Sprawozdanie zarządu za rok obrotowy 007 tj okres od styczna 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku z działalności grupy Kapitałowej emc instytut Medyczny S. APobieranie 0.93 Mb.
Data15.02.2018
Rozmiar0.93 Mb.
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU

ZA ROK OBROTOWY 2007

tj. okres od 1 styczna 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku

Z DZIAŁALNOŚCI

Grupy Kapitałowej EMC Instytut Medyczny S.A.List Prezesa Zarządu EMC Instytut Medyczny S.A. do Akcjonariuszy
Szanowni Państwo,

Rok 2007 był dla Grupy Kapitałowej EMC Instytut Medyczny SA okresem wzmożonych działań inwestycyjnych i przygotowań do dalszej ekspansji na rynku usług medycznych w Polsce i zagranicą. W połączonych siecią szpitalach i przychodniach rozszerzyliśmy znacznie zakres działalności i udoskonaliliśmy produkty dotychczas w nich oferowane. Wzmocniliśmy także pozycję Grupy Kapitałowej jako lidera na rynku prywatnych usług szpitalnych – dostawcy wszechstronnych, wysokostandardowych usług medycznych.


Zrealizowany został podstawowy cel w postaci zwiększenia zyskowności – skonsolidowany zysk netto był większy o 260% od ubiegłorocznego, podczas gdy skonsolidowany zysk operacyjny o 88 % większy niż rok temu. Osiągnięcie dobrych rezultatów finansowych było możliwe dzięki zwrotowi z inwestycji z pierwszych akwizycji Spółki, jak również rozszerzeniu zakresu usług komercyjnych w tych jednostkach. W 2007 roku Spółka zwiększyła sprzedaż o 38% w stosunku do roku ubiegłego.
Przyjęta przez Zarząd Spółki strategia była konsekwentnie realizowana w całym 2007 roku. Optymalną drogą rozwoju Grupy nadal pozostaje przejmowanie placówek medycznych prowadzonych przez samorządy (szpitalnych i ambulatoryjnych) oraz równolegle – rozbudowa istniejącej bazy i tworzenie nowych jednostek.
Przejęcia dotyczą zakładów świadczących usługi medyczne w ramach umów z Narodowym Funduszem Zdrowia, które z powodu złego zarządzania oraz braku środków na inwestycje i zakup nowych technologii medycznych przynoszą straty i nie są zdolne do kontynuowania prowadzonej przez siebie działalności. W minionym roku zainicjowano wiele procesów negocjacyjnych z samorządami, z których co najmniej dwa mogą zostać sfinalizowane w 2008 roku w postaci prywatyzacji niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej.
W sierpniu 2007 roku EMC Instytut Medyczny SA, po powołaniu spółki zależnej EMC Health Care Limited, uruchomił pierwszą z planowanych do otwarcia placówek zagranicznych – przychodnię specjalistyczną w Dublinie. Irlandzki projekt ma charakter pilotażowy, jednak pierwsze wyniki jednoznacznie wskazują na zasadność podjętego przedsięwzięcia. Pierwotnie usługi realizowane w przychodni kierowane były głównie do pacjentów polskiego pochodzenia, aktualnie oferta dedykowana jest wszystkim mieszkańcom Irlandii. Dużym sukcesem w rozwoju Spółki było rozpoczęcie świadczenia usług medycznych, finansowanych przez agencję rządową National Health Service (NHS – odpowiednik naszego NFZ) oraz prywatne towarzystwo ubezpieczeniowe VHI. W planie na 2008 rok są już kolejne realizacje na terenie Irlandii, zarówno w zakresie ambulatorium, jak również usług szpitalnych w ramach chirurgii jednego dnia.
Ponadto rok 2007 obfitował w przedsięwzięcia modernizacyjne i budowlane oraz inwestycje w nowe technologie i nowoczesne usługi medyczne. Kontynuowano prace remontowe w jednostkach należących do spółek zależnych: Lubmed Spółka z o.o. w Lubinie i Mikulicz Sp. z o.o. w Świebodzicach. Rozpoczęto budowę nowego skrzydła w Szpitalu EuroMediCare we Wrocławiu przeznaczonego na usługi komercyjne, na które zapotrzebowanie na tym terenie wciąż intensywnie wzrasta. W szpitalu wrocławskim uruchomiono Pracownię Rezonansu Magnetycznego, w której pacjenci obsługiwani są nowoczesnym aparatem ze specjalną przystawką do mammograficznego badania piersi. Jest to aktualnie unikatowy produkt na Dolnym Śląsku i jeden z nielicznych stosowanych w Polsce. W Przychodni przy Łowieckiej rozwinięto zakres rehabilitacji, szczególnie w części poświęconej pacjentom ze schorzeniami neurologicznymi.
W trakcie 2007 roku jednostki medyczne należące do Grupy Kapitałowej EMC Instytut Medyczny SA zainwestowały w zakup środków trwałych 11.065 tys. złotych. Zainwestowano w budynki i budowle 5.559 tys. złotych, w maszyny, urządzenia i środki transportu 1.474 tys. złotych oraz w pozostałe środki trwałe, w tym w większości w sprzęt medyczny, kwotę 4.062 tys. złotych. Rok ten był czasem przygotowania poważnej inwestycji jaka jest rozbudowa Szpitala EuroMediCare we Wrocławiu.
Rok 2007 był okresem dynamicznego rozwoju całej Grupy Kapitałowej, w trakcie którego rozszerzyliśmy działalność na nowych obszarach, jednocześnie zwiększając wynik finansowy. Daje to solidną podstawę do utrzymania szybkiego tempa wzrostu w 2008 roku.

Prezes Zarządu
Piotr Gerber

Zarząd oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe i dane porównywalne zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz, że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Grupy Kapitałowej Emitenta jej wynik finansowy oraz że sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Grupy Kapitałowej Emitenta, w tym opis podstawowych ryzyk i zagrożeń.


Zarząd oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, został wybrany zgodnie z przepisami prawa, oraz że podmiot ten oraz biegli rewidenci, dokonujący badania tego sprawozdania, spełniali warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego.


Omówienie podstawowych wielkości ekonomiczno – finansowych ujawnionych w rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym w szczególności opis czynników i zdarzeń, w tym o nietypowym charakterze, mających znaczący wpływ na działalność Grupy Kapitałowej Emitenta i osiągnięte przez nią zyski lub poniesione straty w roku obrotowym, a także omówienie perspektywy rozwoju działalności Grupy Kapitałowej Emitenta przynajmniej w najbliższym roku obrotowym.
Omówienie podstawowych wielkości ekonomiczno-finansowych zawarte zostało w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.
Do czynników i zdarzeń, w tym o nietypowym charakterze, mających znaczący wpływ na działalność Grupy Kapitałowej Emitenta należy zaliczyć następujące:


 • W dniu trzeciego października 2007 roku Walne Zgromadzenie EMC Instytut Medyczny SA podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki w drodze nowej emisji 737.512 akcji serii E w trybie oferty publicznej z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. Zgodnie z Uchwałą z dnia 4 grudnia 2007 r. Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. postanowił zarejestrować w dniu 5 grudnia 2007 r. w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych 5.900.100 jednostkowych praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii E Spółki. Jednocześnie Zarząd KDPW postanowił, iż w razie nie nastąpienia wszystkich przesłanek dematerializacji jednostkowych praw poboru, w dniu 5 grudnia 2007 roku Krajowy Depozyt dokona czynności rejestracyjnych mających na celu wyłącznie wykonanie obsługi realizacji praw pierwszeństwa do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii E Spółki przysługujących jej akcjonariuszom. Na dzień przekazania niniejszego raportu trwa postępowanie w Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Grupy Kapitałowej EMC Instytut Medyczny SA, na podstawie którego przeprowadzona zostanie oferta publiczna akcji serii E oraz akcje serii E, prawa poboru akcji serii E oraz prawa do akcji serii E zostaną wprowadzone do obrotu regulowanego na GPW.

 • 17 października 2007 roku EMC Instytut Medyczny SA otrzymał z rąk Marszałka Województwa Dolnośląskiego, już po raz piąty, Dolnośląski Certyfikat Gospodarczy będący wskazaniem na przestrzegane w spółce wartości oraz wysoką jakość gospodarczą.

 • 23 października 2007 roku EMC Instytut Medyczny SA nagrodzono Dolnośląskim Gryfem – Specjalną Nagrodą Gospodarczą w kategorii Spółek najbardziej przedsiębiorczych i efektywnie zarządzających niepublicznymi placówkami służby zdrowia na Dolnym Śląsku.

 • 25 października 2007 roku ”EuroMediCare” Szpital Specjalistyczny z Przychodnią z Wrocławia zajął drugą pozycję wśród najlepszych szpitali w 2007 roku w rankingu opublikowanym przez dziennik "Rzeczpospolita".

 • Trwają intensywne prace przy rozbudowie sieci szpitali, prowadzone są rozmowy w sprawie przejęcia kolejnych placówek medycznych.

Opis pozostałych czynników i zdarzeń o nietypowym charakterze, mających znaczący wpływ wyniki z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta zawarty jest w dalszej części niniejszego sprawozdania.Charakterystyka struktury aktywów i pasywów skonsolidowanego bilansu, w tym z punktu widzenia płynności Grupy Kapitałowej Emitenta
Poniższa tabela zawiera podstawowe wskaźniki finansowe.


L.p.

wskaźnik

opis

31.12.2007

31.12.2006

1

Pokrycie aktywów trwałych kapitałem własnym

Kapitał własny / Aktywa trwałe

68,72%

67,06 %

2

Pokrycie aktywów trwałych kapitałem stałym

Kapitał stały / Aktywa trwałe

93,19%

92,06 %

3

Bieżąca płynność finansowa

Aktywa operacyjne / Zobowiązania krótkoterminowe

0,83%

0,79

4

Natychmiastowa płynność finansowa

Środki pieniężne / Pasywa bieżące

0,08%

0,09

5

Cykl zapasów w dniach

(Średni stan zapasów * 365dni) / Sprzedaż netto

3,90%

5,22

6

Cykl należności w dniach

(Średni stan należności * 365dni) / Sprzedaż netto

33,73%

34,38

7

Cykl operacyjny

Cykl zapasów + Cykl należności

37,63%

39,60

8

Okres płacenia zobowiązań w dniach

(Średni stan zobowiązań * 365 dni) / Koszty operacyjne

54,86%

67,87

9

Rentowność sprzedaży netto

Zysk netto / Sprzedaż netto

1,63%

0,65 %

10

Rentowność kapitału własnego

Zysk netto / ( Kapitały własne - Zysk netto)

3,12%

1,10 %

Charakterystyka struktury aktywów i pasywów została zawarta w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym na stronie 6, oraz w notach od 1 do 15.


Opis istotnych pozycji pozabilansowych w ujęciu podmiotowym, przedmiotowym i wartościowym
Pozycje pozabilansowe nie występują.
Informacje o zaciągniętych kredytach, o umowach pożyczek, z uwzględnieniem terminu ich wymagalności, a także udzielonych poręczeniach i gwarancjach, ze szczególnym uwzględnieniem pożyczek, poręczeń i gwarancji udzielonych jednostkom powiązanym
W trakcie 2007 roku udzielono dalszych pożyczek spółkom zależnym. Na dzień 31.12.2007r. stan udzielonych pożyczek przedstawia się następująco:
Lubmed sp. z o.o. – udzielono pożyczek inwestycyjnych (remont i modernizacja trzech przychodni) na kwotę 620 tys. zł. Pożyczka będzie spłacana w 60 ratach od dnia 31.01.2009 roku.

Spółka Lubmed korzysta także z kredytu inwestycyjnego w wysokości 1.300 tys. zł przeznaczonego na modernizację przychodni.Mikulicz sp. z o.o. – udzielono pożyczek na cele inwestycyjne (remont i modernizacja budynku szpitala) w wysokości 1.150 tys. zł. Pożyczki będą spłacane w 60 ratach począwszy od 31.01.2009 roku.

EMC Health Care LTD – udzielono pożyczek na kwotę 1.179 tys. zł. Pożyczka została udzielona na cele inwestycyjne (przystosowanie dzierżawionego lokalu na przychodnię lekarską oraz zakup sprzętu).

Pożyczka ma zostać spłacona w 12 miesięcznych ratach począwszy od 31.03.2008 roku.

Oprocentowanie pożyczek jest ustalone na poziomie opłat i prowizji dotyczących kredytu w linii bieżącej, udzielanego pożyczkodawcy przez bank finansujący, plus 0,1 % marży.
Na dzień 31.12.2007 roku EMC Instytut Medyczny SA korzysta z trzech kredytów:


 • kredyt inwestycyjny w EUR w wysokości, po przeliczeniu, 1.325 tys. zł.

 • kredyt inwestycyjny w PLN w wysokości 5.229 tys. zł

 • kredyt w linii bieżącej w wysokości 1.701 tys. zł.

Pełna informacja o kredytach została zawarta w sprawozdaniu finansowym na stronie 21 w nocie numer 13.

Po dniu bilansowym EMC Instytut Medyczny SA zaciągnęła pożyczkę w wysokości 2.800 złotych na dokończenie modernizacji szpitala w spółce Mikulicz.

Informacje ogólne
15 listopada 2004 roku przyjęto i podpisano w formie aktu notarialnego Umowę o powołaniu Spółki Akcyjnej o nazwie EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna. Spółka może używać nazwy skróconej EMC Instytut Medyczny SA. Siedzibą Spółki jest miasto Wrocław.

Założycielami Spółki są: Piotr Gerber, Jarosław Leszczyszyn i Hanna Gerber.

Spółka powstała w wyniku połączenia, w trybie art. 492 § 1 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych, spółek: EuroMediCare Instytut Medyczny Sp. z o.o. i EMC Serwis Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.

26 listopada 2004 roku Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000222636 w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.


Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie:

 • ochrony zdrowia ludzkiego - PKD 85.1,

 • prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie nauk medycznych i farmacji – PKD73.10 F,

 • pozaszkolnych form kształcenia , gdzie indziej nie sklasyfikowanych – PKD 80.42 Z,

 • restauracji i innych placówek gastronomicznych – PKD 55.30,

 • leasingu finansowego – PKD 65.21.Z,

 • pozostałego pośrednictwa finansowego – PKD 65.2,

 • obsługi nieruchomości na własny rachunek – PKD 70.1,

 • wynajmu nieruchomości na własny rachunek – PKD 70.2,

 • obsługi nieruchomości na zlecenie – PKD 70.3.

Zasadniczym celem, dla którego dokonano połączenia Spółek EuroMediCare Instytut Medyczny Sp. z o.o. i EMC Serwis Sp. z o.o. była koncentracja kapitału. Celem dodatkowym było wzmocnienie pozycji Spółki, jej wiarygodności finansowej i możliwość pozyskiwania kapitału poprzez publiczną subskrypcję akcji.

Połączenie służyło także obniżeniu łącznych kosztów funkcjonowania obu spółek.
Rozliczenie połączenia Spółek nastąpiło tzw. „metodą nabycia” według wartości godziwej ustalonej na dzień połączenia przez rzeczoznawców. Jako przejmującą, ze względu na kontynuowanie działalności, zidentyfikowano Spółkę EuroMediCare Instytut Medyczny Sp. z o.o. W wyniku połączenia pojawiła się, zgodnie z art. 44 b ust. 5 i 15 ustawy o rachunkowości, dodatnia wartość firmy (goodwill) w wysokości 4.384.008,13 złotych. Wartość firmy będzie podlegała amortyzacji przez okres dwudziestu lat.

Zgodnie z zasadą sukcesji generalnej EMC Instytut Medyczny SA weszła we wszystkie prawa i obowiązki połączonych Spółek tj: 1. art.494 ksh - sukcesja generalna dotyczy wszystkich praw i obowiązków, zarówno znanych jak i nieznanych, w momencie połączenia spółek. Nie jest też wymagana zgoda wierzycieli spółek łączonych na zmianę dłużnika,

 2. art.93 kp1 - spółka powstała w wyniku połączenia staje się z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy w spółkach połączonych,

 3. art 93 § 1 pkt2 i art 93 § 2 i § 3 ordynacji podatkowej - jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, spółka powstała przez zjednoczenie wstępuje we wszystkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki każdej z łączących się spółek, w tym także w prawa i obowiązki wynikające z decyzji administracyjnych wydanych na podstawie prawa podatkowego,

 4. art 7 ust.3 pkt 4 i art 7 ust.4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – przy ustalaniu dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania w spółce nowo zawiązanej nie uwzględnia się strat spółek połączonych,

 5. art. 494 § 2 ksh – istnieje zasada sukcesji generalnej w zakresie prawa administracyjnego w szczególności w zakresie przyznanych łączonym spółkom zezwoleń, koncesji i ulg.

Działalność medyczną Spółka prowadzi od 2000 roku. Głównym odbiorcą świadczeń zdrowotnych oferowanych przez EMC Instytut Medyczny SA jest Narodowy Fundusz Zdrowia.

Od 2002 roku funkcjonuje wybudowany od podstaw Szpital Specjalistyczny z Przychodnią EuroMediCare przy ul. Pilczyckiej 144-148 we Wrocławiu.

W latach 2004 – 2006 EMC Instytut Medyczny SA znacząco rozwinął sieć swoich placówek medycznych.

Obecnie w skład firmy EMC Instytut Medyczny S.A. wchodzą:


 • od stycznia 2001 - „EuroMediCare” Szpital Specjalistyczny z Przychodnią we Wrocławiu,

 • od maja 2004 - Szpital Św. Rocha w Ozimku koło Opolu,

 • od kwietnia 2005 - Szpital Św. Antoniego w Ząbkowicach Śląskich,

 • od września 2005 - Szpital Św. Jerzego w Kamieniu Pomorskim,

 • od stycznia 2006 – „Przychodnia przy ul. Łowieckiej” we Wrocławiu.Opis organizacji grupy kapitałowej EMC Instytut Medyczny S.A., ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji na dzień 31 grudnia 2007 roku oraz opis zmian w organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta wraz z podaniem przyczyn.
Spółka tworzy Grupę Kapitałową, która składa się z jednostki dominującej EMC Instytut Medyczny SA oraz jednostek zależnych:

 • od stycznia 2005 - „Lubmed” Sp. z o.o. – grupa trzech przychodni podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej,

 • od lipca 2006 - „Mikulicz” Sp. z o.o. – szpital i przychodnia specjalistyczna w Świebodzicach,

W roku 2007 nastąpiła zmiana w organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta. EMC Instytut Medyczny SA powołała spółkę zależną EMC Health Care Limited z siedzibą w Irlandii. Spółka zależna rozpoczęła działalność w sierpniu 2008 roku i prowadzi przychodnię specjalistyczna w Dublinie. W trakcie budowy jest druga przychodnia stomatologiczno-specjalistyczna w Waterford.


Spółki zależne „Lubmed” Sp. z o.o., „Mikulicz” Sp. z o.o. i EMC Health Care Ltd. podlegają pełnej konsolidacji.
Struktura Grupy Kapitałowej EMC Instytut Medyczny S.A.:


System wynagradzania w sieci szpitali należących do Grupy Kapitałowej EMC Instytut Medyczny SA:
W szpitalach należących do sieci szpitali należących do Grupy Kapitałowej EMC Instytut Medyczny SA do wynagrodzenia dodawana jest premia uznaniowa uzależniona od zysku danej jednostki. Wysokość premii regulowana jest w zależności od stopnia realizacji planów poszczególnych jednostek oraz uzyskiwanych zysków.
Dobór personelu do nowo przejmowanych jednostek poprzedzony jest szczegółowym audytem kadr i analizą potencjału dotychczas w nich zatrudnianych pracowników. Rekrutacja jest procesem złożonym, a jej wynik uzależniony jest zarówno od kwalifikacji zawodowych, jak również predyspozycji personalnych kandydatów, w tym głównie ich zdolności do pracy w zespole i adaptacji w nowych warunkach, jakie oferuje pracodawca. Część administracyjna, w tym Księgowość, Dział Kadr, Dział Zakupów i Zaopatrzenia, PR, Marketing i Dział Sprzedaży oraz Pracownia Projektowa obsługiwane są w Centrali Spółki, co zapewnia wykorzystanie efektu synergii w zarządzaniu szpitalami. Zarządowi bezpośrednio podlegają: Pion Organizacji i Sprzedaży kierowany przez Dyrektora Generalnego, Pion Finansowo- Księgowo-Kadrowy kierowany przez Głównego Księgowego, Pion Rozwoju i Badań kierowany przez Dyrektora ds. Rozwoju i Pion Sprzedaży i Marketingu kierowany przez Dyrektora ds. Marketingu. Dyrektorowi Generalnemu podlegają dyrektorzy jednostek spółki i merytorycznie dyrektorzy spółek zależnych.
Kwalifikacje personelu medycznego weryfikowane są na bieżąco przez ekspertów należących do nowoutworzonego Działu Kontroli Wewnętrznej i Szkoleń, powołanego do szkolenia personelu – w pierwszym okresie po przejęciu. Pracownicy Działu Kontroli Wewnętrznej i Szkoleń są specjalistami w różnych obszarach funkcjonowania szpitala. Już na etapie procesu rekrutacji rozpoczyna się wstępny etap szkoleń pracowniczych, który jest w dalszym okresie intensyfikowany. Szkolenia prowadzone są dwutorowo: w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz umiejętności interpersonalnych. Szkolenia wewnętrzne są istotne z punku widzenia pracodawcy także ze względu na wyrównywanie różnic kulturowych, jakie występują w obrębie poszczególnych jednostek.
W podległych mu jednostkach medycznych Emitent kładzie szczególny nacisk na kształtowanie jednolitej kultury organizacyjnej, co w efekcie ułatwia współpracę między oddziałami i centralą.
Struktura zatrudnienia Grupy Kapitałowej:


Średnia liczba pracowników w ciągu roku
Pracownicy umysłowi

584

Pracownicy fizyczni

129

OGÓŁEM

713Przyjęte zasady rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów, pomiaru skonsolidowanego wyniku finansowego oraz sporządzania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Zasady przyjęte przy sporządzaniu rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego nie uległy zmianie w stosunku do zasad przyjętych przy sporządzaniu wcześniejszych rocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych i są opisane szczegółowo w sprawozdaniu finansowym.Średnie kursy wymiany złotego w okresie objętym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym w stosunku do EUR, ustalane przez NBP.
Kurs obowiązujący na dzień 31 grudnia 2007 roku - 1 EUR=3,5820 PLN.

Do wyceny poszczególnych pozycji rachunku zysków i strat przyjęto kurs średni stanowiący średnią arytmetyczną średnich kursów na dzień kończący każdy miesiąc okresu obrotowego.

Miesiące 02/07-12/07

kurs EUR

02

3,9175

03

3,8695

04

3,7879

05

3,8190

06

3,7685

07

3,7900

08

3,8230

09

3,7775

10

3,6306

11

3,6267

12

3,5820

 Średni kurs

3,7629Informacje dotyczące wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy, łącznie i w przeliczeniu na jedną akcję z podziałem na akcje zwykle i uprzywilejowane
W Grupie nie wypłacano dywidendy, nie deklarowano wypłat dywidendy w omawianym okresie.

Osiągnięte zyski zostaną przeznaczone na dalszy rozwój sieci szpitali.Informacja dotycząca zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego.
W okresie sprawozdawczym nie nastąpiły zmiany zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych.

Wskazanie istotnych postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej.
W 2007 roku nie prowadzono w Grupie postępowań dotyczących zobowiązań albo wierzytelności, których wartość stanowiłaby 10% kapitałów własnych Spółek..

Opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń, z określeniem, w jakim stopniu Grupa Kapitałowa Emitenta jest na nie narażona.
Ryzyko związane z uzależnieniem od głównych odbiorców
Ryzyko związane z uzależnieniem od największych odbiorców usług medycznych, jakimi są poszczególne wojewódzkie oddziały Narodowego Funduszu Zdrowia, jest najbardziej znaczącym ryzykiem w działalności Emitenta i jego Grupy Kapitałowej. Udział przychodów uzyskiwanych przez jednostki należące do Emitenta i jego Grupy Kapitałowej na podstawie umów zawartych z poszczególnymi oddziałami NFZ oraz Ministerstwem Zdrowia, z którym Emitent ma zawarte umowy w zakresie programów profilaktyki chorób nowotworowych, wyniósł za jedenaście miesięcy 2007 roku około 78%. Sprzedaż usług komercyjnych (od pacjentów prywatnych, firm ubezpieczeniowych) we wszystkich jednostkach wykazuje tendencje wzrostowe. Po jedenastu miesiącach 2007 roku udział przychodów ze sprzedaży usług komercyjnych w skonsolidowanych przychodach wyniósł około 22%. Stale rosnący udział w przychodach opłat ponoszonych bezpośrednio przez pacjentów oraz pośrednio poprzez programy ubezpieczeniowe powoduje, że ryzyko znacznego obniżenia przychodów Spółki jest ograniczone. Dodatkowo ryzyko powyższe jest ograniczone w stosunku do szpitali w Ozimku, Ząbkowicach Śląskich i Kamieniu Pomorskim, które pełnią rolę szpitali powiatowych. Dodatkowo umowy z NFZ są zawierane odrębnie dla poszczególnych rodzajów usług medycznych (szpitalnictwo, opieka ambulatoryjna itp.), co pozwala na niwelowanie ewentualnego zagrożenia zmniejszenia wartości kontraktu na dany rodzaj usług poprzez zastąpienie go innym. Należy jednocześnie podkreślić, iż NFZ jest płatnikiem pewnym, który terminowo reguluje należności.
Ryzyko związane z błędami medycznymi

Specyfika działalności Emitenta i jego Grupy Kapitałowej powoduje narażenie na ryzyko popełnienia błędów medycznych i konieczności wypłaty wysokich odszkodowań na rzecz pacjentów. Emitent systematycznie prowadzi kontrolę jakości świadczeń medycznych poprzez tworzenie procedur, kontrolę biologiczną i chemiczną jakości sterylizacji oraz komitety zakażeń szpitalnych we wszystkich szpitalach wchodzących w skład Emitenta i jego Grupy Kapitałowej. W kilku jednostkach wdrożono system zarządzania jakością ISO 9001:2000. Ponadto, EMC Instytut Medyczny SA związana jest umowami z towarzystwami ubezpieczeniowymi zabezpieczającymi jednostki medyczne działające w ramach Grupy Kapitałowej Spółki przed nieprzewidywalnymi stratami wynikającymi z konieczności wypłaty odszkodowań. Spółki zależne od EMC Instytut Medyczny SA zawarły odrębne umowy ubezpieczenia OC.


Ryzyko związane z sezonowością sprzedaży

W usługach medycznych nie występuje zjawisko typowej sezonowości. Jednak występują zmiany wielkości sprzedaży w zależności od wartości i rodzaju wynegocjowanego kontraktu z NFZ na dany rok, co wpływa na możliwość prawidłowego szacowania przychodów ze sprzedaży w poszczególnych latach obrotowych. W odniesieniu do kontraktowania usług z NFZ ryzyko związane z sezonowością jest niewielkie. Praktycznie nie występuje zjawisko obniżenia wartości kontraktu na kolejny rok w stosunku do roku poprzedniego. Dotychczas nie miał także miejsca przypadek odebrania kontraktu w jakiejkolwiek dziedzinie. Stosunkowo nieprzewidywalny jest natomiast wzrost przychodów na rok następny przed zakończeniem kontraktowania. Przykładowo w ostatnim roku umowy podpisane zostały jedynie na pierwsze cztery miesiące 2008 roku. Zapowiadane są także zmiany w sposobie finansowania kontraktów przez Narodowy Fundusz Zdrowia (obecnie NFZ finansuje konkretne procedury, planowane jest "ryczałtowe" płacenie za konkretne grupy procedur), co nie powinno oznaczać zmniejszenia wartości umów. NFZ limituje ilość usług, które finansuje. W przypadku wykonania większej liczby świadczeń, tzw. nadwykonań (a szpitale działające w trybie "ostrym" mają obowiązek przyjmowania pacjentów wymagających leczenia także ponad limity wynikające z umów) NFZ nie gwarantuje pełnej zapłaty za te usługi, jednak zwykle są one refundowane, choć wielkość refundacji różni się od zakresu świadczeń, których one dotyczą. Dodatkowo planowanie komplikuje fakt, że NFZ rozlicza się z wykonanych przez jednostkę nadwykonań z reguły na koniec okresów rozliczeniowych. Koszty występują w trakcie roku, a płatność w jego końcówce. Część nadwykonań za 2007 rok została zapłacona w lutym 2008. Powoduje to, że wysokość miesięcznych przychodów, przy porównywalnych kosztach, bywa bardzo nierówna. Przychody z usług komercyjnych, za które płaci pacjent lub instytucja są bardziej równomierne i nie podlegają tak rozumianej "sezonowości". Nieznaczny wpływ na ich wielkość mają jedynie okresy świąteczne. Usługi płatne wykonywane są z reguły w trybie planowym i pacjenci rzadko poddają się leczeniu i przebywają w szpitalu w tym okresie.


Ryzyko zawiązane z działalnością na zagranicznych rynkach usług medycznych

Od sierpnia 2007 roku Emitent prowadzi działalność poza granicami Polski poprzez spółkę zależną. Odmienne uwarunkowania prawne i zwyczajowe na tych rynkach powodują, że działalność ta obarczona jest większym ryzykiem niż porównywalna prowadzona w Polsce. Ze względu na znaczne zainteresowanie pacjentów tymi usługami, rosnące zapotrzebowanie na „turystykę medyczną”, a także wyższe marże Zarząd Emitenta, w miarę nabywania doświadczenia, będzie rozwijał i tworzył nowe placówki, lokalizując je w krajach należących do brytyjskiego kręgu kulturowego w Unii Europejskiej, co powinno ograniczyć ryzyko. Dodatkowo, ryzyko jest ograniczane poprzez korzystanie z usług lokalnych firm doradczych.


Ryzyko związane z karami z tytułu zawartych umów z NFZ

Najważniejsze umowy zawarte przez jednostki należące do Grupy Kapitałowej Emitenta z NFZ posiadają ważne dla jej działalności zapisy dotyczące kar. Stanowią one, że w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, z przyczyn leżących po stronie Emitenta lub spółki od niego zależnej, dyrektor danego oddziału NFZ może nałożyć na Spółkę lub spółkę zależną karę umowną. W przypadku wystawienia recept osobom nieuprawnionym lub w przypadkach nieuzasadnionych, oddział NFZ może nałożyć karę umowną stanowiącą równowartość nienależnej refundacji cen leków dokonywanych na podstawie recept wraz z odsetkami ustawowymi od dnia dokonania refundacji. Kary umowne, o których mowa powyżej nakładane są w trybie i na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2005 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2005 r. nr 197 poz. 1643).


Ryzyko utraty kluczowych pracowników

Ze względu na charakter i specyfikę działalności Emitenta i jego Grupy Kapitałowej istotne jest utrzymanie wysoko wykwalifikowanej i kompletnej kadry medycznej oraz menedżerskiej, jak również doświadczonego zespołu administracyjnego. Utrata kluczowych pracowników mogłaby negatywnie wpłynąć na dalszy rozwój Emitenta i jego Grupy Kapitałowej. Z uwagi na wysokie zapotrzebowanie na personel lekarski i pielęgniarski w krajach UE, a co za tym idzie ryzyko wypływu pracowników z jednostek należących do Grupy Kapitałowej, bądź ich niedobór w nowo przejmowanych jednostkach wynagrodzenia pracowników medycznych zatrudnionych w Grupie Kapitałowej są wyższe niż w jednostkach publicznej służby zdrowia oraz są uzupełniane o premie. Dodatkowo Spółka podjęła konkretne działania zmierzające do uatrakcyjnienia miejsc pracy w zarządzanych przez siebie placówkach. W tym celu m.in. zakupiono obiekty mieszkalne w Kamieniu Pomorskim, które po wyremontowaniu oddano do dyspozycji lekarzy pozyskanych do pracy z innych miast Polski. Lokale mieszkalne dla pracowników szpitala przygotowano także w Ząbkowicach Śląskich. W trakcie uruchamiania jest program międzynarodowych staży zawodowych oraz projekt polegający na delegowaniu personelu medycznego do pracy w zagranicznych jednostkach.


Ryzyko związane z sytuacją w publicznej służbie zdrowia w Polsce

Niejednoznaczne deklaracje dotyczące perspektywicznego sposobu finansowania usług medycznych wykonywanych na rzecz Narodowego Funduszu Zdrowia może spowodować trudności w planowaniu przyszłych wyników finansowych Spółki. Dodatkowo, ewentualne podwyżki dla „białego” personelu mogą wymusić wzrost wynagrodzeń, mający negatywny wpływ na przyszłe wyniki. Zapowiadane przez NFZ zmiany sposobu rozliczania świadczeniodawców i związane z tym podpisanie umów tylko do końca kwietnia 2008 powoduje trudności w zaplanowaniu wysokości przyszłych przychodów z tego tytułu. Emitent z roku na rok zwiększa przychody z usług płaconych bezpośrednio przez pacjentów, co powinno w przyszłości zmniejszyć ryzyko związane z sytuacją w publicznej służby zdrowia, która będzie podlegać zmianom.


Ryzyko związane z otoczeniem prawnym

Regulacje prawne w Polsce zmieniają się bardzo często. Pewne zagrożenie mogą więc stanowić zmiany przepisów prawa lub różne jego interpretacje. Dotyczy to m.in. uregulowań i interpretacji przepisów podatkowych, przepisów prawa handlowego, przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, a w przypadku Emitenta zwłaszcza uregulowań dotyczących ochrony zdrowia i przepisów dotyczących ubezpieczeń zdrowotnych oraz finansowania świadczeń medycznych. Każda zmiana przepisów, a w szczególności zmiany dotyczące sposobu finansowania usług medycznych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, może zmierzać w kierunku powodującym wystąpienie negatywnych skutków dla działalności Emitenta poprzez uszczuplenie jego przychodów i wzrost kosztów jego funkcjonowania, a co za tym idzie wpłynąć na jego wyniki finansowe oraz powodować trudności w ocenie skutków przyszłych zdarzeń czy decyzji. Reforma systemu służby zdrowia w Polsce wciąż jest zapowiadana i na dzień zatwierdzenia Prospektu nie zostały wyznaczone główne jej założenia. Zmiany przepisów w przedmiotowym zakresie mogą się okazać dla jednostek należących do Grupy Kapitałowej Emitenta ze wszech miar korzystne, jednak nie można wykluczyć zaistnienia sytuacji, w której zmiany przepisów prawnych przyniosą negatywne skutki dla działalności Grupy Kapitałowej Emitenta. Prawo polskie wciąż znajduje się w okresie dostosowawczym, związanym z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej. Zmiany przepisów prawa z tym związane mogą mieć wpływ na otoczenie prawne działalności gospodarczej, w tym także Emitenta. Wejście w życie nowych regulacji prawnych może wiązać się między innymi z problemami interpretacyjnymi, niekonsekwentnym orzecznictwem sądów oraz niekorzystnymi interpretacjami przyjmowanymi przez organy administracji publicznej (w tym podatkowe).Brak spójnych przepisów i przeciągające się procedury uzyskiwania decyzji administracyjnych mogą również ograniczać dalszy rozwój Grupy Kapitałowej Emitenta.Informacje o podstawowych produktach, towarach lub usługach wraz z określeniem wartościowym i ilościowym oraz udziałem poszczególnych produktów, towarów i usług/ grup sprzedaży, a także zmianach w tym zakresie w danym roku obrotowym.
Zakres usług medycznych świadczonych przez Grupę Kapitałową Emitenta obejmuje, między innymi:

  • Szpitale – wysokospecjalistyczne, wystandaryzowane zabiegi i operacje z krótkim okresem pobytu w szpitalu (pobyt pacjenta do 72 godzin) oraz typowe hospitalizacje w ramach lecznictwa szpitalnego, rehabilitacji leczniczej i opieki długoterminowej (szpitale we Wrocławiu, Ozimku k. Opola, Ząbkowicach Śląskich i w Kamieniu Pomorskim). W szpitalu we Wrocławiu wysokospecjalistyczne operacje ortopedyczne (implantacje endoprotez biodra i kolana) oraz z zakresu onkologii (operacje raka jelita grubego i odbytnicy, przewodów żółciowych i trzustki);

  • Diagnostyka – badania diagnostyczne wykonywane w trybie ambulatoryjnym lub krótkiego pobytu, takie jak: USG i RTG, mammografia, mammotomiczna biopsja piersi, endoultrasonografia i motoryka przewodu pokarmowego, gastroskopia, kolonoskopia (wszystkie jednostki należące do EMC Instytut Medyczny SA), tomografia komputerowa (szpital Św. Antoniego w Ząbkowicach Śląskich);

  • Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna – konsultacje i porady lekarzy specjalistów w przychodniach specjalistycznych (wszystkie jednostki należące do Grupy Kapitałowej Emitenta);

  • Stomatologia – w tym profilaktyka, leczenie zachowawcze, protetyka oraz chirurgia stomatologiczna, (Szpital i Przychodnia we Wrocławiu),

  • Inne płatne usługi medyczne – świadczenia w ramach umów z firmami i osobami fizycznymi na opiekę medyczną, (pakiety), a także kompleksowe, jednodniowe badania profilaktyczne (szpital we Wrocławiu – planowane także w innych szpitalach);

  • Umowa z Ministerstwem Zdrowia – w zakresie programów profilaktyki chorób nowotworowych (szpitale we Wrocławiu i w Ozimku).

  • Opieka długoterminowa w ramach prowadzonych Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych i Hospicjów (szpital w Ozimku).

  • Wieloośrodkowe Międzynarodowe Programy Badawcze – badania lekowe wykonywane w placówkach spółki na zlecenie firm farmaceutycznych (Szpital EuroMediCare i Przychodnia przy Łowieckiej we Wrocławiu.

Placówki Grupy Kapitałowej świadczą zarówno usługi finansowane przez NFZ w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, jak i usługi, które są opłacane wyłącznie przez pacjentów.


W ramach Grupy Kapitałowej EMC Instytut Medyczny SA funkcjonują:

 • EuroMediCare Szpital Specjalistyczny z Przychodnią we Wrocławiu,

 • Szpital Św. Rocha w Ozimku k. Opola,

 • Szpital Św. Antoniego w Ząbkowicach Śląskich,

 • Szpital Św. Jerzego w Kamieniu Pomorskim,

 • „Przychodnia przy Łowieckiej” we Wrocławiu,

 • Mikulicz – szpital specjalistyczny oraz POZ, Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Hospicjum w Świebodzicach,

 • EMC Health Care Limited – przychodnia specjalistyczna w Dublinie (Irlandia),

 • Zespół trzech przychodni Lubmed w Lubinie.


Rodzaje usług / Grupy usług

2007 (w tys. zł)

Suma

% udział w przychodach

EMC Instytut Medyczny S.A.

Świebodzice

Lubmed

EMC HCL (Irlandia)

Szpital NFZ

24 619

6 897

0

0

31 516

50,58%

Szpital Płatne

4 318

30

0

0

4 348

6,98%

Stomatologia NFZ

162

0

125

0

287

0,46%

Stomatologia Płatne

101

0

92

0

193

0,31%

Pomoc Doraźna/Ambulatoryjna

290

0

0

0

290

0,47%

AOS NFZ

2 341

54

504

0

2 899

4,65%

AOS Płatne

932

37

21

1 697

2 687

4,31%

Opieka Długoterminowa NFZ

535

0

104

0

639

1,03%

Opieka Długoterminowa Płatna

446

0

0

0

446

0,72%

Rehabilitacja NFZ

1 390

0

0

0

1 390

2,23%

Rehabilitacja Płatna

267

0

0

0

267

0,43%

Umowa z Ministerstwem Zdrowia

229

0

0

0

229

0,37%

Przegląd po 30-tce

433

0

0

0

433

0,69%

Umowy z ubezpieczycielami

1 137

0

0

0

1 137

1,82%

Firmy Pakiety/Medycyna Pracy

345

3

46

0

394

0,63%

Diagnostyka Płatna

1 305

86

76

0

1 467

2,35%

Pracownia endoskopii NFZ

474

0

0

0

474

0,76%

USG/RTG/Inne płatne przez POZ/NZOZ

401

18

0

0

419

0,67%

Hospicjum dla dzieci

446

0

0

0

446

0,72%

ZOL dla Dzieci i Młodzieży

343

0

0

0

343

0,55%

POZ

302

0

3 783

0

4 085

6,56%

POZ płatny

 

0

14

0

14

0,02%

Szczepienia płatne

12

0

248

0

260

0,42%

Profilaktyka NFZ

10

13

35

0

58

0,09%

Laboratorium-podwykonawcy

179

49

11

0

239

0,38%

TK/NMR Płatne

268

0

0

0

268

0,43%

TK/NMR - NFZ

208

0

0

0

208

0,33%

Badania kliniczne

200

0

0

0

200

0,32%

Pogotowie Ratunkowe

0

92

0

0

92

0,15%

Sterylizacja

0

17

0

0

17

0,03%

Umowa Dzierżawy

20

99

0

0

119

0,19%

Wynagrodzenia NFZ

5 015

1 242

128

0

6 385

10,25%

Pozostałe

45

0

10

0

55

0,09%

SUMA

46 773

8 637

5 197

1 697

62 304

100,00%Informacja o rynkach zbytu, z uwzględnieniem podziału na rynki krajowe i zagraniczne, oraz informacje o źródłach zaopatrzenia w materiały do produkcji, w towary i usługi, z określeniem uzależnienia od jednego lub więcej odbiorców i dostawców, a w przypadku gdy udział jednego odbiorcy lub dostawcy osiąga co najmniej 10% przychodów ze sprzedaży ogółem – nazwa dostawcy/ odbiory oraz jego udział w sprzedaży/ zaopatrzeniu oraz jego formalne powiązania z Emitentem.
Działalność Grupy Kapitałowej Emitenta jest obecnie skoncentrowana na terenie województw: dolnośląskiego, opolskiego i zachodniopomorskiego. Do Grupy Kapitałowej należy również spółka zależna EMC Health Care Limited z siedzibą w Irlandii.
Ze względu na sposób finansowania opieki zdrowotnej w Polsce głównym pod względem udziału w przychodach ze sprzedaży odbiorcą usług świadczonych przez jednostki należące do Grupy Kapitałowej Emitenta jest Narodowy Fundusz Zdrowia. W 2007 roku usługi opłacane przez NFZ w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego to 78,21 % całości wykonanych usług medycznych Szpitale i przychodnie należące do Grupy Kapitałowej EMC Instytut Medyczny SA zawierają umowy NFZ określające maksymalne zobowiązanie NFZ z tytułu wykonania przez te jednostki usług medycznych w danym okresie. Poza ww. umowami jednostki należące do Grupy Kapitałowej Emitenta nie maja innych formalnych powiązań z największym odbiorcą.
Emitent nie jest uzależniony od dostawców.

Główni dostawcy materiałów i usług według wysokości obrotów:


Nazwa firmy

Rodzaj materiałów i usług

Roczne obroty w tys. zł.

VB Leasing Polska SA

Sprzęt medyczny

2.470

Starostwo Powiatowe w Opolu

Wynajem pomieszczeń

785

Cefarm Wrocław SA

Farmaceutyki

798

Synevo Polska Sp.z o.o.

Badania laboratoryjne

568

PGF Urtica Sp.z o.o.

Farmaceutyki

478

SP Szpital Powiatowy w Kamieniu Pomorskim w likwidacji

Wynajem pomieszczeń

478

Zakład Gastronomiczny Restauracja NOWA

Usługi cateringowe

473

BIOMET Polska Sp.z o.o.

Implanty

466

CHRONOS Maciej Matkowski

Usługi elektryczne, budowlane

440

Johnson&Johnson Poland SA

Sprzęt medyczny, implanty

383

Start Management Gerber Piotr

Wynajem pomieszczeń

364

Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śląskich

Wynajem pomieszczeń

286

Kochanowski Marek Usługi Budowlano-Ślusarskie

Usługi budowlane

272


Informacje o zawartych umowach znaczących dla działalności Grupy Kapitałowej tym znanych Emitentowi umowach zawartych pomiędzy akcjonariuszami (wspólnikami), umowach ubezpieczenia, współpracy i kooperacji


 1. Jednostki należące do EMC Instytut Medyczny SA zawarły umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, w których łączne maksymalne zobowiązanie NFZ wobec tych jednostek wyniosło w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku 49.309 złotych.

Wartości kontraktów dla poszczególnych szpitali przedstawiały się następująco:

 • Wrocław – EuroMediCare Szpital Specjalistyczny z Przychodnią: 10.071 tys. złotych,

 • Wrocław – Przychodnia przy ul. Łowieckiej: 544 tys. złotych,

 • Ozimek – Szpital Św. Rocha: 8.064 tys. złotych,

 • Ząbkowice Śl. – Szpital Św. Antoniego: 8 570 tys. złotych,

 • Kamień Pomorski – Szpital Św. Jerzego: 9.040 tys. złotych,

 • Mikulicz Sp. z o.o. – 8.284 tys. zł,

 • Lubmed Sp. z o.o – 4.736 tys. zł.
 1. Umowa najmu zawarte w dniu 01 lutego 2007 r. pomiędzy Zespołem Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. z siedziba we Wrocławiu („KOGENERACJA”) a EMC Instytut Medyczny S.A. („Emitent”).

Przedmiotem umowy jest najem przez Emitenta pomieszczeń, o powierzchni 870,00 m2, w których będzie prowadzona podstawowa działalność Emitenta, a także pomieszczeń pomocniczych o powierzchni 173,35 m2 oraz miejsc parkingowych usytuowanych w sąsiedztwie przedmiotu najmu, w celu prowadzenia przez Emitenta w wynajmowanych pomieszczeniach działalności związanej z ochroną zdrowia w zamian za umówiony czynsz płatny co miesiąc. Przedmiot najmu jest częścią budynku o całkowitej powierzchni użytkowej 1.073.10 m2 znajdującego się na działce 9/5 AM 20 położonej we Wrocławiu przy ul. Łowieckiej 24, której wieczystym użytkownikiem jest KOGENERACJA SA. Umowa została zawarta na okres 10 lat. Wynajmujący jest uprawniony do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w przypadku zaprzestania świadczenia usług medycznych na rzecz ludności lub wejścia w życie przepisów prawa, zgodnie z którymi prowadzenie takiej działalności w wynajmowanych pomieszczeniach będzie naruszało przepisy prawa.


 1. Umowa kredytu o linię bieżącą NR 654090/00043/2006 z dnia 15 lutego 2006 r. pomiędzy Bankiem BPH S.A. z siedzibą w Krakowie 1 Oddział we Wrocławiu, którego sukcesorem prawnym jest Bank Pekao S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) a EMC Instytut Medyczny S.A. („Emitent”) aneksowana w dniu 15 marca 2006 r. oraz w dniu 12 października 2007 r. Termin spłaty kredytu przypada na 15.08.2009 r. Przedmiotem umowy jest udzielanie Emitentowi przez Bank kredytu w wysokości 5.000.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie działalności bieżącej.
 1. Umowa ubezpieczenia składników majątkowych z dnia 13.12.2007 roku zawarta z firmą ubezpieczeniową Allianz na okres od 08.12.2007 do 07.12.2008 r. Polisa nr 000-07-001-00106747 na sumę ubezpieczenia 31.127 tys. zł.
 1. Umowa ubezpieczenia z dnia 28.02.2007 r. nr polisy 321/541/2007/07043216 zawarta z Firmą ubezpieczeniową PZU SA na okres od dnia 01.03.2007 r do 20.02.2008 r. w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zakładów opieki zdrowotnej. Suma gwarancyjna na wszystkie zdarzenia – 1.134 tys. zł.
 1. Umowa z Towarzystwem Ubezpieczeniowym Hestia nr 91000365006 z dnia 01.03.2007 r. z tytułu odpowiedzialności cywilnej w zakresie Państwowego Ratownictwa Medycznego. Suma ubezpieczenia 47 tys. EUR.
 1. Umowa dzierżawy pomieszczeń przychodni w Dublinie zawarta 17 maja 2007 roku z osobą fizyczną. Umowa została podpisana na 20 lat. Koszt roczny dzierżawy wynosi 86 tys. EUR plus 21% VAT.
 1. Umowa z PZU na świadczenie usług medycznych i konsultacji w ramach pakietów, zawarta w dniu 11.02.2005, aneksowana w dniach 12.06.2006 oraz 09.11.2007 roku.

W 2007 roku wartość umowy wyniosła 718 tys. zł

Informacje o powiązaniach organizacyjnych lub kapitałowych Emitenta z innymi podmiotami oraz określenie jego głównych inwestycji krajowych i zagranicznych, w tym inwestycji kapitałowych dokonanych poza grupą jego jednostek powiązanych oraz opis ich finansowania.
Spółka posiada udziały w następujących spółkach zależnych:
1) Lubmed Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lubinie. Emitent posiada 4.200 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy, które stanowią 99,7% w kapitale zakładowym spółki i 99,5% głosów na zgromadzeniu wspólników spółki.
W dniu 5 czerwca 2008 r. został odwołany ze stanowiska Prezesa Zarządu LUBMED p. Tomasz Chmielewski. W tym samym dniu Prezesem Zarządu została p. Lidia Albrechowicz, pełniąca jednocześnie funkcję Głównego Księgowego LUBMED sp. z o.o., Wiceprezesem Zarządu LUBMED sp. z o.o. została p. Edyta Karasek – pełniąca u Emitenta funkcję Dyrektora ds. Marketingu i Sprzedaży oraz Kierownika Przychodni przy ul. Łowieckiej.
Członkami Zarządu i Rady Nadzorczej tej spółki są osoby związane z Emitentem w taki sposób, że Prezes Zarządu spółki, pan Tomasz Chmielewski, na dzień 31.12.2007 był Dyrektorem ds. medycyny ambulatoryjnej Emitenta, a członkowie Rady Nadzorczej spółki, Pan Piotr Gerber i Jarosław Leszczyszyn pełnią funkcje odpowiednio Prezesa i Wiceprezesa Zarządu Emitenta.
Pomiędzy Emitentem a spółką występują powiązania gospodarcze:

 1. sprzedaż przez Emitenta na rzecz spółki 2 komputerów, zestawu do wywoływania zdjęć RTG, aparatu RTG oraz mammotomu,

 2. udzielone spółce przez Emitenta pożyczki wraz z należnymi odsetkami w kwocie 708 tys. zł.

Przedmiotem działalności spółki jest:

 • podstawowa opieka zdrowotna w zakresie poradni internistycznej, pediatrycznej i medycyny rodzinnej;

 • specjalistyczna opieka zdrowotna w zakresie poradni: ginekologiczno-położniczej, dermatologicznej, otolaryngologicznej; neurologicznej, alergologicznej, okulistycznej, stomatologicznej, chirurgicznej;

 • opieka medyczna nad pacjentem w środowisku;

 • higiena szkolna;

 • opieka medyczna w zakresie medycyny pracy;

 • badania diagnostyczne realizowane w ramach diagnostyki obrazowej i laboratoryjnej;

 • opieka długoterminowa;

 • promocja zdrowia.

Kapitał zakładowy spółki wynosi 2.107.000,00 zł

Spółka posiada rezerwy na zobowiązania w wysokości 21.582,92 zł

Za ostatni rok obrotowy Spółka wykazała 394.128,08 zł zysku.

Wartość, według której Emitent zobowiązany do publikowania dokumentów rejestracyjnych, ujawnia udziały posiadane na rachunkach stanowi kwota 1.812.486,72 zł, z czego 1.800.000,00 zł stanowi cena nabycia udziałów, a 12.846,72 zł stanowi koszt pośredni nabycia udziałów.

Emitent opłacił w pełnej wysokości wszystkie udziały w spółce.

Z tytułu posiadanych udziałów Emitent nie uzyskał w ostatnim roku obrotowym dywidendy.

Emitent posiada wobec Spółki następujące należności: • z tytułu dostaw: 19 tys. zł,

 • z tytułu udzielonych pożyczek: 708 tys. zł.


2) Mikulicz Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świebodzicach. Emitent posiada 7.224 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy, które stanowią 93,1% w kapitale zakładowym spółki i 93,1% głosów na zgromadzeniu wspólników spółki.

W dniu 04 marca 2008 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki podjęło uchwałę nr 2 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 800 tys. zł, poprzez utworzenie nowych udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy. Wszystkie nowo utworzone udziały zostały objęte przez Emitenta w zamian za wkład pieniężny. Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego spółki, Emitent będzie posiadał 8.824 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy, które stanowić będą 94,3% w kapitale zakładowym spółki i 94,3% głosów na zgromadzeniu wspólników spółki.

Członkami Rady Nadzorczej i Zarządu tej spółki są osoby związane z Emitentem, w taki sposób, że:


 1. Krystyna Wider-Poloch - Członek Zarządu, u Emitenta jest Członkiem Zarządu oraz zajmuje stanowisko Głównego Księgowego;

 2. Igor Łebski - Prezes Zarządu do 22.11.2007 r.

Jednocześnie pełni u Emitenta funkcję Dyrektora ds. Rozwoju

Obecnie od 22.11.2007 r. Prezesem Zarządu jest p. Beata Bokiej, a p. Igor Łebski przeszedł do Rady Nadzorczej „Mikulicz” sp. z o.o. 1. Jarosław Leszczyszyn - Przewodniczący Rady Nadzorczej, u Emitenta jest Wiceprezesem Zarządu;

 2. Piotr Gerber – Członek Rady Nadzorczej, u Emitenta jest Prezesem Zarządu.

Pomiędzy Emitentem a spółką występują powiązania gospodarcze tego typu, że: • Emitent udzielił Spółce pożyczki gotówkowej w wysokości 2.800 tys. zł z przeznaczeniem na modernizację i przebudowę nieruchomości posiadanych przez spółkę;

 • Emitent wydzierżawia spółce samochód osobowy o wartości 21.000,00 zł; miesięczny czynsz dzierżawny wynosi 885,00 zł netto plus 22% VAT;

Przedmiotem działalności spółki jest: • lecznictwo zamknięte, otwarte i inna działalność w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego;

 • opieka społeczna;

 • prace badawczo – rozwojowe w dziedzinie nauk medycznych i farmacji;

 • produkcja sprzętu medycznego i chirurgicznego oraz przyrządów ortopedycznych;

 • powszechne ubezpieczenie zdrowotne;

 • wydawanie gazet;

 • budownictwo;

 • handel hurtowy i komisowy, z wyjątkiem handlu pojazdami mechanicznymi i motocyklami;

 • handel detaliczny, z wyjątkiem sprzedaży pojazdów mechanicznych i motocykli; naprawa artykułów użytku osobistego i domowego;

 • hotele;

 • restauracje i inne placówki gastronomiczne;

 • bary;

 • stołówki i catering;

 • wynajem nieruchomości na własny rachunek;

 • zarządzanie nieruchomościami;

 • wynajem maszyn i urządzeń budowlanych;

 • prace badawczo – rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych;

 • badanie rynku i opinii publicznej;

 • doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;

 • sprzątanie i czyszczenie obiektów;

 • kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia;

 • unieszkodliwianie odpadów;

 • działalność bibliotek i archiwów;

 • działalność związana ze sportem;

 • pozostała działalność rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana;

 • usługi pralnicze, fryzjerskie, kosmetyczne, pogrzebowe i inne oraz pozostała działalność usługowa.

Kapitał zakładowy spółki wynosi 3.888.000,00 zł.

Spółka posiada rezerwy w wysokości 273.174,90 zł, w tym:


 • 55.213,36 zł rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne;

 • 198.000,70 zł, rezerwy na odsetki z tytułu ustawy tzw. „203”;

 • 19.960,84 zł rezerwy na odsetki kredytu zaciągniętego w BISE Bank.

Za ostatni rok obrotowy Spółka wykazała 1.170.824,29 zł straty.

Wartość, według której Emitent zobowiązany do publikowania dokumentów rejestracyjnych, ujawnia udziały posiadane na rachunkach stanowi kwota 1.705.742,42 zł, z czego 1.701.696,00 stanowi bezpośredni koszt udziałów, a 4.046,42 stanowi koszt pośredni nabycia udziałów.

Emitent opłacił w pełnej wysokości wszystkie udziały w spółce.

Z tytułu posiadanych udziałów Emitent nie uzyskał w ostatnim roku obrotowym dywidendy.

Emitent posiada wobec spółki należność z tytułu umów pożyczki na kwotę 3.600 tys. zł, a także należność z tytułu odsetek na kwotę 14 tys. zł oraz należność z tytułu dzierżawy samochodu na kwotę 1 tys. zł.
3) EMC Health Care Limited z siedzibą w Dublinie.

Emitent posiada 100% w kapitale zakładowym Spółki i 100% głosów na walnym zgromadzeniu spółki.

Członkami organu zarządzającego tej spółki są osoby związane z Emitentem W roku 2007 dyrektorem w spółce EMC Health Care Limited był Prezes Zarządu EMC – Pan Piotr Gerber. Od 2 stycznia 2008 r. Wiceprezes Zarządu Spółki EMC Instytut Medyczny S.A. Dyrektorem w spółce EMC Health Care Limited jest Pan Jarosław Leszczyszyn.
Pomiędzy Emitentem a Spółką nie występują powiązania gospodarcze, za wyjątkiem tego iż Emitent udzielił spółce pożyczki w wysokości 29.152,11 euro.
Przedmiotem działalności spółki jest świadczenie podstawowej opieki zdrowotnej w postaci:


 • ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

 • stomatologii.

Kapitał zakładowy spółki wynosi  300.000,00 euro.

Spółka nie posiada żadnych rezerw.

Jako że spółka została zawiązana z dniem 27 lutego 2007 r., nie jest możliwe określenie zysku lub straty za ostatni rok obrotowy.

Wartość, według której Emitent zobowiązany do publikowania dokumentów rejestracyjnych, ujawnia udziały posiadane na rachunkach stanowi kwota 300.000,00 euro jako bezpośrednia wartość udziałów, powiększona o kwotę 2.892,45 zł jako koszt pośredni utworzenia udziałów.


Emitent opłacił w pełnej wysokości wszystkie udziały w spółce.

Jako że spółka została zawiązana z dniem 27 lutego 2007 r., Emitent nie uzyskał w ostatnim roku obrotowym dywidendy z tytułu posiadanych udziałów w spółce.

Emitent posiada wobec spółki należność z tytułu umowy pożyczki na kwotę 29.152,11 euro, a także należność z tytułu odsetek od pożyczki w kwocie 72 tys. zł oraz należność z tytułu wystawionych faktur za usługi przy organizacji spółki na łączną kwotę 71,5 tys. zł.
Na podstawie MSR 24, dotyczącym ujawniania transakcji z podmiotami powiązanymi, przyjętym zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 roku, w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości, uznane zostały przez Emitenta za powiązane z nim następujące podmioty:


 • Lubmed Sp. z o.o., z siedzibą w Lubinie, w której Emitent posiada udział w kapitale spółki w wysokości 99,70% i udział w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Wspólników w wysokości 99,50%,

 • Mikulicz Sp. z o.o., z siedzibą w Świebodzicach, w której Emitent posiada udział w kapitale i udział w liczbie głosów w wysokości 93,09%,

 • EMC Health Care Limited z siedzibą w Dublinie (Irlandia), w której Emitent posiada udział w kapitale i udział w liczbie głosów w wysokości 100,00%,

a także: • Kluczowy personel kierowniczy Emitenta – Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej,

 • Start Management – Piotr Gerber, z siedzibą we Wrocławiu, której właścicielem jest Prezes Zarządu EMC Instytut Medyczny S.A. – Piotr Gerber,

 • PZF „Formica” Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, której udziałowcem jest Prezes Zarządu EMC Instytut Medyczny S.A. – Piotr Gerber,

 • Prywatna Specjalistyczna Praktyka Lekarska – Jarosław Leszczyszyn, z siedzibą we Wrocławiu, której właścicielem jest Wiceprezes Zarządu EMC Instytut Medyczny S.A. – Jarosław Leszczyszyn,

 • Gabinet Stomatologiczny dr n. med. Hanna Gerber, z siedzibą we Wrocławiu, którego właścicielem jest Przewodnicząca Rady Nadzorczej a także akcjonariusz EMC Instytut Medyczny S.A. – Hanna Gerber.

 • Prywatna Praktyka Lekarska Jarosław Leszczyszyn z siedzibą w Dublinie-Irlandia, której właścicielem jest Wiceprezes Zarządu EMC Instytut Medyczny S.A. Jarosław Leszczyszyn.

 • Muzeum Przemysłu Kolejnictwa na Śląsku z siedzibą w Jaworzynie Śląskiej, ul. Towarowa 2, którego fundatorem jest Prezes Zarządu EMC Instytut Medyczny S.A. Piotr Gerber.

 • Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Anna Leszczyszyn-Stankowska z siedzibą we Wrocławiu. Właścicielem tego podmiotu gospodarczego jest Anna Leszczyszyn-Stankowska, będąca członkiem Rady Nadzorczej EMC Instytut Medyczny S.A.

 • „Sygma” sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, której udziałowcem i prokurentem samoistnym jest Aleksandra Żmudzińska. Aleksandra Żmudzińska jest członkiem Rady Nadzorczej EMC Instytut Medyczny S.A.

 • Bliscy członkowie rodziny kluczowego personelu kierowniczego Emitenta.


W roku 2007 w Grupie dokonano następujących nakładów inwestycyjnych:


 1. budynki i budowle – inwestycje w obce środki trwałe

 1. modernizacja szpitala w Ozimku

 2. remont i modernizacja przychodnia przy ul. Łowieckiej we Wrocławiu

 3. remont i modernizacja budynku administracyjnego we Wrocławiu

 4. remont i modernizacja szpitala w Świebodzicach ( Mikulicz Sp. z o.o.)

 5. remont i modernizacja przychodni w Lubinie ( Lubmed Sp. z o.o.)

 6. remont i przystosowanie pomieszczeń dla potrzeb przychodni w Dublinie (EMC Health Care Ltd.)

 1. budynki i budowle – inwestycje w budynki własne

 1. remont i modernizacja Domu Lekarza w Kamieniu Pomorskim

 2. remont i modernizacja budynku szpitala z przychodnią w Ząbkowicach Śląskich

 3. pozostałe

 1. maszyny i urządzenia – centrala telefoniczna, zestawy komputerowe, pozostałe urządzenia

 2. środki transportu

 3. aparatura i wyposażenie medyczne

 4. środki trwałe w budowie majątek własny (rozbudowa szpitala we Wrocławiu)

 5. środki trwałe w budowie inwestycje w obce środki trwałe (apteka w Kamieniu Pomorskim)


Nakłady inwestycyjne Emitenta w roku 2007

Wyszczególnienie

01.01 – 31.12.2007 rok

Nakłady

(w tys. zł)Źródła finansowania

(np. środki własne, kredyt,

leasing itp.)


Grunty w tym prawo wieczystego użytkowania

-

-

Budynki i budowle

1 121

Środki własne

Maszyny i urządzenia

795

Środki własne

Środki transportu

194

126 tys. zł leasing, środki własne

wyposażenie

3 457

2 191 tys. zł leasing, środki własne

Środki trwałe w budowie

494

Środki własne

Inwestycje kapitałowe

3,3

Środki własne

W 2007 roku Grupa zainwestowała w zakup środków trwałych 11.065 tys. złotych.

Zainwestowano w budynki i budowle 5.559 tys. złotych, w maszyny, urządzenia i środki transportu 1.474 tys. złotych oraz w pozostałe środki trwałe, w tym w większości w sprzęt medyczny, kwotę 4.062 tys. złotych.
Inwestycje kapitałowe dokonane w 2007 roku przez spółkę dominującą EMC Instytut Medyczny SA:


  1. objęcie udziałów w Mikulicz Sp. z o.o. (wpłata 300 tys. zł do podniesionego w 2006 roku kapitału),

  2. objecie udziałów oraz koszty założenia spółki EMC Health Care Limited w Dublinie (Irlandia) – 3,3 tys. zł. Emitent posiada 100% w kapitału oraz ogólnej liczby głosów EMC Health Care

EMC Instytut Medyczny SA: nie dokonała inwestycji kapitałowych poza grupą jego jednostek powiązanych

Informacje o zawarciu przez Spółkę lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli wartość tych transakcji przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 500.000,- euro.
Zdarzenia takie nie wystąpiły.

Informacja dotycząca emisji, wykupu i spłaty dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych

W dniu 9 stycznia 2007 roku Walne Zgromadzenie EMC Instytut Medyczny SA podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji 400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D. Treść podjętych przez wyżej wymienione Walne Zgromadzenie uchwał została podana do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 4/2007 z dnia 10 stycznia 2007 roku. Zgodnie z podjętymi uchwałami akcje serii D w liczbie 400.000 zostały objęte w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, na podstawie oferty ich objęcia złożonej przez Zarząd Spółki sześciu indywidualnie oznaczonym inwestorom. Oferty zostały przyjęte przez wszystkich sześciu inwestorów w dniu 30 stycznia 2007 roku. Cena emisyjna akcji serii D wyniosła 14,50 zł za jedną akcję. Łączna wartość subskrypcji wyniosła 5.800.000 złotych.


Opis wykorzystania przez Emitenta wpływów z emisji


I

Wpływy netto (po uwzględnieniu kosztów emisji) 12.02.2007 r.

5 511 tys.

 

 

 

II

Wydatki

2 323 tys.

1.

Sprzęt i urządzenia medyczne

1.517 tys.

2.

Szpital Wrocław, ul. Pilczycka – rozbudowa oraz modernizacja trzech przychodni

806 tys.

III

Środki na rachunkach bankowych w linii bieżącej

3 188 tys.

W dniu trzeciego października 2007 roku Walne Zgromadzenie EMC Instytut Medyczny SA podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki w drodze nowej emisji 737.512 akcji serii E w trybie oferty publicznej z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. Zgodnie z Uchwałą z dnia 4 grudnia 2007 r. Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. postanowił zarejestrować w dniu 5 grudnia 2007 r. w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych 5.900.100 jednostkowych praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii E Spółki. Jednocześnie Zarząd KDPW postanowił, iż w razie nie nastąpienia wszystkich przesłanek dematerializacji jednostkowych praw poboru, w dniu 5 grudnia 2007 roku Krajowy Depozyt dokona czynności rejestracyjnych mających na celu wyłącznie wykonanie obsługi realizacji praw pierwszeństwa do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii E Spółki przysługujących jej akcjonariuszom. Na dzień przekazania niniejszego raportu trwa postępowanie w Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Grupy Kapitałowej EMC Instytut Medyczny SA, na podstawie którego przeprowadzona zostanie oferta publiczna akcji serii E oraz akcje serii E, prawa poboru akcji serii E oraz prawa do akcji serii E zostaną wprowadzone do obrotu regulowanego na GPW.


Objaśnienie różnic pomiędzy wynikami finansowymi wykazanymi w skonsolidowanym raporcie rocznym a opublikowanymi prognozami
Zarząd EMC Instytut Medyczny SA przedstawił prognozę skonsolidowanych wyników finansowych na rok 2007 w raporcie bieżącym nr 46/2006 z dnia 14 listopada 2006 roku oraz w raporcie bieżącym 26/2008 z dnia 29 lutego 2008.
W ww. raporcie przedstawiono następujące prognozowane dane na rok 2007 (w tys. zł):


2007

Grupa Kapitałowa

EMC Instytut Medyczny S.A.Przychody ze sprzedaży

61 848

Zysk netto

1 027

Na podstawie wyników skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Kapitałowej za 2007 rok realizacja prognoz przedstawia się następująco:
2007 wykonanie

Grupa Kapitałowa

EMC Instytut Medyczny S.A.Przychody ze sprzedaży

61 848

Zysk netto

1 017


Ocena wraz z uzasadnieniem, dotycząca zarządzania zasobami finansowymi, ze szczególnym uwzględnieniem zdolności wywiązywani się z zaciągniętych zobowiązań, oraz określenie ewentualnych zagrożeń i działań, jakie Grupa Kapitałowa Emitenta podjęła lub zamierza podjąć w celu przeciwdziałania tym zagrożeniom.
Nie występuje zagrożenie, co do zdolności wywiązywania się ze zobowiązań finansowych. Przeprowadzono negocjacje z bankiem BPH SA na długofalowe finansowanie przyszłych inwestycji, które zostały zakończone pozytywnymi ustaleniami. Dodatkowo zawarto umowę

z Raiffeisen Bank Polska SA na finansowanie dalszych inwestycjiOcena możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych, w tym inwestycji kapitałowych, w porównaniu do wielkości posiadanych środków, z uwzględnieniem możliwych zmian w strukturze finansowania tej działalności.
Nie występuje zagrożenie dotyczące realizacji przyszłych inwestycji.


Opis czynników i nietypowych zdarzeń mających znaczący wpływ na wynik z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta z określeniem stopnia wpływu tych czynników lub nietypowych zdarzeń na osiągnięty wynik


 • W I kwartale 2007 roku w wyniku podpisanych umów leasingu finansowego uruchomiono tomograf komputerowy o wartości 599 tys. zł do Szpitala Św. Antoniego w Ząbkowicach Śl. oraz rezonans magnetyczny o wartości 1 659 tys. zł do szpitala EuroMediCare we Wrocławiu.
 • Zarejestrowana w lutym 2007 roku spółka zależna EMC Health Care Limited zrealizowała inwestycję, której celem było uruchomienie przychodni specjalistycznej w Dublinie. Świadczenie usług medycznych rozpoczęto w sierpniu 2007 roku. Główny zakres usług oferowanych w nowej jednostce obejmuje podstawową opiekę medyczną oraz w wybranych specjalnościach ambulatoryjną opiekę specjalistyczną, świadczonych na rzecz pacjentów polskiego pochodzenia jak również miejscowej ludności. W okresie przygotowawczym przy braku przychodów poniesiono nakłady na wyposażenie, leki, remont budynku i jego dostosowanie do potrzeb przychodni. Otwarcie przychodni poprzedzono kampanią informacyjno – reklamową. Dodatkowo poniesiono koszty najmu, koszty organizacyjne, koszty doradcze i księgowe, a także koszty naboru nowych pracowników i wynagrodzeń. Miało to znaczący wpływ na osiągnięte przez tę spółkę wyniki finansowe.
 • Na wyniki Grupy Kapitałowej w roku 2007 wpłynęła również występująca w ostatnich dwóch latach specyfika współpracy z głównym kontrahentem - Narodowym Funduszem Zdrowia. W IV kwartale roku obrotowego Narodowy Fundusz Zdrowa zrealizował z jednostkami medycznymi, z którymi miał podpisane umowy tzw. nadwykonania. Nadwykonania wynikają z różnicy pomiędzy zakontraktowaną liczbą świadczeń a rzeczywistą liczbą świadczeń, których wykonanie w jednostkach należących do EMC Instytut Medyczny było konieczne.
 • Opublikowane przez Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zasady zawierania ugód na zapłatę za świadczenia opieki zdrowotnej realizowane w 2007 roku pozwoliły na przystąpienie do negocjacji z NFZ i rozliczenie tzw. nadwykonań.
 • W dniu 9 stycznia 2007 roku Walne Zgromadzenie EMC Instytut Medyczny SA podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji 400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D. Zgodnie z podjętymi uchwałami akcje serii D w liczbie 400.000 zostały objęte w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, na podstawie oferty ich objęcia złożonej przez Zarząd Spółki sześciu indywidualnie oznaczonym inwestorom. Oferty zostały przyjęte przez wszystkich sześciu inwestorów w dniu 30 stycznia 2007 roku. Cena emisyjna akcji serii D wyniosła 14,50 zł za jedną akcję. Łączna wartość subskrypcji wyniosła 5.800.000 złotych.
 • W roku 2007 nastąpiła restrukturyzacja szpitala należącego do spółki zależnej Mikulicz Sp. z o.o. z siedzibą w Świebodzicach. W szpitalu nastąpiło otwarcie poradni z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) oraz zakończenie prac przygotowawczych i zakontraktowanie w NFZ usług Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i Hospicjum.

W IV kwartale 2007 roku poniesiono nakłady na modernizację i remont i modernizację w wysokości 983 tys. zł.

Modernizacja miała na celu przygotowanie pomieszczeń pod nowe usługi medyczne takie jak: • Zakład Opiekuńczo-Leczniczy z Hospicjum

 • Podstawowa i Specjalistyczna Opieka Zdrowotna.

Prace remontowo- modernizacyjne były prowadzone bez przerywania bieżącej działalności szpitala.

W listopadzie 2007 r. zarejestrowano w Rejestrze Wojewody Zakład Opiekuńczo-Leczniczy (ZOL) z 22 łóżkami oraz Hospicjum z 20 łóżkami.Na dzień sporządzania sprawozdania zostały podpisane kontrakty z NFZ na usługi ZOL i Hospicjum oraz przyjęto pacjentów do nowych oddziałów. Wpłynie to na zwiększenie przychodów w przyszłych okresach.


 • Na bieżącą pracę oraz wyniki za 2007 rok wpłynął także dalszy remont przychodni należących do Lubmed Sp. z o.o. w Lubinie. Remont miał na celu poprawę jakości obsługi pacjentów. W IV kwartale 2007 roku poniesiono nakłady na remont i modernizację przychodni w wysokości 450 tys. zł oraz na zakup nowego wyposażenia za 40 tys. zł.

Modernizacja Przychodni przy ul. Gwarków została zakończona 30 listopada 2007 roku. Remont Przychodni przy ul. Armii Krajowej zakończono w czerwcu 2008 roku.


 • W 2007 roku Spółka EMC Instytut Medyczny rozpoczęła rozbudowę szpitala we Wrocławiu przy ul. Pilczyckiej, która umożliwi zwiększenie ilości sług medycznych w dotychczasowych rodzajach świadczeń oraz rozszerzenie zakresu wykonywanych procedur.Wskazanie zdarzeń, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe, nieujętych w tym sprawozdaniu, a mogących w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe Spółki


 • Emisja akcji 737.512 sztuk serii E. Pozyskane z emisji środki pieniężne Spółka zamierza przeznaczyć, przede wszystkim, na dalszy rozwój Grupy Kapitałowej.
 • Zakończenie remontu i osiągnięcie docelowej zdolności do świadczenia usług w drugiej przychodni na terenie Irlandii (Waterford), której usługi dedykowane będą przede wszystkim do pacjentów irlandzkich.

 • Rozbudowywana jest także platforma internetowa dla przychodni irlandzkich pozwalająca na rejestrację on-line, a w przyszłości obsługująca program wsparcia medycznego dla stałych pacjentów. Spółka ogranicza koszty, czego przykładem jest przenoszenie call-center do obsługi pacjentów z Irlandii do Polski w oparciu o technologię VOiP.
 • Restrukturyzacja Szpitala Mikulicz Sp. z o.o. w Świebodzicach. Zakończenie pierwszego etapu modernizacji szpitala tj. przebudowy Zakładu Opiekuńczo Leczniczego, hospicjum, laboratorium, POZ, recepcji oraz instalacji, elewacji i głównych ciągów komunikacyjnych.
 • Decyzje polityczne w efekcie, których kontraktowanie przez NFZ usług medycznych w II półroczu 2008 roku nastąpi w oparciu o nowe zasady rozliczania za wykonane świadczenia a w efekcie zakładane zwiększenie przychodów jednostek.


Charakterystyka zewnętrznych i wewnętrznych czynników istotnych dla rozwoju Grupy Kapitałowej Emitenta oraz opis perspektyw rozwoju działalności Grupy Kapitałowej Emitenta co najmniej do końca roku obrotowego następującego po roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdanie finansowe zamieszczone w skonsolidowanym raporcie rocznym, z uwzględnieniem elementów strategii rynkowej przez niego wypracowanej.
Na perspektywy rozwoju działalności Grupy Kapitałowej EMC Instytut Medyczny SA do końca 2008 roku mają wpływ następujące zewnętrzne i wewnętrzne czynniki:
Czynniki zewnętrzne:

 • Destabilizacja rynku usług medycznych w sektorze publicznym oraz związane z tym niepokoje społeczne mogą się przyczynić do wzrostu zainteresowania samorządów przekształceniami własnościowymi szpitali.

 • Wprowadzenie przez NFZ z dniem 1 lipca 2008 roku nowego systemu rozliczeń ze szpitalami według jednorodnych grup pacjentów może spowodować zachwianie procesu rozliczeniowego.

 • Ogólna polityka Rządu i Ministerstwa Zdrowia zmierzająca do prywatyzacji sektora usług zdrowotnych stwarza dogodne warunki do rozszerzania zakresu działania Spółki i przejmowania kolejnych placówek.

 • Zwiększone zainteresowanie firm ubezpieczeniowych w zakresie rynku ubezpieczeń

abonamentowych, dla których firmy sieciowe z branży medycznej są najbardziej atrakcyjnym partnerem.

 • Pogłębiające się niedostateczne finansowanie usług medycznych przez Narodowy Fundusz Zdrowia powodujące zwiększone zainteresowanie pacjentów komercyjnymi

usługami medycznymi.
Czynniki wewnętrzne:

 • rozbudowa szpitala przy ul. Pilczyckiej we Wrocławiu

 • zakończenie modernizacji przychodni przy ul. Łowieckiej

 • przeniesienie administracji do dzierżawionego budynku w celu zwiększenia liczby gabinetów lekarskich w przychodni przy ul. Pilczyckiej we Wrocławiu

 • emisja akcji serii E

 • zakończenie remontu trzech przychodni w Lubmed Sp. z o.o.

 • Kontynuacja modernizacji i remontu szpitala w Mikulicz Sp. z o.o.

 • Decyzja o utworzeniu drugiej przychodni w Dublinie i rozpoczęcie prac remontowo-budowlanych

Strategia Spółki przyjęta w roku 2004 nie uległa znaczącym zmianom i dotyczy również Grupy Kapitałowej Emitenta. Celem głównym jest objęcie opieką medyczną (szpitalną i ambulatoryjną) jak największej liczby mieszkańców Polski. Zarząd Spółki planuje, iż do 2015 roku jednostki medyczne należące do Grupy Kapitałowej EMC Instytut Medyczny SA będą sprawować opiekę medyczną nad 5% populacji Polski (ok. 2 mln osób). Planujemy sukcesywne uruchamianie nowych szpitali i przychodni poprzez przejmowanie publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz poprzez uruchamianie nowych jednostek. Zamierzeniem Zarządu EMC Instytut Medyczny SA w ramach prowadzonej działalności medycznej jest stałe poszerzanie obszaru świadczenia usług medycznych na najwyższym możliwym poziomie, zarówno w zakresie usług komercyjnych, jak i finansowanych ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia. W tym celu do nowo uruchamianych jednostek wprowadzane są najnowsze technologie medyczne, nowoczesne zasady organizacji procesu leczenia i nowej generacji sprzęt medyczny.


Nowym elementem strategii jest rozwój Grupy Kapitałowej Emitenta poprzez poszerzenie obszaru działania poza obszar Rzeczpospolitej Polskiej. W 2007 roku uruchomiono pierwszą inwestycję zagraniczną – przychodnię specjalistyczną w Dublinie. Dobre wyniki finansowe z pierwszych miesięcy działalności przychodni przekonują Zarząd do kolejnych inwestycji na terenie Irlandii.
Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania przedsiębiorstwem Emitenta i jego Grupy Kapitałowej

Grupa skoncentrowała się na zarządzaniu specjalistycznymi obszarami działalności Emitenta.

Rozszerzono kompetencje dyrektorów pojedynczych szpitali.

Utworzono stanowiska dyrektorów nadzorujących i koordynujących pracę we wszystkich jednostkach. Utworzono dodatkowo stanowisko Dyrektora Generalnego oraz Zastępcy Dyrektora Generalnego. W pionie Dyrektora Generalnego znajdują się dyrektorzy wszystkich jednostek lokalnych, Dyrektor ds. Pielęgniarstwa, Dyrektor ds. Diagnostyki Laboratoryjnej, pracownicy działu administracji, szkoleń, rozliczeń, analiz oraz kontroli wewnętrznej.


Bezpośrednio Zarządowi podlegają Dyrektorzy:

 • Dyrektor ds. Rozwoju

 • PR Manager

 • Dyrektor ds. Marketingu i sprzedaży

 • Dyrektor Biura Zarządu

 • Główny Księgowy oraz Dział Kadrowo-Płacowy.Zmiany w składzie osób zarządzających i nadzorujących w ciągu ostatniego roku obrotowego
Władze EMC Instytut Medyczny SA
W 2007 roku miały miejsce następujące zmiany w składzie Zarządu EMC Instytut Medyczny S.A.: w dniu 11 czerwca 2007 roku w składu Zarządu powołano Członka Zarządu - Krystynę Wider-Poloch.

Obecnie skład Zarządu przedstawia się następująco:
 1. Piotr Gerber - Prezes Zarządu

 2. Jarosław Leszczyszyn - Wiceprezes Zarządu

 3. Krystyna Wider-Poloch - Członek Zarządu

W 2007 roku nie miały miejsce zmiany w składzie Rady Nadzorczej EMC Instytut Medyczny S.A.

Na dzień 31.12.2007 r. w skład Rady Nadzorczej EMC Instytut Medyczny S.A. wchodzili:


 1. Hanna Gerber – Przewodnicząca Rady Nadzorczej

 2. Anna Leszczyszyn-Stankowska – Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej

 3. Aleksandra Żmudzińska – Członek Rady Nadzorczej

 4. Marek Michalski – Członek Rady Nadzorczej

 5. Krzysztof Kluzek – Członek Rady Nadzorczej

W dniu 15.05.2008 r. w miejsce Członka RN p. Krzysztofa Kluzka uchwałą Walnego Zgromadzenia został przyjęty p. Witold Kalbarczyk.Władze LUBMED Sp. z o.o.
W 2007 roku nie nastąpiły zmiany w składzie osób zarządzających i nadzorujących Spółkę. W 2008 roku ze stanowiska Prezesa Zarządu został odwołany Tomasz Chmielewski. Stanowisko Prezesa objęła dotychczasowa Główna Księgowa – Lidia Albrechowicz. Na stanowisko Wiceprezesa powołano Panią dr Edytę Karasek.

Władze Mikulicz Sp. z o.o.


 1. Krystyna Wider-Poloch – Członek Zarządu,

 2. Igor Łebski - Prezes Zarządu do 22.11.2007.

Od 22.11.2007 – Członek Rady Nadzorczej Mikulicz sp. z o.o.

 1. Od 22.11.2007 – Prezesem Zarządu jest p. Beata Bokiej,

 2. Jarosław Leszczyszyn – Przewodniczący Rady Nadzorczej,

 3. Piotr Gerber – Członek Rady Nadzorczej.Władze EMC Health Care Limited
W 2007 roku nie nastąpiły zmiany w składzie osób zarządzających i nadzorujących Spółkę W roku 2007 dyrektorem w spółce EMC Health Care Limited był Prezes Zarządu EMC Instytut Medyczny SA – Pan Piotr Gerber.

Od 2 stycznia 2008 r. Dyrektorem w spółce EMC Health Care Limited jest Pan Jarosław Leszczyszyn – Wiceprezes Zarządu Spółki EMC Instytut Medyczny S.A..


Wynagrodzenie osób zarządzających zostało zawarte w sprawozdaniu finansowym (część Dodatkowe informacja i noty objaśniające) w punkcie 26.Zasady dotyczące powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz uprawnienia osób zarządzających, w szczególności prawo do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji.
Na podstawie § 9 Statutu Regulaminu Zarządu (par. 3 pkt 1) „Zarząd Spółki składa się z jednego lub większej ilości Członków. Zarząd jednoosobowy składa się z Prezesa Zarządu. Zarząd wieloosobowy składa się z Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesa i Członków Zarządu. Członkowie Zarządu, w tym Prezes i Wiceprezes powoływani i odwoływani są przez Radę Nadzorczą.”
Brak uprawnień Zarządu, w szczególności prawo do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji.
Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. nie posiada żadnych szczególnych uprawnień, poza uprawnieniami wynikającymi z Kodeksu Spółek Handlowych.

Wszelkie umowy zawarte między Emitentem a osobami zarządzającymi, przewidujące rekompensatę w przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska bez ważnej przyczyny lub gdy ich odwołanie lub zwolnienie następuje z powodu połączenia Emitenta przez przejęcie.
Emitent oraz spółki zależne nie zawierały umów w podanym wyżej zakresie.
Zestawienie stanu posiadania akcji EMC Instytut Medyczny S.A. lub uprawnień do nich (opcji) oraz zmiany w stanie posiadania akcji Spółki lub opcji do tych akcji przez osoby zarządzające i nadzorujące Spółkę
W poniższej tabeli przedstawiony został stan posiadania akcji przez osoby zarządzające i nadzorujące EMC Instytut Medyczny SA na dzień 31 grudnia 2007 roku


 

liczba akcji


% udział w kapitale zakładowym

liczba głosów

i % udział w ogólnej liczbie głosów na WZ

Piotr Gerber wraz z córkami Marią i Matyldą Gerber
3.040.076

51,53 %

4.180.105 (56,49 %)

Jarosław Leszczyszyn
720.018

12,20 %

990.025 (13,38 %)

Hanna Gerber255.473

4,33 %

345.475 (4,67 %)


W dniu 15 stycznia 2008 roku w raporcie nr 6/2008 (skorygowanym w dniu 21.02.2008) Spółka poinformowała o zakupieniu przez Pana Piotra Gerbera Prezesa Zarządu 1.395 sztuk akcji EMC Instytut Medyczny S.A.


W poniższej tabeli przedstawiony został stan posiadania akcji przez osoby zarządzające i nadzorujące EMC Instytut Medyczny SA na dzień przekazania niniejszego raportu:


 

liczba akcji


% udział w kapitale zakładowym

liczba głosów

i % udział w ogólnej liczbie głosów na WZ

Piotr Gerber wraz z córkami Marią i Matyldą Gerber
3.041.961

51,55 %

4.181.990 (56,51 %)

Jarosław Leszczyszyn
720.018

12,20 %

990.025 (13,38 %)

Hanna Gerber255.473

4,33 %

345.475 (4,67 %)Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki EMC Instytut Medyczny S.A.

Na dzień 31.12.2007 roku akcjonariuszami posiadającymi (wg wiedzy Zarządu), co najmniej 5% głosów na WZ Spółki byli:
 

liczba akcji serii

A, B, C, D


% udział

w kapitale zakładowym

liczba głosów

i % udział w ogólnej liczbie

głosów na WZ

Piotr Gerber wraz z córkami Marią i Matyldą Gerber

3.040.076

51,53 %

4.180.105 (56,49 %)

Jarosław Leszczyszyn
720.018

12,20 %

990.025 (13,38 %)

Grupa Kapitałowa PZU SA

729.434

12,36 %

729.434 (10,08 %)

Na dzień przekazania niniejszego raportu akcjonariuszami posiadającymi (wg wiedzy Zarządu), co najmniej 5% głosów na WZ Spółki są:
 

liczba akcji serii

A, B, C, D


% udział

w kapitale zakładowym

liczba głosów

i % udział w ogólnej liczbie

głosów na WZ

Piotr Gerber wraz z córkami Marią i Matyldą Gerber

3.041.961

51,55 %

4.181.990 (56,51 %)

Jarosław Leszczyszyn
720.018

12,20 %

990.025 (13,38 %)

Grupa Kapitałowa PZU SA

729.434

12,36 %

729.434 (10,08 %)


Informacje o znanych Emitentowi umowach (w tym również zawartych po dniu bilansowym), w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy.
Emitentowi nie są znane takie umowy.
Wskazanie posiadaczy wszelkich papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia kontrolne w stosunku do Emitenta, wraz z opisem tych uprawnień


Akcje EMC Instytut Medyczny S.A.


Seria A


Seria B

Seria C i D

Razem akcji

% akcji

Głosy A

Głosy B

Głosy C i D

Razem głosów


% głosów


Piotr Gerber z córkami Marią i Matyldą Gerber

1 140 029

1 900 047

0

3 040 076

51,53

2 280 058

1 900 047

0

4 180 105

56,49

Jarosław Leszczyszyn

270 007

450 011

0

720 018

12,20

540 014

450 011

0

990 025

13,38

Hanna Gerber

90 002

150 004

15 467

255 473

4,33

180 004

150 004

15 467

345 475

4,67

Grupa PZU

0

0

729 434

729 434

12,36

0

0

729 434

729 434

10,08

Pozostali

0

0

1 155 099

1 153 704

19,58

0

0

1 155 099

1 153 704

15,39

RAZEM


5 900 100

100,00

7 400 138

100,00


Akcje serii A są uprzywilejowane w ten sposób, że na 1 akcję tej serii przypadają 2 głosy na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Pozostałe akcje nie są uprzywilejowane.W dniu 15 stycznia 2008 roku w raporcie nr 6/2008 (skorygowanym w dniu 21.02.2008) Spółka poinformowała o zakupieniu przez Pana Piotra Gerbera Prezesa Zarządu 1.395 sztuk akcji EMC Instytut Medyczny S.A. W poniższej tabeli przedstawiony został stan posiadania akcji przez osoby zarządzajże i nadzorujące EMC Instytut Medyczny S.A. na dzień przekazania niniejszego raportu:

Akcje EMC Instytut Medyczny S.A.


Seria A


Seria B

Seria C i D

Razem akcji

% akcji

Głosy A

Głosy B

Głosy C i D

Razem głosów


% głosów


Piotr Gerber z córkami Marią i Matyldą Gerber

1 140 029

1 900 047

1 395

3 041 471

51,56

2 280 058

1 900 047

1 395

4 181 500

56,51

Jarosław Leszczyszyn

270 007

450 011

0

720 018

12,20

540 014

450 011

0

990 025

13,38

Hanna Gerber

90 002

150 004

15 467

255 473

4,33

180 004

150 004

15 467

345 475

4,67

Grupa PZU

0

0

729 434

729 434

12,36

0

0

729 434

729 434

10,08

Pozostali

0

0

1 153 704

1 153 704

19,55

0

0

1 153 704

1 153 704

15,59

RAZEM


5 900 100

100,00

7 400 138

100,00
Informacja o systemie kontroli programów akcji pracowniczych.

Obecnie spółka EMC Instytut Medyczny S.A. nie prowadzi programu akcji pracowniczych.


Wskazanie wszelkich ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności papierów wartościowych Emitenta oraz wszelkich ograniczeń w zakresie wykonywania prawa głosu przypadających na akcje Emitenta.
Nie istnieją ograniczenia dotyczące przenoszenia praw własności papierów wartościowych Emitenta ani ograniczenia w zakresie wykonywania prawa głosu przypadających na akcję.

Informacje o dacie zawarcia przez Emitenta umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, o dokonanie badania lub przeglądu sprawozdania finansowego lub skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz okresie, na jaki została zawarta ta umowa.
EMC SA

22.06.2007 - umowa o przegląd i ocenę śródrocznego sprawozdania finansowego w 2007 roku na kwotę 16.000 + 22% VAT.

22.06.2007 - umowa o badanie i ocenę sprawozdania finansowego za 2007 rok na kwotę 28.000 + 22% VAT.
Lubmed Sp. z o.o.

22.06.2007 – łączna kwota 9.700 + 22% VAT z tytułu półrocznego przeglądu 4.000 + 22% VAT, rocznego badania 5.700 + 22% VAT


Mikulicz sp. zo.o.

22.06.2007 – łączna kwota 9.300 + 22% VAT, z tytułu półrocznego przeglądu 4.000 + 22% VAT, rocznego badania 5.300 + 22% VAT.


EMC Health Care Limited

30.04.2008 – badanie roczne na kwotę 2.711,50 EUR + 21% VAT.


Okres, na jaki została zawarta umowa:

Wyżej wymienione umowy zostały zawarte na 1 rok.


Łączna wysokość wynagrodzenia, wynikającego z umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, należnego lub wypłaconego z tytułu badania i przeglądu sprawozdania finansowego oraz jeśli spółka sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe, z tytułu badania i przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego, dotyczącego danego roku obrotowego.
Łączna wysokość umownego wynagrodzenia z tytułu badania sprawozdań za 2007 rok: wyniosła 72.712,60 + obowiązujący VAT.

Prezes Zarządu Wiceprezes Zarząd Członek Zarządu

Piotr Gerber Jarosław Leszczyszyn Krystyna Wider-Poloch

Wrocław, dn. 16.06.2007r
Pobieranie 0.93 Mb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna