Sprawozdanie z działalności kontrolnej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w 2008 rPobieranie 412.29 Kb.
Strona1/3
Data15.04.2018
Rozmiar412.29 Kb.
  1   2   3

Katowice, 23 stycznia 2009 r.

AK/II/0930/69/08Sprawozdanie

z działalności kontrolnej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w 2008 r.


1. Organizacja komórek kontrolnych Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, z uwzględnieniem komórek zamiejscowych


  1. Zasady działalności kontrolnej prowadzonej w imieniu Wojewody Śląskiego przez pracowników Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach określa rozdział 12 zarządzenia Nr 374/07 Wojewody Śląskiego z dnia 3 września 2007 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, z późniejszymi zmianami. Komórką Urzędu, której na podstawie ww. regulaminu przypisano koordynację działalności kontrolnej w Urzędzie jest Biuro Audytu i Kontroli.
  1. Szczegółowe zasady i tryb przeprowadzania kontroli określa Regulamin przeprowadzania kontroli przez pracowników Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, stanowiący załącznik do zarządzenia Nr 310/2001 Wojewody Śląskiego z dnia 6 sierpnia 2001 r. w sprawie ustalenia i wprowadzenia w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach Regulaminu przeprowadzania kontroli przez pracowników Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.
  1. Organizację Biura Audytu i Kontroli określa zarządzenie wewnętrzne nr AK/VI/0135/1/08 Dyrektora Biura Audytu i Kontroli Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie ustalenie regulaminu wewnętrznego Biura Audytu i Kontroli Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. W ramach Biura Audytu i Kontroli działa Oddział Kontroli, na dzień 31.12.2008 r. liczący 15 pracowników, do których obowiązków w zakresie działalności kontrolnej należało w szczególności:

   1. organizowanie i prowadzenie kontroli wykonania przez organy zespolonej administracji rządowej zadań wynikających z ustaw i innych aktów prawnych wydanych na podstawie upoważnień w nich zawartych, ustaleń Rady Ministrów oraz zarządzeń i poleceń Prezesa Rady Ministrów;

   2. organizowanie i prowadzenie kontroli wykonania przez organy samorządu terytorialnego i inne samorządy zadań z zakresu administracji rządowej, realizowanych przez nie na podstawie ustawy lub porozumienia z organami administracji rządowej, a także kontroli finansowej w jednostkach samorządu terytorialnego i innych jednostkach spoza sektora finansów publicznych korzystających z dotacji, w tym:

a) wykorzystania dotacji celowych udzielonych jednostkom samorządu terytorialnego na realizację zadań wykonywanych na podstawie przepisów prawnych, porozumień i umów,

b) egzekucji i rozliczania należności Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego w ramach obowiązujących przepisów prawnych,c) wykorzystania i rozliczenia dotacji budżetowych celowych udzielonych jednostkom spoza sektora finansów publicznych, na realizację zadań państwowych na podstawie umów,

   1. organizowanie i prowadzenie kontroli prawidłowości stosowania procedur udzielania zamówień publicznych przez jednostki organizacyjne podporządkowane Wojewodzie;

   2. organizowanie i prowadzenie kontroli gospodarki finansowej w jednostkach organizacyjnych podległych Wojewodzie oraz w jednostkach wojewódzkiej administracji zespolonej,

   3. prowadzenie kontroli tłumaczy przysięgłych, w zakresie określonym w przepisach prawa,

   4. przeprowadzanie kontroli wewnętrznych w Urzędzie.
  1. W Biurze do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych 5 pracowników przeprowadzało kontrole na podstawie jednorazowych upoważnień wydanych przez Wojewodę Śląskiego i Dyrektora Generalnego Urzędu. Pełnomocnik do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych działał na podstawie pisemnych upoważnień Wojewody Śląskiego w odniesieniu do kontroli zewnętrznych, a pracownicy Biura do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych prowadzili kontrole na podstawie pisemnych upoważnień Dyrektora Generalnego Urzędu (w odniesieniu do kontroli wewnętrznych) oraz upoważnień Pełnomocnika do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych (w odniesieniu do kontroli zewnętrznych). W 2008 r. zespół kontrolujących składał się z 3 osób.
  1. Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców nie posiadał wyszczególnionej komórki kontrolnej. Zgodnie ze strukturą organizacyjną wydziału, poszczególne oddziały oraz samodzielne stanowiska pracy prowadziły kontrole zewnętrzne w organach samorządu terytorialnego w zakresie realizacji zadań zleconych przez administrację rządową oraz w jednostkach organizacyjnych podporządkowanych i nadzorowanych przez Wojewodę Śląskiego. Kontrole dotyczące tematyki wynikającej z zadań realizowanych przez wydział przeprowadzali upoważnieni pracownicy poszczególnych oddziałów oraz pracownicy zajmujący samodzielne stanowiska pracy ds. budżetowych. Działania kontrolne w 2008 r. realizowały następujące komórki organizacyjne:

   1. Oddział Spraw Obywatelskich, ogółem 15 osób, przeprowadzał kontrole z zakresu:

 • ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych - 3 osoby;

 • ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP - 4 osoby;

 • ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawy o zmianie imion i nazwisk - 8 osób.

   1. Oddział Współpracy z Instytucjami, Mniejszościami Narodowymi i Repatriacji, 6 osób, przeprowadzał kontrole z zakresu:

 • ustawy Prawo o zgromadzeniach - 2 osoby;

 • monitoringu realizacji wykonania zadań wynikających z rządowego “Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce” - 2 osoby;

 • ustawy o grobach i cmentarzach wojennych – 1 osoba;

 • oceny realizacji zobowiązań wynikających z zawartych porozumień pomiędzy Wojewodą Śląskim a organami samorządu terytorialnego dotyczących udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa z tytułu zapewnienia lokalu mieszkalnego rodzinie repatriantów - 1 osoba.

   1. Oddział Paszportowy, 5 osób, przeprowadzał kontrole z zakresu realizacji zadań paszportowych wykonywanych przez gminy na podstawie zawartych z Wojewodą Śląskim porozumień.

   2. Wieloosobowe stanowisko pracy ds. budżetowych, 2 osoby, przeprowadzało kontrole z zakresu prawidłowości wykorzystania dotacji przeznaczonej na zadania ustawowo zlecone gminom (dział 750, rozdział 75011, paragraf 2010).

   3. Oddział Zamiejscowy w Bielsku-Białej, w którym:

a) 2 osoby przeprowadzały kontrole z zakresu:

 • ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego,

 • ustawy o zmianie imion i nazwisk,

 • ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych;

b) 2 osoby przeprowadzały kontrole z zakresu ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP.

   1. Oddział Zamiejscowy w Częstochowie, w którym:

a) 6 osób przeprowadzało kontrole z zakresu:

 • ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego,

 • ustawy o zmianie imion i nazwisk,

 • ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych;

b) 2 osoby przeprowadzały kontrole z zakresu ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP.


  1. Wydział Organizacyjno-Administracyjny prowadził kontrole na podstawie art. 21 ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o państwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1217 z późn. zm.) oraz art. 15 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2001 r. Nr 80, poz. 872, z późn. zm.). W 2008 r. w kontrolach prowadzonych przez Oddział Kadr uczestniczyło 8 osób. Wydział obsługuje ponadto stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy, działające na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704 z późn. zm.). W komórce BHP w kontrolach uczestniczyły 2 osoby.
  1. Wydział Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji działał na podstawie porozumienia zawartego między Ministrem Rozwoju Regionalnego a Wojewodą Śląskim w dniu 4 lipca 2007 r. w sprawie przekazania zadań z zakresu certyfikacji prawidłowości poniesienia wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, pośrednicząc w certyfikacji prawidłowości poniesienia wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 -2013 (RPO WSL). Wydział pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji (IPOC). Na dzień 31.12.2008 r. w wydziale zatrudnionych było 15 osób. W skład wydziału wchodzi, między innymi, Oddział ds. kontroli, zatrudniający 5 osób.
  1. W Wydziale Polityki Społecznej działalność kontrolną prowadzili pracownicy wykonujący również zadania merytoryczne w następujących komórkach wewnętrznych.

   1. Oddział Środowiskowej Pomocy Społecznej, zatrudniający 13 osób, z których 11 prowadziło kontrole, działał na podstawie:

 • art. 15 pkt 2 i 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2001 r., Nr 80, poz. 872, z późn. zm.),

 • art. 22 pkt 8 i 9 oraz art. 34 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.),

 • art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006, Nr 139, poz. 992 z późn. zm.),

 • art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. Nr 86, poz. 732 z późn. zm.).

 1. Oddział Inspekcji i Rejestracji Placówek Pomocy Społecznej prowadził kontrole na podstawie art. 22 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. W oddziale 4 osoby zajmowały się nadzorem i kontrolą domów pomocy społecznej i placówek zapewniających całodobową opiekę niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, 2 osoby, a od 8.09.2008 r. 3 osoby nadzorowały i kontrolowały placówki opiekuńczo – wychowawcze.

 2. W Oddziale Polityki Zdrowotnej, Analiz i Kontroli 8 osób przeprowadzało czynności kontrolne.

 3. Oddział Nadzoru nad Rehabilitacją i Zatrudnianiem Osób Niepełnosprawnych działał na podstawie:

 • art. 30 ust. 3b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 14 z 2008 r., poz. 92),

 • rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. 2007r. Nr 230, poz. 1694).

W 2008 r. kontrolę przeprowadzało 6 inspektorów oddziału oraz 6 inspektorów Oddziału Zamiejscowego w Częstochowie.

 1. W Oddziale ds. Orzekania o Niepełnosprawności, obsługującym Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Katowicach, kontrole wykonywane były przez 2 pracowników, którzy w zakresie obowiązków mieli nadzór i kontrolę nad prawidłowością i jednolitością stosowania przepisów, standardów i procedur w postępowaniu orzeczniczym, w tym udział w kontrolach powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności i sporządzanie protokołów i wniosków pokontrolnych z dokonanych czynności kontrolnych. Wszyscy członkowie Wojewódzkiego Zespołu posiadali imienne upoważnienie Wojewody Śląskiego wydane na dwa lata do przeprowadzania kontroli w powiatowych zespołach do spraw orzekania o niepełnosprawności, w zakresie zgodności wydawanych orzeczeń z zebranymi dokumentami lub z przepisami dotyczącymi orzekania o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, prawidłowości i jednolitości stosowania przepisów, standardów i procedur postępowania w sprawach dotyczących orzekania o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności. Wojewódzki Zespół przeprowadzał kontrole na podstawie art. 6c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 2. Pracownicy Oddziału ds. Nadzoru nad Urzędami Pracy prowadzili kontrole w 2-osobowych zespołach na podstawie ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.) Kontrole przeprowadzał 6-osobowy zespół ds. kontroli oraz 3 pracownicy zatrudnieni na stanowiskach związanych z wykonywaniem zadań organu odwoławczego do decyzji organów samorządu powiatowego w sprawach świadczeń z tytułu bezrobocia.

 3. W Oddziale Zamiejscowym w Bielsku-Białej nie było nie wyodrębniono komórki ds. kontroli, a zadania kontrolne wykonywały osoby zatrudnione na stanowiskach merytorycznych:

 • 3 pracowników oraz kierownik oddziału zamiejscowego prowadzili kontrole jednostek pomocy społecznej,

 • 2 pracowników wykonywało kontrole powiatowych urzędów pracy.

 1. W Oddziale Zamiejscowym w Częstochowie zadania dotyczące kontroli powiatowych urzędów pracy wynikające z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wykonywało trzech pracowników (w ramach zespołów dwuosobowych) zatrudnionych na stanowiskach merytorycznych.
  1. Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego wykonuje zadania niezastrzeżone na rzecz organów administracji geodezyjnej i kartograficznej, a w szczególności kontroluje przestrzeganie i stosowanie przepisów ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz działania administracji geodezyjnej i kartograficznej, na podstawie art. 7b ust. 1 pkt 1 i 2 tej ustawy. Podstawę działań kontrolnych stanowią roczne plany kontroli Głównego Geodety Kraju i wojewódzkich inspektorów nadzoru geodezyjnego i kartograficznego. Projekty rocznych planów kontroli wojewódzkich inspektorów nadzoru geodezyjnego i kartograficznego wymagają uzgodnienia z Głównym Geodetą Kraju i są zatwierdzane przez wojewodę, zgodnie z § 8. ust. 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2001 r. w sprawie kontroli urzędów, instytucji publicznych i przedsiębiorców w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących geodezji i kartografii (Dz. U. Nr 101, poz. 1090). Działania kontrolne wykonywało 6 pracowników Oddziału ds. Nadzoru i Kontroli.
  1. W Wydziale Zarządzania Funduszami Europejskimi wykonywanie zadań kontrolnych powierzono Oddziałowi Realizacji Kontroli i Monitoringu Projektów – Instytucji Pośredniczącej w Zarządzaniu Zintegrowanym Programem Operacyjnym Rozwoju Regionalnego, zatrudniającemu 11 osób oraz wieloosobowemu stanowisku ds. programów rozwoju regionalnego na którym zatrudniona była 1 osoba. Kontrole prowadzono na podstawie:

 • art. 52 ust. 4, art. 53 ust 2 w związku z art. 51 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206, z późn. zm.),

 • § 2, § 5 ust. 1 i § 24 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie trybu kontroli realizacji projektów i programów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (Dz. U. Nr 90, poz. 602),

§ 9 Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2008,

 • § 5 ust. 10 Porozumienia pomiędzy Ministrem Gospodarki i Pracy, Wojewodą Śląskim a Województwem Śląskim w sprawie realizacji Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego – II etap z dnia 28 października 2005 r.,

 • § 10, § 11 lub § 12 umów o dofinansowanie projektów w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego,

 • § 8 umów o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadań realizowanych w ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2008,

 • § 8 umów o dofinansowanie środkami pochodzącymi z kredytu Banku Rozwoju Rady Europy projektów realizowanych w ramach Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego – II etap.
  1. Wydział Infrastruktury prowadził kontrole poprzez:

   1. Oddział Infrastruktury i Komunikacji (4 osoby) działający na podstawie:

 • art. 17 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej (Dz. U. Nr 78, poz.461, z późn. zm.) oraz porozumienia zawartego w dniu 28 czerwca 2006 r. pomiędzy Wojewodą Śląskim, a Gminą Gorzyce, w sprawie powierzenia Gminie realizacji zadań związanych ze stałym utrzymaniem przejść granicznych,

 • art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.);

   1. Oddział Administracji Architektoniczno–Budowlanej działający na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.), przy czym zadania kontrolne wykonywało 6 inspektorów w ramach wykonywania zadań administracji architektoniczno-budowlanej II instancji;

   2. Oddziały Zamiejscowe w Bielsku-Białej i Częstochowie wykonujące zadania kontrolne w ramach zadań administracji architektoniczno-budowlanej II instancji.
  1. W Gabinecie Wojewody do przeprowadzania kontroli uprawnionych było 7 osób. Kontrole przeprowadzono opierając się o rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 w związku z realizacją programów operacyjnych współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności.
  1. W Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego nie funkcjonuje wydzielona komórka organizacyjna zajmująca się wyłącznie prowadzeniem działalności kontrolnej. Powyższe zadanie realizują zespoły powoływane z pracowników Wydziału merytorycznie odpowiedzialnych za koordynowanie na obszarze województwa poszczególnych zagadnień, bądź upoważnione przez wojewodę osoby nie będące pracownikami urzędu. Każdorazowo w zależności od przedmiotu, zakresu i rodzaju kontroli jest ustalany skład zespołów kontrolnych.
  1. W Wydziale Nadzoru Właścicielskiego (utworzonego z części Wydziału Nadzoru Prawnego i Właścicielskiego oraz Wydziału Infrastruktury) nie istnieje wyodrębniona komórka kontrolna. Do przeprowadzenia kontroli w przedsiębiorstwach państwowych, dla których Wojewoda Śląski jest organem założycielskim, wyznaczani byli merytoryczni pracownicy Wydziału Nadzoru Prawnego i Właścicielskiego, nienadzorujący kontrolowanego przedsiębiorstwa. Kontrole w zakresie gospodarowania przez starostów i prezydentów wykonujących zadanie z zakresu administracji rządowej nieruchomościami Skarbu Państwa oraz wywłaszczeń, zwrotów i odszkodowań z tego tytułu, wykonywali pracownicy Oddziału do spraw Orzecznictwa w Zakresie Nieruchomości Skarbu Państwa. Komórki zamiejscowe w Bielsku-Białej i Częstochowie nie przeprowadzały kontroli w 2008 r.
  1. Wydział Środowiska i Rolnictwa w 2008 r. został znacznie zmniejszony. Wobec przejęcia części zadań kontrolnych przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Katowicach nie było możliwe opracowanie szczegółowego sprawozdania z przeprowadzonych kontroli, gdyż ww. zadania zostały przekazane Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach wraz z dokumentacją spraw. Pracownicy Oddziału ds. Ochrony Przyrody działali na podstawie art. 105 i 107 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.


2. Liczba wszystkich kontroli, z uwzględnieniem kontroli realizowanych w zakresie właściwości rzeczowej ministra spraw wewnętrznych i administracji, przeprowadzonych w roku sprawozdawczym, w tym liczba kontroli kompleksowych, problemowych, sprawdzających i doraźnych
2.1. W okresie sprawozdawczym wydziały Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, wraz z Oddziałami Zamiejscowymi w Bielsku–Białej i Częstochowie, przeprowadziły 784 kontrole, co w stosunku do założonego planu (630 kontroli) stanowi wskaźnik 124,4 %.
2.2. Struktura ww. 784 kontroli przedstawia się następująco:

 • kontrole kompleksowe – 76,

 • kontrole problemowe – 523,

 • kontrole sprawdzające – 26,

 • kontrole doraźne – 159.

2.3. W zakresie właściwości rzeczowej Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wykonano 264 kontrole, z tego: • kontrole kompleksowe – 8,

 • kontrole problemowe – 225,

 • kontrole sprawdzające – 5,

 • kontrole doraźne – 26.

2.4. W pozostałym zakresie wykonano w sumie 520 kontroli, w tym: • kontrole kompleksowe – 68,

 • kontrole problemowe – 298,

 • kontrole sprawdzające – 21,

 • kontrole doraźne – 133.


3. Problematyka kontroli i liczba skontrolowanych podmiotów
Problematyka przeprowadzonych kontroli przedstawiała się następująco:
3.1. W zakresie działania Biura Audytu i Kontroli:
3.1.1. Kontrole planowe:

 • ocena prawidłowości przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków przez jednostki samorządu terytorialnego oraz przestrzeganie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych w procesie załatwiania skarg i wniosków – 3 jednostki samorządu terytorialnego,

 • ocena realizacji zamówień publicznych w świetle obowiązujących przepisów prawnych przez jednostki samorządu terytorialnego – 4 jednostki samorządu terytorialnego,

 • prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertorium oraz pobierania przez tłumaczy przysięgłych wynagrodzenia określonego w odrębnych przepisach (art. 20 ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego) – 8 tłumaczy przysięgłych,

 • dotacji na zadania związane z likwidacją skutków klęsk żywiołowych – 11 jednostek samorządu terytorialnego,

 • prawidłowość wykorzystania dotacji podmiotowej z budżetu państwa za 2007 r. – 1 jednostka samorządu terytorialnego,

 • prawidłowość wykorzystania dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie projektu „Adaptacji i przebudowa podcieni Urzędu Miasta Tychy” w ramach programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego – 1 jednostka samorządu terytorialnego,

 • kompletności i prawidłowości egzekwowania, ewidencjonowania oraz terminowości odprowadzania na rachunek Wojewody Śląskiego dochodów za 2007 r. stanowiących dochody budżetu państwa, uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, a także rzetelności sporządzania sprawozdań budżetowych Rb- 27ZZ dotyczących zrealizowanych dochodów – 4 jednostki samorządu terytorialnego,

 • prawidłowość wykorzystania dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w 2007 r. – 3 jednostki samorządu terytorialnego,

 • prawidłowość wydatkowania przekazanej z budżetu państwa kwoty dotacji celowej w wysokości 100.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie utworzenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej – 1 jednostka organizacyjna,

 • prawidłowość realizacji I etapu inwestycji pod nazwą „Budowa Strażnicy Państwowej Straży Pożarnej wraz z siedzibą Komendy Miejskiej PSP oraz magazynów olejów, smarów i sorbentów” finansowanej w całości ze środków dotacji celowej przyznanej jednostce samorządu terytorialnego na realizację zadania z zakresu administracji rządowej w latach 2003 – 2007 – 1 jednostka samorządu terytorialnego i 1 jednostka organizacyjna,

 • prawidłowość realizacji inwestycji pod nazwą „Budowa Strażnicy Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach – Szopienicach” finansowanej częściowo ze środków dotacji celowej przyznanej jednostce samorządu terytorialnego na realizację zadania z zakresu administracji rządowej w latach 2004 – 2007 – 1 samorządu terytorialnego i 1 jednostka organizacyjna,

 • prawidłowości wykorzystania dotacji budżetowej celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i rzetelności sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-50 – 2 jednostki samorządu terytorialnego,

 • prawidłowość rozliczenia dochodów pomiędzy starostwem a wojewodą w dziale 700, rozdziale 70005 w zakresie VAT w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług opłat rocznych ponoszonych z tytułu użytkowania wieczystego ustanowionego przed dniem 1 maja 2004 r. – 2 jednostki samorządu terytorialnego,

 • prawidłowość wykorzystania dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadania w ramach „Programu usuwania skutków powodzi II” współfinansowanego z pożyczki Europejskiego Banku Inwestycyjnego – 1 jednostka samorządu terytorialnego i 1 jednostka organizacyjna.

3.1.2. Kontrole pozaplanowe: • ocena prawidłowości przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków przez jednostki samorządu terytorialnego oraz przestrzeganie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych w procesie załatwiania skarg i wniosków – 3 jednostki samorządu terytorialnego,

 • prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertorium oraz pobierania przez tłumaczy przysięgłych wynagrodzenia określonego w odrębnych przepisach (art. 20 ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego) – 2 tłumaczy przysięgłych,

 • prawidłowość korzystania ze służbowych kart kredytowych, wydatków na cele reprezentacyjne oraz na podróże służbowe krajowe i zagraniczne dokonane w innej formie (przelewem, gotówką) w latach 2006 - 2007 w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim – 1 jednostka organizacyjna,

 • prawidłowość sposobu prowadzenia dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy pracowników jednostki w kontekście kompletności i poprawności oraz prawidłowości przeprowadzania naborów do korpusu służby cywilnej – 1 jednostka organizacyjna wojewódzkiej administracji zespolonej.

3.2. W zakresie ochrony informacji niejawnych:


Przestrzeganie zasad ochrony informacji niejawnych poprzez odpowiednie klasyfikowanie, udostępnianie, ewidencjonowanie, przetwarzanie i przechowywanie oraz sprawdzenie stanu zabezpieczenia sieci i systemów teleinformatycznych służących do wytwarzania, przetwa­rzania, przechowywania lub przekazywania informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach oraz kontrola przestrzegania okresów ochronnych informacji, stanowiących tajemnicę służbową oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” - zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych. Na 2008 r. Biuro do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych nie planowało kontroli. Natomiast zakończono kontrolę problemową, którą - za zgodą Wojewody Śląskiego - przedłużono do 31.03.2008 r. Ponadto poza planem wykonano 2 kontrole doraźne.
3.3. W zakresie spraw obywatelskich skontrolowano łącznie 105 jednostek organizacyjnych, niektóre dwu- lub trzykrotnie. Kontrole obejmowały następujące zagadnienia.
3.3.1. Realizacja ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych - 16 jednostek:

 • przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych,

 • przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego przy prowadzeniu postępowań w sprawach meldunkowych, tj. o zameldowanie, wymeldowanie i anulowanie czynności materialno-technicznej zameldowania na pobyt stały i czasowy,

 • prawidłowość prowadzenia gminnego zbioru meldunkowego w formie informatycznej i w formie papierowej,

 • przestrzeganie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2000 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich wymiany, zwrotu lub utraty,

 • przestrzeganie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2000 r. w sprawie opłaty za wydanie dowodu osobistego w sprawach związanych z wydawaniem dowodów osobistych w systemie obsługi obywatela (SOO),

 • prawidłowość zabezpieczenia pomieszczeń i sprzętu komputerowego oraz kopert osobowych wydanych dowodów osobistych,

 • prawidłowość pobierania opłaty skarbowej za wydanie dowodu osobistego.

3.3.2. Realizacja ustawy o zmianie imion i nazwisk - 12 jednostek:

Problematykę kontroli stanowiło przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1956 r. o zmianie imion i nazwisk przy wydawaniu decyzji administracyjnych o zmianie imion i nazwisk oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego w przeprowadzanych postępowaniach i wydawanych decyzjach administracyjnych o zmianie imion i nazwisk.
3.3.3. Realizacja ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego - 9 jednostek:


 • przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego,

 • przestrzeganie przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 października 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania aktów stanu cywilnego,

 • sposób prowadzenia ksiąg stanu cywilnego, ich kontroli, przechowywania i zabezpieczenia oraz wzorów aktów stanu cywilnego, ich odpisów, zaświadczeń i protokołów,

 • ustalenie prawidłowości sporządzania aktów stanu cywilnego, prowadzenia ksiąg stanu cywilnego, należytego ich zabezpieczenia przed uszkodzeniem, zniszczeniem, kradzieżą oraz dostępem osób trzecich.

3.3.4. Realizacja ustawy o powszechnym obowiązku Rzeczypospolitej Polski - 52 jednostki: • ocena przygotowania i funkcjonalności lokali i pomieszczeń dla potrzeb przeprowadzenia poboru,

 • przebieg poboru i działalność powiatowych komisji lekarskich w zakresie orzecznictwa i dyscypliny stawiennictwa poborowych do poboru oraz prawidłowości prowadzenia dokumentacji poboru,

 • egzekwowanie przez wójta, burmistrza (prezydenta miasta) dyscypliny stawiennictwa przedpoborowych do rejestracji i poborowych do poboru,

 • wydawanie decyzji o uznanie żołnierzy (poborowych) za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członka rodziny, o uznaniu za żołnierzy samotnych oraz o uznanie konieczności sprawowania bezpośredniej opieki.

3.3.5. Prawidłowość działań gmin w zakresie zadań zleconych, wynikających z ustawy Prawo o zgromadzeniach - 6 jednostek: • stwierdzenie prawidłowości realizacji zadań zleconych wynikających z ustawy z dnia 5 lipca 1990 r. Prawo o zgromadzeniach,

 • zapoznanie się z zakresem występujących w gminie spraw dotyczących zgromadzeń publicznych oraz doprowadzenie do prawidłowego i jednolitego stosowania przepisów Prawa o zgromadzeniach na terenie województwa śląskiego, a także wskazanie sposobów i środków umożliwiających prawidłowe wykonywanie zadań w tym zakresie,

 • ustalenie komórki i osoby prowadzącej w poszczególnych gminach sprawy zgromadzeń publicznych,

 • sprawdzenie spisu spraw w zakresie zgromadzeń za 2007 r. do dnia kontroli,

 • sprawdzenie sposobu przyjmowania zgłoszeń organizatorów zgromadzeń publicznych oraz ustalenie jakie podmioty były ich organizatorami,

 • ustalenie, czy były wydawane zakazy odbycia zgromadzenia i w jakich przypadkach oraz prawidłowość postępowań administracyjnych w tym zakresie,

 • poinstruowanie o stosowanych na terenie województwa śląskiego zasadach załatwiania spraw zgromadzeń z podaniem wzorów dokumentów.

3.3.6. Wykonanie zadań wynikających z rządowego “Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce - 13 jednostek: • monitoring wykonania zadań wynikających z rządowego „Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce” na 2007 r.,

 • prawidłowość wydatkowania środków z dotacji celowej oraz monitoring realizacji wykonania zadań wynikających z rządowego „Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce” na 2008 r.,

 • prawidłowość wydatkowania środków z dotacji celowej.

3.3.7. Realizacja ustawy o repatriacji - 8 jednostek: • ocena realizacji zobowiązań wynikających z porozumień zawartych pomiędzy Wojewodą Śląskim a jednostką samorządu terytorialnego na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji dotyczących udzielenia jednostce samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa z tytułu zapewnienia lokalu mieszkalnego rodzinie repatriantów.

3.3.8. Realizacja ustawy o grobach i cmentarzach wojennych - 4 jednostki: • ocena prawidłowości działań gmin w zakresie zadań zleconych, wynikających z ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych w związku z art. 6 pkt 3 ustawy i porozumień w sprawie powierzania przez Wojewodę Śląskiego gminie opieki nad grobami wojennymi.

3.3.9. Realizacja zadań paszportowych wykonywanych przez gminy na podstawie zawartych porozumień - 18 jednostek: • przyjmowanie wniosków o wydanie paszportów,

 • przyjmowanie zgody rodziców lub opiekunów prawnych w razie ubiegania się o paszport przez osobę małoletnią,

 • przyjmowanie wniosków o zwrot opłaty paszportowej,

 • prowadzenie ewidencji przyjętych wniosków o wydanie paszportu,

 • przyjmowanie unieważnionych paszportów,

 • przyjmowanie dowodów uiszczenia opłat paszportowych,

 • przyjmowanie zgłoszeń o utracie paszportu,

 • przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych oraz aktów wykonawczych, w tym: rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2006 r. w sprawie opłat za wydanie dokumentu paszportowego, rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie dokumentów paszportowych oraz trybu postępowania w przypadku ujawnienia fałszerstw lub wad w tych dokumentach oraz w sytuacji ich zniszczenia, rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie ewidencji paszportowych i centralnej ewidencji,

 • przestrzeganie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

3.3.10. Ocena prawidłowości wykorzystania dotacji przeznaczonej na zadania ustawowo zlecone gminom (dział 750, rozdział 75011, paragraf 2010) - 6 jednostek. Celem kontroli było określenie stopnia realizacji i prawidłowości wykorzystania dotacji przeznaczonych na zadania ustawowo zlecone gminom w 2007 r.


3.4. W zakresie spraw pracowniczych:

 • kontrola dyscypliny pracy (sprawdzenie punktualności rozpoczynania pracy oraz prowadzenia dokumentacji dotyczącej dyscypliny pracy) - 12 jednostek organizacyjnych,

 • ocena prawidłowości prowadzenia spraw związanych ze stosunkiem pracy pracowników, akt osobowych pracowników oraz spraw związanych z rozliczaniem oraz przestrzeganiem czasu pracy pracowników zatrudnionych na stanowisku kierowcy - 1 jednostka organizacyjna,

 • przestrzeganie przepisów Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej w zakresie kompleksowości i poprawności dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy, prawidłowości prowadzenia akt osobowych oraz prawidłowości przeprowadzania procedury naboru do korpusu służby cywilnej - 1 jednostka organizacyjna,

 • warunki pracy w pomieszczeniach pracy oraz na stanowiskach pracy wyposażonych w monitory ekranowe - 14 jednostek organizacyjnych,

 • okresowy przegląd i kontrola sprzętu gaśniczego - 16 jednostek organizacyjnych.

3.5. W zakresie działania Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji: • sprawdzenie funkcjonowania systemu zarządzania i kontroli,

 • stosowanie procedur zawartych w instrukcjach wykonawczych

W powyższym zakresie przeprowadzono:

 • 1 kontrolę (I systemową wizytę sprawdzającą) w Instytucji Zarządzającej RPO WSL (IZ), tj. Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego,

 • 1 kontrolę (II systemową wizytę sprawdzającą) w Instytucji Pośredniczącej 2. stopnia (IP2), tj. Śląskim Centrum Przedsiębiorczości w Katowicach,

 • 1 kontrolę (wizytę sprawdzającą wydatki przedstawione w deklaracji wydatków) w Instytucji Zarządzającej RPO WSL,

 • 1 kontrolę (III systemową wizytę sprawdzającą) w Instytucji Zarządzającej RPO WSL.

3.6. W zakresie polityki społecznej problematyka kontroli w poszczególnych komórkach organizacyjnych obejmowała następujące zagadnienia.


3.6.1. Oddział Środowiskowej Pomocy Społecznej - 22 jednostki:

 • prawidłowość udzielania świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego oraz dodatków do tego zasiłku, a także zasiłku pielęgnacyjnego i świadczenia pielęgnacyjnego - 2 jednostki,

 • prawidłowość prowadzenia postępowań, a także przyznawania i wypłaty zaliczek alimentacyjnych - 1 jednostka,

 • prawidłowość prowadzenia postępowań wobec dłużników alimentacyjnych - 1 jednostka,

 • prawidłowość realizacji zadań określonych w ustawie o pomocy społecznej przez ośrodki pomocy społecznej - 4 jednostki,

 • ocena jakości działań prowadzonych przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej oraz zgodności zatrudnienia pracowników jednostki z wymaganymi kwalifikacjami - 1 jednostka,

 • ocena i określenie prawidłowości wykonywania zadań ośrodków adopcyjno-opiekuńczych oraz zgodności zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami - 1 jednostka,

 • ocena realizacji Programu Współpracy Wojewody Śląskiego z Organizacjami Pozarządowymi w Zakresie Pomocy Społecznej w związku z umową zawartą z Wojewodą Śląskim - 4 jednostki,

 • ocena realizacji Programu Osłonowego Powrót Osób Bezdomnych do Społeczności w związku z umową zawartą z Wojewodą Śląskim - 1 jednostka,

 • prawidłowość procesu kierowania osób do domów pomocy społecznej przez ośrodki pomocy społecznej - 2 jednostki,

 • ocena realizacji zaleceń pokontrolnych - 3 jednostki,

 • określenie zakresu i ocena poziomu usług świadczonych przez Środowiskowy Dom Samopomocy oraz kwalifikacji osób świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze w placówce - 1 jednostka,

 • wyjaśnienie zarzutów podnoszonych w skardze - 1 jednostka.

3.6.2. Oddział Inspekcji i Rejestracji Placówek Pomocy Społecznej - 65 jednostek: • standard świadczonych usług przez domy pomocy społecznej, placówki zapewniające całodobową opiekę niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku oraz całodobowe placówki opiekuńczo–wychowawcze - 61 jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz 4 placówki zapewniające całodobową opiekę niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, działających w formie działalności gospodarczej lub statutowej.

Pobieranie 412.29 Kb.

Share with your friends:
  1   2   3
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna