Spis treściPobieranie 7.5 Mb.
Strona9/23
Data25.10.2017
Rozmiar7.5 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   23

6.2. Inne parametry programu.

6.2.1. Dane urzędu.


W menu Parametry -> Dane urzędu znajduje się formularz w którym zawarte są dane identyfikacyjne jednostki użytkującej system. Jest on podzielony na kilka grup określający typ danych, pierwsza z nich to Urząd – informacja o nazwie, numerze NIP i REGON urzędu. W części Adres znajdują się pełne dane teleadresowe wraz z telefonem, kontaktem e-mail oraz stroną internetową. Bank zawiera dane o nazwie banku oraz koncie bankowym jednostki. Ostania z sekcji – Domyślne dane do wydruków składa się z dwóch zakładek zawierających:

 • Organ wydający dokument – informacja o wystawcy pisma stosowana m.in w decyzjach wymiarowych.

 • Osoby funkcyjne urzędu.


6.2.2. Formaty numerów.


Opcja ta pozwala na ustawienie poszczególnych członów numeratorów wykorzystywanych na zaświadczeniach. Aby edytować numeratory wybieramy kolejno z menu górnego Parametry-> Formaty numerów. Na liście numeratorów wybieramy rodzaj zaświadczenia, do którego będzie zastosowany numerator i wciskamy przycisk .

W celu wprowadzenia nowego numeratora wybieramy przycisk .

Definicja numeratora składa się z części nagłówkowej oraz członów. Do część nagłówkowej zalicz:

 • Kod – unikalne oznaczenie numeratora definiowane w kodzie programu.

 • Nazwa – informacja opisowa dla specyfiki numeratora.

Definiowanie poszczególnych części numeratora odbywa się indywidualnie, każdy człon składa się z pięciu parametrów opisujących jego charakter, typ oraz sposób użycia przy nadawaniu symbolu dla pisma.

 • Opis – informacja opisowa o typie członu.

 • Typ – charakter danych jakie będą umieszczone w członie.

 • Podpowiedź – podpowiadana wartość.

 • Separator – format separatora oddzielający poszczególne części.

 • Grupuj – znaczenie członu lub członów wg których nastąpi numeracja – nadanie numeru kolejnego.

Poniższy rysunek przedstawia przykład definicji numeratora dla „zaświadczenia o figurowaniu w ewidencji podatkowej”, składa się on z pięciu członów – pierwszy z nich to oznaczenie jednostki (w tym przypadku referat Podatkowy „PO), drugi to teczka z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt „3118”, trzecie pole oznacza numer obrębu, w czwartym nadawany jest numer kolejny pisma w obrębie roku systemowego (oraz- w tym przypadku - obrębu geodezyjnego).


PO/3118/10/5/2011
Wprowadzanie modyfikacji do poszczególnych członów numeratora jest dozwolone tylko i wyłącznie wtedy gdy do bazy pism danego typu nie została wprowadzona żadna pozycja. Dotyczy to przede wszystkim położenia pola „Numer kolejny”.

6.2.3. Pozostałe parametry.


Aby ułatwić pracę z programem, zaimplementowano w nim również następujące funkcje pomocnicze:

 • Rok systemowy: wejście poprzez menu górne-> Parametry-> Rok systemowy, jak wskazuje nazwa - ustawienie domyślnego roku w programie,

 • Ustawienia użytkownika: dostęp poprzez menu górne-> Parametry-> Ustawienia użytkownika, w zakładce tej przypisujemy skróty klawiaturowe do interesujących nas operacji. Z listy po lewej stronie okna wybieramy operację jakiej chcemy nadać skrót klawiaturowy, następnie myszką klikamy na białe pole przedstawione tutaj: i naciskamy na klawiaturze wybraną przez nas kombinację klawiszy. Poczynione zmiany można zapisać przy pomocy przycisku , lub anulować korzystając z przycisku .

 • Zmiana hasła: dostęp poprzez menu górne-> Parametry-> Zmiana hasła, w oknie tym możemy zmienić hasło dla aktualnie zalogowanego użytkownika. Wpisujemy nowe hasło w górnym polu i powtarzamy je w polu dolnym.

 • Pasek przycisków, linia statusu, zegar: włączenie/ wyłączenie wymienionych elementów

 • Kopia bazy, przenoszenie do bazy BIN, import, aktualizacja sieciowa- zaawansowane opcje zarządzające bazą danych, mogą być używane tylko po uprzednim skontaktowaniu się z firmą BUK Softres !!


Pobieranie 7.5 Mb.

Share with your friends:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   23
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu