Sprawozdanie Zarządu na temat działalności grupy kapitałowej


X.1. System Motywacyjny BRE BankuPobieranie 1.15 Mb.
Strona17/19
Data29.10.2017
Rozmiar1.15 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19

X.1. System Motywacyjny BRE Banku


Jednym z najważniejszych elementów strategii personalnej firmy jest polityka wynagradzania. Odgrywa ona kluczową rolę w kształtowaniu kultury korporacyjnej. Wykorzystywana jest też do budowania przewagi konkurencyjnej na rynku poprzez pozyskiwanie i utrzymywanie kompetentnych pracowników. Polityka wynagradzania BRE Banku wyróżnia się relatywnie wysokim udziałem premii w wynagrodzeniu całkowitym. Ścisłe powiązanie wynagrodzenia całkowitego z wynikami finansowymi Banku i standardami jakościowymi wzmacnia motywację i aktywność pracowników oraz konkurencyjność Banku poprzez zapewnienie wysokiego poziomu wynagrodzeń przy jednoczesnej kontroli stałych kosztów osobowych.

Główne zasady polityki wynagradzania w BRE Banku:


 • wynagrodzenie pracownika składa się z części zasadniczej i zmiennej (premia),

 • wynagrodzenie zmienne uzależnione jest od wyników jednostki, zespołu i firmy, jest to wynagrodzenie za osiągnięcie celów wyznaczonych w corocznym procesie planowania zadań,

 • Top Performers”, tj. pracownicy uzyskujący najwyższe wyniki i najlepsze oceny według standardów BRE Banku będą mogli uzyskać wynagrodzenie na najwyższych poziomach rynkowych.


Obowiązujący system premiowania BRE Banku nagradza wykonanie i przekroczenie zadań ilościowych, uwzględniając jednocześnie ocenę zgodności stylu osiągania wyników z korporacyjnym kanonem wartości DROGA, jako istotny warunek wypłaty premii.
Ponadto, elementem motywacji jest program opcji na akcje dla kluczowej kadry Banku. Program taki został przyjęty w dniu 27.10.2008 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BRE Banku.
Uczestnicy programu to:

 • Członkowie zarządów kluczowych spółek zależnych Grupy BRE Banku,

 • Dyrektorzy Banku,

 • Przedstawiciele kluczowej kadry.

Maksymalna wielkość programu to 700.000 akcji. Realizacja programu będzie rozłożona na 10 lat (2009-2019), a pierwsze 3 transze uruchamiane będą w roku 2009. Realizacja programu rozpoczyna się po dniu 1 maja 2010 roku.


XI. Nakłady inwestycyjne


Nakłady inwestycyjne w Grupie BRE Banku wyniosły w 2008 r. 378,2 mln zł (wobec 285,4 mln zł w 2007 r.) z czego 240,8 mln zł były to nakłady poniesione przez BRE Bank.
Spośród nakładów w obszarze logistyki i bezpieczeństwa gros nakładów przeznaczono na na rozwój i modernizację sieci placówek bankowości korporacyjnej, realizowanych w 2008 r. w ramach projektu Hyper Nova:


 • Wykonano adaptację pomieszczeń w siedzibie nowego Oddziału Korporacyjnego Warszawa Praga.

 • Przeniesiono do nowej siedziby Oddział Korporacyjny w Opolu.


W ramach projektu rozwoju sieci placówek korporacyjnych wykonano adaptację lokali, w których działają Biura Korporacyjne. Otwarto nowe Biura Korporacyjne w Bielsku Białej, Bydgoszczy, Gdańsku, Krakowie, Olsztynie, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie i Wrocławiu.

Trwały dalsze inwestycje w zagranicznych placówkach w Czechach i na Słowacji.
Nakłady w obszarze informatyki w 2008 r. przeznaczone były na kontynuację prac związanych z modernizacją i rozwojem podstawowych elementów infrastruktury informatycznej. Prace te dotyczyły systemów informatycznych funkcjonujących we wszystkich podstawowych obszarach biznesowych i były związane zarówno z rozwojem nowej funkcjonalności jak i zapewnieniem wyższej dostępności i utrzymania ciągłości działania już istniejących rozwiązań informatycznych. Do podstawowych przedsięwzięć należały:


 • Kolejne etapy rozwoju systemu GLOBUS oraz aplikacji współpracujących.

 • Implementacja systemu ADONIS (aplikacja do zarządzania procesami) oraz systemu WLAN (system sieci rozległej) także wprowadzenie systemu clearingowego Halcash.

 • Modyfikacja systemu Global Position Master (GPM).

 • Dalszy rozwój systemów HERMES i ALTAMIRA.

 • Dalsze wdrożenia w systemie Kondor+.

 • System e-learning rozszerzono na całą Grupe BRE Banku.

 • Rozwój systemu AXAPTA – systemu do dokonywania i rozliczeń zakupów.

 • Implementatacja ALGO (system do zarządzania zabezpieczeniami w usługach custody).Rozwój informatyki w obszarze Bankowości Detalicznej był skoncentrowany głównie na rozwoju systemu Altamira w związku z konwersją słowackiej korony na euro. Prace zostały z sukcesem i terminowo ukończone, a nakłady były niższe, niż pierwotnie zakładano.


XII. Podstawowe ryzyka w działalności Grupy BRE BankuBRE Bank przykłada dużą wagę do procesu kontroli i zarządzania ryzykiem. Zajmują się tym na bieżąco wyspecjalizowane jednostki organizacyjne Banku odpowiadające za proces kontroli ryzyka, a także jednostki aktywnie zarządzające ryzykiem. W celu realizacji zadań w zakresie zarządzania ryzykiem, Zarząd Banku, powołał odpowiednie komitety, w skład których wchodzą przedstawiciele Zarządu i kadry kierowniczej. W 2008 roku obszarami poszczególnych ryzyk zajmowały się: Komitet Kredytowy Zarządu Banku, Komitet ds. Zarządzania Aktywami i Pasywami Grupy BRE Banku, Komitet Zarządzania Kapitałem, Komitet Ryzyka BRE Banku oraz Komitet Inwestycyjny. Na szczeblu Rady Nadzorczej, która zatwierdza strategie i polityki zarządzania ryzykiem Banku funkcjonuje Komisja ds. Ryzyka Rady Nadzorczej.
BRE Bank prowadzi proces monitorowania ryzyka kredytowego, operacyjnego, rynkowego, płynności i stopy procentowej księgi bankowej w ramach Grupy BRE Banku w oparciu o miary ryzyka stosowane w BRE Banku, przy równoczesnym uwzględnieniu różnic wynikających z rodzaju i skali działalności realizowanej przez podmioty z Grupy.
Szczegółowy opis występujących w działalności Grupy BRE Banku ryzyk oraz ich miar zawarty jest w punkcie 3. Skonsolidowanego sprawozdania finansowego według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za 2008 rok.

XII.1. Proces dostosowawczy do wymogów Basel II


Bank realizuje projekt wdrożenia metod zaawansowanych (AIRB) liczenia wymogów kapitałowych i współczynnika wypłacalności. Efektem realizacji projektu będzie przygotowanie Banku do spełnienia wymogów AIRB Basel II i opracowanie wniosku przedkładanego KNF w celu uzyskania zgody na stosowanie metod zaawansowanych.
Z uwagi na bardzo dużą złożoność i kompleksowość procesu przygotowań do wdrożenia metod AIRB, projekt Basel II AIRB uzyskał najwyższy priorytet Zarządu Banku, a w realizację zadań projektowych zostali zaangażowani zarówno pracownicy Banku, pracownicy wspierającej Bank firmy konsultingowej, jak również liczny zespół specjalistów z Commerzbanku biorących udział w realizacji zadań projektowych.
Strategicznym celem projektu jest zapewnienie potencjału rozwojowego Grupy BRE Banku w wyniku optymalizacji poziomu i struktury aktywów ważonych ryzykiem, a w konsekwencji także lepszego dopasowania struktury i poziomu wymogów kapitałowych do profilu ryzyka wynikającego z prowadzonej działalności biznesowej.
Bardzo istotną wartością dodaną wynikającą z bezpośredniego zaangażowania w realizację projektu akcjonariusza strategicznego BRE Banku jest nie tylko operacyjna pomoc w realizacji zadań projektowych, ale także przepływ wiedzy doświadczeń i rozwiązań zarówno metodologicznych jak i IT wypracowanych w ramach projektu Basel II AIRB w Commerzbanku. Rozwiązania te są adoptowane do potrzeb i uwarunkowań funkcjonowania BRE Banku, a także, co jest bardzo istotne, dobrze odzwierciedlają specyfikę polskiego rynku.

XII.2 Ryzyko kredytowe


Jedną z metod ograniczania ryzyka kredytowego jest system podejmowania decyzji kredytowych przez odpowiednie organa decyzyjne. Kryterium kwalifikującym daną sprawę do rozpatrzenia przez właściwy organ decyzyjny jest kwota zaangażowania oraz poziom ryzyka związanego z klientem i realizowaną transakcją (rating wewnętrzny). Ponadto BRE Bank redukuje ryzyko kredytowe poprzez dywersyfikację portfela kredytowego. Służy temu między innymi analiza struktury portfela Banku i wynikające z niej wnioski, zalecenia i rekomendacje dotyczące angażowania się Banku w wybrane sektory i rynki.Do pomiaru ryzyka portfela kredytowego Bank stosuje metody oparte na szacowaniu oczekiwanej straty (ang. Expected Loss) oraz wartości portfela narażonej na ryzyko (ang. Credit Value at Risk) wyznaczane na bazie rozszerzonego modelu CreditRisk+ uwzględniającego m.in. zjawiska korelacji pomiędzy branżami gospodarczymi oraz ryzyko rezydualne. W celu bieżącego monitorowania ryzyka kredytowego weryfikacji podlegają wewnętrzne oceny ratingowe oraz zdarzenia „default” zgodnie z definicjami Basel II oraz MSSF.
Zarządzając ryzykiem kredytowym w odniesieniu do działalności detalicznej, Bank koncentruje się na centralizacji i automatyzacji procesów kredytowych oraz intensywnym wykorzystaniu wszelkich dostępnych informacji na temat swoich klientów. Polityka Banku w tym segmencie klientów bazuje na statystycznych metodach oceny, wypracowanych we współpracy z Commerzbankiem i uznanymi doradcami międzynarodowymi. W odniesieniu do najlepszych klientów, Bank intensywnie rozwija portfel kredytowy poprzez cross-selling, co znacząco poprawia jego jakość. Dla pozostałych klientów polityka kredytowa Banku cechuje się właściwym konserwatyzmem.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Nadzoru Bankowego, a w szczególności zaleceniom zawartym w Rekomendacji S, w roku 2008 Bank, korzystając z doświadczeń uznanych doradców, rozwinął narzędzia pomiaru i kontroli ryzyka.
BRE Bank sprawuje również kontrolę nad ryzykiem kredytowym w spółkach Grupy generujących ten rodzaj ryzyka. Podejmowane działania dotyczą dwóch obszarów – bezpośredniego nadzoru osobowego oraz zagadnień proceduralnych i raportów. W pierwszym z wymienionych obszarów nadzór nad ryzykiem polega na zapewnieniu reprezentacji służb ryzyka w radach nadzorczych poszczególnych spółek. Celem czynności podejmowanych w drugim ze wspomnianych obszarów jest oparcie prowadzonej działalności o bezpieczne procedury ryzyka kredytowego oraz kontrola już poniesionego ryzyka kredytowego poprzez system raportów i analiz. Procedury oceny ryzyka kredytowego, stosowane w spółkach Grupy, są wzorowane na rozwiązaniach bankowych i każdorazowo uzgadniane z Centralą Banku.

XII.3. Ryzyko płynności


Celem zarządzania ryzykiem płynności jest zapewnienie i utrzymywanie zdolności Banku do wywiązywania się zarówno z bieżących, jak i przyszłych zobowiązań, z uwzględnieniem kosztów pozyskania płynności. BRE Bank monitoruje płynność finansową w trybie dziennym, wykorzystując metody oparte o analizę przepływów pieniężnych. Pomiar ryzyka płynności bazuje na modelu wewnętrznym, który został zbudowany na podstawie analiz specyfiki Banku, zmienności bazy depozytowej, koncentracji finansowania oraz planowanego rozwoju poszczególnych portfeli. Codziennemu monitorowaniu poddawane są: wartość niedopasowania w określonych przedziałach czasowych (luka), wielkość nadzorczych miar płynności, poziom rezerw płynnościowych Banku oraz stopień wykorzystania zewnętrznych limitów nadzorczych i wewnętrznych limitów płynnościowych ustalanych przez Komitet Ryzyka. Bank ocenia na bieżąco swoją sytuację płynnościową oraz prawdopodobieństwo jej pogorszenia, stosując metody scenariuszowe w tym scenariusze typu stress test.
Bank na bieżąco monitoruje również poziom koncentracji finansowania, szczególnie w zakresie bazy depozytowej oraz stan rezerw płynnościowych. Bank posiada ustalone procedury działania na wypadek zagrożenia utraty płynności finansowej. Procedury te zostały uruchomione po upadku Lehman Brothers jako środek ostrożnościowy. Podkreślić jednak należy, że płynność i finansowanie Banku pozostają na bezpiecznym poziomie.
W roku 2008 płynność Banku utrzymywała się na bezpiecznym poziomie. Podstawowym jej zabezpieczeniem w czasach kryzysu był portfel skarbowych papierów wartościowych oraz krótkoterminowych lokat międzybankowych.

XII.4. Ryzyko rynkowe


W prowadzonej działalności Bank jest narażony na ryzyko rynkowe, tj. ryzyko stopy procentowej, ryzyko walutowe i ryzyko cen papierów wartościowych będących w posiadaniu Banku oraz inne typy ryzyka, których źródłem są zmiany parametrów rynkowych. Kwantyfikacja poziomu ryzyka rynkowego odbywa się przez pomiar wartości zagrożonej (ang. VaR) oraz przez przeprowadzanie testów warunków skrajnych (stress testy) a także analizy scenariuszowe. W celu ograniczenia poziomu ryzyka rynkowego decyzjami Komitetu Ryzyka ustalane są limity wartości zagrożonej na ryzyko oraz limity (liczby kontrolne) testów warunków skrajnych.W pierwszych trzech kwartałach 2008 roku ryzyko rynkowe mierzone wartością zagrożoną VaR utrzymywało się na umiarkowanym poziomie w relacji do limitów ryzyka rynkowego oraz liczb kontrolnych. W regularnie prowadzonych stres testach poziom ryzyka rynkowego utrzymywał się również w bezpiecznym przedziale poniżej limitu. Natomiast, w IV kwartale 2008 roku, w trakcie rozwijającego się kryzysu finansowego, kluczowe czynniki ryzyka zmieniły gwałtownie trendy i były podawane dużym wahaniom, co spowodowało wzrost poziomu ryzyka rynkowego (w odniesieniu do poprzednich kwartałów). W tej sytuacji pozycje ryzyka rynkowego były zarządzane pod szczególnym nadzorem, między innymi w celu optymalizacji poziomu ekspozycji na ryzyko i kosztów zabezpieczania pozycji, które wzrosły na skutek ograniczonej płynności instrumentów finansowych i rozszerzenia się widełek kupna-sprzedaży.
Wartość zagrożona
Podstawową miarą ryzyka rynkowego stosowaną do portfeli księgi handlowej oraz portfeli księgi bankowej jest wartość zagrożona (Value at Risk – VaR). VaR jest miarą statystyczną, która wyraża potencjalną stratę, na jaką narażony jest portfel w przeciągu określonego czasu, dla danego poziomu ufności, w normalnych warunkach rynkowych, z tytułu zmian czynników ryzyka takich jak stopy procentowe, kursy walutowe, ceny akcji oraz zmienności (volatility) określonych czynników ryzyka (kursów, stóp, cen). Potencjalność straty oznacza, że z wcześniej ustalonym, dużym prawdopodobieństwem (poziom ufności), przy którym wyznaczana jest wartość zagrożona, w ciągu zadanego okresu można się spodziewać straty mniejszej niż wyznaczona wartość VaR. Wartość zagrożona jest wyznaczana metodą symulacji historycznej, bazującej na szeregach czasowych o długości 254 (1 rok) zaobserwowanych wartości wszystkich czynników ryzyka, od których zależne są portfele Banku. Bank monitoruje wartość zagrożoną na poziomie ufności 97,5% dla jednodniowego okresu utrzymywania pozycji.

Dzięki stosowaniu w procesie wyznaczania wartości zagrożonej dokładnych metod wyceny instrumentów finansowych, monitorowana przez Bank wielkość VaR prawidłowo odzwierciedla ryzyko rynkowe nieliniowych instrumentów finansowych, takich jak na przykład opcje. Model wyznaczania wartości zagrożonej jest poddawany na bieżąco testom weryfikacji historycznej. Wyniki tych testów wskazują, że model jest poprawny.
Dokładniejsza analiza struktury ryzyka rynkowego mierzonego wartością zagrożoną (przy poziomie ufności 97,5% dla prezentowanych okresów) pozycji Banku jest przedstawiona w poniższej tabeli.


w tys. zł

2008 rok

2007 rok

31.12.2008

średnia

maksimum

minimum

31.12.2007

średnia

maksimum

minimum

Ryzyko stopy procentowej

5 409

4 649

8 173

2 378

4 722

5 189

9 587

3 449

Ryzyko walutowe

3 301

927

3 301

378

455

976

2 454

182

Ryzyko cen akcji

66

273

906

11

155

260

944

6

VaR całkowity

 8 623

 5 309

11 575

2 336

5 041

5 754

10 275

3 530


Wykorzystanie limitów wartości zagrożonej było w 2008 roku na bezpiecznym poziomie i średnio dla portfela handlowego Departamentu Rynków Finansowych (DFM) wynosiło 27%, a dla portfela Departamentu Skarbu (DS) 24%.
Na wysokość wartości zagrożonej (VaR) miały wpływ w przeważającej mierze portfele instrumentów wrażliwych na stopę procentową (należące głównie do księgi bankowej), takich jak obligacje skarbowe, papiery komercyjne, transakcje wymiany stóp procentowych oraz, w drugiej kolejności, portfele instrumentów wrażliwych na zmiany kursów wymiany walut (należące do księgi handlowej), takich jak opcje walutowe oraz transakcje wymiany walut. W IV kwartale 2008 roku istotnym czynnikiem ryzyka w portfelu handlowym DFM, prócz kursów walutowych, były zmienności implikowane opcji walutowych. Pozostałe grupy czynników ryzyka mały relatywnie mniejszy wpływ na wartość VaR.
Test warunków skrajnych
Dodatkową miarą ryzyka rynkowego, uzupełniającą pomiar wartości zagrożonej, jest test warunków skrajnych, który pokazuje hipotetyczną zmianę bieżącej wyceny portfeli Banku, która nastąpiłaby w skutek przyjęcia przez czynniki ryzyka wyspecyfikowanych skrajnych wartości w horyzoncie jednodniowym. Bank stosuje dwie metody przeprowadzania testów warunków skrajnych: jedną, w której scenariusze zmian czynników ryzyka zostały skonstruowane na podstawie dużych zmian parametrów rynkowych zaobserwowanych w przeszłych rynkowych sytuacjach kryzysowych, oraz drugą, w której scenariusze składają się z dużych, ekstremalnie skorelowanych zmian, jednakowych w każdej grupie, wartości czynników ryzyka. Na wartości testu warunków skrajnych nałożony jest limit, który ma charakter liczby kontrolnej. Średnia wartość testu warunków skrajnych (opartych na zaobserwowanych przeszłych sytuacjach kryzysowych) wynosiła w 2008 roku dla portfeli handlowych Departamentu Rynków Finansowych 20 mln zł, a dla portfeli Departamentu Skarbu 42 mln zł.

Ryzyko stopy procentowej księgi bankowej
Do szacowania ryzyka stopy procentowej księgi bankowej, a więc wrażliwości na zmianę stóp procentowych, Bank stosuje metody oparte na analizie niedopasowania terminów przeszacowania składników księgi bankowej. Jedną ze stosowanych miar syntetycznych jest tzw. zagrożony dochód odsetkowy (EaR). Określa on potencjalną stratę (spadek dochodu odsetkowego), jaka może powstać w wyniku niekorzystnych zmian wartości stóp procentowych, zakładając utrzymywanie niezmienionego portfela przez rok. Ponadto, Bank monitoruje ryzyko bazowe, ryzyka krzywej dochodowości oraz opcji klienta. Codziennie monitorowany jest stopień wykorzystania wewnętrznych limitów ryzyka stopy procentowej księgi bankowej.

W 2008 roku poziom ryzyka stopy procentowej był umiarkowany w odniesieniu do pozycji w PLN i CHF, a niski dla pozycji w USD i EUR w związku ze stosunkowo niewielkim niedopasowaniem pozycji odsetkowych w tych walutach.Pobieranie 1.15 Mb.

Share with your friends:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna