Spis treśCI


RAZEM 21 LiteraturaPobieranie 3.1 Mb.
Strona5/41
Data25.10.2017
Rozmiar3.1 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   41

RAZEM


21

Literatura:


  1. Erndt A. i współpr. 1989. Chemia nieorganiczna i analityczna. Skrypt do ćwiczeń, wyd. AR.

  2. Tomasik P. 1998. Podstawy chemii. Cz.I. Chemia ogólna, chemia nieorganiczna. wyd.AR, Kraków.

  3. Erndt A. 1986. Podstawy chemii nieorganicznej. PWN, Warszawa.

  4. Bielański A. 2006. Podstawy chemii nieorganicznej. PWN, Warszawa.

Literatura uzupełniająca:

  1. Litwin M., Styka-Wlazło Sz., Szymońska J. 2004. Chemia ogólna i nieorganiczna – kształcenie ogólne w zakresie podstawowym i rozszerzonym. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum, wyd. Nowa Era, Warszawa.

Tytuł przedmiotu: Chemia z biochemią (Chemistry and biochemistry)

Prowadzący: prof. dr hab. Henryk Kołoczek

Katedra, zakład: Zakład Biochemii

Wymiar godzin: 21 w./33 ćw.


Rodzaj zajęć: wykłady, ćw. laboratoryjne

Status zajęć: studia I stopnia przedmiot podstawowy obowiązkowy dla studentów wszystkich specjalności


Semestry:

I

II

III

IV

V

VI

VII

Godziny:
21/33
Punkty ECTS:
6

5 (S)

Cel kursu: Poznanie systematyki, struktury i funkcji biologicznych wybranych związków chemicznych. Poszerzenie wiedzy na temat procesów metabolicznych zachodzących w organizmach żywych oraz nabycie umiejętności pracy w laboratorium chemicznym i biochemicznym.

Tematyka: Charakterystyka, nazwy i systematyka podstawowych grup związków organicznych, wiązań chemicznych i typów podstawników. Rozpuszczalność, hydrofobowość, izomeria, stereoizomeria i metody identyfikacji związków organicznych. Podstawowe typy i mechanizmy reakcji: reakcje jonowe, dysocjacji i hydrolizy, reakcje rodnikowe i kondensacji, reakcje eliminacji, addycji i substytucji. Reakcje utleniania i redukcji. Struktura i funkcje biologiczne drobnocząsteczkowych związków organicznych. Budowa i funkcje biopolimerów cząsteczkowych. Budowa błon komórkowych i transport metabolitów. Utlenianie biologiczne, łańcuch oddechowy i główne szlaki metaboliczne sacharydów, lipidów i związków azotowych. Katabolizm i anabolizm, rola i różnorodność enzymów. Procesy transkrypcji i translacji, biosynteza wybranych biopolimerów.

Kryteria oceny: okresowe sprawdziany pisemne i opracowanie pisemne wyników eksperymentów

Forma zakończenia: egzamin


Szczegółowy konspekt przedmiotu

Tematyka wykładów

Godziny

Charakterystyka podstawowych grup związków organicznych – nazewnictwo, systematyka i budowa: węglowodory, alkohole, aldehydy, kwasy karboksylowe, fenole, aminy, estry, aminokwasy, związki heterocykliczne.

2

Wiązania chemiczne, typy podstawników, struktura i izomeria, metody identyfikacji związków organicznych. Związki aromatyczne.

2

Podstawowe typy i mechanizmy reakcji: reakcje jonowe, dysocjacji i hydrolizy, rodnikowe i kondensacji, polimeryzacji i polikondensacji, reakcje eliminacji, addycji i substytucji. Reakcje utleniania i redukcji.

2

Struktura i funkcja biologiczna wybranych związków chemicznych:

1

Węglowodany (monosacharydy i ich pochodne, oligosacharydy, polisacharydy)

1

Aminokwasy i białka (struktura przestrzenna, siły stabilizujące natywną cząsteczkę.

1

Lipidy (budowa i funkcja), kwasy tłuszczowe i ich niektóre ważne biologicznie pochodne, błony biologiczne, połączenia lipidów z białkami i węglowodanami, glikoproteiny, transport przez błony

1

Kwasy nukleinowe (nukleotydy i deoksynukleotydy jako prekursory kwasów nukleinowych, rodzaje i budowa przestrzenna DNA i RNA.

1

Rola i różnorodność enzymów,

1

Główne szlaki i cykle metaboliczne oraz ich lokalizacja w strukturach subkomórkowych (glikoliza, cykl Krebsa)

2

Łańcuch oddechowy, szlak pentozofosforanowy i glukoneogeneza, wstęp do fotosyntezy

1

Biosynteza wybranych biopolimerów

1

Replikacja DNA i ekspresja informacji genetycznej.

1

Procesy regulacji metabolizmu.

2

Mechanizmy działania i regulacji enzymów

2

RAZEM

21
Tematyka ćwiczeń

Godziny

Regulamin pracowni chemicznej. Zasady BHP. Rozpuszczalność, temperatura wrzenia, gęstość i barwa, a budowa cząsteczkowa wybranych związków. Polarność, hydrofilowość i hydrofobowość, roztwory rzeczywiste i koloidalne. Równowagi kwasowo zasadowe na przykładzie kwasów karboksylowych.

2

Sole i estry wybranych związków organicznych. Reakcje hydrolizy, polikondensacji i polimeryzacji. Otrzymywanie benzoesanu sodu, synteza estrów kwasu mrówkowego i octowego, synteza kwasu acetylosalicylowego i fluoresceiny.

3

Reakcje addycji substytucji i reakcje redoks węglowodorów i chlorowcopochodnych, oraz alkoholi, aldehydów, kwasów i fenoli. Utlenianie węglowodorów i reakcje substytucji lub addycji bromu. Utlenianie alkoholi i fenoli i kwasu szczawiowego. Reakcja nitrowania związków aromatycznych

3

Sacharydy i ich pochodne (analiza jakościowa, odczyny redukcyjne, hydroliza polisacharydów), ilościowe oznaczanie cukrowców (reakcja cyjanożelazianowa)

5

Aminokwasy i białka (reakcja ninhydrynowa, wykrywanie aminokwasów aromatycznych, odczyn Sakaguchiego) i białek (metoda Lowry’ego i Bradforda).

5

Lipidy: wykrywanie glicerolu i cholesterolu, liczby właściwe tłuszczów, hydroliza lipidów złożonych i wykrywanie ich składników, witaminy rozpuszczalne w tłuszczach.

4

Kwasy nukleinowe: izolacja DNA z materiału roślinnego i RNA z drożdży oraz identyfikacji ich składników, reakcje odróżniające rodzaje kwasów nukleinowych. Witaminy rozuszczalne w wodzie.

2

Izolacja enzymu kwaśnej fosfatazy z materiału roślinnego metodą frakcjonowanego wysalania. Badanie aktywności enzymów klasy oksydoreduktaz, Oznaczanie aktywności fosfatazy metodą Bodanskiego.

4

Różne rodzaje denaturacji białek enzymatycznych na przykładzie amylaz roślinnych w reakcji ze skrobią, badanie kinetyki wybranych enzymów: peroksydazy, trypsyny, amylazy.

2

Związki wtórne i pirolowe, reakcje fenoli, flawonoidów i alkaloidów

3

RAZEM

33

Pobieranie 3.1 Mb.

Share with your friends:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   41
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna