Spis treściPobieranie 7.5 Mb.
Strona14/23
Data25.10.2017
Rozmiar7.5 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   23

7.7.2 Zarządzanie gruntami.


Kolejny w panelu jest przycisk , otwieramy nim okno, w którym możemy zarządzać gruntami przypisanymi do karty.

 

W oknie Ewidencja gruntów dostępne są następujące klawisze funkcyjne:Dodanie nowego gruntuEdycja gruntów wcześniej wprowadzonychUsuwanie zaznaczonej pozycji z listy gruntówZdejmowanie gruntów z kartyWprowadzanie ulg, operacja opisana w rozdziale 7.7.8Zmiana powierzchni gruntu

Aby dodać nowy grunt wybieramy przycisk , w pierwszej kolejności otwiera się okno wyboru pozycji rejestrowej, jeśli danej pozycji nie ma na liście, dodajemy ją przyciskiem i uzupełniamy dane zgodnie z opisem z rozdziału 7.7.1., jeśli pozycja już jest zaznaczamy ją i klikamy na przycisk . Po dokonaniu wyboru pozycji program przechodzi do okna Nowy grunt, w którym uzupełniamy kolejne pola, wpisując ręcznie wartości bądź wybierając ze słowników. Kolejnym polem do uzupełnienia jest Działka. Przy wprowadzaniu numeru działki program sprawdzi czy podana działka jest już wpisana do systemu, a w przypadku jej braku zaproponuje automatyczne jej dopisanie. Zaakceptowanie spowoduje przejście do Edycji działki (patrz rozdział 7.7.3), po której zatwierdzeniu wracamy do okna Nowy Grunt. Uzupełnianie pola Działka nie jest obowiązkowe. Dalej uzupełniamy pole Rodzaj gruntu, po wybraniu rodzaju ze słownika automatycznie otworzy się okno wyboru klasy. Rok zasadzenia uzupełniamy tylko w przypadku lasu, dlatego po uzupełnieniu pola Klasa pole Rok zasadzenia jest dostępne tylko dla gruntów leśnych, a dla innych gruntów kursor ustawia się od razu w polu Powierzchnia, którą podajemy w hektarach (z dokładnością do 4 miejsc po przecinku). Następne pole Użytek pozwala na dokładne określenie sposobu klasyfikowania danego gruntu (np. Grunt rolny – typu Lz lub B, Międzywala itp.). Kolejne pola do uzupełnienia to daty przyjęcia i zdjęcia gruntu. Datę zdjęcia i przyjęcia do ewidencji wprowadzamy zgodnie z zasadami określonymi w słowniku parametrów głównych (patrz rozdział 7.7.3). W przypadku nie uzupełnienia pola Przyjęto grunt zostanie zarejestrowany z datą ostatniego dnia ubiegłego roku. Operacje dodawania gruntu zatwierdzamy przyciskiem . Jeżeli wybraliśmy taki rodzaj gruntu, który w słowniku Rodzajów gruntów ma wypełnione pole powiązanie z nieruchomością i współczynnik, to po zatwierdzeniu dodawania gruntu program przeniesie nas do okna Ewidencji nieruchomości i zaproponuje dodanie odpowiedniej nieruchomości z przeliczeniem powierzchni na odpowiadającą jej jednostkę miary.

Przykład: dodajemy grunt o powierzchni 0,01ha, który w słowniku Rodzajów gruntów ma następujący opis:

,

Gdzie GP w Słowniku stawek podatków od nieruchomości ma następującą charakterystykę:Po zatwierdzeniu dodawania takiego gruntu program wyświetli komunikat z zapytaniem „Czy chcesz wprowadzić wpis w ewidencji nieruchomości dla tego gruntu”, jeżeli odpowiemy twierdząco wciskając przycisk , to system zaproponuje dodanie następującej nieruchomości:

dodanie której możemy zatwierdzić bądź anulować (ewentualnie poprawić dane przed zatwierdzeniem).Przycisk służy do zdejmowania większej ilości wpisów z ewidencji gruntów. Po wywołaniu tej funkcji domyślnie zaznaczone są wszystkie grunty do zdjęcia. Mamy możliwość odznaczenia wybranych pozycji do zdjęcia przez kliknięcie myszką przy wybranym wpisie. Pozycje zaznaczone do zdjęcia oznaczone są znaczkiem .Następnie z kalendarza powyżej listy wyboru wybieramy datę zdjęcia i klikamy myszką na przycisk . Po zatwierdzeniu, do wszystkich wybranych pozycji zostaje wprowadzona data zdjęcia i system wróci do okna Ewidencja gruntów, w którym widoczne będą wszystkie pozycje podlegające przeliczeniu w danym roku. Aby wyświetlić grunty archiwalne (np. zdjęte w latach ubiegłych) w oknie Ewidencja gruntów wybieramy grunty wszystkie w prawym górnym rogu okna. Możliwe jest cofnięcie operacji zdjęcia wybierając przycisk z okna głównego w zakładce Grunty i usuwając datę zdjęcia.

W oknie Zdjęcie gruntów dostępna jest również funkcja przenoszenia zaznaczonych gruntów na inną kartę. Realizujemy tą operację klikając w kwadracik przy polu Przenieś grunty na kartę uaktywniając tym samym przycisk , za pomocą którego przenosimy się do okna wyboru karty. Po wybraniu karty musimy wybrać pozycje rejestrową i ewentualnie działkę (pole Działka może pozostać puste), operację kończymy przyciskiem .

W celu zmiany powierzchni gruntu zaznaczamy interesującą nas pozycję na liście gruntów, wciskamy przycisk i w nowo otwartym oknie wprowadzamy Datę zmiany/zdjęcia oraz Nową powierzchnię. W przypadku wpisania powierzchni zerowej program potraktuje operacją jako zdjęcie gruntu i w ewidencji gruntów dopisze zadaną datę jako datę zdjęcia gruntu. Jeśli natomiast wpiszemy powierzchnie inną niż zerowa (i inną niż dotychczasowa) – program również wprowadzi datę zdjęcia przy dotychczasowym gruncie, ale równocześnie dopisze do listy nowy grunt z datą przyjęcia w zależności od przyjętego systemu dat w Słowniku parametrów głównych, np.

Grunt o powierzchni 0,06ha zarejestrowany 2000-05-12 poddajemy następującej zmianie:

- efekt zmiany przy ustawieniu dat rzeczywistych – powstała nowa pozycja, grunt o powierzchni 1 ha zarejestrowany 2011-10-26.- efekt zmiany przy ustawieniu dat podatkowych – powstała nowa pozycja, grunt o powierzchni 1 ha zarejestrowany 2011-11-01.


Opisanych powyżej zmian oraz innych możliwych (zmian działki, pozycji rejestrowej, rodzaju, klasy itd.) możemy dokonać ręcznie ustawiając się na wybranym gruncie i wciskając przycisk .

Przycisk służy do usuwania gruntów z karty. Usuwanie gruntów jest operacją nieodwracalną i uzasadnione jest tylko w szczególnych przypadkach (np.: błędne wprowadzenie danych). W przypadku zbycia gruntu przez właściciela zaleca się stosowanie operacji zdejmowania gruntu, wówczas ślad po tym gruncie pozostanie w archiwum.


Pobieranie 7.5 Mb.

Share with your friends:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   23
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu