Sprawozdanie Zarządu na temat działalności grupy kapitałowej


IX.2. Bankowość Detaliczna oraz Private BankingPobieranie 1.15 Mb.
Strona15/19
Data29.10.2017
Rozmiar1.15 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19IX.2. Bankowość Detaliczna oraz Private Banking


Pion Bankowości Detalicznej i Private Banking, charakteryzujący się w poprzednich okresach najwyższą dynamiką wzrostu, wykazał w 2008 roku 6,2% przyrost wyniku brutto, do poziomu 241,5 mln zł, wobec 227,5 mln zł w roku poprzednim. Na wykazany stosunkowo niewielki wzrost wyniku w 2008 roku wpłynął fakt konsolidacji spółki BRE Ubezpieczenia, co obniżyło wynik Pionu o ok. 40 mln zł.

Wysoka zyskowność Pionu w bieżącym roku uzyskana została pomimo istotnego obciążenia kosztami nowych placówek detalicznych, w tym z tytułu ekspansji transgranicznej, oraz pomimo wyższych kosztów rezerw kredytowych w stosunku do poprzedniego roku.

Udział tego obszaru działania w zysku brutto Grupy utrzymuje się w porównywanych okresach na zbliżonym poziomie 24%.

W 2008 roku Pion ten charakteryzowała najwyższa w Grupie dynamika dochodów odsetkowych (wzrost o 57,6%) co pozwoliło zwiększyć udział Pionu w dochodach odsetkowych Grupy o 7 p.p. do 48,8%. Do istotnego przyrostu wyniku przyczynił się przede wszystkim wzrost portfela kredytowego, głównie kredytów hipotecznych (o 100% w stosunku do końca 2007 roku oraz 36% w stosunku do 30 września 2008 roku, tj. odpowiednio o 10,7 mld zł i 5,7 mld zł) zarówno związany ze wzrostem biznesu jak i wzrostem kursów.
Dochody prowizyjne Pionu w 2008 roku były niższe od poprzedniego roku o 27 mln zł, na co złożył się głównie negatywny wpływ konsolidacji spółki BRE Ubezpieczenia (-52 mln zł) oraz spowolnienie działalności biznesowej związanej z udzielaniem nowych kredytów.

Tym samym udział dochodów tego obszaru działania w łącznych dochodach prowizyjnych Grupy obniżył się z poziomu 32,1%, wykazanego w 2007 roku, do 28,8% w 2008 roku.

Na skutek wspomnianego wyżej dynamicznego rozwoju sieci placówek w Pionie Bankowości Detalicznej zarejestrowano również istotny przyrost kosztów funkcjonowania - wynoszący 42,4%, tj. o 197,8 mln zł - co oznacza przyrost wyższy od średniego w Grupie, ale jednocześnie pozostający poniżej wzrostu dochodów tego Pionu, wynoszącego 304,9 mln zł.

IV kwartał roku charakteryzował się znaczącym obniżeniem wyniku pomimo utrzymania relatywnie wysokich dochodów. Spowodowane to było - charakterystycznym dla końca roku - wzrostem kosztów funkcjonowania oraz ponadprzeciętnym wzrostem odpisów z tytułu utraty wartości kredytów.
Spośród jednostek wchodzących w skład tego obszaru największy udział w zysku brutto miał mBank (mimo, że kwota uwzględnia już straty 89,2 mln zł odnotowane przez placówki w Czechach i na Słowacji).

Ujemna pozycja „Pozostałe” to łącznie wyniki spółek, wchodzących w skład obszaru spółek, ale przede wszystkim negatywny księgowy efekt objęcia konsolidacją spółek ubezpieczeniowych. Na poziomie zysku brutto ujemny efekt tej operacji to 29 mln zł.IX.3. Zarządzanie aktywami


Działalność ta wykazała w 2008 roku zysk brutto na poziomie 109,8 mln zł wobec 91,3 mln zł zł w analogicznym okresie roku poprzedniego. Na wynik 2008 r. głównie złożył się finansowy efekt połączenia spółki PTE Skarbiec Emerytura z Aegon PTE S.A. oraz sprzedaż połączonego PTE.

IX.4. Wyniki finansowe konsolidowanych spółek


Pomimo generalnie słabszych wyników konsolidowanych spółek w 2008 r. (łącznie wypracowały one 224,4 mln zł wobec 268,1 mln w 2007 r.) miały nadal istotny wkład w wynik Grupy BRE Banku. Udział w zysku brutto spółek zależnych wyniósł 21,3% wobec 28,1% przed rokiem (kalkulowany jako suma wyników księgowych spółek konsolidowanych w relacji do skonsolidowanego zysku brutto Grupy).

Jak widać z powyższego wykresu, jedynie BRE Bank Hipoteczny znacząco poprawił swój wynik. Przyczyny mniej korzystnych wyników spółek zostały już naświetlone w części poświęconej rozwojowi linii biznesowych.Na wykresie ujęto wynik PTE Skarbiec Emerytura, spółki, która na koniec 2008 r. nie była już konsolidowana. Jednak do czasu, gdy była w portfelu spółek, czyli do czerwca 2008 r. wypracowała 11,7 mln zł zysku brutto.


Pobieranie 1.15 Mb.

Share with your friends:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna