Spółka Alfa otrzymała 1 stycznia br za sprzedane wyroby wekslePobieranie 7.58 Kb.
Data16.05.2018
Rozmiar7.58 Kb.

Zadanie 1.
Spółka Alfa otrzymała 1 stycznia br. za sprzedane wyroby weksle:

  • od nabywcy Z weksel na kwotę 30 000 zł, płatny w ciągu 30 dni, oprocentowany 12%;

  • od nabywcy B weksel na kwotę 60 000 zł, płatny w ciągu 180 dni, oprocentowany 12%;

Weksel wystawiony przez firmę B firma Alfa natychmiast po jego otrzymaniu zdyskontowała w banku, który wykupił weksel stosując stopę dyskonta 14%. Nabywca Z wykupił weksel w terminie. Należy zaewidencjonować opisane operacje finansowe na kontach.
Zadanie 2.
W spółce Wara, prowadzącej działalność usługową kapitał wniesiony przez wspólników wynosi 60 000 zł, natomiast kapitał zapasowy osiągnął poziom 4 000 zł. Kredyt bankowy kształtował się na poziomie 15% kapitału własnego.

Zobowiązania podatkowe wynoszą 2400 zł, zobowiązania wobec dostawców stanowią 35% kredytu bankowego i zobowiązań podatkowych. Kapitały własne i obce zostały zainwestowane w składniki stanowiące majątek firmy, którego struktura przedstawia się następująco:

środki trwałe stanowią 25% majątku ogółem;

wartości niematerialne i prawne 4000 zł;

zapasy materiałów stanowią 60% ogółu majątku obrotowego;

inne środki pieniężne wynoszą 3000 zł;

należności od odbiorców 6000 zł;

pozostałą część majątku firmy stanowią środki pieniężne w banku.W danym okresie sprawozdawczym miały miejsce następujące operacje gospodarcze:

  1. Otrzymano wyciąg bankowy potwierdzający wpływ na rachunek bankowy należności na kwotę 2500 zł;

  2. Zakupiono materiały za 3000 zł, za które zapłacono wekslem;

  3. Spłacono zobowiązania wobec urzędu skarbowego z tytułu podatku dochodowego przelewem z rachunku bankowego w wysokości 1000 zł;

  4. Na wykonanie usług świadczonych usług zużyto materiały o wartości 28 000 zł;

  5. Wpływy bankowe z tytułu sprzedaży usług wyniosły 20 000 zł;

  6. Zaciągnięto kolejny kredyt na 1000 zł, z którego spłacono zobowiązanie wobec dostawcy;

  7. Zakupiono wyposażenie, za które zapłacono czekiem na 1300 zł;

  8. Zapłacono z rachunku bankowego wynagrodzenia pracowników wyniosły 5500 zł;

Należy otworzyć odpowiednie konta, wpisując salda początkowe oraz zaewidencjonować podane operacje gospodarcze.

<< Powrót

Pobieranie 7.58 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu