Spis treści


Zamknięcia. 11.1. Zamknięcie trybu wymiarowegoPobieranie 7.5 Mb.
Strona23/23
Data25.10.2017
Rozmiar7.5 Mb.
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23

11. Zamknięcia.

11.1. Zamknięcie trybu wymiarowego.


Zamknięcie wymiaru oznacza przejście z trybu wymiarowego do trybu zmian. Zamknięcia wymiaru dokonujemy po naliczeniu wymiaru i wysłaniu go do modułu Księgowość Podatkowa. Po zamknięciu wymiaru klawisz na karcie podatkowej jest nieaktywny. Dostępna staje się wówczas opcja przeliczenia w trybie zmian, automatycznie zostaje otwarty Rejestr przypisów i odpisów.

Aby zamknąć wymiar należy z menu Operacje wybrać opcję Zamknięcie wymiaru, program wyświetli okno w którym należy wybrać datę wykonania operacji i kliknąć w kwadracik przy napisie Zamknij wymiar z datą. Po zatwierdzeniu klawiszem , program przejdzie do sprawdzania dat wykonanych naliczeń. Warunkiem poprawnego przebiegu opisywanej procedury jest to, iż wskazana data nie jest wcześniejsza od któregokolwiek naliczenia wymiaru. W przypadku gdy nie jest on spełniony system wyświetli odpowiedni komunikat i program wróci do momentu wyboru daty zamknięcia. Po podaniu prawidłowej daty i wykonaniu zamknięcia wymiaru w oknie głównym aplikacji pojawi się odpowiedni wpis informujący o zmianie trybu działania systemu.

Zamknięcia trybu wymiarowego wykonujemy w każdym kontekście z osobna.Istnieje możliwość wykonania operacji przeciwnej do opisywanej w tym rozdziale tzn. odblokowania trybu wymiaru, dotyczy ona tylko użytkowników o statusie „Administrator”, opcje wykorzystujemy tylko w szczególnych przypadkach.


11.2. Zamknięcie roku.


Operację zamknięcia roku wykonujemy po wprowadzeniu wszystkich zmian dotyczących zamykanego roku oraz po uzgodnieniu rejestru przypisów/odpisów. Operacja ta ma na celu wykonanie automatycznej archiwizacji wszelkich zapisów dokonanych w ewidencji w bieżącym roku obrachunkowym, dotyczy to gruntów, nieruchomości, budynków, działek i pozycji rejestrowych. Ponadto zastają założone wartości słownikowe na nowy rok budżetowy: stawki, parametry.

Po dokonaniu wszystkich potrzebnych uzgodnień można przejść do właściwych operacji związanych z zamknięciem roku. Operację zamknięcia roku wykonujemy przy ustawieniu kontekstu osób fizycznych. Rok zostanie zamknięty dla wszystkich kontekstów. Procedurę rozpoczynamy od zalogowanie się na ostatni dzień bieżącego roku (np. 31/12/2009), następnie wybieramy z menu Operacje opcję Zamknięcie roku, na ekranie zostanie wyświetlone okno ze wskazaniem nowego roku budżetowego. Naciśnięcie klawisza rozpocznie wykonywanie funkcji.Operację zamknięcia roku należy wykonywać po archiwizacji bazy danych tzn. wykonaniu kopii plikówu podatki.fdb i podatki_bin.fdb.

Program wyświetli komunikat rozpoczęcia procedury, a następnie przejdzie do właściwych czynności otwarcia nowego roku obrachunkowego.

O zakończeniu zamykania roku operator zostanie poinformowany stosownym komunikatem. Po zakończeniu czynności związanych z przejściem do nowego roku należy ponownie zalogować się do systemu.

Program domyślnie ustawia bieżący rok obrachunkowy, w przypadku gdy użytkownik chce przeglądać zapisy z poprzednich lat należy na panelu głównym kliknąć pole oznaczone jako Rok systemowy - zostanie wyświetlona lista dostępnych lat, wskazanie jednego z nich spowoduje przejście do danych archiwalnych lub do bieżącego roku podatkowego.

12. Administracja.


System poza funkcjonalnością związaną z bieżącą pracą w systemie posiada mechanizmy administracyjne pozwalające na obsługę bazy danych w zakresie badania spójności, aktualizacji czy też zarządzania dostępem do programu – zarządzanie uprawnieniami.

12.2. Aktualizacja programu.


Procedura aktualizacji podzielona jest na dwa etapy, pierwszy z nich to uaktualnienie bazy danych, a drugi oprogramowania. Ze względu na architekturę (klient-serwer) w jakiej został zaprojektowany system aktualizacja bazy danych może być przeprowadzona bezpośrednio z serwera lub ze stacji klienckiej. Aktualizacja bazy i programu odbywa się za pośrednictwem łącza internetowego. Przy uruchomieniu programu w lewym górnym rogu pod informacją o numerze wersji – o ile jest dostępna wyższa wersja programu – pojawi się napis „Dostępna jest nowsza wersja programu nr wersji' kliknij TUTAJ aby pobrać”. Kliknięcie na ten link spowoduje, że otworzy się okno Aktualizacji programu , w którym trzeba kliknąć na przycisk Pobierz. Dostępne pakiety aktualizacyjne zostaną pobrane z sieci, następnie klikamy na Wykonaj aktualizację i zarówno program jak i baza zostaną zaktualizowane. W przypadku wykrycia przez aplikację jakiegoś problemu operator zostanie o tym poinformowany stosownym komunikatem. W przypadku bezproblemowego przejścia przez wyżej opisaną procedury program zmieni wersję na aktualną – będzie to widoczne w lewym górnym rogu panelu głównego. Ta sama operacja jest dostępna w menu Operacje-> Pobierz aktualizacje programu.

W przypadku pracy wielostanowiskowej należy wykonać również drugi etap „upgrade” polegający na uaktualnieniu oprogramowania roboczego czyli plików wykonywalnych na każdej ze stacji klienckich. Do tego celu możemy wykorzystać opcję Operacje-> Aktualizacja sieciowa programu. Polega ona na odpowiednim przygotowaniu i przeniesieniu pliku wykonywalnego exe na inne stanowiska poprzez mechanizm sprawdzania aktualnej wersji. Po wybraniu z menu opisanej funkcji program zapyta o wygenerowanie paczki uaktualniającej. Potwierdzenie rozpocznie działanie procedury, a po jej zakończeniu pojawi się komunikat - „Aktualizacja przygotowana”.

Teraz wystarczy wejść do aplikacji na stacji roboczej ze starszą niż bieżąca wersją, a program wyświetli komunikat z informacją o możliwości uaktualnienia. Potwierdzenie tej operacji spowoduje pobranie nowszej wersji, powtórne wejście do programu umożliwi pracę z najnowszą wersją oprogramowania – informacja w lewym górnym rogu panelu głównego.Ze względu na złożoność procedury oraz bezpieczeństwo danych należy przed każdą aktualizacją wykonać kopię bazy danych. W przypadku wystąpienia błędów podczas wykonywania skryptów aktualizacyjnych należy skontaktować się z producentem oprogramowania „BUK Softres”.

12.3. Zmiana hasła użytkownika.


Użytkownik po zalogowaniu ma możliwość dokonania zmiany hasła dostępowego do systemu, z menu Parametry należy wybrać opcję Zmiana hasła, na ekranie pojawi się formularz zmiany, wprowadzamy nowe hasło, a następnie je powtarzamy. Po poprawnym zweryfikowaniu program wygeneruje komunikat o dokonaniu zmiany hasła.
13. Dodatki.


Funkcjonalności opisane w tym rozdziale mają charakter dodatkowych narzędzi wspomagających, nie mają one znaczącego wpływu na bieżącą prace operatora, a jedynie są elementami spójnymi z innymi modułami ZSI Sprawny Urząd”.

13.1. Baza przypomnień.


System wyposażony jest w funkcjonalność określaną jako Przypominacz (menu Przypomnienia) i służy do definiowania parametrów przypomnień. Przypomnienia mogą być jednorazowe, generowane z określonym odstępem czasowym, codzienne, comiesięczne itp. Przypomnienie może być niezwiązane lub skojarzone z konkretną sprawą, czynnością, zadaniem lub planem. Nieocenioną zaletą przypomnień jest to, że żadna, nawet błaha sprawa nie zostanie przeoczona. Właściwe korzystanie z Przypominacza oraz systematyczna praca z programem pozwala w pełni wykorzystać jego zalety. Przeglądanie i zarządzanie przypomnieniami dokonuje użytkownik w oknie wywoływanym poprzez opcję Baza przypomnień. Wyświetlone są tutaj wszystkie przypomnienia zdefiniowane przez użytkownika, jak również i te skierowane do niego przez innych użytkowników. W liście u góry okna znajduje się lista przypomnień, natomiast poniżej szczegółowe informacje o wybranym przypomnieniu. Wybrane przypomnienie można edytować (w oknie definiowania przypomnienia), zmieniając jego harmonogram, uśpić na określony czas lub je usunąć.

Dodanie nowego przypomnienia następuje po wybraniu z menu opcji Nowe przypomnienie.

Definiowanie przypomnienia rozpoczynamy od wskazania, dla kogo przypomnienie zostanie wygenerowane. Domyślnie podpowiadana jest osoba pracująca z programem, czyli zalogowany użytkownik. W tym przypadku użytkownik generuje dla siebie przypomnienia, które pozwolą mu nie zapomnieć o żadnej ważnej sprawie, spotkaniu itp. Jeżeli chcemy wygenerować komunikat dla innego pracownika lub przekazać mu wiadomość (w dowolnym dniu o dowolnej porze), należy skorzystać z przycisku słownika znajdującego się przy polu Dla. Po wyborze pracownika, do którego ma zostać wysłany komunikat, zostanie wyświetlony identyfikator wybranej osoby. Następnym krokiem jest zdefiniowanie daty i godziny pierwszego przypomnienia. Znaczenie daty i godziny jest zależne od wybranego poniżej typu przypomnienia. Dla przypomnień jednokrotnych określamy datę i godzinę pojawienia się przypomnienia. Dla typu odstęp czasu lub roczne określamy datę i czas pierwszego przypomnienia, następne generowane są co zadany okres czasu lub co roku. Dla przypomnień typu codziennie data oznacza datę pierwszego przypomnienia, natomiast przypomnienia będą generowane o wskazanej godzinie w zaznaczone dni tygodnia. W przypomnieniach typu miesięczne data określa pierwsze przypomnienia, a zarazem wskazuje na dzień przyszłych miesięcy, w którym zostanie wygenerowane przypomnienie. Podsumowując, istnieją następujące typy przypomnień:

- jednokrotne - generowane o wskazanej dacie i godzinie. Zaznaczenie opcji Natychmiastowe przypomnienie ustawia typ na jednokrotne, a datę i czas ustawia na aktualnej godzinie. Takie przypomnienie zostanie wyświetlone przy następnym odczycie harmonogramu przypomnień.

- odstęp czasu - przypomnienia generowane co pewien określony odstęp czasu zadany w godzinach i minutach. Wybranie tego typu przypomnienia powoduje wyświetlenie pól do zadania odstępu czasu.

- codzienne - definiowanie przypomnień generowanych o określonej godzinie we wskazane dni tygodnia. Użytkownik określa, w które dni tygodnia mają być generowane przypomnienia.

- miesięczne - definiowanie przypomnień pojawiających się w określony dzień miesiąca. Dzień ten określany jest podczas podawania daty pierwszego przypomnienia. W tym dniu będą generowane przypomnienia, w miesiącach zaznaczonych przez użytkownika.

- roczne - przypomnienia generowane w określony dzień w roku. Tutaj użytkownik podaje tylko datę i godzinę przypomnienia. Przypomnienie jest generowane w kolejnych latach.

Użytkownik po zdefiniowaniu harmonogramu może określić czy przypomnienie ma się ukazywać bez względu na operacje wykonywane w programie czy też ma się nie ukazywać gdy użytkownik wykonuje operacje zmieniające bazę danych. Jeżeli powiadomienie ma się ukazać niezależnie od stanu pracy programu, należy zaznaczyć opcję Wyskakujące, jednakże zalecane jest pozostawienie tej opcji wyłączonej, co zabezpiecza nas przed przerwaniem operacji edycji danych wykonywanych w tym czasie na bazie danych. Przypomnienie ukaże się zaraz po zakończeniu edycji danych. Jeżeli chcemy na pewien czas wyłączyć zdefiniowane przypomnienie należy włączyć opcje Uśpione. Jeżeli chcemy ponownie uaktywnić przypomnienie wystarczy tylko odznaczyć opcję Uśpione bez konieczności definiowania od nowa przypomnienia. Końcowym etapem jest zdefiniowanie nagłówka i treści przypomnienia. Znacznik niezwiązane – jest to dowolnie zdefiniowane przypomnienie, które nie jest powiązane z żadnym elementem funkcjonalnym programu. Takie przypomnienie składa się tylko z treści i nagłówka.

Wszelkie uwagi i pytania dotyczące funkcjonowania systemu prosimy kierować pod adresem:Biuro Usług Komputerowych „SOFTRES”

ul. Zaciszna 44,

35-326 Rzeszów

tel./fax (0-17) 857 35 30, 857 35 40

e_mail: biuro@softres.pl

www.softres.pl

Życzymy przyjemnego i efektywnego użytkowania naszego programu.


Pobieranie 7.5 Mb.

Share with your friends:
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu