Sprawozdanie merytorycznePobieranie 25.92 Kb.
Data05.05.2018
Rozmiar25.92 Kb.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
z działalności STOWARZYSZENIA NA RZECZ WSPIERANIA EDUKACJI DZIECI I MŁODZIEŻY „OMNIBUS” ZA ROK 2008
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości – tekst pierwotny: Dz.U. z 1994 r. Nr 121 poz. 591, tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm; zwanej dalej ustawą oraz Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej Dz.U. nr 137, poz.1539 z późn. zm.

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)1. Nazwa, siedziba i adres organizacji:

STOWARZYSZENIA NA RZECZ WSPIERANIA EDUKACJI DZIECI I MŁODZIEŻY „OMNIBUS”, 43-200 PSZCZYNA, ul. Stefana Batorego 26

2. Podstawowym przedmiotem działalności wg PKD jest: 94 99 Z DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

3. Sąd prowadzący rejestr:
Sąd Rejonowy w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS
data wpisu: 20.07.2005 r.
nr KRS:0000237488
NIP: 638-166-80-27
REGON: 240136400

4. Dane dotyczące członków Zarządu
a) Grażyna Łebecka - prezes
b) Cecylia Kania - vice-Prezes
e) Jolanta Mazur - skarbnik
d) Beata Skrzypiec - sekretarz
e) Joanna Frydrych – członek

f) Elżbieta Ptak - członek
Komisja rewizyjna:
a) Waldemar Januszewski
b) Aleksandra Skapczyk
c) Krzysztof Lasek
5. STOWARZYSZENIA NA RZECZ WSPIERANIA EDUKACJI DZIECI I MŁODZIEŻY „OMNIBUS” (zwane dalej STOWARZYSZENIEM OMNIBUS) jest organizacją pozarządową pożytku publicznego posiadającą osobowość prawną . Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar całego kraju.
Działalność swą opiera na społecznej działalności członków oraz pracy szerokiego grona Przyjaciół i wolontariuszy oraz na wsparciu finansowym instytucji i osób fizycznych.
6. Celem Stowarzyszenia Omnibus jest działanie na rzecz integracji i rozwoju lokalnego środowiska społecznego, poprzez wspieranie inicjatyw społecznych w następujących obszarach: kultura, oświata, edukacja, ochrona środowiska, prawa człowieka, ochrona zdrowia, rozwój regionalny i lokalny, pomoc społeczna a w szczególności:
a) Wszechstronne wspieranie społecznej aktywności obywateli na rzecz edukacji, oświaty i ochrony zdrowia.
b) Inicjowanie organizowania form wypoczynku i organizacji czasu pozaszkolnego w szkołach i poza nimi.
c) Wspieranie dobroczynności i działań humanitarnych wobec takich grup społecznych jak: osoby niepełnosprawne, seniorzy, bezdomni, bezrobotni, dzieci, kobiety oraz innych.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Działania na rzecz rozwoju edukacji i oświaty w szczególności poprzez:
a) pomoc w zdobywaniu funduszy na remont i modernizację szkół i przedszkoli,
b) dofinansowanie remontów i modernizacji szkół i przedszkoli,
c) pomoc w finansowaniu pomocy dydaktycznych, książek, przyborów szkolnych,
d) wspomaganie organizacji zajęć dodatkowych i pozalekcyjnych,
e) finansowanie zajęć terapeutycznych dla dzieci wymagających szczególnej opieki.
f) organizację i wspieranie finansowania wycieczek szkolnych i wypoczynku dzieci i młodzieży,
g) fundowaniu stypendiów naukowych i socjalnych dla uczniów pochodzących z rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej,
h) finansowanie nagród i innych form motywacji w procesie edukacyjnym,
i) wspieranie finansowe celów, działań i zadań szkolnych rad pedagogicznych.
2. Prowadzenie działalności informacyjno-promocyjnej i edukacyjno-szkoleniowej.
3. Wspieranie organizacji pozarządowych w procesie integracji europejskiej.
4. (skreślony)
5. Działania na rzecz ochrony i promocji zdrowia.
6. Zapobieganie patologiom społecznym poprzez krzewienie kultury fizycznej i sportu.
Dla realizacji powyższych celów Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego w formie odpłatnej i nieodpłatnej, której przedmiotem przy uwzględnieniu kodów i opisów zgodnych z PKD jest:

1. działalność odpłatna:

a) 22-1 Działalność wydawnicza

b) 80-42 – B Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane

c) 92-34-Z – Działalność rozrywkowa pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana,

2. działalność nieodpłatna:

a) 85-32-C Pomoc społeczna pozostała, bez zakwaterowania,

b) 91-33-Z – Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana,

c) 85-14-F - Działalność związana z ochroną zdrowia ludzkiego pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana,

d) 92-34-Z – Działalność rozrywkowa pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana,

e) 92-72-Z – Działalność rekreacyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana,

e) 92-62-Z – Działalność związana ze sportem, pozostała

f) 80-42 – B Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane,

g) 22-1 Działalność wydawnicza


7. Roczne sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

8. Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez Stowarzyszenie, co najmniej 12 miesięcy i dłużej. Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez organizację działalności.
9. Przyjęte zasady rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów, ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich były porównywalne.
a) zasady wyceny aktywów i pasywów są zgodne z Ustawą o Rachunkowości
b) środki trwałe wycenia się według cen nabycia po pomniejszeniu o odpisy amortyzacyjne
c) należności i zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty
d) środki pieniężne i kapitały wycenia się według wartości nominalnej.
10. Obsługę spraw finansowych Stowarzyszenia prowadzi Firma: DORADCY I KONSULTANCI SP. Z O.O. WARSZAWA, ul. FILTROWA 65/45.

Główne działania statutowe Stowarzyszenia
W roku 2008 Stowarzyszenie Omnibus w ramach swoich celów statutowych zrealizowało następujące zadania:
1. Realizacja projektów:

a) Realizacja projektu „Pompa insulinowa dla dzieci z cukrzycą typu 1”. W ramach tego projektu Stowarzyszenie Omnibus zakupiło 2 pompy insulinowe.

b) Realizacja założeń projektu „I Ty możesz pomóc!” w ramach, którego zakupione zostały pomoce dydaktyczne (mikroskopy), wyposażenie (meble, sprzęt nagłośnieniowy), sprzęt sportowy, elementy wyposażenia placu zabaw dla przedszkolaków, programy multimedialne oraz książki do biblioteki szkolnej – 17 448,81 zł.

c) Opracowanie regulaminu przyznawania stypendium naukowego dla uczniów ze szkół podstawowych zlokalizowanych w niewielkich wsiach powiatu pszczyńskiego. W roku 2008 Stowarzyszenie Omnibus objęło programem stypendialnym 7 osób, które otrzymywały stypendia w wysokości 50 zł/miesięcznie i dwie osoby po 100 zł miesięcznie – 1 550 zł

d) Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu – Jedna osoba zagrożona wykluczeniem społecznym została objęta opieką stowarzyszenia. W ramach opieki Stowarzyszenie dofinansowało nastolatce z porażeniem mózgowym zakup samochodu, jego przeróbkę dla potrzeb osoby niepełnosprawnej oraz kurs prawa jazdy. Dzięki tym przedsięwzięciom dziewczyna będzie mogła, po zdaniu egzaminu na prawo jazdy, rozpocząć studia – 7 000 zł

e) Działania na rzecz ochrony zdrowia, wsparcie osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych: w ramach tego projektu dokonano remontu dachu, zrefundowano leki, środki higieniczne i opatrunkowe, zakupiło wyposażenie rehabilitacyjne dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym na kwotę – 47 975, 77

f) Tragedia w Alpach cd. – w ramach programu udzielono pomocy ofiarom wypadku w Alpach oraz ich rodzinom – koszt 3 710,87

g) Organizacja „Rajdu Uśmiechu” dla wychowanków Domu Dziecka w Pszczynie – 4 100 zł (koszt).

h) Szkoła bez Przemocy – organizacja akcji i jej sfinansowanie – 427,78 zł.

i) Zapobieganie patologiom społecznym poprzez krzewienie kultury fizycznej i sportu - ramach projektu sfinansowano dowóz uczniów ze szkoły podstawowej na basen i halę sportową (szkoła bez sali gimnastycznej) oraz zorganizowano wycieczkę do Warszawy połączoną ze zwiedzaniem Sejmu RP – blisko 10 000 zł.4. Zbiórki publiczne, akcje charytatywne:

a) Zbiórka publiczna nr 1 (Decyzja nr SO.I.5023/08 Burmistrza Pszczyny, z dnia 20 sierpnia 2008 r.) przeprowadzona w dniach od 20 do 31 sierpnia 2008 r. W wyniku przeprowadzonej akcji zebrano środki pieniężne w wysokości– 3 420,02 zł. Całkowity dochód przeznaczono na pomoc dla Piotrusia i Bartusia (białaczka, rdzeniowy zanik mięśni).

b) Założenie kont pomocniczych dla dzieci przewlekle chorych oraz dla szkół i przedszkoli. Obecnie Stowarzyszenie posiada 1 konto główne, 2 konta z lokatami bankowymi oraz 14 kont pomocniczych.

5. 1 % podatku dochodowego

Akcja przyniosła Stowarzyszeniu wpływy w wysokości 145 795,28 zł


6. Dofinansowanie i refundacje:

a) Refundacja leków i środków higienicznych dla dzieci z porażeniem mózgowym, z autyzmem, rdzeniowym zanikiem mięśniowym, naczyniakiem, chorych na białaczkę i inne.

b) Refundacja zajęć terapeutycznych dzieciom w wieku od 3 do 10 lat.

c) Dofinansowanie warsztatów z decoupage dla nauczycieli, dzieci i młodzieży.7. Informacje dodatkowe:

a) Stowarzyszenie Omnibus w roku 2008 nie prowadziło działalności gospodarczej.

b) Stowarzyszenie zatrudnia pracownika etatowego w wymiarze ¼ etatu i wypłacało mu wynagrodzenia, odprowadziło składki ZUS-owskie oraz podatki do urzędu skarbowego.

c) Stowarzyszenie posiada dwie lokaty bankowe w wysokości 4 000 zł i 3 000 zł w Banku Spółdzielczym w Pszczynie na okres 12 miesięcy.

d) Stowarzyszenie nie udzielało pożyczek, nie nabywało akcji, obligacji, ani nieruchomości.

e) Stowarzyszenie zakupiło 2 pompy insulinowe (środki trwałe), które są nieodpłatnie użyczane dzieciom w wieku od 6 do 16 lat.f) W okresie sprawozdawczym w Stowarzyszeniu  nie przeprowadzono kontroli zewnętrznych.

Pobieranie 25.92 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna