Spis treśCIPobieranie 3.1 Mb.
Strona4/41
Data25.10.2017
Rozmiar3.1 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   41

Cel kursu: przekazanie studentom podstawowych wiadomości na temat właściwości związków nieorganicznych wynikających z budowy ich cząsteczek, stanu skupienia i środowiska, w którym występują oraz praw opisujących te właściwości w celu teoretycznego i praktycznego przygotowania studentów do studiowania przedmiotów, takich jak: chemia organiczna, biochemia i przedmiotów zawodowych.

Tematyka: budowa atomów i cząsteczek chemicznych, rodzaje reakcji chemicznych, systematyka związków nieorganicznych, właściwości wody, reakcje zachodzące w roztworach wodnych, pierwiastki biogenne: cykle bio-geo-chemiczne – ich znaczenie dla środowiska naturalnego.

Kryteria oceny: okresowe sprawdziany pisemne - umiejętność stosowania podstawowych pojęć i praw chemicznych oraz posługiwania się terminologią chemiczną, pisanie równań reakcji, określenie właściwości i reaktywności związku na podstawie jego budowy, umiejętność praktycznego wykorzystania właściwości związków chemicznych i przewidywania ich zagrożenia dla środowiska przyrodniczego, opanowanie podstawowych umiejętności koniecznych w pracy laboratoryjnej oraz wykorzystanie reakcji chemicznych w analizie jakościowej i ilościowej.

Forma zakończenia: egzamin


Szczegółowy konspekt przedmiotu

Tematyka wykładów

Godziny

Budowa atomu z uwzględnieniem konfiguracji elektronowej, izotopy, alotropia. Układ okresowy pierwiastków, właściwości pierwiastków wynikające z ich położenia w układzie okresowym. Elektroujemność pierwiastków – pierwiastki elektrododatnie i elektroujemne, skala Paulinga.

3

Oddziaływania międzycząsteczkowe. Wiązania chemiczne. Wpływ wiązania na właściwości fizyczne i chemiczne cząsteczek. Rodzaje reakcji chemicznych.

2


Reakcje utlenienia i redukcji. Szereg elektrochemiczny metali – właściwości wynikające z położenia w szeregu elektrochemicznym.

1

Budowa i właściwości cząsteczki wody. Roztwory rzeczywiste i koloidowe. Sposoby wyrażania stężeń roztworu.

1

Równowaga chemiczna – stała równowagi chemicznej, reguła przekory Le Chateliera-Browna. Reakcje w roztworach wodnych: dysocjacja elektrolityczna – stała i stopień dysocjacji, elektrolity mocne i słabe, autodysocjacja wody, iloczyn jonowy wody, wskaźnik pH; Hydroliza soli, odczyn roztworów soli, roztwory buforowe, iloczyn rozpuszczalności i jego wykorzystanie praktyczne.

2

Systematyka związków nieorganicznych: tlenki, kwasy, wodorotlenki, sole, wodorki, związki kompleksowe, inne połączenia chemiczne – budowa, charakterystyczne właściwości, zastosowanie.


3

Pierwiastki biogenne – cykle bio-geo-chemiczne węgla, azotu, tlenu, siarki, fosforu, krzemu, właściwości i wykorzystanie praktyczne tych pierwiastków i ich związków. Właściwości i zastosowanie niektórych metali.


3

RAZEM


15
Tematyka ćwiczeń

Godziny

Regulamin pracowni chemicznej. Zasady BHP. Reakcje pojedynczej i podwójnej wymiany. Wytrącanie i rozpuszczanie osadów.

2

Reakcje oksydacyjno-redukcyjne. Reakcje charakterystyczne (rozpoznawcze) niektórych anionów: NO3-, PO43-, Cl-, CO32-, S2-, C2O42-, SO42-

2

Reakcje charakterystyczne (rozpoznawcze) niektórych kationów: Pb2+, Cu2+, Hg2+, Cd2+, Fe3+, Ni2+, Cr3+, Al3+, Zn2+, Ca2+, Mg2+, NH4+

2

Sprawdzian umiejętności pisania wzorów związków chemicznych i reakcji chemicznych. Podstawy objętościowej analizy ilościowej

2

Obliczenia stechiometryczne i stężenia roztworów. Sporządzanie roztworu HCl lub NaOH o określonym stężeniu molowym przez rozcieńczenie roztworów stężonych.

2

Mianowanie roztworu NaOH i ilościowe oznaczenie zawartości kwasu HCl lub H2SO4 w roztworze.

2

Mianowanie roztworu HCl i ilościowe oznaczenie zawartości wodorotlenku NaOH lub amoniaku w roztworze.

2

Pomiar pH roztworów kwasów, zasad i soli hydrolizujących.

2

Sprawdzian wiadomości z alkacymetrii, obliczeń stechiometrycznych i stężenia roztworów. Podstawy oksydymetrii.

2

Ilościowe oznaczanie zawartości Fe2+ w roztworze.

2

Uzupełnienie zaległości. Zaliczenie ćwiczeń.

1


Pobieranie 3.1 Mb.

Share with your friends:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   41
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna