Spis treści załącznik: Rejestr poważnych awarii w 2005 rPobieranie 1.25 Mb.
Strona10/10
Data28.10.2017
Rozmiar1.25 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
1

2

3

4

5

6

128.

25.10.2004

Rejowiec Fabryczny

gm. Rejowiec Fabryczny

pow. chełmski

woj. lubelskiePożar w hali magazynowo-produkcyjnej na terenie Cementowni „Rejowiec” S.A.

Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Chełmie przeprowadziła rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • w hali magazynowo- produkcyjnej paliwa alternatywnego na bazie odpadów doszło do wybuchu pożaru;

 • produkcję paliwa prowadziło Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami „SANSERW” Zbigniew Błędowski, ul. Droszyńskiego 28, 80- 381 Gdańsk w hali produkcyjnej dzierżawionej od Cementowni „Rejowiec S.A. w Rejowcu Fabr;

 • akcję gaszenia pożaru przeprowadziła PSPoż. w Chełmie. W czasie akcji poparzeniu I i II stopnia uległy 3 osoby;

 • w dniu 26 października 2004 r Delegatura WIOŚ w Chełmie podjęła kontrolę interwencyjną na miejscu zdarzenia;

 • po przeprowadzonej kontroli zobowiązano użytkownika nieruchomości do zabezpieczenia i usunięcia odpadów pozostałych po pożarze.

Utylizacja powstałych odpadów została przeprowadzona przez specjalistyczną firmę „RADKOM” z Radomia.


Zanieczyszczenie powietrza ustąpiło, powstałe odpady zutylizowano.

129.

25.10.2004

Brzeg Dolny

gm. Brzeg Dolny

pow. brzeski

woj. dolnośląskieWyciek trójetyloaminy bezwodnej z układu niszczenia odgazów .

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu przeprowadził rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • nastąpiło rozszczelnienie absorbera w układzie niszczenia odgazów i wycieku z układu do powietrza około 5 kg trójetyloaminy ( nr ONZ/ADR 1296 kl.3 materiały ciekłe zapalne );

 • sprawca zdarzenia: firma „ROKITA”- AGRO S.A. W Brzegu Dolnym;

 • akcję ratowniczą przep4rowadziła Zakładowa Służba Ratownicza. Postawiono kurtyny wodne, absorber uszczelniono. Przeprowadzono pomiary stężenia zanieczyszczenia w powietrzu. Nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych norm dla trójetyloaminy w powietrzu, poza terenem zakładu;

Przeprowadzono kontrolę zakładu w zakresie przeciwdziałania poważnym awariom, którą zakończono w dniu 3 grudnia 2004 r.

Wydano zarządzenia pokontrolne z terminem realizacji w 2005 roku.Zanieczyszczenie ustąpiło.
1

2

3

4

5

6

130.

26.10. 2004

Skołyszyn

gm. Skołyszyn

pow. jasielski

woj. podkarpackieZanieczyszczenie drogi powiatowej cykloheksanonem.

Delegatura WIOŚ w Jaśle przeprowadziła rozpoznanie na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • doszło do zanieczyszczenia drogi nr 19108 Skołyszyn –Bączal Górny cykloheksanonem (nr ONZ/ADR 1915 kl.3 Materiały ciekłe zapalne ). Zanieczyszczenie stwierdzono na pasie drogi o długości około 53 m i szerokości około 0,25 m;

 • ustalono, że sprawcą zanieczyszczenia były; osoby fizyczne , które dokonały kradzieży beczki z zakładu „Gamrat” w Jaśle;

 • Laboratorium WIOŚ dokonało identyfikacji rozlanej substancji. Ilość wyciekłego z rozszczelnionej beczki cykloheksanonu określono na około 100 dm3 ;

 • JRG KM PSPoż. z Jasła dokonała zabezpieczenia terenu i likwidacji rozlewiska poprzez wypalenie;

 • pobrano próby gruntu do analizy, które wykazały, że nie ma zagrożenia zanieczyszczenia wód gruntowych, ani zagrożenia pożarowego .

W związku z ustaleniem sprawców, WIOŚ skierował wnioski do Sądu Grodzkiego w Jaśle o ich ukaranie. Do dnia 31 grudnia 2004 roku sprawa w sądzie nie została zakończona.

Zanieczyszczenie zlikwidowano.

131.


26.10.2004

Nowa Sól

gm. Nowa Sól

pow. Nowa Sól

woj. lubuskieWyciek gazu ziemnego do powietrza w wyniku uszkodzenia sieci gazowej.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze przeprowadził rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • podczas budowy przyłącza wodociągowego do budynku mieszkalnego doszło do uszkodzenia sieci gazowej średniego ciśnienia o średnicy 150 mm i emisji gazu do powietrza;

 • powstało zagrożenie wybuchem i zatrucia gazem w promieniu około 100 m od miejsca zdarzenia;

 • akcja ratownicza przeprowadzona została przez JRG KM PSPoż. , Pogotowie Gazowe i Pogotowie Energetyczne przy udziale Policji. Wyłączono zasilanie gazowe na czas około 1,5 godz, przeprowadzono ewakuację 40 osób z dwóch najbliższych budynków mieszkalnych na czas około 2 godzin;

 • awarię usunięto. Wg rozpoznania przeprowadzonego przez WIOŚ w Zielonej Górze krótkotrwała emisja zaazotowanego gazu ziemnego nie spowodowała znaczących szkód w środowisku.

Zanieczyszczenie ustąpiło.
1

2

3

4

5

6

132.

28.10.2004

Brzeg Dolny

gm. Brzeg Dolny

pow. wołoski

woj. dolnośląskieRozszczelnienie zbiornika magazynowego kwasu solnego na instalacji produkcji Pielika.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu przeprowadził rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • doszło do rozszczelnienia zbiornika magazynowego kwasu solnego (nr ONZ/ADR 1789, kl.8 mat. nieb) na instalacji produkcji Pielika;

 • sprawca zdarzenia: Zakłady ROKITA –AGRO S.A. w Brzegu Dolnym ul. Sienkiewicza 4;

 • wyciekły kwas solny w ilości około 5 Mg przedostał się do misy zabezpieczającej, a następnie do kanalizacji przemysłowej;

 • akcję ratowniczą przeprowadziła Zakładowa Służba Ratownicza. Na czas akcji produkcja została zatrzymana. Wyciekły kwas spompowano z misy i poddano neutralizacji. Zneutralizowano również kwas, który przedostał się do kanalizacji przemysłowej. Na granicy zakładu postawiono kurtyny wodne neutralizujące chlorowodór, który przedostał się do powietrza.

Przeprowadzono kontrolę zakładu w zakresie przeciwdziałania poważnym awariom, która zakończona została w dniu 3 grudnia 2004 r. Termin realizacji zarządzeń upłynie w 2005 roku.

Zanieczyszczenie zneutralizowano.

133.

28.10.2004

Puławy

woj. lubelskieZnalezienie substancji niebezpiecznych w pomieszczeniach byłej Fabryki Żelatyny.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie przeprowadził rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • na terenie byłej Fabryki Żelatyny „S.A. w Puławach przy ul. Dęblińskiej 20 stwierdzono obecność odpadów niebezpiecznych;

 • wśród znalezionych odpadów były odczynniki chemiczne, takie jak: kwas nadchlorowy (nr ONZ/ADR 1873, kl.. 5.1 i 8, materiały utleniające i żrące) oraz nadtlenek sodowy (nr ONZ/ADR 1504, kl. 5.1 – Materiały utleniające);

 • większość opakowań była uszkodzona;

 • po dokonaniu koniecznych ustaleń PSPoż. podjęła akcję usuwania odpadów. Po uprzednim wprowadzeniu stałego dozoru na miejscu składowania , część chemikaliów przekazano do Zakładów Azotowych „Puławy”. Większość odpadów tj. około 3420 kg została przejęta przez firmę „DEKOCHEM” do utylizacji.

 • akcja usuwania odpadów została zakończona w dniu 9 listopada 2004 r. Podłoże uszczelniono.Zanieczyszczenia usunięto.
1

2

3

4

5

6

134.

29.10.2004

Gdańsk

woj. pomorskieZanieczyszczenie wód basenu portowego substancjami ropopochodnymi

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku przeprowadził rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • nastąpiło zanieczyszczenie wód basenu portowego na Nabrzeżu Krakowskim w Gdańsku - Nowym Porcie;

 • zanieczyszczenie w postaci filmu olejowego rozprzestrzeniło się na powierzchni około 1000 m2 ;

 • sprawca zdarzenia nie został dotychczas ustalony;

 • akcja usuwania zanieczyszczenia została przeprowadzona przez PSPoż. pod nadzorem Kapitanatu Urzędu Morskiego w Gdańsku.

Zanieczyszczenie usunięto

135.

02.11.2004

Januszkowice

gm. Zdzieszowice

pow. krapkowicki

woj. opolskieWystąpienie śnięcia ryb w wodach rzeki Odry.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu przeprowadził rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • w rejonie śluzy na rzece Odrze administrowanej przez RZGW –Oddział Wrocław stwierdzono obecność śniętych ryb różnych gatunków w ilości łącznie około 1000 sztuk;

 • inspektorzy WIOŚ w Opolu niezwłocznie przeprowadzili oględziny w rejonie zdarzenia, w tym również odcinków ujściowych rzeki Kłodnicy i Kanału Gliwickiego;

 • organoleptycznie nie stwierdzono obecności zanieczyszczeń w wodach rzeki;

 • sprawca zdarzenia nie został ustalony.

Badania laboratoryjne nie wykazały obecności zanieczyszczeń, które mogłyby być przyczyną śnięcia ryb.

Śnięcie ryb ustąpiło.

136.

03.11.2004

Gdańsk

woj. pomorskieZanieczyszczenie wód rzeki Motławy substancjami ropopochodnymi.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku przeprowadził rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • podczas prowadzenia prac refulacyjnych na rzece Motławie przez firmę „INWESTMEL” Sp. z o.o. z Elbląga, na zlecenie Rejonowego Zarządu Gospodarki Wodnej , na powierzchni wody pojawił się film olejowy na długości około 50 m i szerokości około 2 m;

 • akcję usuwania zanieczyszczenia podjęła JRG PSPoż z Gdańska –Oruni na wezwanie RZGW.. Postawiono zaporę przeciwrozlewową na rzece Motławie u zbiegu ulic Mostowej, Sandomierskiej i Olsztyńskiej;

 • zanieczyszczenia zostały zebrane przez firmę „HYDROKAN” Spółka z o.o. i przekazane do utylizacji.

Zanieczyszczenie zlikwidowano.
1

2

3

4

5

6

137.

05.11.2004

Chorzelów

pow. mielecki

woj. podkarpackie


Zanieczyszczenie powierzchni ziemi rozcieńczalnikiem do farb, wyciekłym z rozszczelnionej autocysterny.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie przeprowadził rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • doszło do wywrócenia się autocysterny przewożącej rozpuszczalnik i jej rozszczelnienia ;

 • sprawca zdarzenia: Andrzej Piaseczny zam. Brzóza Królewska 63 samochód ciężarowy marki MAN;

 • zanieczyszczeniu rozcieńczalnikiem uległa droga i pobocze;

 • akcję ratowniczą przeprowadziła KP PSPoż. z Mielca i Ratownictwo Chemiczne z KW PSPoż. z Rzeszowa. Zabezpieczono miejsce zdarzenia, przepompowano rozcieńczalnik do innej podstawi9onej autocysterny. Spompowano z rowu około 400 dm3 rozcieńczalnika i przekazano właścicielowi. Zanieczyszczoną powierzchnię zneutralizowano.

Pobrano próby gruntu do analizy. Badania wykazały brak przekroczenia dopuszczalnych wartości dla benzenu, toluenu, etylobenzenu, sumy ksylenów, styrenu i sumy węglowodorów aromatycznych.

Zanieczyszczenie zlikwidowano.

138.

05.11.2004

Młochów

gm. Nadarzyn

pow. pruszkowski

woj. mazowieckieZanieczyszczenie wód rzeki Zimna Woda i stawów hodowlanych wyciekłą farbą fleksograficzną.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie przeprowadził rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • w czasie rozładunku samochodu dostawczego, stwierdzono uszkodzenie 3 wiader farby fleksograficznej wodorozcieńczalnej, w wyniku czego doszło do wycieku około 20 dm3 farby czerwonej i około 2 dm3 farby niebieskiej do kanalizacji wód opadowych;

 • samochód dostawczy był własnością firmy transportowej „SPEDPOL” Spółka z o.o. ul Aleja Kasztanowa 152 , 05 – 836 Młochów;

 • zanieczyszczenie poprzez kanalizację i zbiornik retencyjny, przedostało się do rzeki Zimna Woda, powodując jej zabarwienie na kolor czerwony. Zabarwieniu uległy również wody w stawach hodowlanych połączonych z rzeką;

 • inspektorzy WIOŚ w Warszawie przeprowadzili kontrolę interwencyjną zanieczyszczonego terenu i w firmie „SPEDPOL” Spółka z o.o. w Młochowie;

 • nie zauważono śnięcia ryb w stawach, ani zmiany w ich zachowaniu. Właściciel stawów hodowlanych dokonał wymiany wody w stawach;

 • w dniu 8 listopada 2004 zabarwienie wody w rzece ustąpiło.

Wydano zarządzenia pokontrolne, które zostały zrealizowane w całości.

Zanieczyszczenie ustąpiło.
1

2

3

4

5

6

139.

08.11.2004

Tolkmicko

gm. Tolkmicko

pow. Tolkmicko

woj. warmińsko-mazurskieZanieczyszczenie wód basenu portowego i Zalewu Wiślanego ropopochodnymi zrzuconymi przez nieustalonego sprawcę.

Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Elblągu przeprowadziła rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • nastąpiło zanieczyszczenie akwenu portu rybackiego substancjami ropopochodnymi;

 • sprawca zdarzenia nie został dotychczas ustalony;

 • zanieczyszczenie w postaci filmu olejowego zlokalizowało się na powierzchni około 1500 m2 akwenu portowego, a następnie przemieściło się na otwarte wody Zalewu Wiślanego na powierzchni około 20 m2 ;

 • akcję usuwania zanieczyszczenia przeprowadziła JRG PSPoż. z Elbląga w obecności przedstawicieli Delegatury WIOŚ w Elblągu i administracji publicznej.

Zanieczyszczenie zostało usunięte.

Zanieczyszczenie usunięto i przekazano do utylizacji.

140.

17.11 2004

Kościelec

gm. Pakość

pow. Inowrocław

woj. kujawsko pomorskieWyciek oleju transformatorowego z rozszczelnionego transformatora w wyniku jego kradzieży przez nieustalonych sprawców.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy przeprowadził rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • doszło do kradzieży uzwojeń transformatora o mocy 63 KVA ze stacji transformatorowej 15/0,4 KV „Kościelec Kujawski Deszczownia” ;

 • w wyniku zdarzenia doszło do rozhermetyzowania kadzi transformatora i całkowitego wycieku oleju transformatorowego do gruntu pod stacją;

 • ilość wyciekłego oleju określono na około 112 kg. Zanieczyszczeniu uległo około 12 m2 powierzchni gruntu;

 • transformator stanowi własność Grupy Energetycznej ENEA S.A. Rejonu Energetycznego Inowrocław;

 • inspektorzy WIOŚ przeprowadzili kontrolę interwencyjną na miejscu wycieku. Wykonano badania zawartości PCB i ftalanów;

 • właściciel zabezpieczył teren zdarzenia , usunął złom. Wybrano zanieczyszczony grunt w celu ograniczenia obszaru skażenia (w ilości około 1940 kg ) i przekazano do utylizacji w specjalistycznej firmie w Warszawie.

Prowadzone są dalsze działania w sprawie rekultywacji zanieczyszczonego gruntu. Będą one prowadzone w 2005 roku.

Zanieczyszczenie nie zostało w pełni usunięte.
1

2

3

4

5

6

141.

18.11.2004

Krasne

pow. rzeszowski

woj. podkarpackie


Wypadek drogowy związany z rozszczelnieniem zaworu autocysterny i wyciekiem mazutu.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie przeprowadził rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • wywrócenie się autocysterny przewożącej około 25 Mg mazutu (nr ONZ/ADR 1202 kl. 3 mat ciekłe zapalne,

 • właściciel autocysterny: Krzysztof Bąk –Usługi Transportowe, zam. ul. Wojska Polskiego 8 w Dębicy;

 • akcja ratownicza pod nadzorem inspektorów WIOŚ została przeprowadzona przez PSPoż. w Dębicy. Nie doszło do rozszczelnienia cysterny. Wyciek mazutu w ilości około 110 dm3 nastąpił poprzez rozszczelniony zawór zwrotny;

 • zanieczyszczeniu uległo kilka metrów przydrożnego rowu. W celu zminimalizowania zanieczyszczenia w wykopie umieszczono beczkę, do której zbierano wyciekły mazut w czasie uszczelniania zaworu. Pozostały w cysternie mazut przepompowano do innej podstawionej cysterny;

 • badania gruntu przeprowadzone przez WIOŚ wykazały znaczną zawartość ropopochodnych, co oznacza konieczność przeprowadzenia rekultywacji zanieczyszczonego gruntu.

 • Starosta Rzeszowski zobowiązał sprawcę zdarzenia do usunięcia zanieczyszczenia i przeprowadzenia rekultywacji gruntu.

Do dnia 31 grudnia 2004 roku rekultywacja nie została przeprowadzona.

Postępowanie administracyjne będzie prowadzone w 2005 roku.

142.

20.11.2004

Dębsk

gm. Sochaczew

pow. sochaczewski

woj. mazowieckieWypadek drogowy autocysterny przewożącej ftalan dwu-2-etyloheksylu.

Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Płocku przeprowadziła rozpoznanie na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • na drodze Warszawa –Poznań doszło do zderzenia dwóch ciągników siodłowych . Jeden z nich przewoził ftalan dwu-2-etyloheksylu (nr ONZ/ADR 3082, kl.9 mat niebezpieczne ) w beczkach o pojemności około 200 dm3 .

 • nastąpiło rozszczelnienie 9 beczek , z których 3 wypadły do rowu przydrożnego zanieczyszczając grunt wyciekłym ftalanem dwu-2- etyloheksylu;

 • sprawca zdarzenia: kierowca ciągnika siodłowego SCANIA posiadający rosyjskie numery rejestracyjne;

 • akcję usuwania skutków wypadku przeprowadziła jednostka ratowniczo- gaśnicza z Sochaczewa;

 • substancja wyciekła w czasie zdarzenia uległa wykrystalizowaniu i w formie stałej została zebrana przez PSPoż i zabezpieczona;

 • pod nadzorem przedstawicieli Delegatury WIOŚ w Płocku zanieczyszczenie zostało usunięte i przekazane do utylizacji w specjalistycznej firmie.

W czasie kontroli interwencyjnej pobrano próby gruntu do badania. Nie stwierdzono przekroczenia obowiązujących standardów jakości gleby.

Zanieczyszczenie zlikwidowano.
1

2

3

4

5

6

143.

23.11.2004

Szwajcaria k/Suwałk

pow. suwalski

woj. podlaskie


Wypadek drogowy samochodu ciężarowego marki VOLVO , związany z wyciekiem oleju napędowego.

Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Suwałkach, przeprowadziła rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • na drodze Budzisko-Suwałki samochód ciężarowy marki VOLVO, zjechał do rowu na łuku jezdni;

 • rozszczelnieniu uległ zbiornik paliwa o pojemności 800dm3

 • na zamarznięty grunt w rowie przedostało się około 150 dm3 oleju napędowego;

 • zanieczyszczeniu uległo około 4 m3 powierzchni gruntu;

 • akcja ratownicza pod nadzorem inspektorów WIOŚ została przeprowadzona przez JRG PSPoż. z Suwałk. Zabezpieczono zbiornik przed dalszym wyciekiem. Zawartość zbiornika przepompowano do beczek. Z powierzchni ziemi zebrano około 40 dm3 oleju napędowego do pojemnika. Zanieczyszczony grunt wybrano do pojemników i przekazano do utylizacji w specjalistycznej firmie.

Zanieczyszczenie zlikwidowano.

144.

24.11.2004

Turzno

gm. Raciążek

pow.aleksandrowski

woj.kujawsko- pomorskieWypadek drogowy autocysterny przewożącej olej opałowy.

Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Włocławku, przeprowadziła rozpoznanie zdarzenia , z którego wynikało, że:

 • doszło do wypadku drogowego autocysterny, na drodze krajowej nr 1 w rejonie ujęcia wody „KUCZEK”

 • autocysterna przewoziła około 30 m3 oleju opałowego (nr ONZ/ADR 1202, kl. 3 mat. nieb);

 • nie nastąpiło rozszczelnienie ładunku i nie doszło do wycieku oleju opałowego;

 • na miejsce zdarzenia przybyły jednostki KP PSPoż. z Aleksandrowa Kujawskiego, JRG PSPoż. z Ciechocinka, KW PSPoż. z Torunia. Zabezpieczono teren zdarzenia, przepompowano olej opałowy do innej autocysterny podstawionej przez sprawcę zdarzenia;

 • kontrola przeprowadzona przez inspektorów delegatury WIOŚ we Włocławku wykazała, że zagrożenie zostało zlikwidowane.

Zagrożenie zlikwidowano.
1

2

3

4

5

6

145.

04.12.2004

Świdwin

gm. Świdwin

pow. Świdwin

woj. zachodniopomorskieZanieczyszczenie wód powierzchniowych substancjami ropopochodnymi.

Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Koszalinie przeprowadziła rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • nastąpiło zanieczyszczenie kanalizacji wód opadowych, rowu melioracyjnego i rzeki Regi substancjami ropopochodnymi;

 • substancje ropopochodne zostały zrzucone przez nieustalonego sprawcę do studzienki rewizyjnej na sieci kanalizacyjnej;

 • właściciel kanalizacji: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „LEAR” w Świdwinie;

 • zanieczyszczeniu uległo około 259 m rowu oraz 2,5 km rzeki Regi;

 • pod nadzorem inspektorów Delegatury WIOŚ w Koszalinie

sprawca zdarzenia oczyścił studzienkę rewizyjną na kanalizacji wód opadowych. PSPoż. postawiła zapory sorpcyjne na rowie i na rzece. Zebrane odpady ropopochodnych w ilości około 0,6 Mg zostały przekazane do specjalistycznej firmy EKO-BART w Gdyni w celu utylizacji. Zużyte zapory słomiane w ilości około 5,9 Mg zostały przekazane Zakładowi Składowania i Unieszkodliwiania Odpadów w Krzywopłotach. WIOŚ skierował

wystąpienie do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Świdwinie o wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie legalności użytkowania prowizorycznej stacji paliw „LEAR”, której eksploatacja mogła spowodować zanieczyszczenie rzeki. Postępowanie nie zostało zakończone do dnia 31 grudnia 2004 roku.
Zanieczyszczenie zlikwidowano.
1

2

3

4

5

6

146.

04.12.2004

Szczecinek

woj. zachodniopomorskie.Zanieczyszczenie kanalizacji wód opadowych rowu melioracyjnego i jeziora Trzesiecko.

Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Koszalinie przeprowadziła rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • zanieczyszczenie kanalizacji wód opadowych, rowu melioracyjnego i wód jeziora Trzesiecko;

 • podczas pompowania oczyszczającego studni wierconej wody pitnej odprowadzono do sieci kanalizacji należącej do firmy „Polspan” Spółka z o.o. około 200 m3 zanieczyszczonych wód ;

 • powstały odpad odprowadzono bez uzgodnienia z właścicielem urządzeń do sieci kanalizacji wód opadowych w/w spółki. Zanieczyszczenie poprzez rów i miejską sieć kanalizacyjną przedostało się do jeziora Trzesiecko;

 • zanieczyszczeniu uległo około 300 m2 powierzchni jeziora;

 • właściciel terenu razem z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji , pod nadzorem WIOŚ dokonał oczyszczenia osadnika, w którym zgromadziło się najwięcej osadów. Spompowane zanieczyszczenia zgromadzono w cysternach kolejowych i przekazano do utylizacji.

Delegatura WIOŚ w Koszalinie przeprowadziła kontrolę wszystkich firm, które miały związek ze zdarzeniem. Na podstawie badań stwierdzono, że wody opadowe odprowadzane z terenu spółki „POLSPAN” Spółka z o.o. nie odpowiadały określonym wymaganiom. W związku z powyższym WIOŚ wszczął postępowanie na podst. Art. 367 ustawy Prawo Ochrony Środowiska w sprawie wstrzymania użytkowania instalacji myjni zrębków, w firmie KRONOSPAN PL Spółka z o.o. w Szczecinku doprowadzającej ścieki bez pozwolenia wodnoprawnego poprzez sieć kanalizacyjną spółki „Polspan” nie prowadzącej działalności gospodarczej, do miejskiej sieci kanalizacyjnej, a następnie do jeziora Trzesiecko.W dniu 13 stycznia 2005 roku ustalono termin usunięcia nieprawidłowości w spółce KRONOSPAN PL w terminie do dnia 30 czerwca 2005 roku.
1

2

3

4

5

6

147.

18.12.2004

Drużyna

gm. Mosina

pow. poznański

woj. wielkopolskieZanieczyszczenie powierzchni ziemi olejem napędowym wyciekłym z rozszczelnionej autocysterny.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu przeprowadził rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • wyciek paliwa nastąpił w wyniku rozszczelnienia zaworu autocysterny w czasie zderzenia jej z samochodem dostawczym Żuk;

 • właściciel autocysterny – Jacek Pliszka Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe w Teresinie;

 • ilość wyciekłego oleju napędowego określono na około 300 dm3

 • zanieczyszczeniu uległa jezdnia i pobocze na powierzchni około 200m2 ;

 • PSPoż pod nadzorem WIOŚ spompowała część wycieku z przydrożnego rowu. Pozostałe w 4 komorach autocysterny paliwo przepompowano do podstawionej cysterny;

 • WIOŚ pobrał próby gruntu do analizy

 • organy ścigania prowadzą śledztwo zmierzające do ustalenia sprawcy zdarzenia.

Badania gruntu wykazały, że nie zostały przekroczone standardy jakości gleby.

Zanieczyszczenie usunięto

148.

22.12.2004

Warszawa

pow. warszawski

woj. mazowieckie.


Wyciek paliwa lotniczego z autocysterny na terenie lotniska.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie przeprowadził rozpoznanie zdarzenia z którego wynika, że:

 • nastąpił wyciek nafty lotniczej JET A1 ( nr. ONZ/ADR 1223 kl.3 mat nieb);

 • przyczyną wycieku było rozszczelnienie zaworu autocysterny o pojemności około 6,5 m3 na terenie Zakładu Budżetowego MSWi A, w odległości około 100 m od warsztatu przylegającego do hangaru nr 5;

 • na zmrożony grunt wyciekło około 2,5 m3 paliwa. Zanieczyszczeniu uległo około 40m2 powierzchni gruntu;

 • akcję ratowniczą przeprowadziło 4 zastępy PSPoż. Teren zabezpieczono. Część paliwa spompowano. Zanieczyszczony grunt usunięto na koszt właściciela gruntu i przekazano do utylizacji w specjalistycznej firmie.

Zarządzenia pokontrolne zostały wykonane. WIOŚ wystąpił do właściciela terenu w sprawie wszczęcia postępowania przeciwko osobom winnym w związku ze zdarzeniem. Dalsze działania WIOŚ będą uzależnione od wyników analizy gruntu po usunięciu zanieczyszczonej warstwy ziemi.

Dalsze działania związane z usuwaniem skutków zdarzenia będą prowadzone w 2005 roku.
1

2

3

4

5

6

149.

23.12.2004

Wałbrzych

gm. Wałbrzych

pow.wałbrzyski

woj. dolnośląskieZanieczyszczenie pól uprawnych po dawnych biedaszybach odpadem po odbarwianiu oleju opałowego

Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Wałbrzychu przeprowadziła rozpoznanie na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • na pola uprawne po dawnych „biedaszybach" wylano odpady płynne po procesie odbarwiania oleju opałowego;

 • ilość rozlanego odpadu oszacowano na około 25 Mg;

 • sprawca zdarzenia nie został dotychczas ustalony. Centralne Biuro Śledcze (Wydział w Wałbrzychu ) prowadzi dochodzenie w sprawie zdarzenia;

 • powstało zagrożenie zanieczyszczenia wód rzeki Pełcznicy, oraz wód podziemnych;

 • PSPoż zabezpieczyła miejsce zdarzenia. Pod nadzorem WIOŚ wybrano zanieczyszczenie razem z wierzchnią warstwą gruntu i przekazano do utylizacji do specjalistycznej firmy „Lobbe Dąbrowa Górnicza”

Sposób utylizacji zostanie ustalony po wykonaniu kompletnych badań laboratoryjnych w 2005 roku..


Badania gruntu i dalsze działania będą prowadzone w 2005 roku.

150.

27.12.2004

Modliszów

gm. Świdnica

pow. świdnicki

woj. dolnośląskieZanieczyszczenie polnej drogi odpadem po odbarwianiu oleju opałowego

Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Wałbrzychu przeprowadziła rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • zanieczyszczenie polnej drogi płynnym odpadem, powstałym podczas odbarwiania oleju opałowego;

 • ilość rozlanej substancji określono na około 20 Mg;

 • wstępne badania laboratoryjne wykazały, że mazisty odpad zawiera 40% frakcji oleju napędowego;

 • sprawca zdarzenia nie został dotychczas ustalony. W tej sprawie prowadzone jest dochodzenie przez Centralne Biuro Śledcze (Wydział w Wałbrzychu);

 • PSPoż. zabezpieczyła miejsce zdarzenia. Pod nadzorem WIOŚ wybrano zanieczyszczenie razem z wierzchnią warstwą gruntu i przekazano do utylizacji do specjalistycznej firmy „SITA” Polska;

Sposób utylizacji zostanie ustalony po wykonaniu kompletnych badań laboratoryjnych .

Badania gruntu, które zostaną ukończone w 2005 roku , wykażą czy zanieczyszczenie zostało usunięte.


Pobieranie 1.25 Mb.

Share with your friends:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna