Spis treśCI


Rodzaj zajęć: wykłady, ćwiczenia laboratoryjnePobieranie 3.1 Mb.
Strona8/41
Data25.10.2017
Rozmiar3.1 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   41

Rodzaj zajęć: wykłady, ćwiczenia laboratoryjne

Status zajęć: studia I stopnia, przedmiot podstawowy obowiązkowy dla studentów wszystkich specjalności


Semestry:

I

II

III

IV

V

VI

VII

Godziny:
15/15
Punkty ECTS:
4
Cel kursu: Zapoznanie z właściwościami gleby oraz zasobami gleb Polski.

Tematyka: Gleba jako element środowiska przyrodniczego; abiotyczne i biotyczne czynniki glebotwórcze. Występowanie i charakterystyka najważniejszych skał glebotwórczych, wietrzenie skał i minerałów; uziarnienie, skład mineralny i chemiczny produktów wietrzenia i akumulacji. Funkcjonowanie trójfazowego układu gleby, ocena stosunków wodno-powietrznych gleb w kształtowaniu optymalnych warunków wegetacji roślin. Przemiany związków organicznych w glebie, rola próchnicy, zagadnienia sorpcji; budowa i skład kompleksu sorpcyjnego. Systematyka gleb Polski, charakterystyka głównych jednostek gleb Polski i ich geografia. Zasoby gleb Polski. Waloryzacja rolnicza, żyzność gleb i poza produkcyjne funkcje gleby.

Kryteria oceny: cykliczne sprawdziany pisemne

Forma zakończenia: zaliczenie


Szczegółowy konspekt przedmiotu

Tematyka wykładów

Godziny

Gleba jako element środowiska przyrodniczego. Czynniki glebotwórcze. Występowanie i charakterystyka najważniejszych skał glebotwórczych (magmowych, metamorficznych i osadowych). Procesy glebotwórcze.

3

Wietrzenie skał i minerałów – uziarnienie, skład mineralny i chemiczny produktów wietrzenia i akumulacji. Struktura gleby. Główne cechy morfolo-giczne gleb. Główne poziomy genetyczne o poziomy diagnostyczne gleb.

3

Trójfazowy układ gleby – wpływ na kształtowanie właściwości fizycznych, chemicznych i biologicznych gleby.

2

Substancja organiczna gleby. Organizmy glebowe. Przemiany związków organicznych w glebie, rola próchnicy glebowej. Odczyn i rodzaje kwasowości gleby.

2

Właściwości sorpcyjne gleby. Budowa i skład kompleksu sorpcyjnego gleby, rodzaje sorpcji glebowej. Buforowość gleby.

2

Systematyka gleb Polski, bonitacja gleb, kompleksy przydatności rolniczej gleb.

2

Waloryzacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej i funkcje poza produkcyjne gleby. Podłoża ogrodnicze.

1

RAZEM

15
Tematyka ćwiczeń

Godziny

Agronomiczne kategorie gleb. Oznaczanie składu mechanicznego gleby metodą Casagrande w modyfikacji Prószyńskiego.

3

Fizyczne właściwości gleb i podłoży. Oznaczanie gęstości objętościowej, porowatości i pojemności powietrznej gleb mineralnych metodą cylinderka Kopeckiego. Oznaczanie gęstości podłoży organicznych metodą Bagg-Olsena. Woda w glebie – oznaczanie pojemności wodnych i przepuszczalności gleb.

3

Glebowa substancja organiczna. Oznaczanie zawartości próchnicy metoda Tiurina. Metoda wyżarzania. Oznaczanie wskaźnika wodoodporności agregatów glebowych metodą przesiewania na mokro wg Kullemana.

3

Właściwości sorpcyjne gleb. Oznaczanie pojemności sorpcyjnej gleb metodą Kappena. Kwasowość hydrolityczna. Oznaczanie kwasowości metodą Daikuhary.

3

Charakterystyka profili glebowych

3

RAZEM

15

Literatura podstawowa: 1. Dobrzański B., Zawadzki S. 1997. Gleboznawstwo. PWRiL, Warszawa.

 2. Uggla H. 1981. Gleboznawstwo rolnicze PWN, Warszawa.

 3. Bednarek R., Dziadowiec H., Pokojska U., Prusikiewicz Z. 2004. Badania ekologiczno-gleboznawcze. PWN, Warszawa.

Literatura uzupełniająca:

 1. Starck J. 1997. Uprawa roli i nawożenie roślin ogrodniczych. PWRiL, Warszawa.

Tytuł przedmiotu: Mikrobiologia (Microbiology)

Prowadzący: dr inż. Helena Bis

Katedra, zakład: Katedra Mikrobiologii (Wydział Rolno-Ekonomiczny)

Wymiar godzin: 15 w./15 ćw.

Rodzaj zajęć: wykłady, ćwiczenia laboratoryjne

Status zajęć: studia I stopnia, przedmiot podstawowy obowiązkowy dla studentów wszystkich specjalnościSemestry:

I

II

III

IV

V

VI

VII

Godziny:

15/15Punkty ECTS:

4Cel kursu: Zaznajomienie studentów ze światem drobnoustrojów, wskazanie na ich rolę w najważniejszych procesach biologicznych przebiegających na kuli ziemskiej związanych z krążeniem materii i przepływem energii w różnych ekosystemach lądowych i wodnych.

Tematyka: Zajęcia umożliwią lepsze zrozumienie znaczenia mikroorganizmów w funkcjonowaniu biocenozy oraz ich wzajemnym wpływie na siebie i na inne organizmy żywe. Studia z zakresu mikrobiologii mają uwypuklić pożyteczną i szkodliwa rolę mikroorganizmów w przyrodzie oraz wskazać na ścisłe powiązanie świata drobnoustrojów ze światem życia roślin, zwierząt i ludzi. Umożliwią także studentom wykorzystanie znajomości procesów mikrobiologicznych w praktyce rolniczej, ochronie roślin i doradztwie rolniczym.

Kryteria oceny: cykliczne sprawdziany pisemne

Forma zakończenia: zaliczenie na prawach egzaminu.


Szczegółowy konspekt przedmiotu

Tematyka wykładów

Godziny

Zaznajomienie studentów ze światem drobnoustrojów oraz ich miejscem w przyrodzie. Podstawy klasyfikacji i zarys systematyki drobnoustrojów. Ewolucja i podstawy genetyki drobnoustrojów. Historia mikrobiologii – najważniejsze osiągnięcia L. Pasteu’a i R. Kocha.

1

Bioróżnorodność mikroorganizmów w środowiskach glebowych. Morfologia drobnoustrojów (Virales, Archebacteria, Procaryota i Eucariota). Budowa i ultrastruktura komórki bakteryjnej (Gram + i Gram -) i grzybowej (drożdze). Formy przetrwalne drobnoustrojów.

1

Fizjologia bakterii oraz ich znaczenie w procesach biochemicznych (syntezy i rozkładu) zachodzących w różnych środowiskach glebowych.

1

Promieniowce – morfologia, występowanie i ich znaczenie w środowisku glebowym. Antybiotyki – produkcja i ich oddziaływanie na mikro i makroorganizmy.

1

Grzyby mikroskopowe jako organizmy eukariotyczne – budowa, właściwości fizjologiczne i ich funkcja w środowisku glebowym (Phycomycetes, Ascomycetes, Deuteromycetes). Znaczenie mikoryzy w środowisku glebowym.

1

Mykotoksyny jako związki silnie toksyczne wytwarzane przez grzyby z klasy Deuteromycetes oraz ich wpływ na rośliny, mikro- i makroorganizmy.

1

Wpływ czynników fizykochemicznych środowiska na procesy życiowe drobnoustrojów:

- oddychanie (org. tlenowe i beztlenowe),

- odżywianie (autotrofy i heterotrofy),

- sposoby rozmnażania komórek oraz kontrola procesów podziału.1

Ekologia drobnoustrojów i interakcje między mikroorganizmami w biocenozie oraz mikroorganizmami a roślinami (np. symbioza, mikoryza, synergizm, antagonizm itd.).

1

Najważniejsze procesy biochemiczne przeprowadzane przez drobnoustroje i ich udział w krążeniu miogenów w przyrodzie. Metabolizm azotowy. Drobnoustroje wiążące azot atmosferyczny i biorące udział w jego przemianach (proteoliza, amonifikacja, nitryfikacja, denitryfikacja).

1

Mikrobiologiczne przemiany węglowodanów. Fermentacja alkoholowa, mlekowa (właściwa i pseudofermentacja), propionowa, masłowa. Rozkład pektyn i błonnika.

1

Mikrobiologia środowisk naturalnych i antropogenicznych (gleba, woda, powietrze, nawozy organiczne).

1

Mikrobiologiczne zanieczyszczenie gleby np. pestycydy, nitrozoaminy, metale ciężkie. Zmęczenie gleby i czynniki powodujące obniżenie produkcji roślinnej.

1

Rola drobnoustrojów w biodegradacji produktów naturalnych i wytworzonych przez człowieka. Wykorzystanie drobnoustrojów w biologii molekularnej i inżynierii genetycznej.

1

Charakterystyka bakterii chorobotwórczych.

1

Chorobotwórczość drobnoustrojów. Zdolność wytwarzania endo- i egzotoksyn, przez drobnoustroje chorobotwórcze. Odporność organizmu na zakażenie. Źródła zakażeń. Wrażliwość bakterii chorobotwórczych na antybiotyki. Priony i ich chorobotwórcze właściwości.

1

RAZEM

15
Tematyka ćwiczeń

Godziny

Bezpieczeństwo i higiena pracy na ćwiczeniach z mikrobiologii. Podstawowe wyposażenie pracowni mikrobiologicznej. Sterylizacja, pasteryzacja i dezynfekcja. Izolacja bakterii ze środowiska. Wykonanie preparatów bakteriologicznych.

2

Teoretyczne podstawy barwienia drobnoustrojów. Barwniki i ich sporządzanie. Barwienie proste pozytywne sporządzonych preparatów. Morfologia bakterii. Podstawy mikroskopowania pod imersją. Oglądanie preparatów i oznaczanie układów morfologicznych bakterii.

2

Badanie ruchu bakterii metodą kropli wiszącej. Barwienie bakterii metodą prostą negatywną.

2

Barwienie złożone metodą Grama. Porównanie bakterii Gram + i Gram – i ich charakterystyka.

2

Charakterystyka promieniowców i barwienie ich metodą prostą pozytywną. Morfologia grzybów z klasy Phycomycetes.

2

Morfologia drożdży i wykonanie próby na żywotność i odżywianie. Morfologia grzybów z kl. Deuteromycetes ze szczególnym uwzględnieniem grzybów toksynotwórczych. Zasady diagnostyki grzybów.

2

Sposoby liczenia drobnoustrojów - bezpośrednie (komora Thoma) w różnych środowiskach. Analiza mikrobiologiczna gleby.

2

Odczyt analizy gleby. Zaliczenie

1

RAZEM

15

Literatura: 1. Müller E., Loeffler W., 1988. Zarys Mikologii. PWRiL, Warszawa.

 2. Kunicki-Goldfinger W. 1998. Życie bakterii. PWN, Warszawa.

 3. Baj J., Markiewicz Z. 2006. Biologia molekularna bakterii. PWN, Warszawa.

 4. Richards B.N. 1979. Wstęp do ekologii gleby. PWN, Warszawa.

 5. Grabińska–Łuniewska A. 1996. Ćwiczenia laboratoryjne z mikrobiologii ogólnej, Oficyna Wydawnicza Politechniki warszawskiej, Warszawa.

 6. Paul E.A., Clark F.E. 2000. Mikrobiologia i biochemia gleb. Wydawnictwo UMCS, Lublin.

 7. Szember A. 1995. Zarys Mikrobiologii Rolniczej. Wydawnictwo AR, Lublin.

 8. Zmysłowska J. 2002. Mikrobiologia ogólna i środowiskowa. Teoria i ćwiczenia. Wydawnictwo Uniwersytetu War. – Mazurskiego, Olsztyn.

Tytuł przedmiotu: Biotechnologia roślin (Plant biotechnology)

Prowadzący: dr hab. Adela Adamus, prof. UR, dr hab. Dariusz Grzebelus,

dr hab. Rafał Barański

Katedra, zakład: Katedra Genetyki, Hodowli i Nasiennictwa

Wymiar godzin: 20 w./10 ćw.

Rodzaj zajęć: wykłady, ćwiczenia laboratoryjne

Status zajęć: studia I stopnia, przedmiot podstawowy, obowiązkowy dla wszystkich specjalnościSemestry:

I

II

III

IV

V

VI

VII

Godziny:
20/10
Punkty ECTS:
4
Cel kursu: Zastosowanie metod biotechnologicznych w produkcji roślinnej. Kultury in vitro. Biotechnologiczne doskonalenie roślin. Diagnostyka molekularna i jej zastosowanie. Społeczne i prawne aspekty biotechnologii

Tematyka: Definicja i historia biotechnologii. Techniki kultur in vitro i regeneracja roślin. Inżynieria genetyczna i organizmy GMO. Markery molekularne i ich zastosowanie do diagnostyki i selekcji. Aspekty etyczne i regulacje prawne biotechnologii

Kryteria oceny: cykliczne sprawdziany pisemne

Forma zakończenia: egzamin


Szczegółowy konspekt przedmiotu

Tematyka wykładów

Godziny

Wprowadzenie: definicja biotechnologii, rys historyczny, nurty i podział biotechnologii.

2

Roślinne kultury in vitro i ich zastosowanie. Mikrorozmnażanie, kultury komórek i tkanek, mieszańce form oddalonych, selekcja in vitro.

4

Kultury in vitro w kreowaniu zmienności genetycznej - zmienność somaklonalna, mutageneza

1

Biotechnologiczne doskonalenie roślin: inżynieria genetyczna jako źródło zmienności, podstawy naukowe transgenezy roślin, metody i cele transformacji, odmiany transgeniczne, wpływ GMO na środowisko, transgeneza a hodowla konwencjonalna.

5

Diagnostyka molekularna i jej zastosowanie: markery sprzężone z cechami użytkowymi, hodowla wspomagana markerami (molecular breeding), ocena zmienności genetycznej ocena wyrównania linii i czystości nasion mieszańcowych, loci cech ilościowych (QTL).

5

Biotechnologia środowiskowa

1

Kontrowersje etyczne i regulacje prawne dotyczące biotechnologii

2

RAZEM

20
Tematyka ćwiczeń

Godziny

Zapoznanie się z organizacją laboratorium in vitro, bezpieczeństwo i higiena pracy w laboratorium.

1

Demonstracja niektórych technik in vitro i ich praktyczny aspekt:

kultury kalusa, protoplastów, zawiesin komórkowych, technika embryo rescue3

Wyposażenie laboratorium analizy DNA

2

Techniki wykorzystujące markery molekularne. Sposoby izolacjia DNA, elektroforeza, PCR.

3

Sekwencjonowanie DNA: zasada działania sekwenatora, odczyt sekwencji DNA z chromatografu

1

RAZEM

10

Literatura: 1. Bajaj Y.P.S ed. 1988. Biotechnology in Agriculture and Forestry, vol. 1-10. Springer Verlag, Berlin, Heidelberg, New York, London, Paris, Tokyo.

 2. Malepszy S. red. 2001. Biotechnologia roślin. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

 3. Malepszy S., Niemirowicz-Szczytt. K., Przybecki Z. 1989. Biotechnologia w genetyce i hodowli roślin. PWN, Warszawa.

 4. Michalik B. 1996. Zastosowanie metod biotechnologicznych w hodowli roślin. DRUKROL S.C., Kraków.

Grupa treści podstawowych

(poza standardem)
Przedmioty obowiązkowe

dla różnych specjalności
Tytuł przedmiotu: Agrometeorologia (Agrometeorology)

Prowadzący: dr hab. Tadeusz Zawora, prof. UR

Katedra, zakład: Katedra Meteorologii i Klimatologii Rolniczej

Wymiar godzin: 15 w./15 ćw.

Rodzaj zajęć: wykłady, ćwiczenia laboratoryjne (7), ćwiczenia audytoryjne (8)

Status zajęć: studia I stopnia, przedmiot podstawowy, obowiązkowy dla specjalności Ogrodnictwo z marketingiem, Sztuka ogrodowa, Agroekologia i ochrona roślinSemestry:

I

II

III

IV

V

VI

VII

Godziny:

15/15Punkty ECTS:

4

3 (S)
Cel kursu: Celem zajęć jest zapoznanie studentów z klimatem traktowanym jako jeden z przyrodniczych czynników produkcji rolniczej i ogrodniczej.

Tematyka: Budowa i skład atmosfery, procesy klimatotwórcze zachodzące w atmosferze ziemskiej: obieg energii, obieg wody i cyrkulacja atmosfery z jej agroekologicznymi skutkami, klimat Polski, współczesne zmiany klimatu

Kryteria oceny: aktywność na zajęciach, praca pisemna

Forma zakończenia: zaliczeniePobieranie 3.1 Mb.

Share with your friends:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   41
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna