Spis treśCIPobieranie 3.1 Mb.
Strona36/41
Data25.10.2017
Rozmiar3.1 Mb.
1   ...   33   34   35   36   37   38   39   40   41
Tematyka ćwiczeń

Godziny

Zasady działania, obsługa oraz regulacja urządzeń do pielęgnacji gleby, cięcia roślin i zbioru owoców.

4

Kalibracja, regulacja i obsługa opryskiwaczy.

4

Określenie potrzeby nawadniania roślin sadowniczych, regulacja i obsługa urządzeń nawadniających. Zasady eksploatacji urządzeń do wysiewu nawozów.

4

Obsługa i regulacja urządzeń do sortowania i kalibrowania owoców.

3

RAZEM

15

Literatura: 1. Kowalczuk J., Bieganowski F. Mechanizacja ogrodnictwa. WSiP Warszawa

 2. Materiały firm produkujących specjalistyczne urządzenia dla sadownictwa.

Tytuł przedmiotu: Sadownictwo tradycyjne (Alternative pomology)

Prowadzący: dr inż. Maciej Gąstoł

Katedra, zakład: Katedra Sadownictwa i Pszczelnictwa

Wymiar godzin: 15 w./15 ćw.

Rodzaj zajęć: wykłady, ćwiczenia laboratoryjne, ćwiczenia terenowe

Status zajęć: studia I stopnia, przedmiot kierunkowy do wyboru dla studentów specjalności Ogrodnictwo z marketingiemSemestry:

I

II

III

IV

V

VI

VII

Godziny:
15/15
Punkty ECTS:
2
Cel kursu: Zapoznanie studentów z zasadami sadownictwa tradycyjnego, zrównoważonego jako alternatywy dla intensywnej, konwencjonalnej uprawy sadowniczej.

Tematyka: System ochrony produktów tradycyjnych/regionalnych/ekologicznych w UE ze szczególnym uwzględnieniem owoców i ich przetworów. W trakcie zajęć praktycznych słuchacze poznają zasady audytu i certyfikacji gospodarstw sadowniczych i przetwórni. Podczas wyjazdu terenowego zapoznają się z zakładami produkującymi przetwory regionalne, problematyką sprzedaży i marketingu. Omówione zostaną nurty alternatywne w sadownictwie i enologii.

Kryteria oceny: wykonanie projektu gospodarstwa tradycyjnego z własną przetwórnią, względnie agroturystyką.

Forma zakończenia: zaliczenie


Szczegółowy konspekt przedmiotu

Tematyka wykładów

Godziny

Intensywne sadownictwo konwencjonalne – jego ograniczenia i zagrożenia jakie niesie dla środowiska, bezpieczeństwa żywności i człowieka

2

Ekologiczne skutki stosowania chemicznych środków produkcji – możliwość ograniczenia zużycia agrochemikaliów w sadownictwie

2

Alternatywne systemy produkcji sadowniczej – metody ekologiczne (biodynamiczne, organiczne, biologiczne, organiczno-biologiczne). Stan sadownictwa ekologicznego i jego perspektywy

3

Regulacje prawne dotyczące producentów i przetwórców oferujących produkty regionalne, tradycyjne i ekologiczne – chroniona: nazwa pochodzenia, oznaczenie geograficzne i gwarantowana tradycyjna specjalność. Rejestracja, certyfikacja i kontrola producentów.

2

Właściwy dobór gatunków i odmian do upraw tradycyjnych

2

Marketing produktów regionalnych/tradycyjnych/ekologicznych

2

Jakość żywności tradycyjnej, standardy jakościowe (NOP, JAS) Ruchy i organizacje wspierające tradycyjne metody produkcji.

2

RAZEM

15
Tematyka ćwiczeń

Godziny

Metody biodynamiczne w sadownictwie. Kalendarz biodynamiczny. Preparaty biodynamiczne, ich sporządzanie, terminy i sposób stosowania.

2

Preparaty ekologiczne i szczepionki mikoryzowe zwiększające żyzność gleby w sadzie

1

Audyt gospodarstwa/przetwórni produkującego produkty tradycyjne/regionalne/ekologiczne. Katalog niezgodności, niedociągnięć i sankcji.

4

Wyjazd terenowy do gospodarstw i przetwórni oferujących produkty tradycyjne i regionalne

5

Opracowanie założeń projektowych dla gospodarstwa posiadającego sad tradycyjny/przetwórnię przydomową/agroturystykę

3

RAZEM

15

Literatura: 1. Ferree D.C., Warrington I. 2003. Apples: Botany, Production and Uses. CABI Publishing, Wallingford, UK.

 2. Lind K., Lafer G., Schloffer G., Innerhoffer G., Meister H. 2003. Organic Fruit Growing. CABI Publishing, Wallingford, UK.

 3. Thun M. 2009. Kalendarz biodynamiczny. Otylia sp. z o.o., Nakło nad Notecią.

 4. Materiały z witryn internetowych: www.ifoam.org oraz www. fibl.org

Tytuł przedmiotu: Sadownicze rośliny tropikalne i subtropikalne(Tropical and subtropical fruit crops)

Prowadzący: dr inż. Monika Bieniasz

Katedra, zakład: Katedra Sadownictwa i Pszczelnictwa

Wymiar godzin: 30 w./0 ćw.

Rodzaj zajęć: wykłady

Status zajęć: studia I stopnia, przedmiot kierunkowy do wyboru dla studentów specjalności Ogrodnictwo z marketingiemSemestry:

I

II

III

IV

V

VI

VII

Godziny:30/0

Punkty ECTS:2

Cel kursu: Zapoznanie studentów z cechami i zastosowaniem owoców stref tropikalnych i subtropikalnych

Tematyka: Omówienie owoców stref tropikalnych i subtropikalnych. Czas dojrzewania, warunki transportu, podaż

Kryteria oceny: badanie rynku pod kątem asortymentu owoców tropikalnych przetworzonych i świeżych (przygotowanie opracowania)

Forma zakończenia: zaliczenie


Szczegółowy konspekt przedmiotu

Tematyka wykładów

Godziny

Warunki klimatyczne i glebowe terenów tropikalnych i subtropikalnych.

2

Rośliny cytrusowe wartość biologiczna oraz wymagania klimatyczne cz I.

2

Rośliny cytrusowe wartość biologiczna oraz wymagania klimatyczne cz. II.

2

Wybrane rośliny z rodziny różowatych uprawiane w strefie subtropikalnej.

2

Wybrane rośliny z rodziny flaszowcowatych, wartość biologiczna oraz wymagania klimatyczne.

2

Wybrane rośliny z rodziny mydleńcowatych i okrętnicowatych (liczi, rambutan, mangostan właściwy) wartości biologiczne.

2

Wybrane rośliny przyprawowe (kakaowiec, kawa, herbata, wanilia) wartość biologiczna oraz wymagania klimatyczne.

2

Wybrane rośliny uprawiane w południowych USA (mango, papaja, avocado). Wartość biologiczna oraz wymagania klimatyczne.

2

Rośliny, których owoce są orzechami wartość biologiczna oraz wymagania klimatyczne.

2

Owoce kaktusów wartość biologiczna oraz wymagania klimatyczne

2

Wybrane rośliny z rodziny męczennicowatych, hebankowatych, psiankowatych (tmarillo, hurma).

2

Mało znane gatunki owoców Australii wartość biologiczna oraz wymagania klimatyczne.

2

Mało znane gatunki owoców Ameryki Południowej wartość biologiczna oraz wymagania klimatyczne.

2

Mało znane gatunki owoców Azji wartość biologiczna oraz wymagania klimatyczne.

2

Mało znane gatunki owoców Afryki wartość biologiczna oraz wymagania klimatyczne.

2

RAZEM

30

Literatura: 1. Nakasone H.Y., Paull R.E. Tropical Fruits.

 2. Coronel E. R. Promising Fruits of the Philippines.

 3. Pieniążek S. Owoce krain dalekich. PWRi L.

Tytuł przedmiotu: Przechowalnictwo ogrodnicze (Storage of horticultural products)

Prowadzący: dr hab. Maria Gawęda, dr hab. Jan Skrzyński

Katedra, zakład: Katedra Warzywnictwa z Ekonomiką Ogrodnictwa

Katedra Sadownictwa i Pszczelnictwa

Wymiar godzin: 15w./15ćw.

Rodzaj zajęć: wykłady, ćwiczenia audytoryjne

Status zajęć: studia I stopnia, przedmiot kierunkowy do wyboru dla studentów specjalności Agroekologia i ochrona roślin oraz Bioinżynieria w ogrodnictwie


Semestry:

I

II

III

IV

V

VI

VII

Godziny:
15/15
Punkty ECTS:
2
Cel kursu: Zapoznanie się z podstawami przechowalnictwa warzyw i owoców, technikami przechowalniczymi, elementami fizjologii pozbiorczej produktów ogrodniczych.

Tematyka: Systemy przechowywania produktów ogrodniczych, wartość przechowalnicza poszczególnych grup warzyw i owoców, najważniejsze czynniki przechowywania: temperatura, wilgotność względna, skład atmosfery, etylen.

Kryteria oceny: końcowy sprawdzian pisemny

Forma zakończenia: zaliczenie


Szczegółowy konspekt przedmiotu

Tematyka wykładów

Godziny

Cele poznawcze przechowalnictwa. Przechowalnictwo warzyw w Polsce i na świecie.

1

Podział warzyw na grupy o różnym okresie przechowywania.

2

Określanie dojrzałości zbiorczej warzyw

1

Wpływ czynników biologicznych, klimatycznych, agrotechnicznych, pozbiorczych na wartość przechowalniczą warzyw

2

Oddychanie przechowywanych warzyw

1

Transpiracja przechowywanych warzyw

1

Znaczenie przechowalnictwa dla zagospodarowania owoców i materiału szkółkarskiego

1

Przemiany w dojrzewającym owocu oraz podczas przechowywania

2

Wymagania technologiczne dla obiektów do przechowywania owoców

3

Ogólne zasady przechowywania materiału szkółkarskiego

1

RAZEM

15
Tematyka ćwiczeń

Godziny

Traktowanie pozbiorcze warzyw

1

Tradycyjne metody przechowywania warzyw

3

Polskie Normy dla przechowywania warzyw

1

Opakowania w przechowywaniu, transporcie i marketingu warzyw

1

Sortowanie i pakowanie warzyw

1

Sprzęt i organizacja zbioru owoców w sadzie

2

Praktyczne posługiwanie się podstawowymi wskaźnikami dojrzałości

2

Warunki przechowywania owoców

2

Najważniejsze choroby przechowalnicze

2

RAZEM

15

Literatura: 1. Adamicki F., Czerko Z. 2002. Przechowalnictwo warzyw i ziemniaka.

 2. Gajewski M. 2001. Przechowalnictwo warzyw. SGGW.

 3. Lange, Ostrowski. Przechowalnictwo owoców.

Tytuł przedmiotu: Wybrane zagadnienia z przechowalnictwa owoców

(Selected topics in postharvest technology of fruits)

Prowadzący: dr hab. Jan Skrzyński

Katedra, zakład: Katedra Sadownictwa i Pszczelnictwa

Wymiar godzin: 15 w./15 ćw.

Rodzaj zajęć: wykłady, ćwiczenia laboratoryjne, ćwiczenia terenowe

Status zajęć: studia I stopnia, przedmiot kierunkowy do wyboru dla specjalności Ogrodnictwo z marketingiemSemestry:

I

II

III

IV

V

VI

VII

Godziny:15/15

Punkty ECTS:2

Cel kursu: Przekazanie studentom wiedzy o wybranych zagadnieniach przechowywania owoców.

Tematyka: Przedstawienie współczesnych metod i technologii postępowania z ważniejszymi owocami strefy cieplejszej zapewniającymi przedłużanie ich trwałości w obrocie oraz w handlu. Sposoby przygotowania owoców do transportu na duże odległości oraz konieczne wyposażenie i technologie dla zapewnienia należytej ochrony przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi.

Kryteria oceny: końcowy sprawdzian pisemny

Forma zakończenia: zaliczenie


Szczegółowy konspekt przedmiotu

Tematyka wykładów

Godziny

Tendencje współczesnego przechowywania owoców stref ciepłych. Wykorzystanie powłok ochronnych w przechowalnictwie.

2

Idea zintegrowanego łańcucha chłodniczego.

2

Przedłużanie trwałości i przechowywanie bananów.

2

Przedłużanie trwałości i przechowywanie winogron i kiwi.

3

Przedłużanie trwałości i przechowywanie owoców cytrusowych.

2

Przedłużanie trwałości wybranych owoców strefy tropikalnej.

2

Przechowywanie orzechów.

2

RAZEM

15
Tematyka ćwiczeń

Godziny

Przygotowanie sprzętu i urządzeń do pomiaru warunków przechowywania. Standaryzacja termometrów, wilgotnościomierzy itp.

2

Organizacja przechowywania i obrotu owocami strefy ciepłej.

2

Działalność dojrzewalni bananów – ćwiczenia terenowe

3

Przygotowanie owoców przeznaczonych do bezpośredniego spożycia. Próby ich przechowywania.

2

Wykonanie procesu modelowania przebiegu przechowywania na podstawie pomiarów parametrów warunków w chłodni.

2

Praktyczne stosowanie folii różnego rodzaju do przechowywania owoców.

2

Zabiegi zwiększające trwałość owoców podczas przechowywania

2

RAZEM

15

Literatura: 1. Postharvest Biology and Technology – miesięcznik angielskojęzyczny

Tytuł przedmiotu: Przetwórstwo owoców (Fruit processing)

Prowadzący: dr hab. Jan Skrzyński, dr inż. Ewa Dziedzic

Katedra, zakład: Katedra Sadownictwa i Pszczelnictwa

Wymiar godzin: 15 w./15 ćw.

Rodzaj zajęć: wykłady, ćwiczenia laboratoryjne

Status zajęć: studia I stopnia, przedmiot kierunkowy do wyboru dla specjalności Ogrodnictwo z marketingiem oraz Bioinżynieria w ogrodnictwieSemestry:

I

II

III

IV

V

VI

VII

Godziny:15/15

Punkty ECTS:2

Cel kursu: Przedstawienie podstawowych wiadomości o przetworach owocowych.

Tematyka: Przetwory i ich globalne znaczenie w zagospodarowaniu owoców oraz w prawidłowym odżywianiu człowieka. Tradycyjne i nowe metody utrwalania owoców. Aktualnych sposoby zarządzania jakością przetworów oraz praktyczna ocena typowych przetworów owocowych.

Kryteria oceny: ocena na podstawie wykonanego sprawozdania z przeprowadzonych ćwiczeń

Forma zakończenia: zaliczenieUwaga: przedmiot jest kontynuacją przedmiotu Ocena jokści owoców
Szczegółowy konspekt przedmiotu

Tematyka wykładów

Godziny

Przetwory, znaczenie w zagospodarowaniu owoców oraz w prawidłowym odżywianiu człowieka.

1

Przemysłowe przetwarzanie owoców- historia, stan obecny i perspektywy.

2

Podstawowe systemy utrwalania przetworów.

2

Tradycyjne i nowe sposoby przetwarzania owoców.

4

Współczesne systemy nadzorowania jakości przetworów.

2

Instytucje sprawujące nadzór nad jakością przetworów.

2

Kodeks dobrej praktyki produkcyjnej w przetwórstwie.

2

RAZEM

15
Tematyka ćwiczeń

Godziny

Otrzymanie surowych soków owocowych oraz ich ocena sensoryczna

3

Otrzymywanie przecierów owocowych wybranych gatunków roślin oraz ocena uzyskanego produktu

2

Ocena przydatności różnych gatunków owoców do mrożenia

2

Wyznaczanie krzywej suszenia wybranych gatunków owoców oraz ocena suszów owocowych

2

Wykonanie kompotów z owoców wybranych gatunków oraz ocena uzyskanego produktu

2

Ocena przydatności przetwórczej owoców mniej znanych gatunków roślin

2

Przydatność owoców wybranych gatunków do otrzymywania przetworów owocowych o specjalnym przeznaczeniu

2

zaliczenie

1

RAZEM

15

Literatura: 1. Pijanowski, Mrożewski, Horubała. Technologia produktów owocowych i warzywnych

 2. Czasopismo: Przemysł fermentacyjny i owocowo-warzywny (miesięcznik)

Tytuł przedmiotu: Uprawy sterowane w sadownictwie

(Special cultural systems in fruit production)

Prowadzący: dr inż. Monika Bieniasz

Katedra, zakład: Katedra Sadownictwa i Pszczelnictwa

Wymiar godzin: 15 w./15 ćw.

Rodzaj zajęć: wykłady, ćwiczenia terenowe

Status zajęć: studia I stopnia, przedmiot kierunkowy do wyboru dla studentów specjalności Ogrodnictwo z marketingiemSemestry:

I

II

III

IV

V

VI

VII

Godziny:15/15

Punkty ECTS:2

Cel kursu: Zapoznanie studenta z możliwościami sterowania owocowaniem drzew i krzewów

Tematyka: Możliwości sterowania uprawą drzew i krzewów owocowych

Kryteria oceny: końcowy sprawdzian pisemny

Forma zakończenia: zaliczenie


Szczegółowy konspekt przedmiotu

Tematyka wykładów

Godziny

Sterowana uprawa truskawek

4

Sterowana uprawa porzeczki

2

Sterowana uprawa maliny i jeżyny

3

Uprawa winorośli pod osłonami

2

Uprawa brzoskwini i moreli pod osłonami

2

Gatunki wymagające wysokiej temperatury do uszlachetnienia

2

RAZEM

15
Tematyka ćwiczeń

Godziny

Ocena przyspieszania plonowania truskawki

2

Ocena przyspieszenia sterowania maliny

2

Problemy gospodarstw prowadzących sterowaną uprawę roślin sadowniczych

11

RAZEM

15

Literatura: 1. Jankiewicz. Fizjologia roślin sadowniczych, PWRiL.

 2. Radajewska B. Uprawa Brzoskwini i moreli pod osłonami.

 3. Żurawicz E. Sterowana uprawa truskawek.

Tytuł przedmiotu: Ekologia owadów społecznych (Ecology of social insects)

Prowadzący: dr Adam Tofilski

Katedra, zakład: Katedra Sadownictwa i Pszczelnictwa

Wymiar godzin: 30 w./0 ćw.

Rodzaj zajęć: wykłady

Status zajęć: studia I stopnia, przedmiot kierunkowy do wyboru dla studentów specjalności Ogrodnictwo z marketingiem oraz Bioinżynieria w ogrodnictwieSemestry:

I

II

III

IV

V

VI

VII

Godziny:

30/0Punkty ECTS:

2Cel kursu: Zapoznanie studentów z podstawami biologii owadów społecznych.

Tematyka: Powstanie zachowań społecznych u owadów. Porównanie owadów społecznych z owadami samotnymi. Podział pracy w społeczeństwach owadów zależny od kasty i wieku. Porozumiewanie się owadów: alarm, rekrutacja i rozpoznawanie. Efekty grupowe i wzajemne oddziaływanie osobników w gnieździe. Biologia pszczoły miodnej, trzmieli, os i mrówek. Znaczenie owadów społecznych w rolnictwie.

Kryteria oceny: końcowy sprawdzian pisemny

Forma zakończenia: zaliczenie


Szczegółowy konspekt przedmiotu

Tematyka wykładów

Godziny

Ewolucja zachowań społecznych owadów

2

Biologia pszczół społecznych

2

Biologia os społecznych

2

Biologia mrówek

2

Inne owady społeczne

2

Polietyzm kastowy

2

Polietyzm wiekowy

2

Organizacja gniazda owadów społecznych

4

Rozpoznanie członków kolonii i obrona gniazda

2

Porozumiewanie się owadów społecznych

3

Współpraca i konflikty w społeczeństwach owadów

2

Znaczenie owadów społecznych w rolnictwie

4

Zaliczenie

1

RAZEM

30

Literatura:

1. Wilson E.O. 1979. Społeczeństwa owadów. PWN Warszawa.

Tytuł przedmiotu: Pożytki pszczele (Bee pasture)

Prowadzący: dr hab. Krystyna Czekońska, prof. UR

Katedra, zakład: Katedra Sadownictwa i Pszczelnictwa

Wymiar godzin: 15 w./15 ćw.

Rodzaj zajęć: wykłady, ćwiczenia laboratoryjne, ćwiczenia terenowe

Status zajęć: studia I stopnia, przedmiot kierunkowy do wyboru dla studentów specjalności Ogrodnictwo z marketingiem, Sztuka ogrodowa oraz Bioinżynieria w ogrodnictwie


Semestry:

I

II

III

IV

V

VI

VII

Godziny:
15/15
Punkty ECTS:
2
Cel kursu: Zapoznanie studentów z podstawowymi źródłami pokarmu dla owadów zapylających.

Tematyka: Definicja pożytków pszczelich i ich klasyfikacja. Stan pożytków pszczelich w kraju i stopień ich wykorzystania. Wzbogacanie pożytków pszczelich poprzez sterowane uprawy roślin. Poprawa stopnia wykorzystania pożytków poprzez dobór odpowiednich ras i linii pszczół. Zagęszczenie owadów zapylających w środowisku. Charakterystyka roślin kwalifikujących się jako nowe źródła pokarmu dla owadów. Ważniejsze rośliny, występujące na terenie kraju, stanowiące źródło nektaru do produkcji miodów odmianowych.

Kryteria oceny: końcowy sprawdzian pisemny

Forma zakończenia: zaliczenie


Szczegółowy konspekt przedmiotu

Tematyka wykładów

Godziny

Definicja pożytków pszczelich i ich klasyfikacja

1

Stan pożytków pszczelich w kraju i stopień ich wykorzystania

2

Wzbogacanie pożytków pszczelich poprzez uprawy sterowane roślin

2

Poprawa stopnia wykorzystania pożytków poprzez dobór odpowiednich ras i linii pszczół

2

Zagęszczenie owadów zapylających w miejscach ich przeżycia i na plantacjach uprawnych

1

Wpływ intensywnej ochrony roślin na liczebność pszczół w środowisku

2

Charakterystyka roślin kwalifikujących się jako nowe źródło pokarmu dla pszczół

2

Charakterystyka ważniejszych roślin, występujących na terenie kraju, stanowiących źródło nektaru do produkcji miodów odmianowych

3

RAZEM

15
Tematyka ćwiczeń

Godziny

Ocena zasobów pokarmowych pastwiska pszczelego – ćwiczenia w terenie

2

Rośliny zielarskie, o ozdobnych owocach, kwiatach i innych walorach dekoracyjnych stanowiących źródło pokarmu dla owadów – ćwiczenia w terenie

2

Ogród jako źródło pokarmu dla owadów – ćwiczenia w terenie

2

Rośliny niebezpieczne dla pszczelarza oraz trujące dla pszczół

2

Struktura dominacji gatunkowej owadów na polach uprawnych i nieużytkach

3

Badanie zagęszczenia pszczół na nieużytkach i polach uprawnych - ćwiczenia w terenie

3

Zaliczenie

1

RAZEM

15

Literatura: 1. Prabuski J. 1998. Pszczelnictwo. Wydawnictwo Promocyjne „Albatros” Szczecin.

 2. Lipiński M. 1982. Pożytki pszczele. PWRiL Warszawa.

Tytuł przedmiotu: Produkty pszczele (Bee products)

Prowadzący: dr hab. Krystyna Czekońska, prof. UR

Katedra, zakład: Katedra Sadownictwa i Pszczelnictwa

Wymiar godzin: 15 w./15 ćw.

Rodzaj zajęć: wykłady, ćwiczenia laboratoryjne

Status zajęć: studia I stopnia, przedmiot kierunkowy do wyboru dla studentów specjalności Ogrodnictwo z marketingiem oraz Bioinżynieria w ogrodnictwieSemestry:

I

II

III

IV

V

VI

VII

Godziny:15/15

Punkty ECTS:2

Cel kursu: Zapoznanie studentów z produktami pszczelimi i ich wykorzystaniem.

Tematyka: Powstawanie, pozyskiwanie, pakowanie i przechowywanie miodu, pyłku kwiatowego, wosku, mleczka pszczelego, jadu i kitu pszczelego. Wymagania jakościowe stawiane produktom pszczelim. Wykorzystanie produktów pszczelich.

Kryteria oceny: końcowy sprawdzian pisemny

Forma zakończenia: zaliczenie


Szczegółowy konspekt przedmiotu

Tematyka wykładów

Godziny

Miód: powstawanie i pozyskiwanie, klasyfikacja miodów, pobieranie próbek do badań, skład chemiczny, właściwości fizyczne i odżywcze. Pakowanie, przechowywanie, transport i zafałszowania miodu.

3

Pyłek kwiatowy - obnóża - pozyskiwanie, pobieranie próbek do badań, pakowanie, przechowywanie, skład chemiczny i zastosowanie.

3

Wosk pszczeli: powstawanie, surowiec woskowy, pozyskiwanie wosku, pobieranie próbek do badań, właściwości fizyczne i chemiczne wosku, wykorzystanie wosku. Pakowanie przechowywanie i transport.

3

Mleczko pszczele: powstawanie i pozyskiwanie, właściwości fizyczne i skład chemiczny. Przechowywanie i wykorzystanie.

2

Jad pszczeli: powstawanie i pozyskiwanie, właściwości fizyczne i skład chemiczny. Przechowywanie i wykorzystanie.

2

Kit pszczeli (propolis): powstawanie i pozyskiwanie, właściwości fizyczne i skład chemiczny. Pakowanie i przechowywanie. Wykorzystanie.

2

RAZEM

15
Tematyka ćwiczeń

Godziny

Organoleptyczne cechy miodów odmianowych (barwa, konsystencja, zapach i smak).

2

Analiza cechy fizykochemicznych miodów (zawartość wody, przewodność elektryczna itp.).

2

Pyłek kwiatowy – obnóża. Analiza pyłkowa miodów (wymagania ogólne - kształt, barwa, smak, zapach).

4

Wosk pszczeli (wymagania - barwa, zapach konsystencja, struktura itd., zastosowanie w przemyśle i gospodarce pasiecznej.

4

Mleczko pszczele - wymagania organoleptyczne (barwa, zapach, konsystencja, smak).

2

Kit pszczeli - wymagania organoleptyczne (barwa, zapach konsystencja).

1

RAZEM

15

Literatura:

1. Prabuski J. 1998. Pszczelnictwo. Wydawnictwo Promocyjne „Albatros” Szczecin.

Tytuł przedmiotu: Integrowane metody uprawy i nawożenia roślin warzywnych(Integrated nutrient management in vegetable production)

Prowadzący: prof. dr hab. Włodzimierz Sady, dr I. Domagała-Świątkiewicz,

Katedra, zakład: Katedra Uprawy Roli i Nawożenia Roślin Ogrodniczych

Wymiar godzin: 24 w./6 ćw.

Rodzaj zajęć: wykłady, ćwiczenia laboratoryjne

Status zajęć: studia I stopnia, przedmiot kierunkowy do wyboru dla studentów specjalności Ogrodnictwo z marketingiem, Agroekologia i ochrona roślin, oraz Bioinżynieria w ogrodnictwieSemestry:

I

II

III

IV

V

VI

VII

Godziny:
24/6
Punkty ECTS:
2
Cel kursu: Zapoznanie z systemem integrowanej produkcji rolnej oraz metodami integrowanych metod uprawy warzyw jako sposobem gospodarowania umożliwiającym osiąganie celów ekologicznych i ekonomicznych.

Tematyka: Zasady, metody i cele ekologiczne i ekonomiczne oraz grupy zagadnień integrowanej produkcji rolniczej. Integrowana produkcja warzyw jako droga do zapewnienia gwarantowanej jakości surowca (żywności). Systemy i praktyki związane z zarządzaniem bezpieczeństwem zdrowotnym żywności. Ustalanie parametrów jakości warzyw (surowca), jako „Wymagań Jakościowych” odbiorcy. Warunki zapewnienia pożądanej jakości warzyw.

Kryteria oceny: końcowy pisemny sprawdzian

Forma zakończenia: zaliczenie


Szczegółowy konspekt przedmiotu

Tematyka wykładów

Godziny

Zasady, metody i cele ekologiczne i ekonomiczne oraz grupy zagadnień integrowanej produkcji rolniczej.

2

Dyrektywy Unijne związane z bezpieczeństwem zdrowotnym żywności, zarys strategii bezpieczeństwa żywności, cechy składowe jakości.

4

Integrowana produkcja warzyw jako droga do zapewnienia gwarantowanej jakości surowca (żywności).

2

Systemy i praktyki związane z zarządzaniem bezpieczeństwem zdrowotnym żywności. Dobra Praktyka Produkcyjna, Dobra Praktyka Higieniczna, Analiza Zagrożeń i Krytyczne Punkty Kontrolne (HACCP).

5

Punkty Kontrolne Zagwarantowania Jakości (QACP). Ustalanie parametrów jakości warzyw (surowca), jako „Wymagań Jakościowych” odbiorcy.

3

Warunki zapewnienia pożądanej jakości warzyw - etapy od planowania uprawy poprzez produkcję warzyw, zbiór plonu, przechowalnictwo, dostawę.

4

Organizacja, kontrola i dokumentacja związana z integrowaną produkcją i zapewnieniem jakości warzyw.

4

RAZEM

24
Tematyka ćwiczeń

Godziny

Potrzeby pokarmowe i nawozowe roślin warzywnych na tle technologii uprawy i miejsca w płodozmianie. Bilansowanie potrzeb nawozowych w oparciu o wyniki analiz chemicznych gleby.

2

Nawożenie a zawartość metali ciężkich w roślinach warzywnych. Ustalanie potrzeb nawozowych oraz wykonanie bilansu wprowadzonych do gleby metali ciężkich z nawozami mineralnymi i organicznymi.

2

Nawożenie a zawartość azotanów w roślinach warzywnych. Bilans substancji organicznej w glebie. Zaliczenie pisemne

2

RAZEM

6

Literatura: 1. Kijowski J., Sikora T. (red.). Zarządzane jakością i bezpieczeństwem żywności.

 2. Kołożyn- Krajewska D., Sikora T. 1999. Koncepcja i system zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności. SJ. TPS- NOT. Warszawa.

 3. Turlejska H. 2003. Zasady GHP/GMP oraz system HACCP jako narzędzia zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności. FPPR, Warszawa.

 4. Wytyczne Systemu Integrowanej Produkcji Rolniczej. Fundacja, Rozwój SGGW, Warszawa 1995.

Tytuł przedmiotu: Uprawa roślin rolniczych (Agricultural plant cropping)

Prowadzący: dr hab. Iwona Kowalska, dr Iwona Domagała-Świątkiewicz,

dr Agnieszka Lis-Krzyścin

Katedra, zakład: Katedra Uprawy Roli i Nawożenia Roślin Ogrodniczych

Wymiar godzin: 24 w./6 ćw.
Pobieranie 3.1 Mb.

Share with your friends:
1   ...   33   34   35   36   37   38   39   40   41
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna