Spis treści


Lista unikalnych wartościPobieranie 7.5 Mb.
Strona7/23
Data25.10.2017
Rozmiar7.5 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   23

4.4. Lista unikalnych wartości.


Na zakładkach wyboru warunku wyszukiwania często używane są listy wartości unikalnych uruchamiane za pomocą przycisku  . Przykładowe okno wyboru wartości unikalnych znajduje się poniżej:

Wywołanie okienka powoduje przeszukanie bazy danych i podanie na liście wszystkich unikalnych wartości wprowadzonych w danym polu bazy danych. Zaznaczenie interesujących nas wartości powoduje przeniesienie ich do pola selekcji. Listy te umożliwiają szybkie zorientowanie się jakich wartości możemy spodziewać się w bazie i wybrać tylko te, które nas interesują.

4.5. Warunki wyszukiwania – obsługa filtrów.


W okienkach i zakładkach wyboru danych z bazy stosowane są specjalne pola umożliwiające zadawanie warunków wyboru. Możliwe warunki wyboru są zależne od typu danych, jaki jest przechowywany w bazie. Poza polami logicznymi (przyjmującymi tylko dwie wartości: TAK lub NIE, patrz niżej) warunki zadawane są w polach edycyjnych zwanych polami selekcji. W pola edycyjne wprowadzane są dane, wg których wybierane są rekordy z bazy. Wprowadzenie wzorca bez metaznaków opisanych poniżej powoduje, że program szuka w bazie dokładnie zadanego wzorca z uwzględnieniem wielkości liter. Np. wprowadzenie wzorca "PIOTR" spowoduje wybranie z bazy tylko tych wartości. Wartości takie jak "Piotr", "piotr", "PIOTREK" nie zostaną znalezione, ponieważ nie są identyczne jak podany wzorzec. W celu znalezienia danych wg niepełnych danych możliwe jest zastosowanie tzw. metaznaków.

Dolna część panelu pozwala na ustawianie złożonych indeksów, w lewym oknie znajdują się dostępne pola wg których można dokonywać sortowań, klawiszami i można ustawić bądź wycofać pola wg których nastąpi przesortowanie. Dokonany wybór należy potwierdzić klawiszem funkcyjnym .

W zależności od typu pola dozwolone jest stosowanie określonych metaznaków:

Dla wszystkich typów pól dozwolone są metaznaki:

 • = - wyszukanie dokładnie wskazanej wartości. Jeżeli chcemy wyszukać konkretną wartość możemy pominąć ten znak ponieważ jest on stosowany domyślnie w przypadku, gdy nie został podany inny metaznak. Konieczne staje sie użycie znaku = jeżeli chcemy wyszukać pola, które posiadają puste wartości. Np. wprowadzając w kontruktorze tylko znak = wyszukamy te rekordy, które nie mają wprowadzonych danych w tym polu. I tak, jeżeli chcemy wyszukać osoby w bazie danych, które nie mają wprowadzonego imienia, musimy w konstruktorze Imię wprowadzić znak =. W wyniku otrzymamy wszystkie osoby bez wprowadzonego imienia.

 • <> - wyszukanie wartości różnej od podanej w warunku wyszukiwania. Np. podanie "<>1" wyszuka wszystkie wartości różne od jedności. Analogicznie do metaznaku =, użycie w polu kontstruktora samego metaznaku <>, spowoduje wyszukanie wartości, które nie są puste, tzn. posiadają przypisaną dowolną wartość. Np. w przykładzie powyżej zostaną wybrane tylko te osoby, które mają wprowadzone imię. Osoby bez wprowadzonego imienia zostaną odrzucone.

 • >, <, >=, <= - metaznaki większości, mniejszości, większe lub równe oraz mniejsze lub równe. Najczęściej stosowane są w polach liczbowych (dotyczy również dat), gdzie po metaznaku podaje się wskazaną wartość, np. ">22", "<=0" lub ">=23-03-2002" - czyli wszystkich dat powyżej 22 marca 2002 roku (format dat podawanych w warunku jest zależny od ustawień systemowych). Dla pól tekstowych o większości lub mniejszości danego ciągu znaków świadczą kody przypisane poszczególnym literom. Kody te są uporządkowane wg alfabetu. O kolejności uporządkowania polskich liter decyduje baza danych, na której pracuje program. Dla większości współczesnych baz prawidłowe uporządkowanie polskich liter jest osiągalne i zależy od poprawnej instalacji motoru bazy danych i jego wersji. Na starszych serwerach baz danych polskie litery mogą być zawsze umieszczane na końcu.

 • | - metaznak lub. Jeżeli chcemy wyszukiwać kilka wartości naraz, należy je rozdzielić tym meta znakiem, np. wpisanie warunku "1|2|3" spowoduje wybranie z bazy danych mających wartość 1, 2 lub 3. Możliwe jest podanie maksymalnie do 9 alternatywnych wartości.

Dla pól tekstowych:

 • %- zastępuje dowolny ciąg znaków. Przykłady:

  • "PLA%" - wyszuka wszystkie wartości zaczynające się od liter "PLA", np. "PLA", "PLATNY", "PLAnowany" itp.

  • "%EK" - wyszuka wszystkie wartości kończące się na litery "EK" czyli np. "JUREK", "WOJTEK" itp.

  • "%IR%" - wyszuka ciąg zawierający litery "IR", np. "FIRMA", "MIR" itp.

Oba metaznaki można łączyć w jednym warunku wyszukiwania, np. "B_R%" spowoduje wyszukanie wszystkich słów zaczynających się od B i mających trzecią literę R, czyli np. "BURAK", "BORSUK" itp. Metaznaków % i _ nie można łączyć z metaznakami wymienionymi powyżej z wyjątkiem negacji, czyli metaznaku <>. Użycie tego metaznaku przed zadanym warunkiem odwraca wynik wyszukiwania. Inaczej mówiąc wyszukiwane są te wartości, które nie spełniają zadanego warunku wyszukiwania, np. "<>P%" wybierze wszystkie dane, które nie zaczynają się od P.

Dla pól tekstowych, liczbowych lub kwotowych:

- zadanie przedziału wybieranych wartości. Wybierany przedział jest przedziałem zamkniętym, tzn. wartości graniczne są też wybierane, np. dla warunku w polu liczbowym "1:10" zostaną wybrane wszystkie wartości od 1 do 10 włącznie z granicznymi wartościami 1 i 10.

Dla pól daty i czasu:

- zadanie przedziału wybieranych wartości. Warunki wyboru są identyczne jak dla wyżej opisanych pól tekstowych i liczbowych, z tą różnicą, że zamiast znaku : używamy dwóch kropek .., np. jeżeli chcemy wybrać przedział dat ze stycznia 2011r. to musimy wprowadzić warunek "2011-01-01 .. 2011-01-31".

4.6. Kalendarz.


Standardowe okienko do wyboru daty. Okienko to często wywoływane jest w programie gdy mamy do wyboru konkretną datę, np. w warunkach wyszukiwania za pomocą przycisku. Po uruchomieniu pojawi się okno wyboru daty: W górnej części okienka wybieramy interesujący nas miesiąc i rok, co skutkuje automatycznym wyświetleniem dni danego miesiąca w danym roku. Kliknięcie myszą na kratkę z danym dniem przenosi zaznaczenie na wskazany dzień (powyżej 4-IX, zaznaczony granatowym prostokątem). Wybranie przycisku Zatwierdź lub naciśnięcie klawisza Enter powoduje wybranie wskazanego dnia. Rezygnacji w wyboru dokonujemy poprzez naciśnięcie przycisku Anuluj lub klawisza Esc.

5. Definiowanie użytkowników programu.


Opcja definiowania operatorów systemu dostępna jest dla administratora systemu. Po wybraniu z menu Słowniki->Słownik użytkowników pojawi się formularz:Do obsługi funkcji służą przyciski nawigatora.  Przy dodawaniu nowego użytkownika należy przypisać mu nazwisko i imię z listy pracowników za pomocą przycisku . Oznacza to, iż użytkownik powinien być zdefiniowany jako pracownik. Wyjątek stanowi użytkownik ADM - jednak ten użytkownik jest użytkownikiem "technicznym" i nie powinien być standardowym operatorem systemu, gdyż nie jest on pracownikiem.

Gdy zachodzi potrzeba można nadać użytkownikowi uprawnienia administratora systemu . Użytkownik o prawach administratora ma prawo do bardzo dużej modyfikacji funkcjonalności systemu np. administrator może zablokować możliwość pracy w systemie dla wybranego konta poprzez .

W zależności od potrzeb użytkownik o prawach administratora może określić poziom uprawnień dla wybranego operatora dokonując modyfikacji w opcji .

Kartoteka Pracownicy służy do przechowywania informacji o pracownikach firmy (jednocześnie użytkownikach programu). Definicja pracowników polega na podaniu ich nazwiska, imienia i identyfikatora. Zaleca się aby identyfikator składał się z Nazwiska i imienia pracownika.  Status archiwalny służy do ukrycia pracownika, który już nie będzie użytkownikiem systemu. Po zdefiniowaniu pracownika należy utworzyć mu użytkownika systemu, w opcji słownik użytkowników.


Pobieranie 7.5 Mb.

Share with your friends:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   23
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu