Spis treściPobieranie 7.5 Mb.
Strona22/23
Data25.10.2017
Rozmiar7.5 Mb.
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23

10.3. Rejestr wymiarowy.


Rejestr wymiarowy: jest to raport z wydanych decyzji wymiarowych. Wybieramy datę, wg której wyliczany będzie stan rejestru, obręb (nie wybranie obrębu jest równoznaczne z wyborem całej gminy), rodzaje podatku i decyzji oraz status eksportu do księgowości. Przycisk rozpoczyna generowanie rejestru.

10.4. Rejestr przypisów i odpisów.


Z zakładki tej możemy wygenerować rejestr przypisów i odpisów zadając datę początkową i końcową oraz wybrany obręb podatkowy.

10.5. Rejestr ulg.


Analogicznie do powyższych rejestrów tworzymy rejestr ulg, który dzieli się na ulgi gruntowe i inwestycyjne.

10.6. Sprawozdanie.


System wyposażony jest w funkcjonalność generowania sprawozdania z wymiaru. Sprawozdanie generujemy na dzień – datę wprowadzamy w polu Sprawozdanie na dzień. Wybieramy obręb klikając na lupkę lub wybieramy całą gminę pozostawiając puste pole Obręb, dodatkowo można wybrać rodzaj podatnika (w grupie powyżej 1 ha, poniżej 1 ha, podatnicy podatku leśnego) oraz rodzaj decyzji wymiarowej (łączne zobowiązanie, podatek rolny, leśny, od nieruchomości), a także określić czy sprawozdanie ma być generowane z naliczeń przesłanych/ nie przesłanych do księgowości podatkowej. Ponadto możemy wygenerować sprawozdanie tylko z naliczeń za lata ubiegłe. Po określeniu wszystkich warunków selekcji można przejść do przeliczania sprawozdania wciskając przycisk .

10.7. Zestawienie zbiorcze gruntów.


Ten wydruk daje możliwość zestawienia ilościowego wszystkich gruntów z podziałem na rodzaj, klasę i użytek. Zestawienie takie możemy generować według stanu na dzień oraz dla wybranego obrębu.

10.8. Wydruk formularzy.


Opcja ta pozwala nam wydrukować wszelkie inne pisma (kierowane do podatników) z przygotowanych wcześnie wzorców podobnie jak decyzje wymiarowe. W analogiczny sposób wybieramy karty i naciskamy przycisk Wydruk. Program zapyta nas czy drukować dla współwłaścicieli, w kolejnym kroku wybieramy wzorzec interesującego nas wydruku i klikamy przycisk (uwaga! Wybieramy tylko wzorce przygotowane w Rave reports).

10.9. Lista kart podatkowych.


Kolejną opcją w zakładce Wydruki jest Lista kart podatkowych, do wydruku tej listy określamy datę (stan na dzień), wybieramy obręb i zatwierdzamy. Na ekranie zostaną wyświetlone dane, aby je wydrukować klikamy na ikonkę drukarki w lewym górnym rogu, nastepnie wybieramy wzór wydruku i klikamy przycisk .

10.10. Wzorce wydruków.


Wszystkie wzorce pism dostępne są w menu Wydruki -> Wzorce wydruków. W systemie rozróżniane są dwa typy formularzy : (1) – Raport graficzny – do edycji i konstruowania jego struktury wykorzystywany jest moduł Rave - dostarczany wraz z systemem w formie bibliotecznej; (2) – Raport tekstowy - edytorem może tutaj być każdy program edytujący pliki tekstowe.


Tabela formularzy obsługiwana jest poprzez pasek funkcyjny widoczny u góry:

- dodanie nowego formularza, wzorzec graficzny lub tekstowy;

- edycja parametrów formularza, po wybraniu tej opcji dostępne są klawisze funkcyjne obsługujące wybrane opcje;

- usunięcie wskazanego rekordu.

Przejście w tryb edycji lub dodanie nowego raportu spowoduje wyświetlenie okna zawierającego funkcje obsługi pliku wzorca. Pole Nazwa wzorca jest to określenie opisowe pisma/raportu, Grupa, Klasa i Wyróżnik określają sposób i miejsce wywołania w systemie.


Klawisz zaczytuje plik z raportem z wskazanego folderu systemowego. Funkcja eksportuje formularz do podkatalogu Raporty.org. Opcja pozwala na wejście w tryb edycji pól opisowych przekazywanych do formularza w formie parametrów. Aby wejść w tryb edycyjny Raportu graficznego należy uruchomić moduł Rave.
Domyślnym folderem systemowym jest podkatalog programu Raporty.org.

Pobieranie 7.5 Mb.

Share with your friends:
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu