Symbol cyfrowy zawodu:

311504

Nazwa kwalifikacji w zawodzie:

K1. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

K2. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

Zestaw oczekiwanych efektów kształcenia:

 • efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów BHP, PDG, JOZ, KPS

 • efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów BHP, PDG, JOZ, KPS, OMZ

 • efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru kształcenia stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(M.a)

 • efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru kształcenia stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(M.a), PKZ(M.b), PKZ(M.h)

 • efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionej w danym zawodzie M.20.

 • efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionej w danym zawodzie M.44.

Nazwa pracowni dla kwalifikacji w zawodzie:

 1. Pracownia komunikacji w języku obcym

 2. Pracownia rysunku technicznego

 3. Pracownia technologii

 4. Warsztaty szkolne

 1. Pracownia komunikacji w języku obcym

 2. Pracownia rysunku technicznego

 3. Pracownia technologii

 4. Warsztaty szkolne

Rekomendowane wyposażenie pracowni i warsztatów szkolnych uwzględnia wymagania, jakie powinny spełniać między innymi budynki szkół i placówek, jak i pracownie kształcenia zawodowego, wskazane w następujących aktach prawnych, aktualnych na dzień 30.09.2013 r.:
 1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.).

 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.).

 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.).


Kwalifikacja K1. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń narzędzi

 1. Pracownia komunikacji w języku obcym

 1. Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni

 • komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,

 • drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4,

 • projektor multimedialny,

 • telewizor,

 • ekran projekcyjny,

 • tablica szkolna biała suchościeralna,

 • tablica flipchart,

 • słuchawki z mikrofonem,

 • system do nauczania języków obcych,

 • apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.
 1. Opis infrastruktury pracowni

 1. usytuowanie pracowni

Pracownia usytuowana w budynku szkoły na kondygnacji nadziemnej z układem mebli ustawionych „w podkowę” i okablowaniem stanowisk.

 1. wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajdują się stanowiska

Wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno-epidemiologicznych.

 1. minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska

Stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.

 1. wyposażenie pracowni w niezbędne media z określeniem ich parametrów

W pracowni należy zapewnić instalację elektryczną 230 V oraz instalację ogrzewczą, wentylację grawitacyjną, oświetlenie dzienne oraz dodatkowo możliwość oświetlania światłem sztucznym, szerokopasmowe łącze internetowe.


 1. Opis wyposażenia stanowisk dydaktycznych w pracowni

W pracowni założono jednakowe wyposażenie wszystkich stanowisk dydaktycznych. Przyjęto, że w pracowni prowadzony jest proces kształcenia z podziałem na grupy i może się w niej znajdować maksymalnie 15 stanowisk dydaktycznych, jedno stanowisko dla jednego ucznia.

 1. stanowisko komputerowe z wykazem urządzeń peryferyjnych oraz programów

 • komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,

 • słuchawki z mikrofonem.

 1. Pracownia rysunku technicznego

 1. Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni

 • stoliki uczniowskie przeznaczone do realizacji rysunku odręcznego, wyposażone w twarde, gładkie blaty wraz z krzesłami,

 • stoliki przeznaczone do organizacji stanowisk komputerowych, umożliwiające stabilne ustawienie monitorów i osprzętu dodatkowego,

 • szafy biurowe do przechowywania pomocy dydaktycznych i dokumentacji,

 • komputer podłączony do sieci lokalnej z dostępem do Internetu z drukarką i ze skanerem, ploterem i projektorem multimedialnym,

 • program do wykonywania rysunku technicznego (typu CAD),

 • pakiet programów biurowych,

 • ekran projekcyjny,

 • tablica szkolna biała suchościeralna,

 • sprzęt do utrzymania czystości i składowania sortowanych odpadów,

 • sprzęt ppoż. w ilości wynikającej z obowiązujących przepisów,

 • apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.
 1. Opis infrastruktury pracowni

 1. usytuowanie stanowiska

Pracownia usytuowana w budynku szkoły na kondygnacji nadziemnej.

 1. wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajduje się stanowisko

Wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno-epidemiologicznych.

Należy zapewnić w pracowni możliwość ustawienia obok siebie stanowisk komputerowych i stanowisk rysunkowych umożliwiających wykonywanie rysunków odręcznych. 1. minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska

Stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.

 1. wyposażenie stanowiska w niezbędne media z określeniem ich parametrów

W pracowni należy zapewnić instalację elektryczną 230 V oraz instalację ogrzewczą, wentylację grawitacyjną, oświetlenie dzienne oraz dodatkowo możliwość oświetlania światłem sztucznym, szerokopasmowe łącze internetowe.


 1. Opis wyposażenia poszczególnych stanowisk dydaktycznych w pracowni

W pracowni założono jednakowe wyposażenie wszystkich stanowisk dydaktycznych. Przyjęto, że w pracowni prowadzony jest proces kształcenia z podziałem na grupy i może się w niej znajdować maksymalnie 15 stanowisk dydaktycznych, jedno stanowisko dla jednego ucznia.

 1. wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji

 • przyrządy do kreślenia i szkicowania.

 1. wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych

 • przymiar liniowy,

 • suwmiarka uniwersalna,

 • mikrometr,

 • kątomierz.

 1. wykaz modeli, symulatorów, fantomów

 • pomoce dydaktyczne do kształtowania wyobraźni przestrzennej,

 • modele części maszyn i urządzeń,

 • symulacje komputerowe działania maszyn i urządzeń.

 1. stanowisko komputerowe z wykazem urządzeń peryferyjnych oraz programów

 • komputer z systemem operacyjnym oraz programem do wspomagania projektowania typu CAD, komputery podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu,

 • pakiet programów biurowych,

 • przykłady komputerowych opracowań technologii obróbki, naprawy, montażu itp.

 1. biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentacje, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla pracowni

 • dokumentacje konstrukcyjne maszyn i urządzeń,

 • dokumentacje technologiczne,

 • wybrane normy dotyczących rysunku technicznego maszynowego,

 • dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obsługi maszyn i urządzeń,

 • podręczniki dotyczące obsługi programu do rysunku technicznego (typu CAD).
 1. Pracownia technologii
 1. Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni

 • komputer podłączony do sieci lokalnej z dostępem do Internetu z drukarką i ze skanerem, ploterem i projektorem multimedialnym,

 • ekran projekcyjny,

 • szafy biurowe do przechowywania pomocy dydaktycznych i dokumentacji,

 • ekran projekcyjny,

 • tablica szkolna biała suchościeralna,

 • sprzęt do utrzymania czystości i składowania sortowanych odpadów,

 • sprzęt ppoż. w ilości wynikającej z obowiązujących przepisów,

 • apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.
 1. Wykaz niezbędnych stanowisk dydaktycznych właściwych dla pracowni

  1. Stanowisko technologii.

2.2. Stanowisko technologii naprawy i konserwowania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.


 1. Opis infrastruktury pracowni

 1. usytuowanie stanowiska

Pracownia usytuowana w budynku szkoły na kondygnacji nadziemnej.

 1. wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajduje się stanowisko

Wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno-epidemiologicznych.

 1. minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska

Stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.

 1. wyposażenie stanowiska w niezbędne media z określeniem ich parametrów

W pracowni należy zapewnić instalację elektryczną 230 V oraz instalację ogrzewczą, wentylację grawitacyjną, oświetlenie dzienne oraz dodatkowo możliwość oświetlania światłem sztucznym, szerokopasmowe łącze internetowe.


 1. Opis wyposażenia poszczególnych stanowisk dydaktycznych w pracowni

4.1. Stanowisko technologii 1. wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji

 • narzędzia do montażu,

 • przyrządy traserskie, narzędzia do trasowania,

 • wycinaki, przecinaki,

 • młotki ślusarskie,

 • piłka ręczna,

 • nożyce ręczne,

 • zestaw pilników,

 • narzynki, oprawka do narzynek,

 • gwintowniki, pokrętła,

 • skrobaki,

 • płyta traserska, płyta kontrolna (do tuszowania),

 • zestawy narzędzi do obróbki mechanicznej skrawaniem (noże tokarskie, frezy, wiertła, przeciągacze, przepychacze, ściernice itp.),

 • części maszynowe umożliwiające wykonanie podstawowych pomiarów (wymiary zewnętrzne, wewnętrzne, mieszane, pośrednie), koła zębate, części z gwintem,

 • przyrządy i uchwyty obróbkowe.

 1. wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych

 • przyrząd kłowy do pomiaru bicia,

 • mikroskop warsztatowy (opcja),

 • płyta pomiarowa (stal/żeliwo),

 • płytki wzorcowe - zestaw,

 • sprawdziany tłoczkowe do otworów i gwintów,

 • wałeczki pomiarowe do gwintów - komplet,

 • mikrometr do gwintów,

 • promieniomierz od 1-25 - komplet,

 • szczelinomierz komplet,

 • głębokościomierz suwmiarkowy,

 • głębokościomierz mikrometryczny,

 • suwmiarka modułowa,

 • wysokościomierz suwmiarkowy L=400/0,02 mm,

 • kątomierz uniwersalny,

 • kątomierz optyczny,

 • sprawdzian grzebieniowy do gwintów metrycznych i calowych,

 • sprawdzian oczkowy do gwintów,

 • średnicówka mikrometryczna,

 • średnicówka z czujnikiem zegarowym,

 • czujnik zegarowy z podstawą,

 • suwmiarka z dokładnością 0,1, 0,05, 0,02,

 • mikrometry 0-25, 25-50, 50-75, 75-100,

 • suwmiarka z odczytem elektronicznym,

 • mikrometr z odczytem elektronicznym,

 • wzorce chropowatości.

 • twardościomierz Brinella,

 • twardościomierz Rockwella,

 • dynamometry,

 • manometry,

 • dyfuzory, dysze,

 • termometry,

 • indykator sprężynowy.

 1. wykaz modeli, symulatorów, fantomów

 • symulacje komputerowe działania mechanizmów oraz podzespołów maszyn i urządzeń;

 • modele, przekroje, atrapy maszyn i urządzeń, elementy układów hydraulicznych i pneumatycznych,

 • elementy maszyn i urządzeń,

 • schematy, w tym schematy kinematyczne typowych obrabiarek (tokarki, frezarki, wiertarki, strugarki, przeciągarki, piły, szlifierki),

 • eksponaty typowych elementów maszyn i urządzeń, typowych połączeń oraz różnych mechanizmów,

 • eksponaty typowych elementów maszyn i urządzeń, ich połączeń i mechanizmów,

 • modele i eksponaty: typowych maszyn, obrabiarek i ich głównych zespołów, połączeń rozłącznych i nierozłącznych występujących w maszynach i urządzeniach,

 • modele lub eksponaty typowych maszyn, obrabiarek i urządzeń,

 • modele: prasy hydraulicznej, multiplikatora ciśnienia, akumulatora hydraulicznego

 • modele: turbin, pomp, wentylatorów, podnośników,

 • modele lub schematy różnych typów suwnic i żurawi,

 • modele lub schematy przenośników cięgnowych i bezcięgnowych.

 1. wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia

 • próbki materiałów konstrukcyjnych (różnych metali i stopów),

 • zestawy gatunków drewna, tworzyw sztucznych,

 • próbki materiałów ogniotrwałych, szkła, materiałów uszczelniających,

 • eksponaty typowych półwyrobów (odkuwki, odlewy, wypraski),

 • próbki różnych powłok ochronnych,

 • materiały i surowce do wykonywania pomiarów,

 • zestaw próbek z materiałów o różnej twardości.

 1. biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentacje, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla danego stanowiska

 • tablica poglądowa ukazująca budowę urządzeń noniuszowych i mikrometrycznych,

 • tablica ukazująca zasadę odczytu wskazań przyrządów pomiarowych;

 • instrukcje obsługi przyrządów pomiarowych,

 • tablice do odczytu twardości,

 • instrukcje obsługi twardościomierzy.

 • instrukcje stanowiskowe,

 • poradnik mechanika,

 • wybrane normy dotyczące materiałów konstrukcyjnych,

 • tablice wyrobów hutniczych,

 • dokumentacja techniczno-ruchowa obrabiarek,

 • poradniki i katalogi dotyczące materiałów eksploatacyjnych (materiały pędne, materiały smarne),

 • dokumentację montażową i obsługowo naprawczą typowych maszyn i urządzeń,

 • przepisy bhp.

4.2. Stanowisko technologii naprawy i konserwowania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi 1. wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji

 • stół warsztatowy z imadłami,

 • ściągacze do łożysk i kół zębatych,

 • szczypce do montażu pierścieni osadczych sprężystych,

 • praska montażowa,

 • młotki ślusarskie,

 • szczotki druciane,

 • klucze płaskie, oczkowe, sześciokątne, torx, nasadowe,

 • szczypce uniwersalne,

 • szczypce zaciskowe Morse’a,

 • urządzenie od oczyszczania sprężonym powietrzem,

 • praska do prostowania wałków,

 • narzędzia do nanoszenia powłok ochronnych (pędzle, urządzenie natryskowe).

 1. wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych

 • suwmiarki,

 • mikrometry,

 • kątowniki,

 • kątomierze uniwersalne,

 • czujniki zegarowe, dźwigniowe i elektroniczne z podstawką.

 1. wykaz modeli, symulatorów, fantomów

 • zespoły i podzespoły maszyn i urządzeń,

 • narzędzia obróbkowe,

 • imadła, uchwyty obrabiarkowe,

 • sprzęt AGD (np. pralka, odkurzacz),

 • eksponaty sposobów zużycia i zniszczenia elementów maszyn, urządzeń i narzędzi,

 • zespoły wałków, przekładni.

 1. wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia

 • kliny, wpusty, sworznie, łączniki gwintowe, pierścienie osadcze sprężyste, zabezpieczenia połączeń gwintowych,

 • materiały uszczelniające,

 • łożyska toczne,

 • smary,

 • farby, lakiery.

 1. biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentacje, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla pracowni

 • poradnik mechanika,

 • przykładowa dokumentacja techniczno-ruchowa maszyn i urządzeń,

 • poradniki i katalogi dotyczące materiałów wykorzystywanych do wykonywania połączeń materiałów,

 • instrukcje stanowiskowe,

 • instrukcje obsługi maszyn,

 • katalogi znormalizowanych części maszyn,

 • podręczniki, katalogi i materiały informacyjne dotyczące zagadnień budowy maszyn, urządzeń i narzędzi oraz demontażu, montażu, weryfikacji części maszyn, konserwacji elementów maszyn, urządzeń i narzędzi,

 • filmy dydaktyczne, prezentacje multimedialne dotyczące zagadnień: demontażu i montażu maszyn i urządzeń, mechanizmów, przekładni, narzędzi, urządzeń transportu wewnętrznego, wykonywania konserwacji elementów maszyn, urządzeń i narzędzi,

 • instrukcje bhp.
 1. Warsztaty szkolne
 1. Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni

 • komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,

 • drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4,

 • projektor multimedialny,

 • ekran projekcyjny,

 • tablica szkolna biała suchościeralna,

 • tablica flipchart.
 1. Wykaz niezbędnych stanowisk dydaktycznych właściwych dla pracowni

  1. Stanowisko do wykonywania elementów maszyn i urządzeń oraz narzędzi (jedno stanowisko dla trzech uczniów).

  2. Stanowisko do wykonywania połączeń elementów (jedno stanowisko dla trzech uczniów).

  3. Stanowisko do naprawy i konserwacji maszyn, urządzeń oraz narzędzi (jedno stanowisko dla sześciu uczniów).
 1. Opis infrastruktury pracowni

 1. usytuowanie stanowiska

W budynku szkoły na kondygnacji nadziemnej.

 1. wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajduje się stanowisko

Wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno-epidemiologicznych.

 1. minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska

Stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.

 1. wyposażenie stanowiska w niezbędne media z określeniem ich parametrów

W pracowni należy zapewnić instalację elektryczną 230 V/400 V oraz instalację ogrzewczą, wentylację grawitacyjną, oświetlenie dzienne oraz dodatkowo możliwość oświetlania światłem sztucznym, szerokopasmowe łącze internetowe.


 1. Opis wyposażenia poszczególnych stanowisk dydaktycznych w pracowni

4.1. Stanowisko do wykonywania elementów maszyn i urządzeń oraz narzędzi 1. wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji

 • stół ślusarski z imadłami,

 • nożyce dźwigniowe,

 • wiertarka stołowa wraz z osprzętem (uchwyty wiertarskie, tuleje redukcyjne, imadło maszynowe) i narzędziami (wiertła, pogłębiacze, nawiertaki, rozwiertaki),

 • szlifierka stołowa dwutarczowa,

 • przyrządy traserskie, narzędzia do trasowania,

 • płyta traserska, płyta kontrolna (do tuszowania),

 • narzędzia do wykonywania operacji obróbki ręcznej (wycinaki, przecinaki, młotki ślusarskie, piłki ręczne, nożyce ręczne, zestaw pilników, skrobaki, punktaki, docieraki, narzynki z oprawkami, gwintowniki z pokrętłami, nitownice, zakuwniki, wsporniki),

 • piła do cięcia metali,

 • prasa mechaniczna,

 • wiertarka kadłubowa wraz z osprzętem,

 • płyta do prostowania lub kowadło,

 • maszyny urządzenia, narzędzia do wykonywania obróbki maszynowej,

 • stół warsztatowy,

 • tokarka uniwersalna,

 • narzędzia do wykonywania podstawowych operacji tokarskich (toczenia wzdłużnego, poprzecznego, przecinania, wiercenia, gwintowania maszynowego),

 • osprzęt do tokarki uniwersalnej,

 • frezarka uniwersalna,

 • narzędzia do wykonywania podstawowych operacji frezarskich,

 • osprzęt do frezarki uniwersalnej.

 1. wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych

 • przyrządy suwmiarkowe, mikrometryczne, czujnikowe,

 • przyrządy do pomiaru kątów,

 • poziomnica liniowa i ramowa,

 • wzorce płaskości i prostoliniowości,

 • wzorce zarysu i skoku gwintu,

 • płytki wzorcowe jakości powierzchni (chropowatości).

 1. wykaz modeli, symulatorów, fantomów

 • przykładowe elementy wykonane metodą obróbki ręcznej i maszynowej,

 • przykłady wykończenia powierzchni elementów obrabianych,

 • plansze, tablice prezentujące procesy technologiczne wykonywania obróbki ręcznej oraz maszynowej.

 1. wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia

 • wyroby hutnicze (profile hutnicze, blachy, taśmy, druty, pręty wykonane ze stali, metali nieżelaznych)

 • półprodukty wykonane z żeliwa,

 • materiały niemetalowe.

 1. biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentacje, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla pracowni

 • poradnik mechanika,

 • zbiór norm dotyczących elementów, materiałów, narzędzi, maszyn i urządzeń oraz operacji technologicznych realizowanych przez uczniów w czasie zajęć warsztatowych,

 • normy dotyczące tolerancji, pasowań i chropowatości powierzchni,

 • tablice wyrobów hutniczych,

 • wzorcowe dokumentacje procesów technologicznych realizowanych podczas zajęć w pracowni technologii,

 • dokumentacja techniczno-ruchowa maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych podczas wykonywania obróbki ręcznej i maszynowej.

 • instrukcje stanowiskowe,

 • filmy dydaktyczne, prezentacje multimedialne dotyczące zagadnień:

 • bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska i ergonomii,

 • obróbki ręcznej materiałów,

 • obróbki maszynowej materiałów.

 1. wykaz środków do udzielania pierwszej pomocy

 • apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

 1. wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

 • instrukcje obsługi maszyn i urządzeń,

 • instrukcja ochrony ppoż.,

 • środki ochrony osobistej,

 • środki i sprzęt do utrzymania czystości na stanowisku,

 • gaśnice pianowe i proszkowe (ogólnodostępne),

 • gumy izolujące przy urządzeniach elektrycznych,

 • fartuchy ochronne, rękawice ochronne,

 • szczelne pojemniki na zużyte środki czyszczące, na zaolejone ściereczki, itp.

4.2. Stanowiska do wykonywania połączeń elementów 1. wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji

 • stół z blatem ognioodpornym,

 • zgrzewarka elektryczna

 • urządzenia do spawania gazowego wraz ze środkami ochrony indywidualnej podczas spawania gazowego,

 • spawarka elektryczna wraz ze środkami ochrony indywidualnej podczas spawania elektrycznego,

 • narzędzia i przyrządy do wykonywania połączeń lutowanych,

 • narzędzia i przyrządy do wykonywania połączeń klejonych,

 • narzędzia i przyrządy do nitowania,

 • wentylacja wyciągowa na stanowiska do zgrzewania, lutowania, klejenia, spawania,

 • praska montażowa,

 • ściski, zwornice.

 1. wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych

 • suwmiarka, mikrometr zewnętrzny i wewnętrzny, kątomierz uniwersalny, kątownik, promieniomierz, sprawdzian grzebieniowy do gwintów, liniał, przymiar metrowy.

 1. wykaz modeli, symulatorów, fantomów

 • tablice prezentujące:

 • połączenia rozłączne i nierozłączne elementów maszyn,

 • technologię wykonywania połączeń elementów maszyn,

 • modele połączeń rozłącznych i nierozłącznych elementów maszyn,

 • modele połączeń spajanych.

 1. wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia

 • półfabrykaty ze stali, staliwa, żeliwa, materiałów nieżelaznych, materiałów niemetalowych do wykonywania obróbki ręcznej i maszynowej wykorzystywane do wykonywania połączeń,

 • nity,

 • kleje,

 • luty,

 • topniki,

 • papier ścierny,

 • środki do trawienia i oczyszczania powierzchni elementów łączonych,

 • elektrody spawalnicze,

 • spoiwo spawalnicze,

 • kołki, sworznie, kliny, wpusty,

 • łączniki gwintowe,

 • zabezpieczenia połączeń przed rozłączeniem,

 • gazy do spawania gazowego.

 1. biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentacje, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla pracowni

 • instrukcje obsługi maszyn i urządzeń,

 • dokumentacja techniczno-ruchowa maszyn i urządzeń,

 • literatura z zakresu budowy maszyn, urządzeń i narzędzi,

 • literatura z zakresu technologii spajania metali,

 • literatura z zakresu technologii wykonywania połączeń elementów maszyn,

 • katalogi znormalizowanych elementów złącznych, części zamiennych.

 1. wykaz środków do udzielania pierwszej pomocy

 • apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

 1. wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

 • instrukcje obsługi maszyn i urządzeń,

 • środki ochrony indywidualnej,

 • środki i sprzęt do utrzymania czystości na stanowisku,

 • gaśnice pianowe i proszkowe (ogólnodostępne),

 • fartuchy ochronne, rękawice ochronne.

 • osłony zabezpieczające.

4.3. Stanowisko do naprawy i konserwacji maszyn, urządzeń oraz narzędzi 1. wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji

 • urządzenia i przyrządy do wykonywania operacji montażu i demontażu elementów maszyn, urządzeń i narzędzi,

 • praska montażowa,

 • ściągacze do łożysk oraz kół zębatych,

 • szczypce do montażu pierścieni osadczych sprężystych,

 • szczypce zaciskowe Morse’a,

 • młotki ślusarskie,

 • klucze płaskie, oczkowe, sześciokątne, torx, nasadowe,

 • wkrętaki z grotem płaskim, krzyżowym,

 • szczypce uniwersalne,

 • rysik,

 • wiertarka z osprzętem i narzędziami,

 • tokarka uniwersalna z osprzętem i narzędziami,

 • frezarka uniwersalna z osprzętem i narzędziami,

 • narzędzia i urządzenia do oczyszczania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi,

 • narzędzia i urządzenia do nakładania powłok ochronnych na elementy maszyn, urządzeń i narzędzi,

 • praska do prostowania wałków,

 • przyrząd kłowy,

 • urządzenie do oczyszczania sprężonym powietrzem,

 • sieć sprężonego powietrza do 8 bar,

 • urządzenie natryskowe.

 1. wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych

 • suwmiarka, mikrometr do pomiary wymiarów zewnętrznych i wewnętrznych, kątomierz uniwersalny, kątownik, promieniomierz, sprawdzian grzebieniowy do gwintów, szczelinomierz, liniał, przymiar metrowy - dla każdego ucznia,

 • czujnik zegarowy, płytki wzorcowe, sprawdziany dwugraniczne, głębokościomierz mikrometryczny, średnicówka – jeden zestaw dla trzech uczniów.

 1. wykaz modeli, symulatorów, fantomów

 • plansze poglądowe prezentujące: technologie montażu i demontażu elementów maszyn, urządzeń i narzędzi, technologie naprawy elementów maszyn, urządzeń i narzędzi, technologie konserwacji elementów maszyn urządzeń i narzędzi, materiały stosowane do wykonywania i konserwacji

 • modele: elementów i podzespołów maszyn i urządzeń, sprzętu gospodarstwa domowego, elementów instalacji wodociągowo- kanalizacyjnej oraz wentylacyjno- klimatyzacyjnej, elementów instalacji centralnego ogrzewania, narzędzi i uchwytów.

 1. wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia

 • oleje, smary,

 • środki myjące demontowane elementy,

 • materiały uszczelniające,

 • znormalizowane elementy maszyn wykorzystywane w procesie naprawy,

 • wyroby hutnicze do wykonywania elementów urządzeń naprawianych,

 • materiały eksploatacyjne do obrabiarek i urządzeń.

 1. biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentacje, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla pracowni

 • instrukcje obsługi maszyn i urządzeń,

 • dokumentacja techniczno-ruchowa maszyn i urządzeń,

 • literatura z zakresu budowy, eksploatacji, diagnostyki i technologii napraw i obsługi maszyn, urządzeń i narzędzi,

 • katalogi znormalizowanych części zamiennych.

 1. wykaz środków do udzielania pierwszej pomocy

 • apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

 1. wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

 • instrukcje obsługi maszyn i urządzeń,

 • środki ochrony indywidualnej,

 • środki i sprzęt do utrzymania czystości na stanowisku,

 • gaśnice pianowe i proszkowe (ogólnodostępne),

 • fartuchy ochronne, rękawice ochronne.

 • osłony zabezpieczające.


Kwalifikacja K2. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

 1. Pracownia komunikacji w języku obcym

 1. Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni

 • komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,

 • drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4,

 • projektor multimedialny,

 • telewizor,

 • ekran projekcyjny,

 • tablica szkolna biała suchościeralna,

 • tablica flipchart,

 • słuchawki z mikrofonem,

 • system do nauczania języków obcych,

 • apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.
 1. Opis infrastruktury pracowni

 1. usytuowanie pracowni

Pracownia usytuowana w budynku szkoły na kondygnacji nadziemnej z układem mebli ustawionych „w podkowę” i okablowaniem stanowisk.

 1. wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajdują się stanowiska

Wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno-epidemiologicznych.

 1. minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska

Stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.

 1. wyposażenie pracowni w niezbędne media z określeniem ich parametrów

W pracowni należy zapewnić instalację elektryczną 230 V oraz instalację ogrzewczą, wentylację grawitacyjną, oświetlenie dzienne oraz dodatkowo możliwość oświetlania światłem sztucznym, szerokopasmowe łącze internetowe.


 1. Opis wyposażenia stanowisk dydaktycznych w pracowni

W pracowni założono jednakowe wyposażenie wszystkich stanowisk dydaktycznych. Przyjęto, że w pracowni prowadzony jest proces kształcenia z podziałem na grupy i może się w niej znajdować maksymalnie 15 stanowisk dydaktycznych, jedno stanowisko dla jednego ucznia.

 1. stanowisko komputerowe z wykazem urządzeń peryferyjnych oraz programów

 • komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,

 • słuchawki z mikrofonem.

 1. Pracownia rysunku technicznego

 1. Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni

 • stoliki uczniowskie przeznaczone do realizacji rysunku odręcznego, wyposażone w twarde, gładkie blaty wraz z krzesłami,

 • stoliki przeznaczone do organizacji stanowisk komputerowych, umożliwiające stabilne ustawienie monitorów i osprzętu dodatkowego,

 • szafy biurowe do przechowywania pomocy dydaktycznych i dokumentacji,

 • komputer podłączony do sieci lokalnej z dostępem do Internetu z drukarką i ze skanerem, ploterem i projektorem multimedialnym,

 • program do wykonywania rysunku technicznego (typu CAD),

 • pakiet programów biurowych,

 • ekran projekcyjny,

 • tablica szkolna biała suchościeralna,

 • sprzęt do utrzymania czystości i składowania sortowanych odpadów,

 • sprzęt ppoż. w ilości wynikającej z obowiązujących przepisów,

 • apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.
 1. Opis infrastruktury pracowni

 1. usytuowanie stanowiska

Pracownia usytuowana w budynku szkoły na kondygnacji nadziemnej

 1. wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajduje się stanowisko

Wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno-epidemiologicznych.

Należy zapewnić w pracowni możliwość ustawienia obok siebie stanowisk komputerowych i stanowisk rysunkowych umożliwiających wykonywanie rysunków odręcznych. 1. minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska

Stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.

 1. wyposażenie stanowiska w niezbędne media z określeniem ich parametrów

W pracowni należy zapewnić instalację elektryczną 230 V oraz instalację ogrzewczą, wentylację grawitacyjną, oświetlenie dzienne oraz dodatkowo możliwość oświetlania światłem sztucznym, szerokopasmowe łącze internetowe.


 1. Opis wyposażenia poszczególnych stanowisk dydaktycznych w pracowni

W pracowni założono jednakowe wyposażenie wszystkich stanowisk dydaktycznych. Przyjęto, że w pracowni prowadzony jest proces kształcenia z podziałem na grupy i może się w niej znajdować maksymalnie 15 stanowisk dydaktycznych, jedno stanowisko dla jednego ucznia.

 1. wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji

 • przyrządy do kreślenia i szkicowania.

 1. wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych

 • przymiar liniowy,

 • suwmiarka uniwersalna,

 • mikrometr,

 • kątomierz.

 1. wykaz modeli, symulatorów, fantomów

 • pomoce dydaktyczne do kształtowania wyobraźni przestrzennej,

 • modele części maszyn i urządzeń,

 • symulacje komputerowe działania maszyn i urządzeń.

 1. stanowisko komputerowe z wykazem urządzeń peryferyjnych oraz programów

 • komputer z systemem operacyjnym oraz programy do wspomagania projektowania typu CAD, podłączony do sieci lokalnej z dostępem do Internetu,

 • pakiet programów biurowych,

 • przykłady komputerowych opracowań technologii obróbki, naprawy, montażu itp.

 1. biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentacje, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla pracowni

 • dokumentacje konstrukcyjne maszyn i urządzeń,

 • dokumentacje technologiczne,

 • wybrane normy dotyczących rysunku technicznego maszynowego,

 • dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obsługi maszyn i urządzeń,

 • podręczniki dotyczące obsługi programu do rysunku technicznego (typu CAD).
 1. Pracownia technologii

 1. Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni

 • stanowisko przystosowane do prezentacji,

 • tablica multimedialna,

 • wizualizer,

 • plansze, tabele tematyczne, wykresy, schematy dotyczące treści programowych kształtowania umiejętności rysowania, szkicowania, czytania rysunków,

 • wizualizer,

 • projektor multimedialny,

 • szafy, regały i gabloty do przechowywania środków dydaktycznych i sprzętu,

 • regulamin pracowni i instrukcje bhp.
 1. Wykaz niezbędnych stanowisk dydaktycznych właściwych dla pracowni

  1. Stanowisko technologii.

  2. Stanowisko elektrotechniki i elektroniki.

  3. Stanowisko technologii naprawy i konserwowania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.
 1. Opis infrastruktury poszczególnych stanowisk dydaktycznych w pracowni

 1. usytuowanie stanowiska

Pracownia usytuowana w budynku szkoły na kondygnacji nadziemnej.

 1. wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajduje się stanowisko

Wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno-epidemiologicznych.

 1. minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska;

Stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.

 1. wyposażenie stanowiska w niezbędne media z określeniem ich parametrów

W pracowni należy zapewnić instalację elektryczną 230 V oraz instalację ogrzewczą, wentylację grawitacyjną, oświetlenie dzienne oraz dodatkowo możliwość oświetlania światłem sztucznym, szerokopasmowe łącze internetowe.


 1. Opis wyposażenia stanowisk dydaktycznych w pracowni

4.1. Stanowisko technologii 1. wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji

 • narzędzia do montażu,

 • przyrządy traserskie, narzędzia do trasowania,

 • wycinaki, przecinaki,

 • młotki ślusarskie,

 • piłka ręczna,

 • nożyce ręczne,

 • zestaw pilników,

 • narzynki, oprawka do narzynek,

 • gwintowniki, pokrętła

 • skrobaki,

 • płyta traserska, płyta kontrolna (do tuszowania),

 • zestawy narzędzi do obróbki mechanicznej skrawaniem (noże tokarskie, frezy, wiertła, przeciągacze, przepychacze, ściernice itp.),

 • przyrządy i uchwyty obróbkowe.

 1. wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych

 • płyta pomiarowa, suwmiarki, mikromierze, przymiary kreskowe,

 • części maszynowe umożliwiające wykonanie podstawowych pomiarów (wymiary zewnętrzne, wewnętrzne, mieszane, pośrednie), koła zębate, części z gwintem,

 • oprócz tego wspólnie dla wszystkich stanowisk powinny być przygotowane:

 • przyrząd kłowy do pomiaru bicia,

 • mikroskop warsztatowy (opcja),

 • płyta pomiarowa (stal/żeliwo),

 • płytki wzorcowe - zestaw,

 • sprawdziany tłoczkowe do otworów i gwintów,

 • wałeczki pomiarowe do gwintów - komplet,

 • mikrometr do gwintów,

 • promieniomierz od 1-25 - komplet,

 • szczelinomierz komplet,

 • głębokościomierz suwmiarkowy,

 • głębokościomierz mikrometryczny,

 • suwmiarka modułowa,

 • wysokościomierz suwmiarkowy L=400/0,02mm,

 • kątomierz uniwersalny,

 • kątomierz optyczny,

 • sprawdzian grzebieniowy do gwintów metrycznych i calowych,

 • sprawdzian oczkowy do gwintów,

 • średnicówka mikrometryczna,

 • średnicówka z czujnikiem zegarowym,

 • czujnik zegarowy z podstawą,

 • suwmiarka z dokładnością 0,1, 0,05, 0,02 ,

 • mikrometry 0-25, 25-50, 50-75, 75-100,

 • suwmiarka z odczytem elektronicznym,

 • mikrometr z odczytem elektronicznym,

 • wzorce chropowatości,

 • twardościomierz Brinella,

 • twardościomierz Rockwella,

 • dynamometry,

 • manometry,

 • dyfuzory, dysze,

 • termometry,

 • indykator sprężynowy.

 1. wykaz modeli, symulatorów, fantomów

 • tablica poglądowa ukazująca budowę urządzeń noniuszowych i mikrometrycznych,

 • tablica ukazująca zasadę odczytu wskazań przyrządów pomiarowych,

 • symulacje komputerowe działania mechanizmów oraz podzespołów maszyn i urządzeń,

 • modele, przekroje, atrapy maszyn i urządzeń, elementy układów hydraulicznych i pneumatycznych,

 • elementy maszyn i urządzeń,

 • schematy, w tym schematy kinematyczne typowych obrabiarek (tokarki, frezarki, wiertarki, strugarki, przeciągarki, piły, szlifierki),

 • eksponaty typowych elementów maszyn i urządzeń, typowych połączeń oraz różnych mechanizmów,

 • eksponaty typowych elementów maszyn i urządzeń, ich połączeń i mechanizmów,

 • modele i eksponaty: typowych maszyn, obrabiarek i ich głównych zespołów, połączeń rozłącznych i nierozłącznych występujących w maszynach i urządzeniach,

 • modele lub eksponaty typowych maszyn, obrabiarek i urządzeń,

 • modele: prasy hydraulicznej, multiplikatora ciśnienia, akumulatora hydraulicznego

 • modele turbin, pomp, wentylatorów, podnośników,

 • modele lub schematy różnych typów suwnic i żurawi,

 • modele lub schematy przenośników cięgnowych i bezcięgnowych.

 1. wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia

 • próbki materiałów konstrukcyjnych (różnych metali i stopów),

 • zestawy gatunków drewna, tworzyw sztucznych,

 • próbki materiałów ogniotrwałych, szkła, materiałów uszczelniających,

 • eksponaty typowych półwyrobów (odkuwki, odlewy, wypraski),

 • próbki różnych powłok ochronnych,

 • materiały i surowce do wykonywania pomiarów,

 • zestaw próbek z materiałów o różnej twardości.

 1. biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentacje, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla pracowni

 • instrukcje obsługi przyrządów pomiarowych,

 • tablice do odczytu twardości,

 • instrukcje obsługi twardościomierzy.

 • instrukcje stanowiskowe,

 • poradnik mechanika,

 • wybrane normy dotyczące materiałów konstrukcyjnych,

 • tablice wyrobów hutniczych,

 • dokumentacja techniczno-ruchowa obrabiarek,

 • poradniki i katalogi dotyczące materiałów eksploatacyjnych (materiały pędne, materiały smarne),

 • dokumentacja montażowa i obsługowo-naprawcza typowych maszyn i urządzeń,

 • przepisy bhp.

4.2. Stanowisko elektrotechniki i elektroniki 1. wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji

 • stoły laboratoryjne (jedno stanowisko dla dwóch uczniów) zasilane napięciem 230/400 V prądu przemiennego zabezpieczone ochroną przeciwporażeniową oraz wyposażone w wyłączniki awaryjne i wyłącznik awaryjny centralny, przystosowane do demontażu i montażu: podzespołów, maszyn, urządzeń elektrycznych, układów sterowania, regulacji i zabezpieczeń,

 • rezystory suwakowe,

 • dławiki,

 • kondensatory o różnych pojemnościach,

 • różnego rodzaju styczniki, przekaźniki, zabezpieczenia przetężeniowe,

 • transformatory jedno- i trójfazowe,

 • przekładniki prądowe i napięciowe,

 • akumulatory,

 • silniki prądu stałego (bocznikowe i szeregowe),

 • prądnice prądu stałego (samowzbudne i obcowzbudne),

 • silniki prądu przemiennego (klatkowe i pierścieniowe),

 • prądnice synchroniczne,

 • silniki jednofazowe.

 • zasilacz stabilizowany napięcia stałego,

 • autotransformator,

 • przewody elektryczne.

 1. wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych

 • amperomierze i woltomierze analogowe prądu stałego i zmiennego,

 • omomierze analogowe, cyfrowe,

 • mierniki do pomiaru rezystancji izolacji,

 • mierniki do pomiaru prędkości obrotowej,

 • watomierze,

 • mierniki uniwersalne analogowe i cyfrowe,

 • amperomierze cęgowe prądu stałego i zmiennego,

 • częstotliwościomierze.

 1. wykaz modeli, symulatorów, fantomów

 • modele prostych układów elektrycznych,

 • modele różnych silników elektrycznych, indukcyjnych, prądu stałego, jednofazowe, trójfazowe, szeregowe, uniwersalne,

 • modele instalacji sygnalizacyjnej, alarmowej, sterującej.

 1. wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia

 • próbki różnych materiałów elektrotechnicznych,

 • zestawy rezystorów z możliwością sprawdzenia ich wpływu na zachowanie się obwodu,

 • przykładowe urządzenia elektryczne,

 • materiały do produkcji styków (przykłady),

 • przewody i kable elektroenergetyczne,

 • materiały izolacyjne do kabli i przewodów izolowanych, np.: do układania na stałe, do odbiorników ruchomych, specjalne (lotnicze, górnicze, samochodowe itp.), nawojowe,

 • przykłady przewodów i ich oznaczenia,

 • rurki instalacyjne i ich oznaczenia,

 • przykłady elementów elektronicznych, np.: dioda, tranzystor, tyrystor, różne układy scalone i inne.

 1. stanowisko komputerowe z wykazem urządzeń peryferyjnych oraz programów

 • komputer (jedno stanowisko dla dwóch uczniów) z oprogramowaniem umożliwiającym symulację pracy układów elektrycznych i elektronicznych z dostępem do Internetu,

 • ploter,

 • drukarki,

 • urządzenie wielofunkcyjne.

 1. biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentacje, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla pracowni

 • podręczniki zawodowe, poradniki,

 • wzorcowe dokumentacje obwodów prądu stałego, przemiennego, trójfazowe,

 • schematy prostych obwodów elektrycznych (foliogramy), instalacji elektrycznych, alarmowych, sygnalizacyjnych, sterujących (zasada działania, elementy składowe);

 • instrukcje stanowiskowe,

 • instrukcje bhp.

4.3. Stanowisko technologii naprawy i konserwowania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi 1. wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji

 • stół warsztatowy z imadłami,

 • ściągacze do łożysk i kół zębatych,

 • szczypce do montażu pierścieni osadczych sprężystych,

 • praska montażowa,

 • młotki ślusarskie,

 • szczotki druciane,

 • klucze płaskie, oczkowe, sześciokątne, torx, nasadowe,

 • szczypce uniwersalne,

 • szczypce zaciskowe Morse’a,

 • urządzenie od oczyszczania sprężonym powietrzem,

 • praska do prostowania wałków,

 • narzędzia do nanoszenia powłok ochronnych (pędzle, urządzenie natryskowe).

 1. wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych

 • suwmiarki,

 • mikrometry,

 • kątowniki,

 • kątomierze uniwersalne,

 • czujniki zegarowe, dźwigniowe i elektroniczne z podstawką.

 1. wykaz modeli, symulatorów, fantomów

 • zespoły i podzespoły maszyn i urządzeń,

 • narzędzia obróbkowe,

 • imadła, uchwyty obrabiarkowe,

 • sprzęt AGD (np. pralka, odkurzacz),

 • eksponaty sposobów zużycia i zniszczenia elementów maszyn, urządzeń i narzędzi,

 • zespoły wałków, przekładni.

 1. wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia

 • kliny, wpusty, sworznie, łączniki gwintowe, pierścienie osadcze sprężyste, zabezpieczenia połączeń gwintowych,

 • materiały uszczelniające,

 • łożyska toczne,

 • smary,

 • farby, lakiery.

 1. biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentacje, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla pracowni

 • poradnik mechanika,

 • przykładowa dokumentacja techniczno-ruchowa maszyn i urządzeń,

 • poradniki i katalogi dotyczące materiałów wykorzystywanych do wykonywania połączeń materiałów,

 • instrukcje stanowiskowe,

 • instrukcje obsługi maszyn,

 • katalogi znormalizowanych części maszyn,

 • podręczniki, katalogi i materiały informacyjne dotyczące zagadnień budowy maszyn, urządzeń i narzędzi oraz demontażu, montażu, weryfikacji części maszyn, konserwacji elementów maszyn, urządzeń i narzędzi,

 • filmy dydaktyczne, prezentacje multimedialne dotyczące: demontażu i montażu maszyn i urządzeń, mechanizmów, przekładni, narzędzi, urządzeń transportu wewnętrznego, wykonywania konserwacji elementów maszyn, urządzeń i narzędzi,

 • instrukcje bhp.
 1. Warsztaty szkolne

 1. Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni

 • komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,

 • drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4,

 • projektor multimedialny,

 • ekran projekcyjny,

 • tablica szkolna biała suchościeralna,

 • tablica flipchart.
 1. Wykaz niezbędnych stanowisk dydaktycznych właściwych dla pracowni

  1. Stanowisko do wykonywania elementów maszyn i urządzeń oraz narzędzi.

  2. Stanowisko do wykonywania połączeń elementów.

  3. Stanowisko do naprawy i konserwacji maszyn, urządzeń oraz narzędzi.
 1. Opis infrastruktury pracowni

 1. usytuowanie stanowiska

Pracownia usytuowana w budynku na kondygnacji nadziemnej.

 1. wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajduje się stanowisko

Wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno-epidemiologicznych.

 1. minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska;

Stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.

 1. wyposażenie stanowiska w niezbędne media z określeniem ich parametrów

W pracowni należy zapewnić instalację elektryczną 230 V/400 V oraz instalację ogrzewczą, wentylację grawitacyjną, oświetlenie dzienne oraz dodatkowo możliwość oświetlania światłem sztucznym, szerokopasmowe łącze internetowe.


 1. Opis wyposażenia stanowisk dydaktycznych w pracowni

4.1. Stanowisko do wykonywania elementów maszyn i urządzeń oraz narzędzi 1. wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji

  • maszyny urządzenia, narzędzia do wykonywania obróbki ręcznej,

  • stół ślusarski z imadłami,

  • nożyce dźwigniowe,

  • wiertarka stołowa wraz z osprzętem (uchwyty wiertarskie, tuleje redukcyjne, imadło maszynowe) i narzędziami (wiertła, pogłębiacze, nawiertaki, rozwiertaki),

  • szlifierka stołowa dwutarczowa,

  • przyrządy traserskie, narzędzia do trasowania,

  • płyta traserska, płyta kontrolna (do tuszowania),

  • narzędzia do wykonywania operacji obróbki ręcznej (wycinaki, przecinaki, młotki ślusarskie, piłki ręczne, nożyce ręczne, zestaw pilników, skrobaki, punktaki, docieraki, narzynki z oprawkami, gwintowniki z pokrętłami, nitownice, zakuwniki, wsporniki),

  • piła do cięcia metali,

  • prasa mechaniczna,

  • wiertarka kadłubowa wraz z osprzętem,

  • płyta do prostowania lub kowadło,

  • maszyny urządzenia, narzędzia do wykonywania obróbki maszynowej,

  • stół warsztatowy,

  • tokarka uniwersalna,

  • narzędzia do wykonywania podstawowych operacji tokarskich (toczenia wzdłużnego, poprzecznego, przecinania, wiercenia, gwintowania maszynowego),

  • osprzęt do tokarki uniwersalnej,

  • frezarka uniwersalna,

  • narzędzia do wykonywania podstawowych operacji frezarskich,

  • osprzęt do frezarki uniwersalnej.

 1. wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych

  • przyrządy suwmiarkowe, mikrometryczne, czujnikowe,

  • przyrządy do pomiaru kątów,

  • poziomnica liniowa i ramowa,

  • wzorce płaskości i prostoliniowości,

  • wzorce zarysu i skoku gwintu,

  • płytki wzorcowe jakości powierzchni (chropowatości).

 1. wykaz modeli, symulatorów, fantomów

 • przykładowe elementy wykonane metodą obróbki ręcznej i maszynowej,

 • przykłady wykończenia powierzchni elementów obrabianych,

 • plansze, tablice prezentujące procesy technologiczne wykonywania obróbki ręcznej oraz maszynowej.

 1. wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia

 • wyroby hutnicze (profile hutnicze, blachy, taśmy, druty, pręty wykonane ze stali, metali nieżelaznych)

 • półprodukty wykonane z żeliwa,

 • materiały niemetalowe.

 1. biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentacje, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla pracowni

 • poradnik mechanika,

 • zbiór norm dotyczących elementów, materiałów, narzędzi, maszyn i urządzeń oraz operacji technologicznych realizowanych przez uczniów w czasie zajęć warsztatowych,

 • normy dotyczące tolerancji, pasowań i chropowatości powierzchni,

 • tablice wyrobów hutniczych,

 • wzorcowe dokumentacje procesów technologicznych realizowanych podczas zajęć w pracowni technologii,

 • dokumentacja techniczno-ruchowa maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych podczas wykonywania obróbki ręcznej i maszynowej.

 • instrukcje stanowiskowe,

 • filmy dydaktyczne, prezentacje multimedialne dotyczące zagadnień: bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska i ergonomii, obróbki ręcznej materiałów, obróbki maszynowej materiałów.

 1. wykaz środków do udzielania pierwszej pomocy

 • apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

 1. wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

 • instrukcje obsługi maszyn i urządzeń,

 • instrukcja ochrony ppoż.,

 • środki ochrony osobistej, fartuchy ochronne, rękawice ochronne,

 • środki i sprzęt do utrzymania czystości na stanowisku,

 • gaśnice pianowe i proszkowe (ogólnodostępne),

 • gumy izolujące przy urządzeniach elektrycznych,

 • szczelne pojemniki na zużyte środki czyszczące, na zaolejone ściereczki, itp.

4.2. Stanowisko do wykonywania połączeń elementów 1. wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji

 • stół z blatem ognioodpornym,

 • zgrzewarka elektryczna,

 • urządzenia do spawania gazowego wraz ze środkami ochrony indywidualnej podczas spawania gazowego,

 • spawarka elektryczna wraz ze środkami ochrony indywidualnej podczas spawania elektrycznego,

 • narzędzia i przyrządy do wykonywania połączeń lutowanych,

 • narzędzia i przyrządy do wykonywania połączeń klejonych,

 • narzędzia i przyrządy do nitowania,

 • wentylacja wyciągowa na stanowiska do zgrzewania, lutowania, klejenia, spawania,

 • praska montażowa,

 • ściski, zwornice.

 1. wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych

 • suwmiarka,

 • mikrometr zewnętrzny i wewnętrzny,

 • kątomierz uniwersalny,

 • kątownik,

 • promieniomierz,

 • sprawdzian grzebieniowy do gwintów,

 • liniał,

 • przymiar metrowy.

 1. wykaz modeli, symulatorów, fantomów

 • tablice prezentujące: połączenia rozłączne i nierozłączne elementów maszyn, technologię wykonywania połączeń elementów maszyn,

 • modele połączeń rozłącznych i nierozłącznych elementów maszyn,

 • modele połączeń spajanych.

 1. wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia

 • półfabrykaty ze stali, staliwa, żeliwa, materiałów nieżelaznych, materiałów niemetalowych do wykonywania obróbki ręcznej i maszynowej wykorzystywane do wykonywania połączeń,

 • nity,

 • kleje,

 • luty,

 • topniki,

 • papier ścierny,

 • środki do trawienia i oczyszczania powierzchni elementów łączonych,

 • elektrody spawalnicze,

 • spoiwo spawalnicze,

 • kołki, sworznie, kliny, wpusty,

 • łączniki gwintowe,

 • zabezpieczenia połączeń przed rozłączeniem,

 • gazy do spawania gazowego.

 1. biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentacje, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla pracowni

 • instrukcje obsługi maszyn i urządzeń,

 • dokumentacja techniczno-ruchowa maszyn i urządzeń,

 • literatura z zakresu budowy, maszyn , urządzeń i narzędzi,

 • literatura z zakresu technologii spajania metali,

 • literatura z zakresu technologii wykonywania połączeń elementów maszyn,

 • katalogi znormalizowanych elementów złącznych, części zamiennych.

 1. wykaz środków do udzielania pierwszej pomocy

 • apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

 1. wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

 • instrukcje obsługi maszyn i urządzeń,

 • środki ochrony indywidualnej, fartuchy ochronne, rękawice ochronne.

 • osłony zabezpieczające,

 • środki i sprzęt do utrzymania czystości na stanowisku,

 • gaśnice pianowe i proszkowe (ogólnodostępne).

4.3. Stanowiska do naprawy i konserwacji maszyn, urządzeń oraz narzędzi 1. wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji

 • urządzenia i przyrządy do wykonywania operacji montażu i demontażu elementów maszyn, urządzeń i narzędzi,

 • praska montażowa,

 • ściągacze do łożysk oraz kół zębatych,

 • szczypce do montażu pierścieni osadczych sprężystych,

 • szczypce zaciskowe Morse’a,

 • młotki ślusarskie,

 • klucze płaskie, oczkowe, sześciokątne, torx, nasadowe,

 • wkrętaki z grotem płaskim, krzyżowym,

 • szczypce uniwersalne,

 • rysik,

 • wiertarka z osprzętem i narzędziami,

 • tokarka uniwersalna z osprzętem i narzędziami,

 • frezarka uniwersalna z osprzętem i narzędziami,

 • narzędzia i urządzenia do oczyszczania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi,

 • narzędzia i urządzenia do nakładania powłok ochronnych na elementy maszyn, urządzeń i narzędzi,

 • praska do prostowania wałków,

 • przyrząd kłowy,

 • urządzenie do oczyszczania sprężonym powietrzem,

 • sieć sprężonego powietrza do 8 bar,

 • urządzenie natryskowe.

 1. wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych

 • suwmiarka, mikrometr do pomiary wymiarów zewnętrznych i wewnętrznych, kątomierz uniwersalny, kątownik, promieniomierz, sprawdzian grzebieniowy do gwintów, szczelinomierz, liniał, przymiar metrowy - dla każdego ucznia,

 • czujnik zegarowy, płytki wzorcowe, sprawdziany dwugraniczne, głębokościomierz mikrometryczny, średnicówka – jeden zestaw dla trzech uczniów.

 1. wykaz modeli, symulatorów, fantomów

 • plansze poglądowe prezentujące: technologie montażu i demontażu elementów maszyn, urządzeń i narzędzi, technologie naprawy elementów maszyn, urządzeń i narzędzi, technologie konserwacji elementów maszyn urządzeń i narzędzi, materiały stosowane do wykonywania i konserwacji,

 • modele: elementów i podzespołów maszyn i urządzeń, sprzętu gospodarstwa domowego, elementów instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej oraz wentylacyjno-klimatyzacyjnej, elementów instalacji centralnego ogrzewania, narzędzi i uchwytów.

 1. wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia

 • oleje, smary,

 • środki myjące demontowane elementy,

 • materiały uszczelniające,

 • znormalizowane elementy maszyn wykorzystywane w procesie naprawy,

 • wyroby hutnicze do wykonywania elementów urządzeń naprawianych,

 • materiały eksploatacyjne do obrabiarek i urządzeń.

 1. biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentacje, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla pracowni

 • instrukcje obsługi maszyn i urządzeń,

 • dokumentacja techniczno-ruchowa maszyn i urządzeń,

 • literatura z zakresu budowy, eksploatacji, diagnostyki i technologii napraw i obsługi maszyn, urządzeń i narzędzi,

 • katalogi znormalizowanych części zamiennych.

 1. wykaz środków do udzielania pierwszej pomocy

 • apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

 1. wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

 • instrukcje obsługi maszyn i urządzeń,

 • środki ochrony indywidualnej,

 • fartuchy ochronne, rękawice ochronne.

 • osłony zabezpieczające,

 • środki i sprzęt do utrzymania czystości na stanowisku,

 • gaśnice pianowe i proszkowe (ogólnodostępne).

Załącznik

Opis elementów wyposażenia stanowisk dydaktycznych


Nazwa zawodu:

Technik mechanik (ślusarz)

Symbol cyfrowy zawodu:

311504

Pobieranie 451 Kb.

Share with your friends:
  1   2
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna