Spis treśCI


Rodzaj zajęć: wykłady, ćwiczenia laboratoryjne, ćwiczenia terenowePobieranie 3.1 Mb.
Strona7/41
Data25.10.2017
Rozmiar3.1 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   41

Rodzaj zajęć: wykłady, ćwiczenia laboratoryjne, ćwiczenia terenowe

Status zajęć: studia I stopnia, przedmiot podstawowy obowiązkowy dla studentów wszystkich specjalności


Semestry:

I

II

III

IV

V

VI

VII

Godziny:15/15

Punkty ECTS:4

5 (A, B)


Cel kursu: Znajomość struktury i funkcjonowania układów ekologicznych; źródeł zanieczyszczeń powietrza, wód i gleby oraz umiejętność wykorzystania wiedzy ekologicznej do oceny niekorzystnych zmian zachodzących w środowisku przyrodniczym.

Tematyka: Wprowadzenie podstawowych pojęć związanych ze strukturą i funkcjonowaniem przyrody (populacja, biocenoza, ekosystem, środowisko, sukcesja ekologiczna). Omówienie najważniejszych zagrożeń dla bioróżnorodności i środowiska – emisje zanieczyszczeń, zmiany klimatu, fragmentacja siedlisk, inwazje biologiczne, przeludnienie. Podczas ćwiczeń studenci zostaną zapoznani z metodami badań ekologicznych na poziomie populacji i biocenozy, charakterystyką warunków siedliskowych oraz monitoringiem zanieczyszczeń w oparciu o różne formy bioindykacji.

Kryteria oceny: sprawdzian pisemny, sprawozdania pisemne z ćwiczeń laboratoryjnych i terenowych

Forma zakończenia: zaliczenie


Szczegółowy konspekt przedmiotu

Tematyka wykładów

Godziny

Ekologia, ochrona przyrody a ochrona środowiska – zakres stosowanych pojęć. Ziemia we Wszechświecie. Ekosystemy, biomy - struktura i funkcjonowanie.

2

Produkcja pierwotna i dekompozycja w wodach i na lądach. Krążenie pierwiastków w biosferze. Przyczyny zmian klimatu.

2

Szata roślinna – podstawa klasyfikacji i wpływ warunków siedliskowych na wykształcanie się różnych typów roślinności w Polsce i na świecie

2

Różnorodność biologiczna. Wielka eksterminacja w świecie roślin i zwierząt. Przyczyny wymierania gatunków. Podstawy ochrony przyrody w Polsce i na świecie. Czerwone księgi i listy roślin i zwierząt.

2

Emisje zanieczyszczające powietrze, wody i gleby oraz ich wpływ na biosferę. Rolnictwo a ochrona środowiska przyrodniczego w Polsce.

2

Formy degradacji środowiska wywołane działalnością człowieka. Metody zagospodarowania nieużytków z wykorzystaniem zjawiska sukcesji ekologicznej. Fitoremediacja.

2

Gospodarka odpadami. Gromadzenie, segregacja, utylizacja, recykling. Gospodarka wodna. Biotechnologia a ochrona środowiska. Wykorzystanie mikroorganizmów w ochronie środowiska.

2

Prawne aspekty oraz organizacja ochrony przyrody i środowiska w Polsce.

1

RAZEM

15
Tematyka ćwiczeń

Godziny

Ekologia zbiorowisk roślinnych oraz metody ich badania – ćwiczenia terenowe. Pobranie prób do ćwiczeń laboratoryjnych.

3

Demografia roślin – cykle życiowe, struktura wysokości i wieku, formy życiowe, strategia reprodukcyjna, sposoby kolonizacji w populacjach roślin zielnych:

 1. krótkotrwałych o generatywnym sposobie rozmnażania (Capsella bursa-pastoris, Thlaspi arvense)

 2. wieloletnich, rozmnażających się generatywnie i wegetatywnie (Asarum europaeum)

 3. wieloletnich, rozmnażających się wegetatywnie (Carex brizoides)

- ćwiczenia przeprowadzone w oparciu o reprezentatywne próby z populacji pobrane z różnych typów zbiorowisk roślinnych

3

Analiza ilościowa i jakościowa glebowego banku nasion w próbach pobranych w zbiorowiskach zaburzanych i ustabilizowanych

2

Praktyczne wykorzystanie wskaźnikowych właściwości roślin w ocenie warunków siedliskowych (wskaźniki ekologiczne Ellenberga) – w oparciu o wykonane przez studentów spisy florystyczne podczas ćwiczeń terenowych

2

Wykorzystanie bioindykatorów (porosty, mchy, kora drzew) w ocenie zanieczyszczeń środowiska - monitoring biologiczny

2

Technologie oczyszczania ścieków przemysłowych i komunalnych – ćwiczenia na terenie oczyszczalni ścieków w Krakowie Płaszowie

3

RAZEM

15

Literatura: 1. Andrzejewski R., Weigle A. (red.). 2003. Różnorodność biologiczna Polski. Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, Warszawa

 2. Falińska K. 2004. Ekologia roślin. PWN, Warszawa

 3. Faliński J.B. 2001. Przewodnik do długoterminowych badań ekologicznych. PWN, Warszawa

 4. Klimiuk E., Łebkowska M. 2004. Biotechnologia w ochronie środowiska. PWN, Warszawa

 5. Krebs Ch. J. 1997. Ekologia – eksperymentalna analiza rozmieszczenia i liczebności. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

 6. Maciak F. 2003. Ochrona i rekultywacja środowiska. Wydawnictwo SGGW, Warszawa

 7. Pullin A. S. 2004. Biologiczne podstawy ochrony przyrody. PWN, Warszawa

 8. Stawicka J., Szymczak-Piątek M., Wieczorek J. 2006. Wybrane zagadnienia ekologiczne. Wydawnictwo SGGW, Warszawa

 9. Weiner J. 2003. Życie i ewolucja biosfery – podręcznik ekologii ogólnej. PWN, Warszawa

Tytuł przedmiotu: Gleboznawstwo (Soil science)

Prowadzący: prof. dr hab. Włodzimierz Sady

Katedra, Zakład: Katedra Uprawy Roli i Nawożenia Roślin Ogrodniczych

Wymiar godzin: 15 w./15 ćw.Pobieranie 3.1 Mb.

Share with your friends:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   41
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna