Spis treśCI


Szczegółowy konspekt przedmiotuPobieranie 3.1 Mb.
Strona9/41
Data25.10.2017
Rozmiar3.1 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   41

Szczegółowy konspekt przedmiotu

Tematyka wykładów

Godziny

Przedmiot, kierunki rozwoju i metody badań meteorologii, klimatologii
i agrometeorologii

1

Skład, budowa i znaczenie atmosfery ziemskiej. Skutki zanieczyszczenia
atmosfery

1

Adiabatyczne zmiany temperatury powietrza

1

Promieniowanie w atmosferze. Skład widmowy, natężenie.
Zmiany promieniowania słonecznego w atmosferze i na powierzchni Ziemi.
Promieniowanie efektywne

1


Bilans promieniowania powierzchni czynnej. Bilans cieplny powierzchni czynnej. Przebieg procesów cieplnych w powietrzu, gruncie i zbiornikach wodnych

1


Dobowy i roczny przebieg temperatury powietrza i gruntu. Nieokresowe zmiany temperatury powietrza. Agrometeorologiczne aspekty promieniowania słonecznego, usłonecznienia i temperatury

1


Fazy obiegu wody w przyrodzie, parowanie, chmury, opady, osady, mgły, pokrywa śnieżna

1

Bilans wodny. Potrzeby wodne roślin uprawnych

1

Cyrkulacja atmosfery. Masy powietrza i fronty. Podstawowe układy baryczne

1

Siły warunkujące wiatr. Rodzaje wiatrów

1

Fazy rozwoju niżu barycznego. Cyrkulacja w układzie niżowym i wyżowym. Cyrkulacja lokalna

1

Czynniki geograficzne klimatu. Klasyfikacja klimatów

1

Charakterystyka zróżnicowania przestrzennego podstawowych elementów klimatu Polski. Regiony klimatyczne i agroklimatyczne Polski. Zróżnicowanie mezoklimatyczne Polski południowej

1


Meteorologia szklarniowa

1

Współczesne zmiany klimatu i ich konsekwencje

1

RAZEM

15Tematyka ćwiczeń

Godziny

Pojęcia i definicje podstawowych elementów meteorologicznych

1 audyt.

Organizacja służby meteorologicznej. Warunki poprawności obserwacji meteorologicznych. Ogródek meteorologiczny. Kolejność czynności obserwatora

2 lab.

Pomiar ciśnienia atmosferycznego. Barometr rtęciowy naczyniowy. Poprawki do odczytów. Aneroid. Barograf

1 lab.

Pomiar natężenia promieniowania słonecznego. Solarymetr Molla-Gorczyńskiego. Pomiar usłonecznienia. Heliograf Campbella-Stokesa

1 lab.

Pomiar temperatury powietrza. Termometr terminowy, minimalny i maksymalny. Poprawki termometryczne. Średnia dobowa temperatura powietrza. Termograf. Pomiar temperatury gleby

1 lab.


Pomiar wilgotności powietrza metodą psychrometryczną i higrometryczną. Psychrometr Augusta i Assmanna. Tablice psychrometryczne. Higrograf

1 audyt.

Klasyfikacja i rozpoznawanie chmur. Międzynarodowy atlas chmur

1 audyt.

Pomiar opadów atmosferycznych. Deszczomierz Hellmanna. Pluwiograf. Natężenie opadów. Pomiar pokrywy śnieżnej i gęstości śniegu.

1 audyt.

Pomiar prędkości i kierunku wiatru. Róża wiatrów. Wiatromierz Wilda. Anemometr. Pomiary i obliczenia parowania. Ewaporometry i wzory empiryczne

1 audyt.

Dokumentacja meteorologiczna. Internetowe bazy danych. Bibliografia meteorologiczna

1 audyt.

Podstawowe charakterystyki statystyczne ważniejszych elementów meteorologicznych. kompleksowe wskaźniki klimatyczne, agroklimatyczne i bioklimatyczne

1 lab.

Normy klimatyczne i odchylenia od normy. reprezentatywność meteorologiczna okresu badań

1 lab

Charakterystyka klimatyczna wybranych obszarów. Zróżnicowanie mezoklimatyczne terenów górskich

1 audyt.

Analiza zróżnicowania termicznego powierzchni Ziemi na podstawie zobrazowań satelitarnych. Modelowanie przy użyciu GIS zróżnicowania topoklimatycznego i analiza wybranych elementów meteorologicznych

1audyt.

RAZEM

15

Uwaga: Na ćwiczeniach laboratoryjnych obecne są 2 osoby

Literatura: 1. Bac S., Koźmiński Cz., Rojek M. 1998. Agrometeorologia. Wyd. Nauk.PWN Warszawa

 2. Kaczorowska Z. 1986. Pogoda i klimat. Wyd. Szk. i Pedagogiczne, Warszawa.

 3. Kossowska-Cezak U., Martyn D., Olszewski K., Kopacz-Lembowicz M. 2000. Meteorologia i klimatologia. Pomiary, obserwacje, opracowania. Wyd. Nauk. PWN Warszawa.

 4. Koźmiński Cz., Michalska B. 1999. Ćwiczenia z agrometeorologii. Wyd. Nauk. PWN Warszawa.

 5. Koźmiński Cz., Michalska B. 2003. Agrometeorologia i klimatologia. Wyd. AR Szczecin.

 6. Radomski Cz. 1987. Agrometeorologia. Wyd.Nauk. PWN Warszawa.

Tytuł przedmiotu: Geodezja i kartografia (Land surveying and cartography)

Prowadzący: dr inż. Barbara Marczewska

Katedra, zakład: Katedra Geodezji

Wymiar godzin: 15 w. /15 ćw.

Rodzaj zajęć: wykłady, ćwiczenia laboratoryjne, ćwiczenia terenowe

Status zajęć: studia I stopnia, przedmiot podstawowy, obowiązkowy dla studentów specjalności Ogrodnictwo z marketingiem oraz Sztuka ogrodowa


Semestry:

I

II

III

IV

V

VI

VII

Godziny:
15/15
Punkty ECTS:
3
Cel kursu: Zapoznanie studentów z rodzajami map i materiałami geodezyjnymi oraz możliwościami ich wykorzystania w projektowaniu i wycenie terenów zieleni. Wdrożenie umiejętności wykonania niezbędnych obliczeń geodezyjnych oraz przeprowadzenia pomiarów uzupełniających i realizacyjnych.

Tematyka: Materiały geodezyjne i kartograficzne. Niwelacja geometryczna i wyznaczenie wysokości. Rachunek współrzędnych. Pomiary terenowe i sytuacyjne. Inwentaryzacja terenów zieleni.

Kryteria oceny: końcowy sprawdzian pisemny, operaty z ćwiczeń (obliczenia, szkice, opisy, rysunki)

Forma zakończenia: zaliczenie


Szczegółowy konspekt przedmiotu

Tematyka wykładów

Godziny

Podstawowe pojęcia, jednostki miar, powierzchnie odniesienia, układy współrzędnych

1

Rodzaje, treść, układy, godła, skale i dokładność map

1

Zasady opracowania map, osnowa geodezyjna

1

Pomiary wysokościowe, niwelator, łaty, odczyty, określenie wysokości

1

Niwelacja terenowa, mapa wysokościowa, warstwice, określenie wysokości punktu i spadku terenu

1

Obliczenie i zaprojektowanie rzędnych oraz niwelety

1

Rachunek współrzędnych i podstawowe obliczenia długości, kątów, pola powierzchni

2

Pomiary terenowe, osnowa pomiarowa, tyczenie i pomiar linii i kątów

1

Zdjęcie sytuacyjne i pomiary uzupełniające, metody, szczegóły sytuacyjne, dokładności, szkic polowy, aktualizacja treści mapy

2

Odstawy Satelitarnego Systemu Nawigacyjnego (GPS)

1

Inwentaryzacja terenów zieleni, zakres i rodzaj inwentaryzacji, normy i oznaczenia obiektów, operat inwentaryzacyjny

2

Operat ewidencyjny (katastralny), księgi wieczyste

1

RAZEM__12'>RAZEM

15
Tematyka ćwiczeń

Godziny

Interpretacja map, określenie godła, określenie i wyznaczenie długości odcinka na mapie

1

Niwelator: przygotowanie sprzętu do pomiaru, wykonanie odczytów z lat

1

Niwelacja powierzchniowa, założenie i pomiar osnowy, prowadzenie szkicu i dziennika

2

Obliczenie i kartowanie wyników pomiarów niwelacyjnych

2

Odczyty z mapy wysokościowej, projektowanie wysokości punktów i linii oraz spadku terenu

1

Rachunek współrzędnych i obliczenie pola powierzchni (metody obliczeniowe)

1

Tyczenie i pomiar prostych i kątów, metody pomiarów szczegółów

1

Satelitarny System Nawigacyjny (GPS), ustawienie sprzętu, podstawowe odczyty i wyznaczenie punktów, tyczenie tras

2

Inwentaryzacja terenów zieleni, założenie i pomiar osnowy, wykonanie pomiarów, oznaczenie i opis inwentaryzowanych obiektów

2

Opracowanie operatu inwentaryzacyjnego, wykonanie części opisowej i rejestru, opracowanie mapy inwentaryzacyjnej

2

RAZEM

15

Literatura: 1. Fedorowski W. 1974. Ewidencja gruntów, PPWK, Warszawa.

 2. Gaździcki J.1995. Systemy katastralne, PPWK, Warszawa.

 3. Hopfer A i inni. 2000. Ewidencja gruntów i budynków i sieci uzbrojenia

 4. terenu, Wyd. UWM, Olsztyn..

 5. Hycner R.2004. Podstawy katastru, Wyd.AGH, Kraków.

 6. Jagielski A. 2005. Geodezja I,Wyd. GEODPIS, Kraków.

 7. Jagielski A. 2007. Geodezja II, Wyd. GEODPIS, Kraków.

 8. Kamela Cz., Lipiński M. 1985. Geodezja t.I, PPWK, Warszawa.

 9. Odlanicki-Poczobut M. 1982. Geodezja, PPWK, Warszawa.

 10. Płatek A. 1995. Elektroniczna technika pomiarowa, Wyd. AGH, Kraków.

 11. Przewłocki S. 2002. Geodezja dla kierunków niegeodezyjnych, PPWK, Warszawa.

Przepisy prawne, w tym zwłaszcza:

 1. Instrukcja techniczna K-1 - "Mapa zasadnicza", GUGiK, Wyd. III, Warszawa 1998.

 2. Wytyczne techniczne G-3.4 - "Inwentaryzacja zespołów urbanistycznych, zespołów zieleni i obiektów architektury", GIGiK, Wyd. I, Warszawa, 1981.

 3. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. - Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086 ze zm).

 4. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454).

 5. Norma Polska PN - B-01027 -"Oznaczenia graficzne stosowane w projektach zagospodarowania działki lub terenu, PKN, Warszawa 2002.

 6. Norma Polska PN-B-o1030 - "Oznaczenia graficzne materiałów budowlanych", PKN, Warszawa 2000

Tytuł przedmiotu: Podstawy marketingu (Basic marketing)

Prowadzący: dr Janina Marzec

Katedra, zakład: Katedra Warzywnictwa z Ekonomiką Ogrodnictwa

Wymiar godzin: 12 w. /18 ćw.

Rodzaj zajęć: wykłady, ćw. audytoryjne

Status zajęć: studia I stopnia, przedmiot podstawowy, obowiązkowy dla studentów specjalności Ogrodnictwo z marketingiem oraz Sztuka ogrodowaSemestry:

I

II

III

IV

V

VI

VII

Godziny:

12/18Punkty ECTS:

4 (O)

3 (S)
Cel kursu: Opanowanie wiedzy z zakresu marketingu strategicznego i operacyjnego produktów ogrodniczych. Identyfikacja zachowania się uczestników rynku produktów ogrodniczych

Tematyka: Zarys teorii marketingu. Uwarunkowania postępowania konsumentów na rynku. Marketing mix. Mechanizmy funkcjonowania rynku. Strategie marketingowe.

Kryteria oceny: końcowy sprawdzian pisemny

Forma zakończenia: zaliczenie


Szczegółowy konspekt przedmiotu

Tematyka wykładów

Godziny

Zarys teorii marketingu, jego koncepcja i ewolucja

2

Modele zachowań konsumentów

2

Czynniki kształtujące poziom spożycia żywności. Prawo Engla

2

Mechanizmy funkcjonowania rynku i prawa na nim działające

2

Identyfikacja segmentów rynku i wybór rynków docelowych

2

Analiza otoczenia przedsiębiorstwa, identyfikacja konkurencji

2

RAZEM

12
Tematyka ćwiczeń

Godziny

Wzorce segmentacji i ich ocena

2

Ocena silnych i słabych stron przedsiębiorstwa i jego konkurentów (SWOT)

2

Cykl życia produktu i stosowane strategie marketingowe

2

Rozwój i wprowadzenie nowych produktów i usług na rynek

2

Analiza strategii: Portfolio, Ansoffa, Mapy produktu

2

Planowanie strategii komunikacji marketingowej

1

Promocja mix

3

Polityka cenowa w gospodarce rynkowej. Ustalanie ceny finalnej. Analiza cen konkurencji.

2

Polityka dystrybucji. Rozwój nowoczesnych rynków detalicznych i hurtowych

2

RAZEM

18

Literatura: 1. Altkorn J.1996. Podstawy marketingu. Wyd. Instyt. Market. Kraków

 2. Garbarski L. i in. 1994. Marketing. PWE. Warszawa

 3. Kłeczek R. i in. 1994. Marketing. Materiały do ćwiczeń. Wyd. AE. Wrocław

 4. Kotler Ph. 1994. Marketing. Northwestern University

 5. Marzec-Wołczyńska T. 1997. Marketing produktów ogrodniczych. Wyd. Hortpress. Warszawa

Tytuł przedmiotu: Wycena upraw ogrodniczych

(Evaluation of horticultural production)

Prowadzący: dr inż. Monika Bieniasz

Katedra, zakład: Katedra Sadownictwa i Pszczelnictwa

Wymiar godzin: 6 w./9 ćw.

Rodzaj zajęć: wykłady, ćwiczenia terenowe, praktyczne zajęcia wyceny użytków rolnych trwałych

Status zajęć: studia I stopnia, przedmiot podstawowy obowiązkowy dla studentów specjalności Ogrodnictwo z marketingiem oraz Sztuka ogrodowaSemestry:

I

II

III

IV

V

VI

VII

Godziny:6/9

Punkty ECTS:1


Pobieranie 3.1 Mb.

Share with your friends:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   41
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna