Spis treśCIPobieranie 3.1 Mb.
Strona38/41
Data25.10.2017
Rozmiar3.1 Mb.
1   ...   33   34   35   36   37   38   39   40   41

Literatura:


 1. Jakubicz A, Nelken D. 1998. Produkcja roślinna. PWRiL.

 2. Jasińska Z., Kotecki A. 1999. Szczegółowa uprawa roślin. Tom I i II. Wrocław.

 3. Kotecki A., Parylak D., Zimny L. 1999. Zagadnienia uprawy roli i roślin. Wrocław.

 4. Krzywy E. 2000. Nawożenie gleb i roślin. AR Szczecin.

 5. Ziółek E., Grzywnowicz I., Lipińska M. 1981. Szczegółowa uprawa roślin. Skrypt AR Kraków

Tytuł przedmiotu: Bezglebowe technologie uprawy roślin

(Soilless technologies of plant cropping)

Prowadzący: dr hab. Iwona Kowalska

Katedra, zakład: Katedra Uprawy Roli i Nawożenia Roślin Ogrodniczych

Wymiar godzin: 15 w./15 ćw.

Rodzaj zajęć: wykłady, ćwiczenia laboratoryjne, ćwiczenia terenowe

Status zajęć: studia I stopnia, przedmiot kierunkowy do wyboru dla studentów specjalności Ogrodnictwo z marketingiem, Agroekologia i ochrona roślin, Bioinżynieria w ogrodnictwieSemestry:

I

II

III

IV

V

VI

VII

Godziny:

15/15Punkty ECTS:

2Cel Kursu: Zaznajomienie studenta z najnowszymi technikami uprawy roślin pod osłonami, stosowanymi podłożami, zasadami nawożenia roślin w uprawach bezglebowych

Tematyka: Właściwości fizyczne i chemiczne podłoży celem właściwego doboru do wybranych technik uprawy i rośliny. Słuchacze kursu zapoznają się z technikami bezglebowych metod uprawy roślin i nabywają umiejętność samodzielnego sporządzenia pożywki i dostosowania jej składu do fazy rozwojowej roślin. Po zakończeniu cyklu nauczania słuchacze powinni umieć przygotowywać szklarnię do uprawy bezglebowej ze szczególnym uwzględnieniem wełny mineralnej.

Kryteria oceny: zadanie projektowe lub sprawdzian pisemny

Forma zakończenia: zaliczenie

Uwaga: maksymalna liczba uczestników 45 osób
Szczegółowy konspekt przedmiotu


Tematyka wykładów

Godziny

Wymagania techniczne szklarni przeznaczonej do upraw bezglebowych. Rodzaje i charakterystyka podłoży do bezglebowych technik uprawy.

3

Przegląd bezglebowych metod uprawy roślin. Uprawa metodą CKP, stołów zalewowych, aeroponiczna, w rynnach uprawowych

2

Systemy nawodnieniowe w produkcji pod osłonami (zraszanie, nawadnianie kroplowe, nawadnianie podsiąkowe, nawadnianie zalewowe). Nawadnianie kroplowe – dobór dozowników, kroplowników, częstotliwość nawodnień. Metody sterownia dozowaniem pożywki w nawadnianiu kroplowym.

2

Przygotowanie szklarni do uprawy na wełnie mineralnej.

Nawozy stosowane w uprawach z fertygacją.2

Zagadnienia związane z uprawą, nawożeniem i fertygacją wybranych gatunków roślin. Sterowanie rozwojem roślin poprzez fertygację. Ocena wzrostu i rozwoju roślin pod osłonami – fitomonitoring. Zaburzenia fizjologiczne związane z nieprawidłowym odżywianiem roślin i warunkami uprawy.

4

Właściwości fizyczne i chemiczne wód przeznaczonych do fertygacji i nawadniania roślin pod osłonami. Pobieranie próbek wody do analizy. Metody uzdatniana wody. Dobór filtrów. Czyszczenie instalacji nawadniającej.

1

Przyczyny występowania oraz postępowanie przy nieprawidłowym odczynie i zasoleniu w trakcie uprawy na podłożach inertnych.

Metody dezynfekcji pożywki.1

RAZEM

15
Tematyka ćwiczeń

Godziny

Analiza chemiczna wody (oznaczanie pH, EC, chlor, siarczany, zasadowość).

4

Sposoby ustalania wielkości czynnika zakwaszającego wodę. Wyznaczanie krzywej zakwaszania wody. Przygotowanie pożywek.

2

Obliczanie i ustalanie składu chemicznego pożywek dla wybranych gatunków roślin.

4

Obsługa mieszalnika nawozowego i programu komputerowego sterującego pracą mieszalnika - demonstracja.

Oznaczanie składu chemicznego pożywki metodą testową.2

Zapoznanie z alternatywnymi systemami w uprawach bezglebowych - zwiedzanie obiektów (wycieczka do wybranego gospodarstwa ogrodniczego: Bory Malinowskie, Brzezie, Krzeszowice).

3

RAZEM__24'>RAZEM

15

Literatura: 1. Chmiel H. 1994. Uprawa roślin ozdobnych. PWRiL.

 2. Chochura P. 2007. Podłoża ogrodnicze. Plantpress. Warszawa.

 3. Pudelski T. (praca zb.). 1993. Uprawa warzyw pod osłonami. PWRiL Warszawa.

 4. Wysocka-Owczarek M. 2001. Pomidory pod osłonami. Hortpress Warszawa.

Tytuł przedmiotu: Nawożenie roślin sadowniczych (Mineral nutrition of fruit trees )

Prowadzący: dr hab. I. Kowalska, dr I. Domagała-Świątkiewicz,

Katedra, zakład: Katedra Uprawy Roli i Nawożenia Roślin Ogrodniczych

Wymiar godzin: 24 w./6 ćw.

Rodzaj zajęć: wykłady, ćwiczenia laboratoryjne

Status zajęć: studia I stopnia, przedmiot kierunkowy do wyboru dla studentów specjalności Ogrodnictwo z marketingiem


Semestry:

I

II

III

IV

V

VI

VII

Godziny:

24/6Punkty ECTS:

2Cel kursu: Zapoznanie z zasadami nawożenia organicznego i mineralnego w uprawie roślin sadowniczych.

Tematyka: Wymagania pokarmowe roślin sadowniczych. Wpływ właściwości fizycznych, chemicznych i biologicznych gleby na pobieranie składników mineralnych w różnych okresach prowadzenia sadu czy plantacji roślin jagodowych. Objawy niedoboru lub nadmiaru składników pokarmowych. Gospodarka wodna roślin sadowniczych. Fertygacja upraw sadowniczych. Diagnostyka potrzeb nawozowych roślin sadowniczych (analiza gleby, analiza części wskaźnikowych roślin (liście i owoce), metoda wizualna). Nawożenie pozakorzeniowe w aspekcie poprawy jakości owoców.

Kryteria oceny: końcowy sprawdzian pisemny

Forma zakończenia: zaliczenie


Szczegółowy konspekt przedmiotu

Tematyka wykładów

Godziny

Pobieranie składników pokarmowych przez rośliny sadownicze (specyfika pobierania w zależności od budowy systemu korzeniowego, technologii uprawy). Wymagania pokarmowe.

3

Wpływ właściwości fizycznych, chemicznych i biologicznych gleby na pobieranie składników mineralnych w różnych okresach prowadzenia sadu czy plantacji roślin jagodowych.

3

Przygotowanie stanowiska glebowego przed założeniem sadu lub plantacji roślin jagodowych. Wpływ sposobu utrzymania gleby w sadzie w konwencjonalnej, integrowanej i organicznej produkcji na właściwości fizyczne i chemiczne gleby.

2

Gospodarka wodna roślin sadowniczych. Systemy nawadniania sadu. Metody oceny potrzeb nawadniania. Wpływ nawadniania na właściwości fizyko-chemiczne gleby oraz na rośliny z uwzględnieniem jakości owoców. Fertygacja upraw sadowniczych.

3

Przygotowanie stanowiska glebowego przed założeniem szkółki. Wybór terenu. Uprawa roli i nawożenie w szkółkach. Zmianowanie w aspekcie zapobiegania zmęczeniu gleby.

2

Żywienie mineralne roślin sadowniczych. Objawy niedoboru lub nadmiaru składników pokarmowych. Nawożenie pozakorzeniowe w aspekcie poprawy jakości owoców.

4

Ocena potrzeb nawozowych roślin sadowniczych:

- analiza gleby (metoda uniwersalna, Egnera-Riehma i Schachtschabela) i jej interpretacja

- analiza części wskaźnikowych roślin (liście i owoce) i jej interpretacja

- metoda wizualna

- bilansowanie potrzeb nawożenia roślin sadowniczych


7

RAZEM__20'>RAZEM

24
Tematyka ćwiczeń

Godziny

Bilansowa metoda obliczania potrzeb nawozowych na wybranych przykładach gatunków roślin w uprawach .

3


Bilansowa metoda obliczania potrzeb nawozowych na wybranych przykładach gatunków roślin na plantacjach roślin jagodowych.

3

RAZEM

6

Literatura: 1. Pieniążek S.A. Praca zbiorowa. 2000. Sadownictwo. PWRiL. Warszawa.

 2. Starck J.R. 1997. Uprawa roli i nawożenie roślin ogrodniczych. PWRiL Warszawa.

Tytuł przedmiotu: Proekologiczna uprawa roli i roślin

(Sustainable agriculrural systems)

Prowadzący: dr I. Domagała-Świątkiewicz,

Katedra, zakład: Katedra Uprawy Roli i Nawożenia Roślin Ogrodniczych

Wymiar godzin: 20 w./10 ćw.

Rodzaj zajęć: wykłady, ćwiczenia laboratoryjne

Status zajęć: studia I stopnia, przedmiot kierunkowy do wyboru dla studentów specjalności Ogrodnictwo z marketingiem i Agroekologia i ochrona roślin (sem. V) oraz Bioinżynieria w ogrodnictwie (sem. VII)Semestry:

I

II

III

IV

V

VI

VII

Godziny:

20/10
20/10

Punkty ECTS:

2
2

Cel kursu: Uwarunkowania i podstawy proekologicznych systemów gospodarowania rolniczego. Prototypy proekologicznych systemów, wielofunkcyjne metody w proekologicznych systemach produkcji roślinnej, proekologiczna produkcja rolna w Polsce i w wybranych krajach świata.

Tematyka: Środowisko przyrodnicze a uprawa roli i roślin. Zrównoważone zarządzanie nawożeniem w gospodarstwie i na polu w różnych systemach użytkowania pól i na różnych typach gleb. Współdziałanie nawożenia organicznego i mineralnego. Zrównoważone nawożenie roślin z uwzględnieniem nowych generacji nawozów stałych i ciekłych. Innowacje w zakresie stosowania nawozów. Doradztwo nawozowe w rolnictwie zrównoważonym.

Kryteria oceny: końcowy sprawdzian pisemny
Forma zakończenia: zaliczenie
Szczegółowy konspekt przedmiotu


Tematyka wykładów

Godziny

Rozwój idei proekologicznych na świecie i w Polsce. Określenie i zdefiniowanie kierunków i systemów. Znaczenie rolnictwa ekologicznego.

2

Charakterystyka proekologicznych systemów gospodarowania rolniczego: uwarunkowania i podstawy, prototypy proekologicznych systemów, wielofunkcyjne metody w proekologicznych systemach produkcji roślinnej, proekologiczna produkcja rolna w Polsce i w wybranych krajach świata.

2

Środowisko przyrodnicze a uprawa roli i roślin: wpływ środowiska glebowego oraz warunków klimatycznych na wzrost i rozwój roślin oraz modyfikacja tych czynników pod wpływem uprawy roli. Cykle biogeochemiczne.

2

Uprawa roli w rolnictwie integrowanym:

• uprawa roli a dynamika zmian właściwości fizycznych, chemicznych i biologicznych gleby,

• zasady uprawy roli w rolnictwie integrowanym,

• możliwe modyfikacje i uproszczenia uprawy,• nakłady energetyczne na uprawę roli.

2

Bilans substancji organicznej w glebie przy różnych systemach uprawy i nawożenia. Równoważniki nawozowe nawozów naturalnych i organicznych.

2

Problematyka zakwaszenia gleb w Polsce w aspekcie zrównoważonego rozwoju rolnictwa.

2

Bilans składników pokarmowych – zrównoważone zarządzanie nawożeniem w gospodarstwie i na polu w różnych systemach użytkowania pól i na różnych typach gleb.

1

Doradztwo nawozowe w rolnictwie zrównoważonym. Komputerowy system doradztwa nawozowego. Określanie bieżących potrzeb nawożenia w oparciu o analizę materiału roślinnego z wykorzystaniem programu komputerowego „INFOPLANT”.

1

Współdziałanie nawożenia organicznego i mineralnego. Stopień wykorzystania przez rośliny i działanie następcze składników pokarmowych z nawozów w zależności od typu gleby, gatunku rośliny i stosowanej technologii.

2

Płodozmiany a nawożenie - wpływ zmianowania na siedlisko. Kompleksy glebowe przydatności rolniczej. Specyficzne wymagania roślin i ich wpływ na opracowanie zmianowań. Dobór stanowisk. Rozmieszczenie poplonów w zmianowaniu. Typy płodozmianów.

2

Wpływ uprawy roli i nawożenia na wielkość i jakość plonu roślin. Uprawa roli i nawożenie, a zawartość azotanów i metali ciężkich w roślinach. Zmiany zawartości składników odżywczych w plonie pod wpływem nawożenia. Zrównoważone nawożenie roślin z uwzględnieniem nowych generacji nawozów stałych i ciekłych. Innowacje w zakresie stosowania nawozów.

2

RAZEM

20
Tematyka ćwiczeń

Godziny

Analiza porównawcza gospodarstw ekologicznych i konwencjonalnych
z uwzględnieniem czynników ekonomicznych i ekologicznych na tle stosowanych systemów gospodarowania rolniczego.

2

Ocena jakości gleby w oparciu o próbę szpadlową

3

Ocena stopnia degradacji gleby oraz bilans glebowej materii organicznej
w różnych systemach uprawy, nawożenia i zmianowania. Oznaczenie glebowej substancji organicznej metodą Tiurina

2

Obliczanie zapotrzebowania gospodarstwa na nawozy organiczne i mineralne (NPK) metoda bilansową.

2

Zaliczenie pisemne.

1

RAZEM

10

Literatura: 1. Mazur T., Mineev M., Debreczeni B. 1993. Nawożenie w rolnictwie biologicznym.

 2. Siebeneicher G.E. 1997. Podręcznik rolnictwa ekologicznego. PWN Warszawa.

 3. Upowszechnianie dobrej praktyki rolniczej. 2003. Cz. 1. IUNG Puławy.

Tytuł przedmiotu: Nawożenie roślin ozdobnych (Ornamental plant fertilization)

Prowadzący: dr inż. Agnieszka Lis-Krzyścin

Katedra, Zakład: Katedra Uprawy Roli i Nawożenia Roślin Ogrodniczych

Wymiar godzin: 24 w./6 ćw.

Rodzaj zajęć: wykłady, ćwiczenia audytoryjne, ćwiczenia terenowe

Status zajęć: studia I stopnia, przedmiot kierunkowy do wyboru dla studentów specjalności Ogrodnictwo z marketingiem i Sztuka ogrodowa


Semestry:

I

II

III

IV

V

VI

VII

Godziny:
24/6
Punkty ECTS:
2

Pobieranie 3.1 Mb.

Share with your friends:
1   ...   33   34   35   36   37   38   39   40   41
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna