Sst mały mostPobieranie 1.11 Mb.
Strona1/5
Data09.05.2018
Rozmiar1.11 Mb.
  1   2   3   4   5SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

ROBOTY MOSTOWE I DROGOWE

dla zamierzenia budowlanego:

BUDOWA KŁADKI DLA PIESZYCH NAD LINIĄ KOLEJOWĄ W M. KRZESZOWICE

Sspis treści

Przedmiot i zakres Specyfikacji 5

KLAUZULA 5ROBOTY MOSTOWE 7

m.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 9

M.01.01.00 Wytyczenie obiektu 9

M.01.01.01 Wytyczenie obiektu 9m.21.00.00 FUNDAMENTOWANIE 13

M.21.01.00 RoBOTY ZIEMNE 13

M.21.01.04 Zasypanie wykopów GRUNTEM PRZEPUSZCZALNYM O Is=1,0 Z DOWOZU wraz z zagęszczeniem 13

M.21.01.05 Zasypanie wykopów GRUNTEM NIEPRZEPUSZCZALNYM spoistym wraz z zagęszczeniem 19

M.21.01.07 Wykopy W GRUNCIE NIESPOISTYM BEZ UMOCNIENIA 25

M.21.01.08 ZABEZPIECZENIE WYKOPU ŚCIANKĄ Z GRODZI STALOWYCH 37

PN-86/H-93433 Grodzica G62 39M.21.02.00 PALE FUNDAMENTOWE PREFABRYKOWANE 41

M.21.02.01 PALE WIERCONE 41M.21.07.00 RÓŻNE RoBOTY FUNDAMENTOWE 46

M.21.07.01 beton wyrównawczy klasy b10 46M.21.21.00 ławy fundaMENTOWE 52

M.21.21.01 wykonanie ŁAWY FUNDAMENTOWEJ z betonu klasy b30 52

M.22.21.03 wykonanie ZBROJENIA ŁAWY FUNDAMENTOWEJ ZE STALI KLASY aIIIN 62

M.22.00.00 korpusy podpór 70

M.22.21.00 KORPUSY PRZYCZÓŁKÓW 70

M.22.21.01 wykonanie KORPUSU przyczółka z betonu klasy b30 70

M.22.21.03 wykonanie ZBROJENIA KORPUSU PRZYCZÓŁKA ZE STALI KLASY aIIIN 72

M.22.22.00 skrzydełka 74

M.22.22.01 wykonanie skrzydełek przyczółka z betonu klasy b30 74

M.22.22.03 wykonanie ZBROJENIA SKRZYDEŁEK ZE STALI KLASY aIIIN 76

M.22.23.00 FILARY 78

M.22.23.01 wykonanie FILARÓW z betonu klasy b30 78

M.22.21.03 wykonanie ZBROJENIA FILARÓW ZE STALI KLASY aIIIN 80

M.23.00.00 USTROJE NOŚNE 82

M.23.01.00 USTRÓJ NOŚNY ŻELBETOWY 82

M.23.01.01 wykonanie PŁYTY USTROJU NOŚNEGO z betonu klasy b35 82

M.23.01.03 wykonanie ZBROJENIA PŁYTY USTROJU NOŚNEGO ZE STALI KLASY aIIIN 84

M 24.00.00 ŁOŻYSKA 86

M 24.01.00 ŁOŻYSKA ELASTOMEROWE 86

M.24.01.01 MONTAŻ ŁOŻYSK ELASTOMEROWYCH 86M 25.00.00 URZĄDZENIA DYLATACYJNE 92

M 25.01.00 DYLATACJE BITUMICZNE 92

M.25.01.01 MONTAŻ DYLATACJI BITUMICZNEJ 92M 27.00.00 hydroizolacja 98

M 27.01.00 izolacje powłokowe 98

M.27.01.01 powłokowa izolacja bitumiczna na zimno 98M 27.15.00 ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE POWIERZCHNI BETONOWYCH 104

M.27.15.01 Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych powłoką akrylową 104M 28.00.00 wyposażenie pomostu 110

M 28.05.00 bALUSTRADY STALOWE 110

M.28.05.01 montaż BALUSTRADY STALOWEJ 110M 30.00.00 roboty nawierzchniowe 114

M 30.01.00 nawierzchnie KŁADKI 114

M 30.01.01 ANTYKOROZYJNE ZABEZPIECZENIE KŁADKI ODPORNE NA ŚCIERANIE STANOWIĄCE JEDNOCZEŚNIE NAWIERZCHNIĘ KŁADKI 114ROBOTY DROGOWE 120

D 01.00.00 roboty PRZYGOTOWAWCZE 122

M 01.02.00 ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW 122

d 08.00.00 ELEMENTY ULIC 126

D 08.01.01 KRAWĘŻNIKI BETONOWE 126

D.08.02.01 CHODNIKI Z KOSTKEK BRUKOWYCH BETONOWYCH 133

D.08.03.01 OBRZEŻA BETONOWE 142

D.08.05.01. ścieki uliczne Z KOSTeK brukowych BETONOWych 148

D.10.00.00. INNE ROBOTY 154

D.10.07.02. USTAWIENIE OGRODZENIA 154

Przedmiot i zakres Specyfikacji

Niniejsza specyfikacja jest zestawieniem wymagań technicznych jakie winien spełnić Wykonawca przy realizacji kontraktu na przedmiotową budowę. Specyfikację należy rozpatrywać łącznie z rysunkami, kosztorysem, innymi dokumentami opisującymi inwestycję i stanowi integralną część dokumentów kontraktowych. Wszelkie rozwiązania techniczne związane z prawidłową realizacją budowy i przekazaniem obiektu Inwestorowi a nie zawarte w dokumentacji winne być wykonane zgodnie z obowiązującymi w budownictwie normami i sztuką budowlaną. Roboty nie ujęte w dokumentacji, a wynikające z technologii budowy, zastosowania materiałów lub montażu urządzeń winny być uwzględnione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Brak ich wyszczególnienia w dokumentacji nie jest podstawą do roszczeń finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektów. Dodatkowe wyjaśnienia związane z realizacją przedsięwzięcia biuro projektów może sporządzić na podstawie odrębnej umowy z Wykonawcą w postaci rysunków roboczych i nadzorów technicznych w trakcie trwania realizacji inwestycji. Zmiany w przyjętych rozwiązaniach technicznych lub zastosowanych materiałach muszą zostać zatwierdzone przez projektanta. Ewentualne zmiany dokonane bez w/w uzgodnień mogą stanowić podstawę do wstrzymania budowy na wniosek Biura Projektów. Wykonawca jest całkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilości materiałów i urządzeń zgodnie z dokumentacją na etapie przetargu. W razie wystąpienia niezgodności opisu technicznego z dokumentacją rysunkową Wykonawca powinien zwrócić się pisemnie do biura projektów celem wyjaśnienia rozbieżności. Zasada powyższa obowiązuje przy wyjaśnianiu wszelkich wątpliwości związanych z niniejszą dokumentacją. Należy przestrzegać narzuconych wymiarów liniowych.
KLAUZULA

Wszystkie specyfikacje urządzeń i rysunki szczegółowe proponowane przez Wykonawcę będą zatwierdzane przez Inwestora lub Biuro Projektów.

W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwiązań systemowych należy przy wycenie uwzględnić wszystkie elementy danego systemu niezbędne do zrealizowania całości prac.

Niezależnie od stopnia dokładności i precyzji dokumentów otrzymanych od Inwestora, definiującej usługę do wykonania, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania dobrego rezultatu końcowego. W związku z tym wykonanie prac budowlanych musi zapewnić utrzymanie założonych parametrów.

Specyfikacje i opisy uwzględniają standard minimalny dla materiałów i instalacji, niezbędny do właściwego funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykonawca może zaproponować alternatywne rozwiązania pod warunkiem zachowania minimalnego wymaganego standardu – do akceptacji przez Inwestora.

Rysunki i część opisowa są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. Wszystkie elementy ujęte w specyfikacji (opisie), a nie ujęte na rysunkach lub ujęte na rysunkach a nie ujęte w specyfikacji winne być traktowane tak jakby były ujęte w obu. W przypadku rozbieżności w jakimkolwiek z elementów dokumentacji należy zgłosić projektantowi, który zobowiązany będzie do pisemnego rozstrzygnięcia problemu.

Wszystkie elementy i prace budowlane nie ujęte w niniejszym opracowaniu (opis, specyfikacja, rysunki) a zdaniem Wykonawcy niezbędne do prawidłowego wykonania obiektu mostowego nie zwalniają Wykonawcy z ich zamontowania i dostarczenia i wykonania.

W przypadku błędu, pomyłki lub wątpliwości interpretacyjnych, Wykonawca, przed złożeniem oferty, powinien wyjaśnić sporne kwestie z Inwestorem, który jako jedyny jest upoważniony do wprowadzania zmian. Wszelkie niesygnalizowane niejasności będą interpretowane z korzyścią dla Inwestora.ROBOTY MOSTOWE

m.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

M.01.01.00 Wytyczenie obiektu

M.01.01.01 Wytyczenie obiektu

1. Wstęp

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące odtworzenia w terenie osi obiektu, osi podpór i krawędzi zewnętrznych ustroju niosącego oraz punktów wysokościowych dla obiektów mostowych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu :

wytyczenie osi i krawędzi obiektu,

wytyczenie osi podpór,

założenie reperów roboczych w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu w nawiązaniu do niwelacji państwowej.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i określeniami podanymi w DMU.00.00.00.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w DMU.00.00.00. "Wymagania ogólne".

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z Rysunkami, Specyfikacjami i poleceniami Inżyniera.

2. Materiały

Do wykonania robót wg M.01.01.01 konieczne są następujące materiały: słupki betonowe, rury stalowe, trzpienie stalowe, pale drewniane.3. Sprzęt

Do wykonania robót objętych M.01.01.01 konieczny jest sprzęt geodezyjny taki jak:

dalmierze

niwelatory

tyczki i łaty niwelacyjne

miernicze taśmy stalowe.4. Transport

Dowolny rodzaj środków transportowych zaakceptowany przez Inżyniera, służący do przewozu geodetów, sprzętu geodezyjnego oraz materiałów potrzebnych do wykonania robót objętych tą Specyfikacją.5. Wykonanie robót

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-U.00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt 5. Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii (GUGiK).

5.2. Osnowa podstawowa (stałe punkty kontroli)

Inżynier przekaże Wykonawcy odpowiednią liczbę stałych punktów geodezyjnych osnowy poziomej i wysokościowej, aby umożliwić mu wykonanie prac związanych z wytyczaniem.

5.3. Osnowa realizacyjna (okresowe punkty kontroli)

W oparciu o sieć stałych punktów geodezyjnych osnowy poziomej i wysokościowej przekazanej przez Inżyniera, Wykonawca zobowiązany jest do założenia, utrzymania i uzupełniania osnowy realizacyjnej o współrzędnych poziomych i wysokościowych dla lokalnego wytyczania robót.

Opracowany przez Wykonawcę i zatwierdzony przez Inżyniera projekt osnowy realizacyjnej poziomej i wysokościowej oraz system przeprowadzania kontroli okresowej punktów tej osnowy, powinny spełniać następujące warunki:

a) punkty osnowy realizacyjnej należy wyznaczyć i utrwalić poza terenem wykonywania robót oraz odpowiednio zabezpieczyć przed naruszeniem lub uszkodzeniem,

b) odległość pomiędzy punktami winna wynosić średnio około 250 m, a każdy punkt powinien być oznaczony w sposób zatwierdzony przez Inżyniera tak, aby był widoczny i łatwy do zidentyfikowania,

c) sposób stabilizacji punktów geodezyjnych osnowy realizacyjnej oraz kryteria jej dokładności winny być zgodne z polskimi przepisami zawartymi w Instrukcjach Technicznych GUGiK: G-3 (Geodezyjna obsługa inwestycji), G-3.1 (Osnowy realizacyjne) i G-3.2 (Pomiary realizacyjne)

5.4. Tymczasowe punkty pomiarowe

Wykonawca może wyznaczyć jakiekolwiek inne tymczasowe punkty pomiarowe zgodnie z zatwierdzonymi przez Inżyniera zasadami wykonania niezbędnych robót i wytyczeń oraz zgodnie z generalnymi zasadami wyszczególnionymi w instrukcjach i wytycznych GUGiK.

5.5. Wytyczenie obiektów mostowych

Roboty polegają na wytyczeniu i stabilizacji osi obiektów mostowych, osi podpór oraz linii gzymsów w oparciu o Rysunki.

Wytyczone punkty osi obiektów oraz podpór powinny być zastabilizowane w terenie przy pomocy pali drewnianych lub trzpieni stalowych.

Trwałej stabilizacji wymagają: początek i koniec osi obiektu.

Usunięcie pali lub trzpieni z osi budowli może nastąpić tylko wówczas gdy zastąpi się je odpowiednimi palami lub trzpieniami po obu stronach osi, wbitymi poza granicami robót w sposób trwały i jednoznaczny.

Wymagania i kryteria dokładności dla robót pomiarowych zawarte są w Instrukcjach Technicznych GUGiK: G-3 (Geodezyjna obsługa inwestycji) i G-3.2 (Pomiary realizacyjne).

Wymagania dla robót pomiarowych związanych z wytyczeniem obiektu mostowego:

dokładność wytyczenia punktów charakterystycznych obiektu ±1 cm

dokładność wyznaczenia rzędnych wysokościowych ±1 cm

dokładność wyznaczenia wysokości reperów ± 0,5 cm,

dokładność wykonania elementów projektowanych ± 1 cm,

dokładność pomiarów poziomych ± 1 cm/50 m.

Wykonawca zobowiązany jest po zakończeniu robót do oddania Inżynierowi dokumentacji dotyczącej osnów geodezyjnych i przekazania punktów w terenie na takich zasadach jak je przejmował.6. Kontrola jakości robót

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST.D-U.00.00.00. “Wymagania ogólne” pkt. 6

6.2. Kontrola osnowy realizacyjnej

Kontrolę osnowy realizacyjnej oraz prac pomiarowych należy prowadzić wg zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK.

Wykonawca dostarczy Inżynierowi harmonogram pomiarów kontrolnych osnowy realizacyjnej przeprowadzanych w oparciu o stałe punkty geodezyjne przekazane przez Inżyniera.

Pomiary kontrolne odpowiednich fragmentów osnowy realizacyjnej należy wykonywać przed rozpoczęciem większych robót, a także co miesiąc w trakcie prowadzenia robót.

6.3. Kontrola wytyczenia obiektu

Kontrolę wytyczenia osi obiektów mostowych, osi podpór oraz linii gzymsów należy przeprowadzić w odniesieniu do wymagań punktu 5.5

7. Obmiar robót

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”.7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiaru jest mb (metr bieżący) wytyczenia obiektu mostowego. Ilość robót określa się na podstawie Dokumentacji Projektowej z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.8. Odbiór robót

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”.9. Podstawa płatności

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”.9.2. Cena jednostki obmiarowej

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, która obejmuje wszystkie czynności niezbędne do wytyczenia obiektu mostowego.10. Przepisy związane

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-B-06050 Roboty ziemne. Wymagania ogólne.

Opracowanie IBDiM z 1978 r. Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu.

Instrukcje i Wytyczne GUGiK.

m.21.00.00 FUNDAMENTOWANIE

M.21.01.00 RoBOTY ZIEMNE

M.21.01.04 Zasypanie wykopów GRUNTEM PRZEPUSZCZALNYM O Is=1,0 Z DOWOZU wraz z zagęszczeniem1. Wstęp

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z zasypaniem wykopów gruntem przepuszczalnym o Is=1,0 wraz z zagęszczeniem.1.2. Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie. 1.1.1.3. Zakres robót objętych ST

Roboty, których dotyczy ST obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu:

zasypanie wykopów gruntem rodzimym złożonym na odkład przy wykonaniu wykopu (dotyczy przypadków gdy Dokumentacje Projektowe przewidują zasypanie gruntem rodzimym),

zasypanie wykopów gruntem z dowozu (dotyczy przypadków, dla których Dokumentacje Projektowe nie dopuszczają zasypania gruntem rodzimym),

zasypanie rozkopu istniejącej drogi w zakresie przywracającym stan pierwotny (przed wykopem).

Zasyp przyczółków od poziomu terenu istniejącego (przywróconego zasypaniem rozkopu wg niniejszej ST) do poziomu projektowanej niwelety ujęty jest w części drogowej Kontraktu.1.4. Określenia podstawowe.

Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg wzoru;gdzie: Pd – gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu w [Mg/m3]

Pds – maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481, służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych w [Mg/m3], badania wykonać zgodnie z normą BN-77/8931-12.

Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, określona wg wzoru:gdzie: d60 – średnica oczek sita przez które przechodzi 60% gruntu [mm]

d10 – średnica oczek sita przez które przechodzi 10% gruntu [mm]

Pozostałe określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i ST DM.00.00.00. "Wymagania Ogólne"
Pobieranie 1.11 Mb.

Share with your friends:
  1   2   3   4   5
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna