Spis treściPobieranie 7.5 Mb.
Strona8/23
Data25.10.2017
Rozmiar7.5 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   23

5.1. Słownik pracowników.


Kartoteka Pracownicy służy do przechowywania informacji o pracownikach firmy. Definicja pracowników polega na podaniu ich nazwiska, imienia i identyfikatora. Zaleca się aby identyfikator składał się z nazwiska i imienia pracownika.  Status archiwalny służy do ukrycia pracownika, który już nie jest pracownikiem firmy. Jeżeli dany pracownik ma być użytkownikiem tego programu należy utworzyć mu użytkownika systemu, w opcji słownik użytkowników.

Kartoteka pracowników jest jednym z elementów wspólnych dla każdego z programów pakietu Sprawny Urząd autorstwa BUK Softres. Słownik ten jest podzielony na kilka części składowych: w górnej części okna znajduje się panel z przyciskami odpowiadającymi za zarządzanie pozycjami na liście, poniżej lista wszystkich osób wprowadzonych do systemu. W części środkowej umiejscowione okno z podstawowymi danymi pracownika, tj. imię, nazwisko, identyfikator i przynależność do określonej grupy, działu miejsca pracy. Poniżej widzimy okno danych dodatkowych podzielone na odpowiednie zakładki tematyczne (Kontakty, Adresy, Tożsamość, Opis, Rejestry/ stanowiska, Funkcje). Poniżej okna z zakładkami umiejscowiono pasek sterujący filtrem wyszukiwania. Jest więc przycisk o nazwie Filtr, za pomocą którego definiujemy warunki wyszukiwania, oraz przycisk aktywacji/ dezaktywacji filtra. Po zakończeniu operacji opuszczamy słownik przyciskiem .

6. Struktura programu, definiowanie parametrów.

6.1. Główne słowniki programu.


Wprowadzanie danych w Systemie Podatkowym w dużej mierze opiera się o wybór wpisów ze słownika, ma to miejsce m.in. podczas wprowadzania nowych kart podatkowych, nanoszenia gruntów, ulg, nieruchomości na daną kartę, zarządzania współwłaścicielami itp. Dostęp do słowników mamy poprzez menu główne-> Słowniki.

6.1.1. Kartoteka kontrahenta.


Słownik omawiany w tym podrozdziale stanowi bazę wszystkich osób, które kiedykolwiek miały kontakt z urzędem i jest wykorzystywany we wszystkich modułach ZSI Sprawny Urząd, stanowi on integralną część systemu. Znajdują się tutaj informacje teleadresowe podatników, dostawców, odbiorców itp. których dane są przetwarzane w poszczególnych programach. W Systemie Podatkowym słownik ten nie jest umieszczony w menu głównym, w zakładce Słowniki, lecz w zakładce Kartoteki pod nazwą Podatnicy. Formularz składa się z listy rekordów oraz panelu danych osobowych i zakładek tematycznych.Lista rekordów może być sortowana wg zawartości każdej kolumny (po kliknięciu na jej nagłówek) tzn. zgodnie z kolejnością alfabetyczną lub od wartości najmniejszej do największej. Jest to uzależnione od typu pola wg którego chcemy uszeregować dane. Pole identyfikator jest złożeniem pól nazwisko/nazwa oraz imię. Aby w liście wyszukać odpowiedni wpis, po zasortowaniu, należy rozpocząć wpisywanie wyszukiwanego wyrażenia. Pod listą system będzie wyświetlał wpisane znaki, a kursor w formie belki zostanie ustawiony na najbardziej zbliżonym wpisie w tabeli rekordów. Wszystkie operacje jakie można wykonywać tzn. dodanie nowego kontrahenta, usunięcie, edycja, zatwierdzenie itd. obsługuje standardowy nawigator danych omówiony w podrozdziale (4.1). Aby dodać nowego kontrahenta wciskamy przycisk i uzupełniamy kolejno pola. Program wymaga od nas uzupełnienia pół Nazwa i Typ (osoba fizyczna, prawna i inne). Pozostałe pola nie są wymagalne. Gromadzenie danych personalnych i adresowych w tej kartotece ma służyć użytkownikom systemu.Ze względu na to, że baza jest wspólna dla wszystkich systemów nie należy w niej dublować rekordów aby zachować jednoznaczność wpisów. Oznacza to iż jeden kontrahent powinien widnieć tylko jeden raz w bazie danych.

Zakładki tematyczne zawierają dane rozszerzone potrzebne do identyfikacji kontrahenta • Kontakt – dane teleadresowe, adres, adres do korespondencji, telefon, fax, e-mail. • Inne – dodatkowe dane identyfikacyjne, imiona rodziców, data urodzenia/zgonu, paszport, dowód osobisty. • Kategorie – przyporządkowanie do określonej grupy, branży wg wartości słownikowych.

 • Osoby / Opis – dodatkowe osoby reprezentujące jednego kontrahenta.

 • Dokumenty / Sprawy – dokumenty i sprawy przyporządkowane do kontrahenta – powiązanie z Systemem Obiegu Dokumentów.

 • Funkcje – operacje przetwarzające dane w bazie kontrahentów. Ukrywanie / pokazywanie klientów, łączenie rekordów. Przed wykonywaniu tych operacji należy skonsultować się z producentem – dlatego że niektóre z funkcji są nieodwracalne – powinny być wykonywane po gruntownym przeszkoleniu !!!.


6.1.2. Słownik parametrów głównych.


Przed rozpoczęciem właściwej pracy z programem należy sprawdzić w menu Słowniki -> Parametry podatkowe zapisane tam informacje. Stanowią one propozycje wyjściowe, które zależnie od potrzeb, mogą być, a w niektórych przypadkach muszą być modyfikowane oraz uaktualniane przez użytkownika stosownie do potrzeb. Słownik parametrów głównych dotyczy danych (stawek, dat, sposobów zaokrąglania danych itp.) potrzebnych do prawidłowego wyliczenia podatku oraz wydruku decyzji wymiarowych. Podzielony jest na następujące zakładki tematyczne: Parametry ogólne; Wydruk nakazów; Inne; Baza binariów, Aktualizacja.

W pierwszej zakładce mamy do ustawienia następujące parametry:

 • Daty rzeczywiste lub podatkowe - ustalamy tryb dat w programie, tj.: rzeczywiste czy podatkowe.

W przypadku dat rzeczywistych, operacje takie jak np. zakup gruntu wpisujemy z datą rzeczywistą, czyli z datą zapisu notarialnego. Przy ustawieniu dat podatkowych, daty operacji wpisujemy zgodne z terminem opodatkowania, czyli od kiedy dana zmiana ma być uwzględniona w naliczaniu podatku (np. pierwszy dzień miesiąca następnego po miesiącu, w którym dokonano zakupu);

 • Maksymalna wysokość ulgi inwestycyjnej (w procentach);

 • Okręg podatkowy;

 • Daty płatności kolejnych rat;

 • Stawka podatku leśnego – wysokość stawki podatku leśnego ustalona Uchwałą Rady Gminy, w przypadku braku takiej uchwały przyjmujemy stawkę ustawową;

 • Stawka maksymalna podatku leśnego – stawka ustawowa podawana w celu liczenia skutków;

 • Stawka podatku rolnego /2,5q żyta/ - wysokość stawki podatku rolnego wyliczana na podstawie ceny skupu żyta ustalonej Uchwałą Rady Gminy, w przypadku braku takiej uchwały przyjmujemy stawkę ustawową;

 • Stawka maksymalna podatku rolnego - stawka ustawowa (dla 2,5 q żyta) podawana w celu liczenia skutków;

 • Stawka do obliczenia przychodowości;

 • Zaokrąglenie łącznego zobowiązania – przy zaokrągleniach podajemy ilość miejsc po przecinku;

 • Zaokrąglenie raty zobowiązania;

 • Zaokrąglenie jednostkowego podatku;

 • Zaokrąglenie poszczególnych podatków w racie zobowiązania;

 • Zaokrąglenie ulg;

 • Algorytm zaokrąglania podatku rolnego przed ulgami – wartość „0” oznacza zaokrąglanie kwoty naliczonego podatku przed uwzględnieniem ulg, wartość „1” oznacza zaokrąglanie kwoty podatku po uwzględnieniu ulg.


Na zakładce Wydruk nakazów określamy parametry dotyczące decyzji wymiarowych, zaznaczenie kwadracika obok parametru powoduje włączenie opcji:

 • Drukowanie nakazów dla współwłaścicieli;

 • Drukowanie głównego właściciela w sekcji udziałowcy;

 • Drukowanie nakazów zerowych;

 • Drukowanie sekcji adresowania kopert;

 • Zapisywanie/ Odczytywanie nakazów z/do bazy;

 • Drukowanie nakazów ze wzorców RTF - innego niż domyślny, z możliwością edycji po wygenerowaniu;

 • Drukowanie dowodu wpłat sumującego;

Opcje dotyczące wydruku dwustronnego:

 • Przed wydrukiem należy pytać się o włączenie DUPLEX`u;

 • Włączenie wydruku dwustronnego DUPLEX;

 • Obracanie kartki wzdłuż (dupSimplex, dupVertikal, dupHorizontal) – przy wyłączonej funkcji DUPLEX ustawiamy na dupSimlex, przy włączonej funkcji DUPLEX ustawiamy dupVertikal lub dupHorizontal – w zależności od ustawień drukarki.

W zakładce Inne ustawiamy następujące parametry:

 • Przesyłanie wymiaru do księgowości podatkowej kontrolować wprowadzoną data doręczenia;

 • Indywidualne rachunki NRB – wprowadzamy numer rachunku bankowego (od 3 do 16 znaków);

 • Automatycznie przypisz ulgę gruntową dla nowej pozycji.

 • Numerator nakazów – do wyboru trzy opcje: 21 - numeracja podatkami i obrębami (w numerowaniu nakazów oprócz obrębów pod uwagę będzie brany rodzaj nakazu –rolny, leśny, nieruchomość, łączny) ; 31 - numeracja obrębami – numeracja w ramach obrębu podatkowego; 81 – numeracja podatkami – numeracja w ramach rodzaju nakazu.

W zakładce Baza binariów określamy czy decyzje wymiarowe po wydrukowaniu mają być zapisywane do bazy, by potem można je było w każdej chwili odtworzyć w niezmienionej postaci, z możliwością usunięcia pliku z bazy i wygenerowania nowej decyzji. Przy tej opcji należy wskazać lokalizację bazy binarnej, do której będą zapisywane wydruki. Jeżeli nie zaznaczymy tej opcji decyzje wymiarowe będą za każdym razem generowane na nowo.

W zakładce Aktualizacja ustawiamy, czy przy starcie program ma sprawdzać czy jest dostępna aktualizacja.

Przycisk Parametry zaawansowane uruchamia słownik parametrów technicznych i zmiennych przekazywanych do wydruków. Słownik ten jest obsługiwany przez pracowników BUK Softres.

6.1.3. Słownik parametrów głównych i stawek.


Słowniki ten jest podzielony na kilka mniejszych słowników pomocniczych:

 • Typy podatków

W słowniku tym konfigurujemy typy podatków używanych w programie. Każdy z podatków jest scharakteryzowany przez kod, nazwę oraz kolejność z jaką dane pozycje będą się pojawiały w programie podczas wybierania ze słownika. Pozycjami zarządzamy poprzez standardowy panel umieszczony w górnej części okna.

 • Ulg podatkowych

W słowniku tym konfigurujemy rodzaje ulg przydzielanych poszczególnym podatnikom. Każda z ulg jest opisana poprzez unikalny kod, nazwę, stawkę procentową obniżenia, algorytm obliczeń, oraz kolejność z jaką dane pozycje będą się pojawiały w programie podczas wybierania ze słownika. Pozycjami na liście zarządzamy poprzez panel umieszczony w górnej części okna. Program skonfigurowany jest zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie obliczania ulg.
 • Rodzaje i stawki podatków od nieruchomości

Na ten słownik należy zwrócić szczególną uwagą, powinien być wypełniony poprawnymi wartościami podczas pierwszego uruchomienia systemu podatkowego. W słowniku tym wpisujemy rodzaje nieruchomości zgodnie z Uchwałą Rady Gminy wraz z obowiązującymi stawkami oraz stawkami maksymalnymi dla danego rodzaju (stawki ustawowe). Każda z pozycji na liście jest opisana poprzez kod, nazwę powszechnie stosowaną, rok obowiązywania, jednostkę powierzchni, stawkę ustaloną przez Radę Gminy, stawkę maksymalną - ustawową, symbol GUS oraz numer z jakim dane pozycje będą się pojawiały w programie podczas wybierania ze słownika. Poszczególnymi pozycjami zarządzamy korzystając z panelu przycisków w górnej części okna.

 • Zwolnienia nieruchomości

Słownik służący do wprowadzania typów zwolnień w podatku od nieruchomości. Standardowy panel przycisków ułatwia zarządzanie pozycjami na liście. Definiując kolejne zwolnienie podajemy jego kod, nazwę powszechnie stosowaną, procent zwolnienia od kwoty obliczonej, rok, w którym dane zwolnienie funkcjonuje, kolejność na liście głównej zwolnień, oraz typ zwolnienia (rozróżniamy tutaj zwolnienia gminne oraz ustawowe).

6.1.4. Słowniki klasyfikacji gruntów.


W tej grupie wydzielono następujące słowniki:

 • Okręgi podatkowe.

Poszczególne okręgi są opisane poprzez kod, nazwę powszechnie stosowaną i kolejność na liście.

 • Klasy gruntów

Zbudowany tak samo jak słownik okręgów, wpisujemy klasę, nazwę klasy i jej pozycję na liście.

 • Klasy gruntów – przeliczniki

Słownik klas gruntów - przeliczniki jest ściśle powiązany z trzema innymi słownikami (okręgów, rodzajów gruntów, klas). Przy definiowaniu nowej pozycji na liście wybieramy okręg (nie powinno się go zmieniać w czasie pracy z programem), rodzaj gruntu, jego klasę i współczynnik używany do obliczeń. Okręg, rodzaj i klasę możemy wybrać bądź w postaci kodu z listy rozwijalnej, bądź ze słowników pomocniczych umieszczonych obok list rozwijalnych. Słowniki pomocnicze to: słownik okręgów, słownik rodzajów gruntów oraz słownik klas. Po wybraniu odpowiednich wartości ze słowników uzupełniamy współczynnik dla przeliczeń.

 • Rodzaje gruntów

Każdej pozycji przypisujemy odpowiedni kod, nazwę powszechnie stosowaną, rok, typ opodatkowania (rolny, leśny, nieruchomość, brak sposobu opodatkowania), symbol oznaczania przez GUS, parametr odpowiadający za zwolnienie z podatku, kolejność z jaką będzie się pojawiał podczas wybierania ze słownika oraz kod powiązania z z nieruchomością i współczynnik przeliczenia z 1 ha na jednostkę miary przydzieloną do wybranego kodu w słowniku rodzajów nieruchomości. Wypełnianie tych dwóch ostatnich pól nie jest obligatoryjne, jeżeli je wypełnimy, to podczas dodawania gruntu powiązanego z nieruchomością program automatycznie zaproponuje dodanie wpisu do ewidencji nieruchomości.

 • Słownik użytków

Słownik użytków charakteryzuje opisane w nim pozycje poprzez kod, nazwę powszechnie stosowaną, stopień zwolnienia od podatku w procentach oraz symbol i typ podatku, w którym możemy go zastosować (rolny, leśny, nieruchomość). Ponadto można wprowadzić tym zwolnienia: gminne czy ustawowe.


6.1.7. Słownik obrębów.


 • Słownik obrębów podatkowych

Słownik obrębów podatkowych jest powiązany ze słownikiem obrębów geodezyjnych. W tym słowniku dany obręb podatkowy możemy, oprócz standardowego określenia go poprzez numer i nazwę powszechnie stosowaną, powiązać z obrębem geodezyjnym i konkretną miejscowością.

 • Słownik obrębów geodezyjnych

W pierwszej kolejności należy sprawdzić poprawność obrębów geodezyjnych. Nowe obręby wprowadzamy wpisując numer, nazwę, identyfikator, przypisujemy konkretną miejscowość i ewentualnie zaznaczmy czy w danym okręgu obowiązuje ulga górska.

6.1.9. Grupa słowników pomocniczych.
Grupa słowników pomocniczych, jak sama nazwa wskazuje, służy do ułatwienia pracy z programem i używana jest podczas edycji kart podatkowych.

 • Słownik sądów

Pierwszym ze słowników wchodzących w skład tej grupy jest słownik sądów prowadzących wydziały ksiąg wieczystych. Domyślnie są tu wprowadzone sądy z województwa podkarpackiego, obowiązkiem użytkownika programu jest odpowiednie zmodyfikowanie danych do swoich potrzeb.

 • Słowni typów władania

Kolejny słownik określa stosunek podatnika do gruntu względem własności. Każdy z typów władania jest w słowniku określony poprzez kod, odpowiedni rodzaj (dostępne: właściciel, użytkownik wieczysty, posiadacz samoistny, posiadacz zależny, dzierżawca), nazwę powszechnie stosowaną, kolejność na liście, oraz tzw. checkbox służący do zaznaczania opcji czy dla danego typu władania mają być drukowane nakazy.

 • Słownik rodzajów władania IPE – PN został stworzony na potrzeby projektu Ministerstwa Finansów. System informatyczny integrującej platformy elektronicznej współpracujący z ewidencją podatkową nieruchomości (w skrócie IPE-PN) służy do porównywania ze sobą informacji opisujących nieruchomości, gromadzonych w gminnych bazach ewidencji podatkowej nieruchomości oraz w ewidencji gruntów i budynków gromadzonych w bazach powiatowych. Celem działania systemu jest wychwycenie rozbieżności między danymi zapisanymi w obydwu ewidencjach, aby umożliwić w ten sposób wyeliminowanie istniejących niespójności i tym samym poprawić zarządzanie podatkami celem zwiększenia efektywności ich poboru. Sam słownik opisuje pozycje kodem, nazwą oraz kolejnością na liście.

 • Słownik przedmiotów nieruchomości – kolejne rekordy tego słownika składają się z kodu, nazwy i kolejności występowania na liście, określają one typ nieruchomości (budynek, lokal). Słownik ten jest wykorzystywany w ewidencji budynków i lokali.

 • Słownik jednostek miar określa za pomocą jakich jednostek będziemy wpisywać wielkości liczbowe w systemie. Oprócz nazwy, pod jaką dana miara jest określana w języku potocznym, wpisujemy jeszcze jej kolejność na liście, oraz skrót.

 • Słowniki imion i typów władania zbudowane są tak samo, tzn. wartości tam występujące określamy jedynie za pomocą nazw.

6.1.10. Grupa słowników adresowych, o pracowniku i kliencie.


Przedostatnią z grup słownikowych jest grupa opisująca pracowników, klienta, oraz ogólną strukturę adresową. Słowniki znajdujące się w tej grupie mają jednakową budowę, zwykle jest to jedynie kolejność na liście oraz nazwa powszechnie stosowana. Słowniki te opisują nastepujące kategorie:

 • Słowniki adresowe

 • Struktura terytorialna

 • Słownik miejscowości i ulic

 • Słownik państw

 • Słownik typów ulic

 • Kody pocztowe

 • Grupy pracowników

 • Budynki

 • Typ komunikatora

 • Słowniki opisujące osoby klienta

 • Grupy osób

 • Budynki

 • Typ komunikatora

 • Tytuły naukowe

 • Stanowiska

 • Typy osób

 • Funkcje osób

 • Słownik działów

 • Słowniki opisujące klientów

 • Typy klientów

 • Grupy klientów

 • Formy prawne

 • Branże

 • Statusy aktywności

 • Kategorie
Pobieranie 7.5 Mb.

Share with your friends:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   23
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu