Spis treśCIPobieranie 3.1 Mb.
Strona34/41
Data25.10.2017
Rozmiar3.1 Mb.
1   ...   30   31   32   33   34   35   36   37   ...   41

Cel kursu: poznanie zasad uprawy, pielęgnacji, walorów dekoracyjnych i zastosowania wybranych gatunków traw ozdobnych

Tematyka: Uprawa, walory dekoracyjne i zastosowanie traw ozdobnych w terenach zieleni

Kryteria oceny: wykonanie projektu rabaty z udziałem traw ozdobnych, rozpoznawanie kart zielnikowych traw ozdobnych

Forma zakończenia: egzamin


Szczegółowy konspekt przedmiotu

Tematyka wykładów

Godziny

Zróżnicowanie morfologiczne i biologia traw (Poaceae) oraz gatunków trawopodobnych z rodzin: turzycowatych (Cyperaceae) i sitowatych (Juncaceae)

2

Rozmnażanie traw – generatywne i wegetatywne

1

Zasady uprawy traw rabatowych, choroby i szkodniki

1

Zastosowanie traw ozdobnych w terenach zieleni.

2

Charakterystyka gatunków z podrodziny Bambusoideae

2

Charakterystyka wybranych gatunków wieloletnich traw rabatowych

4

Charakterystyka wybranych gatunków jednorocznych traw rabatowych

1

Charakterystyka ozdobnych turzyc i sitów

2

RAZEM

15
Tematyka ćwiczeń

Godziny

Naturalne polskie zbiorowiska trawiaste i turzycowate - gatunki dziko rosnące – zajęcia terenowe

4

Trawy ozdobne w polskich szkółkach (praktyczne zagadnienia związane z rozmnażaniem, uprawą i ochroną traw ozdobnych w szkółkach bylinowych) – zajęcia terenowe

2

Gatunki i odmiany traw oraz turzyc o cechach roślin okrywowych

1

Trawy do ogrodów stepowych i wydmowych

1

Trawy w sąsiedztwie zbiorników wodnych

1

Wybrane gatunki bambusów do dekoracji wnętrz

1

Trawy ozdobne w kompozycji ogrodu – projekt „ogrodu traw”

4

Prace pielęgnacyjne w kolekcji traw Katedry Roślin Ozdobnych

1

RAZEM

15

Literatura: 1. Cook I. 2005. Trawy i bambusy – praktyczny poradnik. Elipsa, Warszawa.

 2. Falkowski M. (red.). 1982. Trawy polskie. PWRiL, Warszawa.

 3. Haber Z. 1989. Trawy rabatowe dla naszych parków i ogrodów. Oficyna Wydawnicza Atena, Poznań.

 4. Majtkowska G., Majtkowski W. 2007.Trawy ozdobne. Wydawnictwo Działkowiec, Warszawa.

 5. Urbański P. 2001. Trawy ozdobne, turzyce i sity. PWRiL, Warszawa.

Tytuł przedmiotu: Dekoracje okolicznościowe

(Occasional and event plant decorations)

Prowadzący: dr inż. Bożena Pawłowska

Katedra, zakład: Katedra Roślin Ozdobnych

Wymiar godzin: 15 w./15 ćw.

Rodzaj zajęć: wykłady, ćwiczenia laboratoryjne

Status zajęć: studia I stopnia, przedmiot kierunkowy do wyboru dla studentów specjalności Ogrodnictwo z marketingiem oraz Sztuka ogrodowaSemestry:

I

II

III

IV

V

VI

VII

Godziny:
15/15
Punkty ECTS:
2
Cel kursu: Opanowanie umiejętności przygotowania materiału roślinnego i wykorzystania go w kompozycjach ozdobnych.

Tematyka: Poznanie zasad kompozycji i warsztatu florysty dekoratora, omówienie współczesnych stylów i wpływu ikebany na florystykę. Dekoracje okolicznościowe i dekoracje we wnętrzach

Kryteria oceny: umiejętność zestawiania roślin ozdobnych w różne kompozycje – wykonanie kompozycji tematycznych, cykliczne sprawdziany pisemne

Forma zakończenia: egzamin


Szczegółowy konspekt przedmiotu

Tematyka wykładów

Godziny

Historia florystyki, omówienie wpływu ikebany na współczesne bukieciarstwo

2

Poznanie warsztatu florysty dekoratora

1

Zasady tworzenia kompozycji roślinnych

2

Współczesne bukiety i kompozycje

1

Metody suszenia i utrwalania roślin

Możliwości wykorzystania suchych roślin we florystyce3

Dekoracje okolicznościowe na ślub i pierwszą komunię

3

Zasady organizacji wystaw, korsa kwiatowe i owocowe

1

Kompozycje z roślin ozdobnych doniczkowych we wnętrzach

2

RAZEM

15
Tematyka ćwiczeń

Godziny

Wykonywanie dekoracji okolicznościowych – bukiet klasyczny w ręku i wiązanka paralelna

2

Dekoracje ślubne – bukiety, przypinki, dekoracje samochodów

3

Dekoracje na pierwszą komunię – wianki, przypinki

2

Wykonywanie dekoracji suszonych roślin

3

Wykonanie kompozycji z roślin ozdobnych doniczkowych we wnętrzach budynków

2

Kompozycje we wnętrzach w stylu dekoracyjnym, wegetatywnym i linearno-graficznym

3

RAZEM

15

Literatura: 1. Granow G. 2005. Układanie i wiązanie kompozycji roślinnych. Podstawowy kurs florystyki. KDC Warszawa

 2. Łukaszewska A., Skutnik E. 2003 Przewodnik florysty. Wydawnictwo SGGW

 3. Miczyńska I. Szarkowska – Hofmann J. 1987. Dekoracje roślinne. Skrypt dla studentów WO AR w Krakowie

 4. Nizińska A. 2004. Bukieciarstwo i dekoracje roślinne. Hortpress Sp. z o o Warszawa

 5. Pryke P. 2006. Szkoła układania kwiatów. Muza SA Warszawa

 6. Ravenel C. 2007 Ikebana. Sztuka ukladnia kwiatów. Wydawnictwo RM Warszawa

Tytuł przedmiotu: Prawo w terenach zieleni (Law of green areas)

Prowadzący: mgr inż. Jadwiga Thiel

Katedra, zakład: Katedra Roślin Ozdobnych

Wymiar godzin: 30 w./0 ćw.

Rodzaj zajęć: wykłady

Status zajęć: studia I stopnia, przedmiot kierunkowy do wyboru dla studentów specjalności Sztuka ogrodowaSemestry:

I

II

III

IV

V

VI

VII

Godziny:

30/0Punkty ECTS:

2Cel kursu: Zapoznanie z uregulowaniami prawnymi dotyczącymi procesu projektowania, budowy i pielęgnacji terenów zieleni

Tematyka: Zagadnienia planowania, ochrony, projektowania i pielęgnacji terenów zieleni w przepisach prawa; prawne formy ochrony przyrody, prawna ochrona drzew i krzewów na terenach inwestycyjnych, obowiązki projektanta zieleni, postępowanie przed organami administracji samorządowej

Kryteria oceny: końcowy sprawdzian pisemny

Forma zakończenia: zaliczenie


Szczegółowy konspekt przedmiotu

Tematyka wykładów

Godziny

Ustawa Prawo ochrony środowiska – ogólne zasady ochrony elementów środowiska, udział społeczeństwa w postępowaniu w sprawie ochrony środowiska, dostęp do informacji o środowisku, zasada zrównoważonego rozwoju

2

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zagadnienie ochrony środowiska w tworzeniu ww. dokumentów, decyzje o warunkach zabudowy i o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

4

Ustawa o ochronie przyrody w zakresie terenów zieleni – pojęcie tereny zieleni, ochrona zieleni na terenach inwestycyjnych, warunki wydawania zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów w trybie pielęgnacyjnym i inwestycyjnym

4

Ustawa o ochronie przyrody w zakresie terenów zieleni c.d. – środki ekonomiczne w ochronie zieleni; obwieszczenia w sprawie stawek opłat za usuwanie drzew lub krzewów; warunki stosowania i rodzaje kar pieniężnych za usuwanie drzew i krzewów bez zezwolenia oraz za niszczenie drzew i krzewów

4

Ustawa o ochronie przyrody w zakresie prawnych form ochrony przyrody – ich omówienie, występowanie form chronionych prawem w procesie projektowania zieleni, zasady obowiązujące przy projektowaniu na terenach ich występowania ze szczególnym uwzględnieniem pomników przyrody i ochrony gatunkowej roślin, zwierząt, grzybów

2

Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami – formy zieleni zabytkowej, rejestry obiektów zabytkowych, specyfika sporządzania dokumentacji na terenach wpisanych do rejestru zabytków; rozporządzenie w sprawie projektowania, nadzorowania i kierowania pracami na terenach zieleni zabytkowej

2

Ustawa o drogach publicznych i rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie – w zakresie zieleni w pasach drogowych – sadzenie, projektowanie, pielęgnacja.

Decyzja o ustaleniu lokalizacji drogi i zasady jej stosowania

Odległości w zabudowie i zagospodarowaniu terenu – normy ustawowe, zwyczajowe, stosowne rozporządzenia


2

Ustawa Prawo budowlane – decyzja pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych, charakterystyka ww. decyzji i dokumenty niezbędne do jej uzyskania, najważniejsze obiekty wymagające ww. decyzji lub zgłoszenia, rodzaje uprawnień projektowych, obowiązki projektanta.

Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego; stadia ( etapy) projektowania i ich zależność od rodzaju projektu4

Zieleń na poszczególnych etapach projektowania inwestycji; rodzaje uzgodnień i zatwierdzanie projektów, nadzór autorski i inwestorski; umowy o prace projektowe

2

Zasady sporządzania przedmiaru i obmiaru robót; przykłady wycen prac projektowych, podstawy kosztorysowania robót z zakresu zieleni

2

Kodeks postępowania administracyjnego; postępowanie przed organami administracji samorządowej; wzory uzgodnień, zezwoleń, tryb przygotowania wniosków, procedury

2

RAZEM

30

Literatura: 1. Aktualne przepisy prawne z zakresu zieleni ( ustawy, rozporządzenia, obwieszczenia ) – Program LEX.

 2. Chachulski Z. 2000. Poradnik chirurgia i pielęgnacja drzew, Warszawa.

 3. Komentarze, orzeczenia, wykładnie prawne, biuletyny Wydziału Kształtowania Środowiska, materiały z konferencji naukowych.

 4. Majdecki L. 1993. Ochrona i konserwacja zabytkowych założeń ogrodowych – Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

 5. Wzory dokumentów , udostępnione przez Urząd Miasta Krakowa – strona internetowa BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ.

Tytuł przedmiotu: Rośliny balkonowe i kwietnikowe

(Ornamental annual and balcony plants)

Prowadzący: dr inż. Bożena Pawłowska

Katedra, zakład: Katedra Roślin Ozdobnych

Wymiar godzin: 15 w./15 ćw.

Rodzaj zajęć: wykłady, ćwiczenia laboratoryjne

Status zajęć: studia I stopnia, przedmiot kierunkowy do wyboru dla studentów specjalności Ogrodnictwo z marketingiem oraz Sztuka ogrodowaSemestry:

I

II

III

IV

V

VI

VII

Godziny:
15/15
Punkty ECTS:
2
Cel kursu: Poznanie gatunków i odmian roślin rabatowych i balkonowych oraz zasad ich uprawy oraz możliwości wykorzystania w terenach zieleni

Tematyka: Morfologia, walory dekoracyjne, zasady produkcji roślin jednorocznych i bylin niezimujących. Wykorzystanie roślin jednorocznych w terenach zieleni.

Kryteria oceny: cykliczne sprawdziany pisemne, rozpoznawanie roślin z natury, sporządzenie projektu kwietnika

Forma zakończenia: egzaminSzczegółowy konspekt przedmiotu

Tematyka wykładów

Godziny

Możliwości wykorzystania roślin jednorocznych i bylin niezimujących w terenach zieleni

2

Technologia rozmnażania i uprawy wybranych gatunków roślin rośliny balkonowych ozdobnych z kwiatów

5

Technologia rozmnażania i uprawy wybranych gatunków roślin rośliny balkonowych ozdobnych z liści

2

Rodzaje kwietników, zegary kwiatowe, herby - zasady projektowania i zakładania

4

Zastosowanie roślin jednorocznych w pojemnikach i na tarasach

2

RAZEM

15
Tematyka ćwiczeń

Godziny

Roślinoznawstwo:
Rośliny jednoroczne na kwietniki

4

Rośliny dwuletnie na kwietniki

1

Rośliny jednoroczne uprawiane na susz

3

Trawy jednoroczne uprawiane na susz

1

Pnącza jednoroczne do dekoracji balkonów

2

Wykonanie projektu kwietnika

4

RAZEM

15

Literatura: 1. Jantra H. 2000. Kwitnące balkony i tarasy. Multico Oficyna Wydawnicza Warszawa.

 2. Heitz H. 1998. Pięknie kwitnące kwiaty na balkonie, tarasie, patio, oknie, schodach… Delta W-Z Warszawa.

 3. Krause J. 2006. Uprawa roślin balkonowych i tarasowych. Plantpres Sp. z o o, Kraków

 4. Majorowski M. 2006. Kompozycje roślinne na balkon i taras. Multico Oficyna Wydawnicza Warszawa.

 5. Mayer J. 2005. Rośliny balkonowe. Wiedza i Życie Warszawa.

Tytuł przedmiotu: Szklarniowe rośliny ozdobne na kwiat cięty

(Ornamental cut flower production)

Prowadzący: dr inż. Bożena Szewczyk-Taranek

Katedra, zakład: Katedra Roślin Ozdobnych

Wymiar godzin: 15 w./15 ćw.

Rodzaj zajęć: wykłady, ćwiczenia audytoryjne, ćwiczenia terenowe

Status zajęć: studia I stopnia, przedmiot kierunkowy do wyboru dla studentów specjalności Ogrodnictwo z marketingiem oraz Sztuka ogrodowaSemestry:

I

II

III

IV

V

VI

VII

Godziny:15/15

Punkty ECTS:2

Cel kursu: Poznanie technologii uprawy najważniejszych gospodarczo roślin przeznaczonych na kwiat cięty

Tematyka: Charakterystyka szklarni i innych typów osłon w uprawie roślin ozdobnych. Omówienie najnowszych technologii uprawy podstawowych gatunków kwiatów ciętych, roślin cebulowych i zieleni ciętej. Wizyta w specjalistycznym gospodarstwie szklarniowym.

Kryteria oceny: cykliczne sprawdziany pisemne

Forma zakończenia: egzaminPobieranie 3.1 Mb.

Share with your friends:
1   ...   30   31   32   33   34   35   36   37   ...   41
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna