Spis treśCI


Szczegółowy konspekt przedmiotuPobieranie 3.1 Mb.
Strona41/41
Data25.10.2017
Rozmiar3.1 Mb.
1   ...   33   34   35   36   37   38   39   40   41

Szczegółowy konspekt przedmiotu

Tematyka wykładów

Godziny

Agencje i instytucje działające na rzecz rolnictwa

2

Przedsiębiorczość w obszarach wiejskich

3

Planowanie finansowe (preliminarz obrotów gotówkowych, analiza progu zysku itd.)

2

Prawo podatkowe w Polsce (podatki dochodowe, VAT, akcyza, podatki i opłaty lokalne)

3

Księgi rachunkowe w przedsiębiorstwach (księga przychodów rozchodów, księgi handlowe)

2

Leasing – opłacalność w porównaniu z zakupem majątku

1

Umowy cywilno-prawne w praktyce gospodarczej

2

RAZEM

15
Tematyka ćwiczeń

Godziny

Wybór kierunku produkcji i usług w zależności od zasobów produkcyjnych i wymagań rynku

3

Badanie zewnętrznych i wewnętrznych uwarunkowań decyzji finansowych przedsiębiorstwa

2

Kształtowanie struktury kapitału w przedsiebiorstwie

2

Sporządzanie biznesplanu dla przedsięwzięcia gospodarczego specjalizującego się w różnych gałęziach produkcji ogrodniczej:

panowanie produkcji i inwestycji

wycena majątku trwałego

zestawienie kosztów produkcji

kalkulacja przewidywanych wpływów

zestawienie przepływów pieniężnych

analiza sytuacji rynkowej przedsiębiorstwa i głównych konkurentów – metoda SWOT


8

RAZEM

15

Literatura:

 1. Jarugowa A. 1986. Rachunek kosztów w zarządzaniu przedsiębiorstwem. PWE.Warszawa.

 2. Makarski S. 2000. Przedsiębiorczość w agrobiznesie. Wyd.JRWiR.PAN. Warszawa.

 3. Makosz E. (red.).1997. Strategia rozwoju polskiego ogrodnictwa do 2010 roku. Wyd. Agrosan s.c.. Sandomierz.

 4. Pałas Z. (red.).1997. Agrobiznes i obszary wiejskie wobec integracji z UE. Wyd. PHARE. Szczecin.

 5. Soczyniec A., Worzyński L.1995. Finanse w mojej firmie. Wyd. Epsillond. Kraków.

 6. Wawrzyniak J.1999. Rachunek kosztów a zarządzanie w przedsiębiorstwach ogrodniczych. Wyd. PRODRUK. Poznań.

Literatura uzupełniająca:

 1. Biuletyny informacyjne ARiMR, FAPA.

 2. Dzienniki Ustaw.

 3. Kodeks cywilny.

Tytuł przedmiotu: Zarządzanie w ogrodnictwie (Management in horticulture)

Prowadzący: dr Jerzy Kurzawiński, dr Janina Marzec

dr Anna Magdalena Ambroszczyk

Katedra, zakład: Katedra Warzywnictwa z Ekonomiką Ogrodnictwa

Wymiar godzin: 12 w./18 ćw.

Rodzaj zajęć: wykłady, ćwiczenia laboratoryjne

Status zajęć: studia I stopnia, przedmiot kierunkowy do wyboru dla studentów specjalności Agroekologia i ochrona roślin, Sztuka ogodowa oraz Bioinżynieria w ogrodnictwie


Semestry:

I

II

III

IV

V

VI

VII

Godziny:12/18

Punkty ECTS:2

Cel kursu: Przygotowanie słuchaczy do pełnienia funkcji kierowniczych podwładnych w przedsiębiorstwie. Umiejętność podejmowania decyzji, metody negocjacyjne w transakcjach.

Tematyka: Podstawowe zasady kierowania zespołami ludzkimi. Motywacja. Sztuki negocjacji i kształtowania stosunków międzyludzkich. Przygotowanie do podejmowania decyzji dotyczących bieżącej działalności przedsiębiorstwa i jego organizacji. Zagadnienia optymalizacyjne, m.in.: struktury produkcji, zarządzania zapasami, rozdział zadań.

Kryteria oceny: sprawdzenie predyspozycji studenta do pełnienia funkcji kierowniczych w przedsiębiorstwie ogrodniczym

Forma zakończenia: zaliczenie


Szczegółowy konspekt przedmiotu

Tematyka wykładów

Godziny

Przedmiot i zakres nauki organizacji i zarządzania

1

Szkoły zarządzania. Style i techniki zarządzania

3

Otoczenie przedsiębiorstwa i jego wpływ na postawy kierownika

1

Współczesny manager, jego rola i zadania

1

Zasady sprawnego działania dotyczące pracy własnej kierownika i motywowania podwładnych

1

Metody usprawnień organizacji

2

Planowanie strategiczne – rodzaje planów, zasady planowania, instrumenty planowania

1

Rola informacji w podejmowaniu decyzji

2

RAZEM

12
Tematyka ćwiczeń

Godziny

Test na predyspozycje kierownicze, cechy dobrego kierownika

2

Studia przypadków zarządzania

3

Autoprezentacja, zasady pisania CV, listy motywacyjne, rekrutacja

3

Techniki negocjacji, rozwiązywanie konfliktów

3

Techniki pomocne w podejmowaniu decyzji (arkusze danych, karty procesu, histogram, diagram ryby, diagram Pareto)

3

Zagadnienia optymalizacyjne (badania operacyjne): ustalanie struktury produkcji, zarządzanie zapasami, rozdział zadań produkcyjnych, planowanie przewozów

4

RAZEM

18

Literatura: 1. Bednarski A.1998. Organizacja i zarządzanie. Materiały do ćwiczeń. Wyd. Toruńska Szkoła Zarządzania. Toruń.

 2. Karczmarek B, Sikorski Cz.1996. Podstawy zarządzania. Absolwent. Łódź.

 3. Mikołajczyk Z.1995. Techniki organizatorskie w rozwiązywaniu problemów zarządzania. PWN. Warszawa.

 4. Obój K.1994. Miniszkółka Zarządzanie. PWE. Warszawa.

 5. Penc J.1994. Strategie Zarządzania. Placet. Warszawa.

 6. Robbins S.P.1998. Zachowania w organizacji. Tłum. Ehrlich A. PWE. Warszawa.

 7. Stoner J.A.F., Wankel Ch.1997. Kierowanie. PWE. Warszawa.

 8. Webber R.A.1994. Zasady zarządzania organizacjami. PWE. Warszawa.

Tytuł przedmiotu: Marketing warzyw (Marketing of vegetables)

Prowadzący: dr Anna M. Ambroszczyk, dr Jerzy Kurzawiński, dr Janina Marzec

Katedra, zakład: Katedra Warzywnictwa z Ekonomiką Ogrodnictwa

Wymiar godzin: 15 w./15 ćw.

Rodzaj zajęć: wykłady, ćwiczenia audytoryjne

Status zajęć: studia I stopnia, przedmiot kierunkowy do wyboru dla studentów specjalności Ogrodnictwo z marketingiemSemestry:

I

II

III

IV

V

VI

VII

Godziny:15/15

Punkty ECTS:2

Cel kursu: Przedstawienie strategii, taktyki marketingu warzyw oraz metod marketingowych

Tematyka: Strategia i taktyka marketingu warzyw. Rola marketingu w kształtowaniu spożycia żywności. Produkt jako instrument marketingu. Standardy jakościowe dla warzyw, korzyści ze stosowania norm oraz kontrola jakości. Funkcje opakowań dla warzyw. Polityka cenowa. Metody aktywizacji sprzedaży.

Kryteria oceny: wykazanie się znajomością uwarunkowań popytu, podaży i dystrybucji warzyw

Forma zakończenia: zaliczenie


Szczegółowy konspekt przedmiotu

Tematyka wykładów

Godziny

Charakterystyka rynku warzyw w wybranych krajach

1

Wybrane informacje o konsumpcji warzyw świeżych i przetworzonych

1

Czynniki kształtujące poziom spożycia żywności i wpływ marketingu na zwiększenie wśród konsumentów zapotrzebowania na warzywa

2

Działania promocyjne wpływające na zmianę przyzwyczajeń i struktury żywieniowej wśród wybranych grup społeczno-ekonomicznych

2

Przepływ informacji w biznesie oraz zadania badań marketingowych

1

Produkt i jego jakość jako instrument marketingu żywności

1

Funkcje marketingowe opakowań żywności

1

Polityka cenowa producentów żywności i dystrybutorów

2

Standardy jakościowe na warzywa obowiązujące na Wspólnym Rynku oraz na rynkach światowych. Korzyści marketingowe ze stosowania norm i kontroli jakości

2

Kierunki rozwoju rynków hurtowych, detalicznych dla warzyw i ich przetworów w Polsce i w wybranych krajach

2

RAZEM

15
Tematyka ćwiczeń

Godziny

Analiza problemów rynku ogrodniczego

4

Tworzenie wartości dodanej i uszlachetnianie warzyw zgodnie z aktualnymi wymaganiami konsumentów i możliwościami inwestycyjnymi producentów

4

Analiza czynników, które wpływają na powstanie bariery popytowej

2

Analiza metod aktywizujących sprzedaż warzyw

5

RAZEM

15

Literatura: 1. Baker J. 1993. Marketing rolniczy. Wyd. AR, Poznań.

 2. Kimball B.1991. Metody aktywnej sprzedaży. PWE Warszawa.

 3. Makosz E. 2001. Marketing w ogrodnictwie. AR, Lublin.

 4. Marzec–Wołczyńska T. 1997. Marketing produktów ogrodniczych. Wyd. Hortpress, Warszawa.

 5. Tracy M.1997. Polityka rolno–żywnościowa w gospodarce rynkowej. Wyd. Olympus, Warszawa.

 6. Żmija J., Strzelczak L.1996. Podstawy ekonomiki rynku i marketingu w gospodarce żywnościowej. Wyd. AR, Kraków.


Pobieranie 3.1 Mb.

Share with your friends:
1   ...   33   34   35   36   37   38   39   40   41
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna