Spis treści


Zarządzanie nieruchomościamiPobieranie 7.5 Mb.
Strona16/23
Data25.10.2017
Rozmiar7.5 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   23

7.7.4 Zarządzanie nieruchomościami.


Kolejny przycisk w panelu przycisków funkcyjnych na karcie podatkowej to . Przyciskiem tym otwieramy okno Ewidencja nieruchomości. Jak w większości okien ewidencyjnych znajdziemy tu panel sterujący:

,

listę elementów (nieruchomości) oraz część informacyjną na dole okna.Nową nieruchomość dodajemy tradycyjnie przyciskiem . W pierwszej kolejności otwiera się okno wyboru pozycji rejestrowej, jeśli danej pozycji nie ma na liście, dodajemy ją przyciskiem i uzupełniamy dane zgodnie z opisem z rozdziału 7.7.1., jeśli pozycja już jest zaznaczamy ją i klikamy na przycisk . Po dokonaniu wyboru program przechodzi do okna Nowa nieruchomość, w którym uzupełniamy kolejne pola:

 • Rodzaj nieruchomości – wybieramy ze Słownika stawek podatków od nieruchomości klikając na ikonkę . W słowniku odnajdujemy interesującą nas pozycję i klikamy na przycisk .

 • Ilość – powierzchnia nieruchomości podawana w m2.

 • Przyjęto – data przyjęcia nieruchomości.

 • Zdjęto – data zdjęcia działki nieruchomości.

 • Opis – dowolny tekst opisujący wybraną pozycję.

Dodawanie nieruchomości kończymy przyciskiem , po czym program wraca do okna Ewidencja nieruchomości.

Grunty na liście możemy poddawać edycji za pomocą przycisku . W oknie edycyjnym możemy zmieniać wszystkie dane łącznie z dopisaniem daty zdjęcia gruntu. Po dokonaniu zmian system wraca do listy nieruchomości, na której widoczne będą wszystkie pozycje podlegające przeliczeniu w danym roku. Aby wyświetlić nieruchomości archiwalne (np. zdjęte w latach ubiegłych) w oknie Ewidencja nieruchomości wybieramy nieruchomości wszystkie w prawym górnym rogu okna. Możliwe jest cofnięcie operacji zdjęcia ponownie wybierając przycisk i usuwając datę zdjęcia.

7.7.5 Zarządzanie budynkami.


Przyciskiem uruchamiamy Ewidencję budynków i lokali.Uwaga!! Ewidencja ta jest przygotowaniem do podatku katastralnego i w chwili obecnej jest nieuzupełniana.


W oknie ewidencyjnym standardowo możemy wyszczególnić: panel sterujący , listę elementów - budynków i część informacyjna w dolnej części okna.

Operacja dodawania nowego budynku – przycisk - zaczyna się od wyboru pozycji rejestrowej, jeśli danej pozycji nie ma na liście, dodajemy ją przyciskiem i uzupełniamy dane zgodnie z opisem z rozdziału 7.7.1., jeśli pozycja już jest zaznaczamy ją i klikamy na przycisk . Po dokonaniu wyboru pozycji otwiera się okno Edycja budynku/lokalu, gdzie uzupełniamy kolejno następujące pola:

 • Działka – przy wprowadzaniu numeru działki program sprawdzi czy podana działka jest już wpisana do systemu, a w przypadku jej braku zaproponuje automatyczne dopisanie tej działki. Zaakceptowanie spowoduje przejście do Edycji działki (patrz rozdział 7.7.3), jeżeli działka była wcześniej wprowadzona do systemu możemy wybrać ją z ewidencji przyciskiem . Po wyborze działki program wraca do okna Edycja budynku/lokalu.

 • Rodzaj – wybierany ze Słownika przedmiotów nieruchomości ;

 • Identyfikator;

 • Ilość - powierzchnia budynków podawana w m2;

 • Wartość - wartość budynku (wpis niewykorzystywany)

 • Przyjęto – data przyjęcia budynku/lokalu;

 • Zdjęto – data zdjęcia budynku/lokalu;

 • Adres – lokalizacja budynku/lokalu – domyślnie przyjęty jest adres głównego właściciela karty. Aby zmodyfikować adres wciskamy przycisk , otworzy się okno Edycja adresu, gdzie możemy wpisać nowy adres, przy uzupełnianiu pola miejscowość możemy posłużyć się słownikiem miejscowości dostępnym pod przyciskiem . Wprowadzanie adresu zatwierdzamy przyciskiem i wracamy do okna Edycja budynku/lokalu.

 • Sąd KW – Sąd rejonowy właściwy dla położenia działki;

 • Ozn. KW – numer księgi wieczystej

 • Zbiór dokumentów – oznakowanie sygnatury akt w przypadku braku założonej księgi wieczystej;

Ponadto dostępna jest funkcja przepisująca udziałowców z pozycji rejestrowej do dodawanego budynku, uruchamiamy ją przyciskiem (zalecane jest korzystanie z automatycznego przepisywania danych). Innym sposobem jest ręczne dodanie nowego współwłaściciela przyciskiem . Przy dodaniu współwłaściciela pomaga nam kreator (opisany w pkt 7.5) wymagający podania typu władania, osoby władającej (wybór z kartoteki klientów), daty nadania współudziału i wielkości udziału (licznik/mianownik). Przydzielanie udziałów do działki nie jest wymagane.

7.7.6 Generowanie wydruków.


Z poziomu karty, wybierając przycisk możemy wydrukować Zaświadczenia, Nakaz płatniczy, Decyzję zmiany , Kartę gospodarstwa lub inne Pisma z dostępnych wzorów oraz wygenerowane i zapisane wcześniej zaświadczenia.

7.7.6.1 ZaświadczeniaPo naciśnięciu przycisku Zaświadczenia, otwiera się okno Kreator zaświadczeń. Domyślnie na liście wzorów zaświadczeń znajdują się dwa typy zaświadczeń: Figuruje i Nie figuruje. Wybieramy typ zaświadczenia który chcemy wygenerować i wciskamy przycisk .

 • Zaświadczenie o figurowaniu w ewidencji podatkowej.

W przypadku zaświadczenia o figurowaniu w ewidencji podatkowej, po naciśnięciu przycisku Dalej, program przeniesie nas do listy kart podatkowych, których właścicielem bądź współwłaścicielem jest osoba będąca głównym właścicielem karty. Do listy tej możemy przyciskiem dodać inne karty wybierając ich właścicieli z kartoteki podatników. Po dokonaniu wyboru podatnika program dopisze jego karty do listy. Ustawiamy kursor na karcie, której dane chcemy dodać do zaświadczenia i klikamy na przycisk .

Program przeniesie nas do okna Zaświadczenie. Jeśli do zaświadczenia chcemy ująć dane z kilku kart wracamy do listy kart przyciskiem , zaznaczamy kolejną kartę, klikamy na przycisk itd. Obok przycisku znajduje się także przycisk , którym możemy usunąć kartę z listy kart wybranych do zaświadczenia. Możemy również zmienić adresata zaświadczenia przy pomocy przycisku . Po zakończeniu wyboru kart w oknie Zaświadczenie ustawiamy datę wystawienia zaświadczenia, okres jaki ma obejmować zaświadczenie, sposób doręczenia oraz nadajemy zaświadczeniu numer. Numer zaświadczenia możemy wpisać ręcznie w pole Numer zaświadczenia bądź posłużyć się automatycznym numeratorem wciskając przycisk . W okienku Numerator uzupełniamy puste pola czyli człony numeru, które nie mają domyślnych wartości (numer rzeczowego wykazu akt oraz obrębu możemy wybrać ze słownika) i nadajemy kolejny numer przyciskiem zaznaczonym na rysunku. Całość zatwierdzamy przyciskiem . Po zatwierdzeniu numeru program wróci do okna Zaświadczenie, w którym klikamy na przycisk , a następnie wybieramy z listy wzór zaświadczenia, klikamy na odpowiedni i wciskamy przycisk . Na ekranie pojawi się okno Parametrów wydruku.W oknie tym dostosowujemy edytowalną część zaświadczenia (podstawa prawna, cel wydania) i zatwierdzamy przyciskiem . Po tych czynnościach zostanie wygenerowany wydruk na ekran.W oknie Raportu dostępny jest pasek nawigacji, następujące ikonki: oznaczają kolejno: otwarcie zapisanego raportu, zapisanie bieżącego raportu do pliku, zapisanie raportu do pliku PDF, drukowanie raportu. Po dokonaniu wybranych czynności kończymy pracę z raportem przyciskiem . Program wraca do okna Zaświadczenie, w którym jeżeli naciśniemy przycisk , to zaświadczenie zostanie dopisane do rejestru zaświadczeń, jeżeli natomiast wybierzemy - wyjdziemy z okna bez dopisywania do rejestru. Przy wpisaniu zaświadczenia do rejestru zaświadczeń zapisany zostaje także sam wydruk, który możemy później odtworzyć bądź z rejestru zaświadczeń bądź korzystając z opcji Zapisane wydruki (patrz pkt 7.7.6).

 • Zaświadczenie o nie figurowaniu w ewidencji podatkowej

Generowanie zaświadczenia o nie figurowaniu w ewidencji podatkowej polega na wybraniu z kartoteki podatników osoby, której ma dotyczyć zaświadczenie i wygenerowaniu dokumentu stwierdzającego, że dana osoba nie posiada gruntów czy nieruchomości na terenie gminy/miasta. Wybór zaświadczenia typu „nie figuruje” spowoduje otwarcie kartoteki kontrahentów (opisana w rozdziale 6.1.1), wyszukujemy i wybieramy z niej osobę przyciskiem , jeżeli osoby nie ma liście najpierw ją dodajemy, potem wybieramy. Następnie program przenosi nas do okna Zaświadczenie, które w tym przypadku wygląda następująco:Kolejnym krokiem jest nadanie numeru zaświadczenia i wygenerowanie wydruku przyciskiem . Po naciśnięciu tego ostatniego postępujemy tak, jak w przypadku zaświadczenia o figurowaniu. Jeżeli chcemy dopisać zaświadczenie do rejestru zaświadczeń klikamy przyciski i potwierdzamy dokonanie wpisu. Możemy również zrezygnować z generowania zaświadczenia, wybieramy wówczas przycisk .

7.7.6.2 Nakaz płatniczyW zakładce Wydruki mamy między innymi opcję Nakaz płatniczy. Jeżeli w Parametrach podatkowych został włączony parametr Zapisywać do bazy binarnej” i wcześniej został wygenerowany wydruk decyzji wymiarowej dla tej karty, to wybranie opcji Nakaz płatniczy spowoduje natychmiastowe pojawienie się wydruku na ekranie. Jeśli natomiast nie mamy zapisanego wydruku do bazy (wyłączona opcja, bądź nakaz nie był wcześniej wygenerowany), to po wybraniu przycisku Nakaz płatniczy otworzy się okno wyboru wzorca decyzji (wybieramy z pośród dostępnych rodzajów: Rave Reposts, RTF), klikamy na odpowiedni i wciskamy przycisk , po czym decyzja zostanie wygenerowana i otworzy się okno Raport, opisane w rozdziale 7.7.6.1.

7.7.6.3 Decyzja zmianyWydruk decyzji zmieniającej odbywa się tak samo jak wydruk nakazu. Z zakładki wybieramy Decyzja zmieniająca i w zależności od tego czy wydruk jest już w bazie czy nie, albo zostanie od razu wyświetlony na ekranie, albo będzie generowany na bieżąco po zatwierdzeniu wyboru wzorca.

7.7.6.4 Karta gospodarstwaW zakładce Wydruki wybieramy Karta gospodarstwa, zaznaczamy interesujący nas wzorzec, klikamy przycisk , w miarę potrzeby uzupełniamy edytowalną część wydruku i zatwierdzamy. Karta gospodarstwa to szczegółowy wypis z karty podatkowej: pozycji rejestrowych, gruntów na pozycjach z podziałem na rodzaje i klasy, nieruchomości i działek wraz z naliczoną kwotą podatku.

7.7.6.5 PismaPod przyciskiem Pisma dostępna jest funkcja wydruków innych pism zdefiniowanych wcześniej we wzorcach. Po naciśnięciu przycisku pojawi się okno Wybór podatnika, który będzie adresatem dokumentu. Zaproponowany jest właściciel z karty na której się aktualnie znajdujemy. Z listy rozwijanej możemy wybrać innego współwłaściciela karty, naciskając symbol słownika możemy przejść do kartoteki klientów i wybrać zupełnie inna osobę. Wybór osoby zatwierdzamy przyciskiem , a następnie wybieramy wzór pisma. Po naciśnięciu przycisku dokument zostanie wyświetlony na ekranie.

7.7.6 Naliczanie wymiaru.


Z poziomu karty podatkowej mamy możliwość naliczania i drukowania decyzji wymiarowych bądź zmieniających dla wybranej karty. Przycisk przenosi nas do okna, w którym w zależności od tego czy mamy włączony tryb wymiaru czy zmian dostępne są odpowiednie funkcje i w związku z tym aktywny jest klawisz bądź klawisz .

W górnej części okna znajduje się lista kolejnych naliczeń wymiaru i zmian. Środkowa cześć okna dotyczy dokumentów (dokonanych i zapisanych w bazie wydruków) przypisanych do karty: decyzja wymiarowa, decyzje zmieniające, inne pisma. Dokumentami tymi możemy zarządzać korzystając z przycisków:
W dolnej części okna po lewej stronie znajdują się informacje o naliczonym wymiarze, zaś po prawej - wysokość poszczególnych rat.Poniżej znajduje się panel przycisków funkcyjnych, które odpowiednio oznaczają:naliczenie wymiarunaliczenie zmianyszczegóły naliczeniaprzesłanie naliczonego wymiaru do modułu Księgowości podatkowejzmiana numeru decyzji wymiarowejustawienie daty doręczenia decyzji wymiarowej, a tym samym nadanie karcie statusu doręczonej decyzjizmianę kwoty oraz terminu płatności poszczególnych ratwycofanie naliczonego wymiaruwydruk decyzji wymiarowejwydruk decyzji zmieniającejwydruk karty obliczeniowejwydruk dowodu wpłaty

Aby naliczyć wymiar (system musi być w trybie wymiarowym) wciskamy przycisk , program wyświetli komunikat: „Przeliczono podatek” i przeliczenie pojawi się na liście. Jeżeli wymiar został już przeliczony dla bieżącej karty, wówczas klawisz Wymiar jest nieaktywny, aby móc przeliczyć wymiar ponownie musimy najpierw usunąć poprzednie naliczenie klawiszem , znajdującym się w prawym dolnym rogu okna. Po tej czynności klawisz Wymiar znów będzie aktywny, kliknięcie na niego spowoduje przeliczenie wymiaru.

W celu wydrukowania decyzji wymiarowej klikamy na przycisk w lewym dolnym rogu. W pierwszym kroku otworzy się okno z listą współwłaścicieli karty, z listy tej wybieramy osobę która będzie adresatem głównym w wydruku decyzji. Zaznaczenie tej osoby i kliknięcie przycisku spowoduje przejście do kroku drugiego czyli do wyboru rodzaju wydruku (wybieramy z pośród dostępnych rodzajów: Rave Reposts, RTF), klikamy na odpowiedni i wciskamy przycisk , po czym decyzja zostanie wygenerowana i otworzy się okno Raport.Okno Raportu zostało opisane w rozdziale 7.7.6.1. Po wyjściu z niego, w zależności od tego czy parametr „Zapisywać do bazy binarnej” (Słowniki-> Parametry podatkowe-> Baza binariów) został włączony, decyzja zostanie zapisana do bazy bądź nie. Jeśli zdecydujemy się na zapisywanie wydruków do bazy, to po pierwszym wygenerowaniu wydruku i wyjściu z okna Raport, decyzja zostanie zapisana i w środkowej części okna dotyczącej wydruków pojawi się odpowiadająca jej ikonka . Jeśli po jakimś czasie będziemy chcieli obejrzeć lub wydrukować tą decyzję wystarczy, że klikniemy dwa razy na wspomnianą wyżej ikonkę. Wydruk wyświetli się na ekranie. Jeśli natomiast nie będziemy zapisywać wydruków do bazy, to za każdym razem kiedy będziemy chcieli wydrukować decyzję wymiarową/zmieniającą musimy generować wydruk jak to opisano wyżej.

Po zamknięciu trybu wymiarowego (Menu górne-> Operacje-> Zamknięcie wymiaru) program przechodzi w tryb zmian. Przy włączonym trybie zmian, informacja o jego aktywacji jest widoczna w prawym, górnym rogu okna głównego programu.

W oknie naliczeń aktywny mamy wówczas przycisk , można jej dokonać tylko raz dziennie. Przeliczoną zmianę można usunąć klawiszem Wycofanie, tak jak w przypadku wymiaru. Jeżeli chcemy naliczyć kolejną zmianę musimy ustawić datę obliczeniową późniejszą niż data naliczenia poprzedniej zmiany. Po kliknięciu na przycisk pojawia się okno z wyborem raty, od której chcemy rozpocząć zmiany. Dostępne jest również pole wyboru roku, po to aby można było naliczyć zmianę do lat ubiegłych. Po zatwierdzeniu program wyświetli komunikat o dokonaj zmianie, po naciśnięciu przycisku OK zostanie wyświetlone okno propozycji kwot i terminów płatności. Aby zmienić zaproponowany podział zaznaczamy myszką wybraną ratę i naciskamy przycisk , co pozwala na ustalenie nowej kwoty i terminu jej płatności. Drukowanie decyzji zmieniającej wygląda tak samo jak w przypadku decyzji wymiarowej.

Przedstawiona powyżej metoda naliczenia wymiaru dotyczy działania na pojedynczej karcie. Zbiorcze naliczanie wymiaru i drukowanie decyzji wymiarowych opisano w rozdziale 8.2.

7.7.8 Wprowadzanie ulg.


Z