Spis treści załącznik: Rejestr poważnych awarii w 2005 r


Liczba poważnych awarii na terenie poszczególnych województwPobieranie 1.25 Mb.
Strona2/10
Data28.10.2017
Rozmiar1.25 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

2.1. Liczba poważnych awarii na terenie poszczególnych województw

Również ilość poważnych awarii na terenie poszczególnych województw była zróżnicowana. Przedstawiała się ona następująco:

Lp.

Województwo

Liczba zdarzeń

1

Kujawsko – Pomorskie

27

2

Mazowieckie

25

3

Lubelskie

12

4

Zachodniopomorskie

10

5

Dolnośląskie

10

6

Pomorskie

9

7

Śląskie

9

8

Małopolskie

9

9

Podkarpackie

9

10

Warmińsko - Mazurskie

8

11

Wielkopolskie

6

12

Podlaskie

6

13

Lubuskie

4

14

Opolskie

4

15

Łódzkie

2

16

Świętokrzyskie

0
Ogółem

150

Z powyższego zestawienia wynika, że w 2004 r. najwięcej zdarzeń miało miejsce na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Wśród tych zdarzeń 13 było związanych z kradzieżami transformatorów, w wyniku których doszło do zanieczyszczenia gruntu olejem transformatorowym, zawierającym polichlorowane bifenyle, zwane dalej PCB. Zawartość tych substancji w oleju transformatorowym:

  • w ilości większej niż 0,005 % powoduje zaliczenie go do substancji niebezpiecznych dla środowiska (oznaczenie N) zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz.U. Nr 199, poz. 1948);
  • w ilości większej niż 50 mg/kg powoduje zaliczenie ich do klasy 9 „Różne materiały i przedmioty niebezpieczne”, podklasa B „Materiały i aparaty, które w razie pożaru mogą tworzyć dioksyny” klasyfikacji towarów niebezpiecznych, zawartej w załączniku A do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych, sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r., zwanej dalej „Umową ADR”. Obecnie, zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 28 października 2002 r. o przewozie towarów niebezpiecznych Dz.U. Nr 199, poz. 1671), w sprawach nie uregulowanych ustawą (w tym między innymi klasyfikacja towarów niebezpiecznych) stosuje się umowę ADR (oświadczenie Rządowe z dnia 24 września 2002 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. - Dz.U. Nr 194, poz. 1629);
  • w glebach zanieczyszczonych olejem z PCB powoduje zaliczenie ich do odpadów niebezpiecznych o kodzie 17 05 03 „Gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające substancje niebezpieczne (np. PCB)”, zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. Nr 112, poz. 1206).

Należy zwrócić uwagę na fakt, że w 2004 r. na terenie innych województw także wystąpiły kradzieże transformatorów, lecz na dużo mniejszą skalę (zanotowano dwa przypadki). Takie zdarzenia miały miejsce na terenie następujących województw:
W okresie 2004 r. na terenie województwa świętokrzyskiego brak było zdarzeń.


Rozmieszczenie poważnych awarii na terenie poszczególnych województw w 2004 r. przedstawiono na poniższej mapie.
Pobieranie 1.25 Mb.

Share with your friends:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna